telugu

10.1.1

चौपाई
బందఉ గురు పద పదుమ పరాగా. సురుచి సుబాస సరస అనురాగా..
అమియ మూరిమయ చూరన చారూ. సమన సకల భవ రుజ పరివారూ..
సుకృతి సంభు తన బిమల బిభూతీ. మంజుల మంగల మోద ప్రసూతీ..
జన మన మంజు ముకుర మల హరనీ. కిఏతిలక గున గన బస కరనీ..
శ్రీగుర పద నఖ మని గన జోతీ. సుమిరత దిబ్య ద్రృష్టి హియహోతీ..
దలన మోహ తమ సో సప్రకాసూ. బడ భాగ ఉర ఆవఇ జాసూ..
ఉఘరహిం బిమల బిలోచన హీ కే. మిటహిం దోష దుఖ భవ రజనీ కే..
సూఝహిం రామ చరిత మని మానిక. గుపుత ప్రగట జహజో జేహి ఖానిక..

Pages

Subscribe to RSS - telugu