119

10.7.119

चौपाई
గ్యాన పంథ కృపాన కై ధారా. పరత ఖగేస హోఇ నహిం బారా..
జో నిర్బిఘ్న పంథ నిర్బహఈ. సో కైవల్య పరమ పద లహఈ..
అతి దుర్లభ కైవల్య పరమ పద. సంత పురాన నిగమ ఆగమ బద..
రామ భజత సోఇ ముకుతి గోసాఈ. అనఇచ్ఛిత ఆవఇ బరిఆఈ..
జిమి థల బిను జల రహి న సకాఈ. కోటి భాి కోఉ కరై ఉపాఈ..
తథా మోచ్ఛ సుఖ సును ఖగరాఈ. రహి న సకఇ హరి భగతి బిహాఈ..
అస బిచారి హరి భగత సయానే. ముక్తి నిరాదర భగతి లుభానే..
భగతి కరత బిను జతన ప్రయాసా. సంసృతి మూల అబిద్యా నాసా..
భోజన కరిఅ తృపితి హిత లాగీ. జిమి సో అసన పచవై జఠరాగీ..

10.6.119

चौपाई

అతిసయ ప్రీతి దేఖ రఘురాఈ. లిన్హే సకల బిమాన చఢఈ..
మన మహుబిప్ర చరన సిరు నాయో. ఉత్తర దిసిహి బిమాన చలాయో..
చలత బిమాన కోలాహల హోఈ. జయ రఘుబీర కహఇ సబు కోఈ..
సింహాసన అతి ఉచ్చ మనోహర. శ్రీ సమేత ప్రభు బైఠై తా పర..
రాజత రాము సహిత భామినీ. మేరు సృంగ జను ఘన దామినీ..
రుచిర బిమాను చలేఉ అతి ఆతుర. కీన్హీ సుమన బృష్టి హరషే సుర..
పరమ సుఖద చలి త్రిబిధ బయారీ. సాగర సర సరి నిర్మల బారీ..
సగున హోహిం సుందర చహుపాసా. మన ప్రసన్న నిర్మల నభ ఆసా..
కహ రఘుబీర దేఖు రన సీతా. లఛిమన ఇహాహత్యో ఇ్రజీతా..

10.2.119

चौपाई
ఫిరత నారి నర అతి పఛితాహీం. దేఅహి దోషు దేహిం మన మాహీం..
సహిత బిషాద పరసపర కహహీం. బిధి కరతబ ఉలటే సబ అహహీం..
నిపట నిరంకుస నిఠుర నిసంకూ. జేహిం ససి కీన్హ సరుజ సకలంకూ..
రూఖ కలపతరు సాగరు ఖారా. తేహిం పఠఏ బన రాజకుమారా..
జౌం పే ఇన్హహి దీన్హ బనబాసూ. కీన్హ బాది బిధి భోగ బిలాసూ..
ఏ బిచరహిం మగ బిను పదత్రానా. రచే బాది బిధి బాహన నానా..
ఏ మహి పరహిం డాసి కుస పాతా. సుభగ సేజ కత సృజత బిధాతా..
తరుబర బాస ఇన్హహి బిధి దీన్హా. ధవల ధామ రచి రచి శ్రము కీన్హా..

10.1.119

चौपाई
కాసీం మరత జంతు అవలోకీ. జాసు నామ బల కరఉబిసోకీ..
సోఇ ప్రభు మోర చరాచర స్వామీ. రఘుబర సబ ఉర అంతరజామీ..
బిబసహుజాసు నామ నర కహహీం. జనమ అనేక రచిత అఘ దహహీం..
సాదర సుమిరన జే నర కరహీం. భవ బారిధి గోపద ఇవ తరహీం..
రామ సో పరమాతమా భవానీ. తహభ్రమ అతి అబిహిత తవ బానీ..
అస సంసయ ఆనత ఉర మాహీం. గ్యాన బిరాగ సకల గున జాహీం..
సుని సివ కే భ్రమ భంజన బచనా. మిటి గై సబ కుతరక కై రచనా..
భఇ రఘుపతి పద ప్రీతి ప్రతీతీ. దారున అసంభావనా బీతీ..

9.7.119

चौपाई
க்யாந பஂத கரிபாந கை தாரா. பரத ககேஸ ஹோஇ நஹிஂ பாரா..
ஜோ நிர்பிக்ந பஂத நிர்பஹஈ. ஸோ கைவல்ய பரம பத லஹஈ..
அதி துர்லப கைவல்ய பரம பத. ஸஂத புராந நிகம ஆகம பத..
ராம பஜத ஸோஇ முகுதி கோஸாஈ. அநஇச்சித ஆவஇ பரிஆஈ..
ஜிமி தல பிநு ஜல ரஹி ந ஸகாஈ. கோடி பாி கோஉ கரை உபாஈ..
ததா மோச்ச ஸுக ஸுநு ககராஈ. ரஹி ந ஸகஇ ஹரி பகதி பிஹாஈ..
அஸ பிசாரி ஹரி பகத ஸயாநே. முக்தி நிராதர பகதி லுபாநே..
பகதி கரத பிநு ஜதந ப்ரயாஸா. ஸஂஸரிதி மூல அபித்யா நாஸா..
போஜந கரிஅ தரிபிதி ஹித லாகீ. ஜிமி ஸோ அஸந பசவை ஜடராகீ..

9.6.119

चौपाई
ப஀்
அதிஸய ப்ரீதி தேக ரகுராஈ. லிந்ஹே ஸகல பிமாந சட஀ாஈ..
மந மஹுபிப்ர சரந ஸிரு நாயோ. உத்தர திஸிஹி பிமாந சலாயோ..
சலத பிமாந கோலாஹல ஹோஈ. ஜய ரகுபீர கஹஇ ஸபு கோஈ..
ஸிஂஹாஸந அதி உச்ச மநோஹர. ஷ்ரீ ஸமேத ப்ரபு பைடை தா பர..
ராஜத ராமு ஸஹித பாமிநீ. மேரு ஸரிஂக ஜநு கந தாமிநீ..
ருசிர பிமாநு சலேஉ அதி ஆதுர. கீந்ஹீ ஸுமந பரிஷ்டி ஹரஷே ஸுர..
பரம ஸுகத சலி த்ரிபித பயாரீ. ஸாகர ஸர ஸரி நிர்மல பாரீ..
ஸகுந ஹோஹிஂ ஸுஂதர சஹுபாஸா. மந ப்ரஸந்ந நிர்மல நப ஆஸா..
கஹ ரகுபீர தேகு ரந ஸீதா. லசிமந இஹாஹத்யோ இ்ரஜீதா..

9.2.119

चौपाई
பிரத நாரி நர அதி பசிதாஹீஂ. தேஅஹி தோஷு தேஹிஂ மந மாஹீஂ..
ஸஹித பிஷாத பரஸபர கஹஹீஂ. பிதி கரதப உலடே ஸப அஹஹீஂ..
நிபட நிரஂகுஸ நிடுர நிஸஂகூ. ஜேஹிஂ ஸஸி கீந்ஹ ஸருஜ ஸகலஂகூ..
ரூக கலபதரு ஸாகரு காரா. தேஹிஂ படஏ பந ராஜகுமாரா..
ஜௌஂ பே இந்ஹஹி தீந்ஹ பநபாஸூ. கீந்ஹ பாதி பிதி போக பிலாஸூ..
ஏ பிசரஹிஂ மக பிநு பதத்ராநா. ரசே பாதி பிதி பாஹந நாநா..
ஏ மஹி பரஹிஂ டாஸி குஸ பாதா. ஸுபக ஸேஜ கத ஸரிஜத பிதாதா..
தருபர பாஸ இந்ஹஹி பிதி தீந்ஹா. தவல தாம ரசி ரசி ஷ்ரமு கீந்ஹா..

9.1.119

चौपाई
காஸீஂ மரத ஜஂது அவலோகீ. ஜாஸு நாம பல கரஉபிஸோகீ..
ஸோஇ ப்ரபு மோர சராசர ஸ்வாமீ. ரகுபர ஸப உர அஂதரஜாமீ..
பிபஸஹுஜாஸு நாம நர கஹஹீஂ. ஜநம அநேக ரசித அக தஹஹீஂ..
ஸாதர ஸுமிரந ஜே நர கரஹீஂ. பவ பாரிதி கோபத இவ தரஹீஂ..
ராம ஸோ பரமாதமா பவாநீ. தஹப்ரம அதி அபிஹித தவ பாநீ..
அஸ ஸஂஸய ஆநத உர மாஹீஂ. க்யாந பிராக ஸகல குந ஜாஹீஂ..
ஸுநி ஸிவ கே ப்ரம பஂஜந பசநா. மிடி கை ஸப குதரக கை ரசநா..
பஇ ரகுபதி பத ப்ரீதி ப்ரதீதீ. தாருந அஸஂபாவநா பீதீ..

8.7.119

चौपाई
gyāna paṃtha kṛpāna kai dhārā. parata khagēsa hōi nahiṃ bārā..
jō nirbighna paṃtha nirbahaī. sō kaivalya parama pada lahaī..
ati durlabha kaivalya parama pada. saṃta purāna nigama āgama bada..
rāma bhajata sōi mukuti gōsāī. anaicchita āvai bariāī..
jimi thala binu jala rahi na sakāī. kōṭi bhāomti kōu karai upāī..
tathā mōccha sukha sunu khagarāī. rahi na sakai hari bhagati bihāī..
asa bicāri hari bhagata sayānē. mukti nirādara bhagati lubhānē..
bhagati karata binu jatana prayāsā. saṃsṛti mūla abidyā nāsā..

8.6.119

चौपाई
atisaya prīti dēkha raghurāī. linhē sakala bimāna caḍhaāī..
mana mahuom bipra carana siru nāyō. uttara disihi bimāna calāyō..
calata bimāna kōlāhala hōī. jaya raghubīra kahai sabu kōī..
siṃhāsana ati ucca manōhara. śrī samēta prabhu baiṭhai tā para..
rājata rāmu sahita bhāminī. mēru sṛṃga janu ghana dāminī..
rucira bimānu calēu ati ātura. kīnhī sumana bṛṣṭi haraṣē sura..
parama sukhada cali tribidha bayārī. sāgara sara sari nirmala bārī..

Pages

Subscribe to RSS - 119