uttarakaanda

10.7.111

चौपाई
తబ మునిష రఘుపతి గున గాథా. కహే కఛుక సాదర ఖగనాథా..
బ్రహ్మగ్యాన రత ముని బిగ్యాని. మోహి పరమ అధికారీ జానీ..
లాగే కరన బ్రహ్మ ఉపదేసా. అజ అద్వేత అగున హృదయేసా..
అకల అనీహ అనామ అరుపా. అనుభవ గమ్య అఖండ అనూపా..
మన గోతీత అమల అబినాసీ. నిర్బికార నిరవధి సుఖ రాసీ..
సో తైం తాహి తోహి నహిం భేదా. బారి బీచి ఇవ గావహి బేదా..
బిబిధ భాి మోహి ముని సముఝావా. నిర్గున మత మమ హృదయన ఆవా..
పుని మైం కహేఉనాఇ పద సీసా. సగున ఉపాసన కహహు మునీసా..
రామ భగతి జల మమ మన మీనా. కిమి బిలగాఇ మునీస ప్రబీనా..

10.7.110

चौपाई
త్రిజగ దేవ నర జోఇ తను ధరఉ తహతహరామ భజన అనుసరఊ.
ఏక సూల మోహి బిసర న కాఊ. గుర కర కోమల సీల సుభాఊ..
చరమ దేహ ద్విజ కై మైం పాఈ. సుర దుర్లభ పురాన శ్రుతి గాఈ..
ఖేలఉతహూబాలకన్హ మీలా. కరఉసకల రఘునాయక లీలా..
ప్రౌఢభఏమోహి పితా పఢవా. సమఝఉసునఉగునఉనహిం భావా..
మన తే సకల బాసనా భాగీ. కేవల రామ చరన లయ లాగీ..
కహు ఖగేస అస కవన అభాగీ. ఖరీ సేవ సురధేనుహి త్యాగీ..
ప్రేమ మగన మోహి కఛు న సోహాఈ. హారేఉ పితా పఢఇ పఢఈ..
భఏ కాలబస జబ పితు మాతా. మైం బన గయఉభజన జనత్రాతా..
జహజహబిపిన మునీస్వర పావఉ ఆశ్రమ జాఇ జాఇ సిరు నావఉ.

10.7.109

चौपाई
ఏహి కర హోఇ పరమ కల్యానా. సోఇ కరహు అబ కృపానిధానా..
బిప్రగిరా సుని పరహిత సానీ. ఏవమస్తు ఇతి భఇ నభబానీ..
జదపి కీన్హ ఏహిం దారున పాపా. మైం పుని దీన్హ కోప కరి సాపా..
తదపి తుమ్హార సాధుతా దేఖీ. కరిహఉఏహి పర కృపా బిసేషీ..
ఛమాసీల జే పర ఉపకారీ. తే ద్విజ మోహి ప్రియ జథా ఖరారీ..
మోర శ్రాప ద్విజ బ్యర్థ న జాఇహి. జన్మ సహస అవస్య యహ పాఇహి..
జనమత మరత దుసహ దుఖ హోఈ. అహి స్వల్పఉ నహిం బ్యాపిహి సోఈ..
కవనేఉజన్మ మిటిహి నహిం గ్యానా. సునహి సూద్ర మమ బచన ప్రవానా..
రఘుపతి పురీం జన్మ తబ భయఊ. పుని తైం మమ సేవామన దయఊ..

10.7.108

चौपाई
నమామీశమీశాన నిర్వాణరూపం. వింభుం బ్యాపకం బ్రహ్మ వేదస్వరూపం.
నిజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీంహ. చిదాకాశమాకాశవాసం భజేహం..
నిరాకారమోంకారమూలం తురీయం. గిరా గ్యాన గోతీతమీశం గిరీశం..
కరాలం మహాకాల కాలం కృపాలం. గుణాగార సంసారపారం నతోహం..
తుషారాద్రి సంకాశ గౌరం గభీరం. మనోభూత కోటి ప్రభా శ్రీ శరీరం..
స్ఫురన్మౌలి కల్లోలినీ చారు గంగా. లసద్భాలబాలేన్దు కంఠే భుజంగా..
చలత్కుండలం భ్రూ సునేత్రం విశాలం. ప్రసన్నాననం నీలకంఠం దయాలం..
మృగాధీశచర్మామ్బరం ముణ్డమాలం. ప్రియం శంకరం సర్వనాథం భజామి..

10.7.107

चौपाई
మందిర మాఝ భఈ నభ బానీ. రే హతభాగ్య అగ్య అభిమానీ..
జద్యపి తవ గుర కేం నహిం క్రోధా. అతి కృపాల చిత సమ్యక బోధా..
తదపి సాప సఠ దైహఉతోహీ. నీతి బిరోధ సోహాఇ న మోహీ..
జౌం నహిం దండ కరౌం ఖల తోరా. భ్రష్ట హోఇ శ్రుతిమారగ మోరా..
జే సఠ గుర సన ఇరిషా కరహీం. రౌరవ నరక కోటి జుగ పరహీం..
త్రిజగ జోని పుని ధరహిం సరీరా. అయుత జన్మ భరి పావహిం పీరా..
బైఠ రహేసి అజగర ఇవ పాపీ. సర్ప హోహి ఖల మల మతి బ్యాపీ..
మహా బిటప కోటర మహుజాఈ..రహు అధమాధమ అధగతి పాఈ..

10.7.106

चौपाई
ఏక బార గుర లీన్హ బోలాఈ. మోహి నీతి బహు భాి సిఖాఈ..
సివ సేవా కర ఫల సుత సోఈ. అబిరల భగతి రామ పద హోఈ..
రామహి భజహిం తాత సివ ధాతా. నర పావ కై కేతిక బాతా..
జాసు చరన అజ సివ అనురాగీ. తాతు ద్రోహసుఖ చహసి అభాగీ..
హర కహుహరి సేవక గుర కహేఊ. సుని ఖగనాథ హృదయ మమ దహేఊ..
అధమ జాతి మైం బిద్యా పాఏ భయఉజథా అహి దూధ పిఆఏ.
మానీ కుటిల కుభాగ్య కుజాతీ. గుర కర ద్రోహ కరఉదిను రాతీ..
అతి దయాల గుర స్వల్ప న క్రోధా. పుని పుని మోహి సిఖావ సుబోధా..
జేహి తే నీచ బడఈ పావా. సో ప్రథమహిం హతి తాహి నసావా..

10.7.105

चौपाई
గయఉఉజేనీ సును ఉరగారీ. దీన మలీన దరిద్ర దుఖారీ..
గఏకాల కఛు సంపతి పాఈ. తహపుని కరఉసంభు సేవకాఈ..
బిప్ర ఏక బైదిక సివ పూజా. కరఇ సదా తేహి కాజు న దూజా..
పరమ సాధు పరమారథ బిందక. సంభు ఉపాసక నహిం హరి నిందక..
తేహి సేవఉమైం కపట సమేతా. ద్విజ దయాల అతి నీతి నికేతా..
బాహిజ నమ్ర దేఖి మోహి సాఈం. బిప్ర పఢవ పుత్ర కీ నాఈం..
సంభు మంత్ర మోహి ద్విజబర దీన్హా. సుభ ఉపదేస బిబిధ బిధి కీన్హా..
జపఉమంత్ర సివ మందిర జాఈ. హృదయదంభ అహమితి అధికాఈ..

10.7.104

चौपाई
నిత జుగ ధర్మ హోహిం సబ కేరే. హృదయరామ మాయా కే ప్రేరే..
సుద్ధ సత్వ సమతా బిగ్యానా. కృత ప్రభావ ప్రసన్న మన జానా..
సత్వ బహుత రజ కఛు రతి కర్మా. సబ బిధి సుఖ త్రేతా కర ధర్మా..
బహు రజ స్వల్ప సత్వ కఛు తామస. ద్వాపర ధర్మ హరష భయ మానస..
తామస బహుత రజోగున థోరా. కలి ప్రభావ బిరోధ చహుఓరా..
బుధ జుగ ధర్మ జాని మన మాహీం. తజి అధర్మ రతి ధర్మ కరాహీం..
కాల ధర్మ నహిం బ్యాపహిం తాహీ. రఘుపతి చరన ప్రీతి అతి జాహీ..
నట కృత బికట కపట ఖగరాయా. నట సేవకహి న బ్యాపఇ మాయా..

10.7.103

चौपाई
కృతజుగ సబ జోగీ బిగ్యానీ. కరి హరి ధ్యాన తరహిం భవ ప్రానీ..
త్రేతాబిబిధ జగ్య నర కరహీం. ప్రభుహి సమర్పి కర్మ భవ తరహీం..
ద్వాపర కరి రఘుపతి పద పూజా. నర భవ తరహిం ఉపాయ న దూజా..
కలిజుగ కేవల హరి గున గాహా. గావత నర పావహిం భవ థాహా..
కలిజుగ జోగ న జగ్య న గ్యానా. ఏక అధార రామ గున గానా..
సబ భరోస తజి జో భజ రామహి. ప్రేమ సమేత గావ గున గ్రామహి..
సోఇ భవ తర కఛు సంసయ నాహీం. నామ ప్రతాప ప్రగట కలి మాహీం..
కలి కర ఏక పునీత ప్రతాపా. మానస పున్య హోహిం నహిం పాపా..

10.7.102

छंद
అబలా కచ భూషన భూరి ఛుధా. ధనహీన దుఖీ మమతా బహుధా..
సుఖ చాహహిం మూఢన ధర్మ రతా. మతి థోరి కఠోరి న కోమలతా..1..
నర పీడత రోగ న భోగ కహీం. అభిమాన బిరోధ అకారనహీం..
లఘు జీవన సంబతు పంచ దసా. కలపాంత న నాస గుమాను అసా..2..
కలికాల బిహాల కిఏ మనుజా. నహిం మానత క్వౌ అనుజా తనుజా.
నహిం తోష బిచార న సీతలతా. సబ జాతి కుజాతి భఏ మగతా..3..
ఇరిషా పరుషాచ్ఛర లోలుపతా. భరి పూరి రహీ సమతా బిగతా..
సబ లోగ బియోగ బిసోక హుఏ. బరనాశ్రమ ధర్మ అచార గఏ..4..
దమ దాన దయా నహిం జానపనీ. జడా పరబంచనతాతి ఘనీ..

Pages

Subscribe to RSS - uttarakaanda