10

10.7.10

चौपाई
ప్రభు జానీ కైకేఈ లజానీ. ప్రథమ తాసు గృహ గఏ భవానీ..
తాహి ప్రబోధి బహుత సుఖ దీన్హా. పుని నిజ భవన గవన హరి కీన్హా..
కృపాసింధు జబ మందిర గఏ. పుర నర నారి సుఖీ సబ భఏ..
గుర బసిష్ట ద్విజ లిఏ బులాఈ. ఆజు సుఘరీ సుదిన సముదాఈ..
సబ ద్విజ దేహు హరషి అనుసాసన. రామచంద్ర బైఠహిం సింఘాసన..
ముని బసిష్ట కే బచన సుహాఏ. సునత సకల బిప్రన్హ అతి భాఏ..
కహహిం బచన మృదు బిప్ర అనేకా. జగ అభిరామ రామ అభిషేకా..
అబ మునిబర బిలంబ నహిం కీజే. మహారాజ కహతిలక కరీజై..

10.6.10

चौपाई
యహ మత జౌం మానహు ప్రభు మోరా. ఉభయ ప్రకార సుజసు జగ తోరా..
సుత సన కహ దసకంఠ రిసాఈ. అసి మతి సఠ కేహిం తోహి సిఖాఈ..
అబహీం తే ఉర సంసయ హోఈ. బేనుమూల సుత భయహు ఘమోఈ..
సుని పితు గిరా పరుష అతి ఘోరా. చలా భవన కహి బచన కఠోరా..
హిత మత తోహి న లాగత కైసేం. కాల బిబస కహుభేషజ జైసేం..
సంధ్యా సమయ జాని దససీసా. భవన చలేఉ నిరఖత భుజ బీసా..
లంకా సిఖర ఉపర ఆగారా. అతి బిచిత్ర తహహోఇ అఖారా..
బైఠ జాఇ తేహీ మందిర రావన. లాగే కింనర గున గన గావన..
బాజహిం తాల పఖాఉజ బీనా. నృత్య కరహిం అపఛరా ప్రబీనా..

10.5.10

चौपाई
సీతా తైం మమ కృత అపమానా. కటిహఉతవ సిర కఠిన కృపానా..
నాహిం త సపది మాను మమ బానీ. సుముఖి హోతి న త జీవన హానీ..
స్యామ సరోజ దామ సమ సుందర. ప్రభు భుజ కరి కర సమ దసకంధర..
సో భుజ కంఠ కి తవ అసి ఘోరా. సును సఠ అస ప్రవాన పన మోరా..
చంద్రహాస హరు మమ పరితాపం. రఘుపతి బిరహ అనల సంజాతం..
సీతల నిసిత బహసి బర ధారా. కహ సీతా హరు మమ దుఖ భారా..
సునత బచన పుని మారన ధావా. మయతనయాకహి నీతి బుఝావా..
కహేసి సకల నిసిచరిన్హ బోలాఈ. సీతహి బహు బిధి త్రాసహు జాఈ..
మాస దివస మహుకహా న మానా. తౌ మైం మారబి కాఢ కృపానా..

10.4.10

चौपाई
సునత రామ అతి కోమల బానీ. బాలి సీస పరసేఉ నిజ పానీ..
అచల కరౌం తను రాఖహు ప్రానా. బాలి కహా సును కృపానిధానా..
జన్మ జన్మ ముని జతను కరాహీం. అంత రామ కహి ఆవత నాహీం..
జాసు నామ బల సంకర కాసీ. దేత సబహి సమ గతి అవినాసీ..
మమ లోచన గోచర సోఇ ఆవా. బహురి కి ప్రభు అస బనిహి బనావా..

10.3.10

चौपाई
ముని అగస్తి కర సిష్య సుజానా. నామ సుతీఛన రతి భగవానా..
మన క్రమ బచన రామ పద సేవక. సపనేహుఆన భరోస న దేవక..
ప్రభు ఆగవను శ్రవన సుని పావా. కరత మనోరథ ఆతుర ధావా..
హే బిధి దీనబంధు రఘురాయా. మో సే సఠ పర కరిహహిం దాయా..
సహిత అనుజ మోహి రామ గోసాఈ. మిలిహహిం నిజ సేవక కీ నాఈ..
మోరే జియభరోస దృఢనాహీం. భగతి బిరతి న గ్యాన మన మాహీం..
నహిం సతసంగ జోగ జప జాగా. నహిం దృఢచరన కమల అనురాగా..
ఏక బాని కరునానిధాన కీ. సో ప్రియ జాకేం గతి న ఆన కీ..
హోఇహైం సుఫల ఆజు మమ లోచన. దేఖి బదన పంకజ భవ మోచన..

10.2.10

चौपाई
బరని రామ గున సీలు సుభాఊ. బోలే ప్రేమ పులకి మునిరాఊ..
భూప సజేఉ అభిషేక సమాజూ. చాహత దేన తుమ్హహి జుబరాజూ..
రామ కరహు సబ సంజమ ఆజూ. జౌం బిధి కుసల నిబాహై కాజూ..
గురు సిఖ దేఇ రాయ పహిం గయఉ. రామ హృదయఅస బిసమఉ భయఊ..
జనమే ఏక సంగ సబ భాఈ. భోజన సయన కేలి లరికాఈ..
కరనబేధ ఉపబీత బిఆహా. సంగ సంగ సబ భఏ ఉఛాహా..
బిమల బంస యహు అనుచిత ఏకూ. బంధు బిహాఇ బడహి అభిషేకూ..
ప్రభు సప్రేమ పఛితాని సుహాఈ. హరఉ భగత మన కై కుటిలాఈ..

10.1.10

चौपाई
ఏహి మహరఘుపతి నామ ఉదారా. అతి పావన పురాన శ్రుతి సారా..
మంగల భవన అమంగల హారీ. ఉమా సహిత జేహి జపత పురారీ..
భనితి బిచిత్ర సుకబి కృత జోఊ. రామ నామ బిను సోహ న సోఊ..
బిధుబదనీ సబ భాి సారీ. సోన న బసన బినా బర నారీ..
సబ గున రహిత కుకబి కృత బానీ. రామ నామ జస అంకిత జానీ..
సాదర కహహిం సునహిం బుధ తాహీ. మధుకర సరిస సంత గునగ్రాహీ..
జదపి కబిత రస ఏకఉ నాహీ. రామ ప్రతాప ప్రకట ఏహి మాహీం..
సోఇ భరోస మోరేం మన ఆవా. కేహిం న సుసంగ బడప్పను పావా..
ధూమఉ తజఇ సహజ కరుఆఈ. అగరు ప్రసంగ సుగంధ బసాఈ..

9.7.10

चौपाई
ப்ரபு ஜாநீ கைகேஈ லஜாநீ. ப்ரதம தாஸு கரிஹ கஏ பவாநீ..
தாஹி ப்ரபோதி பஹுத ஸுக தீந்ஹா. புநி நிஜ பவந கவந ஹரி கீந்ஹா..
கரிபாஸிஂது ஜப மஂதிர கஏ. புர நர நாரி ஸுகீ ஸப பஏ..
குர பஸிஷ்ட த்விஜ லிஏ புலாஈ. ஆஜு ஸுகரீ ஸுதிந ஸமுதாஈ..
ஸப த்விஜ தேஹு ஹரஷி அநுஸாஸந. ராமசஂத்ர பைடஹிஂ ஸிஂகாஸந..
முநி பஸிஷ்ட கே பசந ஸுஹாஏ. ஸுநத ஸகல பிப்ரந்ஹ அதி பாஏ..
கஹஹிஂ பசந மரிது பிப்ர அநேகா. ஜக அபிராம ராம அபிஷேகா..
அப முநிபர பிலஂப நஹிஂ கீஜே. மஹாராஜ கஹதிலக கரீஜை..

9.6.10

चौपाई
யஹ மத ஜௌஂ மாநஹு ப்ரபு மோரா. உபய ப்ரகார ஸுஜஸு ஜக தோரா..
ஸுத ஸந கஹ தஸகஂட ரிஸாஈ. அஸி மதி ஸட கேஹிஂ தோஹி ஸிகாஈ..
அபஹீஂ தே உர ஸஂஸய ஹோஈ. பேநுமூல ஸுத பயஹு கமோஈ..
ஸுநி பிது கிரா பருஷ அதி கோரா. சலா பவந கஹி பசந கடோரா..
ஹித மத தோஹி ந லாகத கைஸேஂ. கால பிபஸ கஹுபேஷஜ ஜைஸேஂ..
ஸஂத்யா ஸமய ஜாநி தஸஸீஸா. பவந சலேஉ நிரகத புஜ பீஸா..
லஂகா ஸிகர உபர ஆகாரா. அதி பிசித்ர தஹஹோஇ அகாரா..
பைட ஜாஇ தேஹீ மஂதிர ராவந. லாகே கிஂநர குந கந காவந..
பாஜஹிஂ தால பகாஉஜ பீநா. நரித்ய கரஹிஂ அபசரா ப்ரபீநா..

9.5.10

चौपाई
ஸீதா தைஂ மம கரித அபமாநா. கடிஹஉதவ ஸிர கடிந கரிபாநா..
நாஹிஂ த ஸபதி மாநு மம பாநீ. ஸுமுகி ஹோதி ந த ஜீவந ஹாநீ..
ஸ்யாம ஸரோஜ தாம ஸம ஸுஂதர. ப்ரபு புஜ கரி கர ஸம தஸகஂதர..
ஸோ புஜ கஂட கி தவ அஸி கோரா. ஸுநு ஸட அஸ ப்ரவாந பந மோரா..
சஂத்ரஹாஸ ஹரு மம பரிதாபஂ. ரகுபதி பிரஹ அநல ஸஂஜாதஂ..
ஸீதல நிஸித பஹஸி பர தாரா. கஹ ஸீதா ஹரு மம துக பாரா..
ஸுநத பசந புநி மாரந தாவா. மயதநயாகஹி நீதி பு஀ாவா..
கஹேஸி ஸகல நிஸிசரிந்ஹ போலாஈ. ஸீதஹி பஹு பிதி த்ராஸஹு ஜாஈ..
மாஸ திவஸ மஹுகஹா ந மாநா. தௌ மைஂ மாரபி காட஀ி கரிபாநா..

Pages

Subscribe to RSS - 10