tamil

9.7

श्लोक
கேகீகண்டாபநீலஂ ஸுரவரவிலஸத்விப்ரபாதாப்ஜசிஹ்நஂ
ஷோபாட்யஂ பீதவஸ்த்ரஂ ஸரஸிஜநயநஂ ஸர்வதா ஸுப்ரஸந்நம்.
பாணௌ நாராசசாபஂ கபிநிகரயுதஂ பந்துநா ஸேவ்யமாநஂ
நௌமீட்யஂ ஜாநகீஷஂ ரகுவரமநிஷஂ புஷ்பகாரூடராமம்..1..
கோஸலேந்த்ரபதகஞ்ஜமஞ்ஜுலௌ கோமலாவஜமஹேஷவந்திதௌ.
ஜாநகீகரஸரோஜலாலிதௌ சிந்தகஸ்ய மநபரிங்கஸட்கிநௌ..2..
குந்தஇந்துதரகௌரஸுந்தரஂ அம்பிகாபதிமபீஷ்டஸித்திதம்.
காருணீககலகஞ்ஜலோசநஂ நௌமி ஷஂகரமநஂகமோசநம்..3..

9.7.130

चौपाई
யஹ ஸுப ஸஂபு உமா ஸஂபாதா. ஸுக ஸஂபாதந ஸமந பிஷாதா..
பவ பஂஜந கஂஜந ஸஂதேஹா. ஜந ரஂஜந ஸஜ்ஜந ப்ரிய ஏஹா..
ராம உபாஸக ஜே ஜக மாஹீஂ. ஏஹி ஸம ப்ரிய திந்ஹ கே கசு நாஹீஂ..
ரகுபதி கரிபாஜதாமதி காவா. மைஂ யஹ பாவந சரித ஸுஹாவா..
ஏஹிஂ கலிகால ந ஸாதந தூஜா. ஜோக ஜக்ய ஜப தப ப்ரத பூஜா..
ராமஹி ஸுமிரிஅ காஇஅ ராமஹி. ஸஂதத ஸுநிஅ ராம குந க்ராமஹி..
ஜாஸு பதித பாவந பட஀ பாநா. காவஹிஂ கபி ஷ்ருதி ஸஂத புராநா..
தாஹி பஜஹி மந தஜி குடிலாஈ. ராம பஜேஂ கதி கேஹிஂ நஹிஂ பாஈ..

9.7.129

चौपाई
ராம கதா கிரிஜா மைஂ பரநீ. கலி மல ஸமநி மநோமல ஹரநீ..
ஸஂஸரிதி ரோக ஸஜீவந மூரீ. ராம கதா காவஹிஂ ஷ்ருதி ஸூரீ..
ஏஹி மஹருசிர ஸப்த ஸோபாநா. ரகுபதி பகதி கேர பஂதாநா..
அதி ஹரி கரிபா ஜாஹி பர ஹோஈ. பாஉதேஇ ஏஹிஂ மாரக ஸோஈ..
மந காமநா ஸித்தி நர பாவா. ஜே யஹ கதா கபட தஜி காவா..
கஹஹிஂ ஸுநஹிஂ அநுமோதந கரஹீஂ. தே கோபத இவ பவநிதி தரஹீஂ..
ஸுநி ஸப கதா ஹரிதயஅதி பாஈ. கிரிஜா போலீ கிரா ஸுஹாஈ..
நாத கரிபாமம கத ஸஂதேஹா. ராம சரந உபஜேஉ நவ நேஹா..

9.7.128

चौपाई
மதி அநுரூப கதா மைஂ பாஷீ. ஜத்யபி ப்ரதம குப்த கரி ராகீ..
தவ மந ப்ரீதி தேகி அதிகாஈ. தப மைஂ ரகுபதி கதா ஸுநாஈ..
யஹ ந கஹிஅ ஸடஹீ ஹடஸீலஹி. ஜோ மந லாஇ ந ஸுந ஹரி லீலஹி..
கஹிஅ ந லோபிஹி க்ரோதஹி காமிஹி. ஜோ ந பஜஇ ஸசராசர ஸ்வாமிஹி..
த்விஜ த்ரோஹிஹி ந ஸுநாஇஅ கபஹூ ஸுரபதி ஸரிஸ ஹோஇ நரிப ஜபஹூ.
ராம கதா கே தேஇ அதிகாரீ. ஜிந்ஹ கேஂ ஸதஸஂகதி அதி ப்யாரீ..
குர பத ப்ரீதி நீதி ரத ஜேஈ. த்விஜ ஸேவக அதிகாரீ தேஈ..
தா கஹயஹ பிஸேஷ ஸுகதாஈ. ஜாஹி ப்ராநப்ரிய ஷ்ரீரகுராஈ..

9.7.127

चौपाई
ஸோஇ ஸர்பக்ய குநீ ஸோஇ க்யாதா. ஸோஇ மஹி மஂடித பஂடித தாதா..
தர்ம பராயந ஸோஇ குல த்ராதா. ராம சரந ஜா கர மந ராதா..
நீதி நிபுந ஸோஇ பரம ஸயாநா. ஷ்ருதி ஸித்தாஂத நீக தேஹிஂ ஜாநா..
ஸோஇ கபி கோபித ஸோஇ ரநதீரா. ஜோ சல சாட஀ி பஜஇ ரகுபீரா..
தந்ய தேஸ ஸோ ஜஹஸுரஸரீ. தந்ய நாரி பதிப்ரத அநுஸரீ..
தந்ய ஸோ பூபு நீதி ஜோ கரஈ. தந்ய ஸோ த்விஜ நிஜ தர்ம ந டரஈ..
ஸோ தந தந்ய ப்ரதம கதி ஜாகீ. தந்ய புந்ய ரத மதி ஸோஇ பாகீ..
தந்ய கரீ ஸோஇ ஜப ஸதஸஂகா. தந்ய ஜந்ம த்விஜ பகதி அபஂகா..

9.7.126

चौपाई
கஹேஉபரம புநீத இதிஹாஸா. ஸுநத ஷ்ரவந சூடஹிஂ பவ பாஸா..
ப்ரநத கல்பதரு கருநா புஂஜா. உபஜஇ ப்ரீதி ராம பத கஂஜா..
மந க்ரம பசந ஜநித அக ஜாஈ. ஸுநஹிஂ ஜே கதா ஷ்ரவந மந லாஈ..
தீர்தாடந ஸாதந ஸமுதாஈ. ஜோக பிராக க்யாந நிபுநாஈ..
நாநா கர்ம தர்ம ப்ரத தாநா. ஸஂஜம தம ஜப தப மக நாநா..
பூத தயா த்விஜ குர ஸேவகாஈ. பித்யா பிநய பிபேக பட஀ாஈ..
ஜஹலகி ஸாதந பேத பகாநீ. ஸப கர பல ஹரி பகதி பவாநீ..
ஸோ ரகுநாத பகதி ஷ்ருதி காஈ. ராம கரிபாகாஹூஏக பாஈ..

9.7.125

चौपाई
மை கரித்கரித்ய பயஉதவ பாநீ. ஸுநி ரகுபீர பகதி ரஸ ஸாநீ..
ராம சரந நூதந ரதி பஈ. மாயா ஜநித பிபதி ஸப கஈ..
மோஹ ஜலதி போஹித தும்ஹ பஏ. மோ கஹநாத பிபித ஸுக தஏ..
மோ பஹிஂ ஹோஇ ந ப்ரதி உபகாரா. பஂதஉதவ பத பாரஹிஂ பாரா..
பூரந காம ராம அநுராகீ. தும்ஹ ஸம தாத ந கோஉ பட஀பாகீ..
ஸஂத பிடப ஸரிதா கிரி தரநீ. பர ஹித ஹேது ஸபந்ஹ கை கரநீ..
ஸஂத ஹரிதய நவநீத ஸமாநா. கஹா கபிந்ஹ பரி கஹை ந ஜாநா..
நிஜ பரிதாப த்ரவஇ நவநீதா. பர துக த்ரவஹிஂ ஸஂத ஸுபுநீதா..
ஜீவந ஜந்ம ஸுபல மம பயஊ. தவ ப்ரஸாத ஸஂஸய ஸப கயஊ..

9.7.124

चौपाई
ஸுமிரி ராம கே குந கந நாநா. புநி புநி ஹரஷ புஸுஂடி ஸுஜாநா..
மஹிமா நிகம நேதி கரி காஈ. அதுலித பல ப்ரதாப ப்ரபுதாஈ..
ஸிவ அஜ பூஜ்ய சரந ரகுராஈ. மோ பர கரிபா பரம மரிதுலாஈ..
அஸ ஸுபாஉ கஹுஸுநஉந தேகஉ கேஹி ககேஸ ரகுபதி ஸம லேகஉ.
ஸாதக ஸித்த பிமுக்த உதாஸீ. கபி கோபித கரிதக்ய ஸஂந்யாஸீ..
ஜோகீ ஸூர ஸுதாபஸ க்யாநீ. தர்ம நிரத பஂடித பிக்யாநீ..
தரஹிஂ ந பிநு ஸேஏமம ஸ்வாமீ. ராம நமாமி நமாமி நமாமீ..
ஸரந கஏமோ ஸே அக ராஸீ. ஹோஹிஂ ஸுத்த நமாமி அபிநாஸீ..

9.7.123

चौपाई
ஷ்லோக விநிச்ஷ்ரிதஂ வதாமி தே ந அந்யதா வசாஂஸி மே.
ஹரிஂ நரா பஜந்தி யேதிதுஸ்தரஂ தரந்தி தே..122க..
கஹேஉநாத ஹரி சரித அநூபா. ப்யாஸ ஸமாஸ ஸ்வமதி அநுருபா..
ஷ்ருதி ஸித்தாஂத இஹஇ உரகாரீ. ராம பஜிஅ ஸப காஜ பிஸாரீ..
ப்ரபு ரகுபதி தஜி ஸேஇஅ காஹீ. மோஹி ஸே ஸட பர மமதா ஜாஹீ..
தும்ஹ பிக்யாநரூப நஹிஂ மோஹா. நாத கீந்ஹி மோ பர அதி சோஹா..
பூசிஹுராம கதா அதி பாவநி. ஸுக ஸநகாதி ஸஂபு மந பாவநி..
ஸத ஸஂகதி துர்லப ஸஂஸாரா. நிமிஷ தஂட பரி ஏகஉ பாரா..
தேகு கருட஀ நிஜ ஹரிதயபிசாரீ. மைஂ ரகுபீர பஜந அதிகாரீ..

9.7.122

चौपाई
ஏஹி பிதி ஸகல ஜீவ ஜக ரோகீ. ஸோக ஹரஷ பய ப்ரீதி பியோகீ..
மாநக ரோக கசுக மைஂ காஏ. ஹஹிஂ ஸப கேஂ லகி பிரலேந்ஹ பாஏ..
ஜாநே தே சீஜஹிஂ கசு பாபீ. நாஸ ந பாவஹிஂ ஜந பரிதாபீ..
பிஷய குபத்ய பாஇ அஂகுரே. முநிஹு ஹரிதயகா நர பாபுரே..
ராம கரிபாநாஸஹி ஸப ரோகா. ஜௌஂ ஏஹி பாி பநை ஸஂயோகா..
ஸதகுர பைத பசந பிஸ்வாஸா. ஸஂஜம யஹ ந பிஷய கை ஆஸா..
ரகுபதி பகதி ஸஜீவந மூரீ. அநூபாந ஷ்ரத்தா மதி பூரீ..
ஏஹி பிதி பலேஹிஂ ஸோ ரோக நஸாஹீஂ. நாஹிஂ த ஜதந கோடி நஹிஂ ஜாஹீஂ..
ஜாநிஅ தப மந பிருஜ கோஸா. ஜப உர பல பிராக அதிகாஈ..

Pages

Subscribe to RSS - tamil