27

10.7.27

चौपाई
నారదాది సనకాది మునీసా. దరసన లాగి కోసలాధీసా..
దిన ప్రతి సకల అజోధ్యా ఆవహిం. దేఖి నగరు బిరాగు బిసరావహిం..
జాతరూప మని రచిత అటారీం. నానా రంగ రుచిర గచ ఢారీం..
పుర చహుపాస కోట అతి సుందర. రచే కూరా రంగ రంగ బర..
నవ గ్రహ నికర అనీక బనాఈ. జను ఘేరీ అమరావతి ఆఈ..
మహి బహు రంగ రచిత గచ కాా. జో బిలోకి మునిబర మన నాచా..
ధవల ధామ ఊపర నభ చుంబత. కలస మనహురబి ససి దుతి నిందత..
బహు మని రచిత ఝరోఖా భ్రాజహిం. గృహ గృహ ప్రతి మని దీప బిరాజహిం..

10.6.27

चौपाई
సును రావన పరిహరి చతురాఈ. భజసి న కృపాసింధు రఘురాఈ..
జౌ ఖల భఏసి రామ కర ద్రోహీ. బ్రహ్మ రుద్ర సక రాఖి న తోహీ..
మూఢబృథా జని మారసి గాలా. రామ బయర అస హోఇహి హాలా..
తవ సిర నికర కపిన్హ కే ఆగేం. పరిహహిం ధరని రామ సర లాగేం..
తే తవ సిర కందుక సమ నానా. ఖేలహహిం భాలు కీస చౌగానా..
జబహిం సమర కోపహి రఘునాయక. ఛుటిహహిం అతి కరాల బహు సాయక..
తబ కి చలిహి అస గాల తుమ్హారా. అస బిచారి భజు రామ ఉదారా..
సునత బచన రావన పరజరా. జరత మహానల జను ఘృత పరా..

10.5.27

चौपाई
మాతు మోహి దీజే కఛు చీన్హా. జైసేం రఘునాయక మోహి దీన్హా..
చూడమని ఉతారి తబ దయఊ. హరష సమేత పవనసుత లయఊ..
కహేహు తాత అస మోర ప్రనామా. సబ ప్రకార ప్రభు పూరనకామా..
దీన దయాల బిరిదు సంభారీ. హరహు నాథ మమ సంకట భారీ..
తాత సక్రసుత కథా సునాఏహు. బాన ప్రతాప ప్రభుహి సముఝాఏహు..
మాస దివస మహునాథు న ఆవా. తౌ పుని మోహి జిఅత నహిం పావా..
కహు కపి కేహి బిధి రాఖౌం ప్రానా. తుమ్హహూ తాత కహత అబ జానా..
తోహి దేఖి సీతలి భఇ ఛాతీ. పుని మో కహుసోఇ దిను సో రాతీ..

10.4.27

चौपाई
ఏహి బిధి కథా కహహి బహు భాీ గిరి కందరాసునీ సంపాతీ..
బాహేర హోఇ దేఖి బహు కీసా. మోహి అహార దీన్హ జగదీసా..
ఆజు సబహి కహభచ్ఛన కరఊ దిన బహు చలే అహార బిను మరఊ.
కబహున మిల భరి ఉదర అహారా. ఆజు దీన్హ బిధి ఏకహిం బారా..
డరపే గీధ బచన సుని కానా. అబ భా మరన సత్య హమ జానా..
కపి సబ ఉఠే గీధ కహదేఖీ. జామవంత మన సోచ బిసేషీ..
కహ అంగద బిచారి మన మాహీం. ధన్య జటాయూ సమ కోఉ నాహీం..
రామ కాజ కారన తను త్యాగీ . హరి పుర గయఉ పరమ బడభాగీ..
సుని ఖగ హరష సోక జుత బానీ . ఆవా నికట కపిన్హ భయ మానీ..

10.3.27

चौपाई
తేహి బన నికట దసానన గయఊ. తబ మారీచ కపటమృగ భయఊ..
అతి బిచిత్ర కఛు బరని న జాఈ. కనక దేహ మని రచిత బనాఈ..
సీతా పరమ రుచిర మృగ దేఖా. అంగ అంగ సుమనోహర బేషా..
సునహు దేవ రఘుబీర కృపాలా. ఏహి మృగ కర అతి సుందర ఛాలా..
సత్యసంధ ప్రభు బధి కరి ఏహీ. ఆనహు చర్మ కహతి బైదేహీ..
తబ రఘుపతి జానత సబ కారన. ఉఠే హరషి సుర కాజు సారన..
మృగ బిలోకి కటి పరికర బాా. కరతల చాప రుచిర సర సాా..
ప్రభు లఛిమనిహి కహా సముఝాఈ. ఫిరత బిపిన నిసిచర బహు భాఈ..
సీతా కేరి కరేహు రఖవారీ. బుధి బిబేక బల సమయ బిచారీ..

10.2.27

चौपाई
పుని కహ రాఉ సుహ్రద జియజానీ. ప్రేమ పులకి మృదు మంజుల బానీ..
భామిని భయఉ తోర మనభావా. ఘర ఘర నగర అనంద బధావా..
రామహి దేఉకాలి జుబరాజూ. సజహి సులోచని మంగల సాజూ..
దలకి ఉఠేఉ సుని హ్రదఉ కఠోరూ. జను ఛుఇ గయఉ పాక బరతోరూ..
ఐసిఉ పీర బిహసి తేహి గోఈ. చోర నారి జిమి ప్రగటి న రోఈ..
లఖహిం న భూప కపట చతురాఈ. కోటి కుటిల మని గురూ పఢఈ..
జద్యపి నీతి నిపున నరనాహూ. నారిచరిత జలనిధి అవగాహూ..
కపట సనేహు బఢఇ బహోరీ. బోలీ బిహసి నయన ముహు మోరీ..

10.1.27

चौपाई
చహుజుగ తీని కాల తిహులోకా. భఏ నామ జపి జీవ బిసోకా..
బేద పురాన సంత మత ఏహూ. సకల సుకృత ఫల రామ సనేహూ..
ధ్యాను ప్రథమ జుగ మఖబిధి దూజేం. ద్వాపర పరితోషత ప్రభు పూజేం..
కలి కేవల మల మూల మలీనా. పాప పయోనిధి జన జన మీనా..
నామ కామతరు కాల కరాలా. సుమిరత సమన సకల జగ జాలా..
రామ నామ కలి అభిమత దాతా. హిత పరలోక లోక పితు మాతా..
నహిం కలి కరమ న భగతి బిబేకూ. రామ నామ అవలంబన ఏకూ..
కాలనేమి కలి కపట నిధానూ. నామ సుమతి సమరథ హనుమానూ..

9.7.27

चौपाई
நாரதாதி ஸநகாதி முநீஸா. தரஸந லாகி கோஸலாதீஸா..
திந ப்ரதி ஸகல அஜோத்யா ஆவஹிஂ. தேகி நகரு பிராகு பிஸராவஹிஂ..
ஜாதரூப மநி ரசித அடாரீஂ. நாநா ரஂக ருசிர கச டாரீஂ..
புர சஹுபாஸ கோட அதி ஸுஂதர. ரசே கூரா ரஂக ரஂக பர..
நவ க்ரஹ நிகர அநீக பநாஈ. ஜநு கேரீ அமராவதி ஆஈ..
மஹி பஹு ரஂக ரசித கச காா. ஜோ பிலோகி முநிபர மந நாசா..
தவல தாம ஊபர நப சுஂபத. கலஸ மநஹுரபி ஸஸி துதி நிஂதத..
பஹு மநி ரசித ஀ரோகா ப்ராஜஹிஂ. கரிஹ கரிஹ ப்ரதி மநி தீப பிராஜஹிஂ..

9.6.27

चौपाई
ஸுநு ராவந பரிஹரி சதுராஈ. பஜஸி ந கரிபாஸிஂது ரகுராஈ..
ஜௌ கல பஏஸி ராம கர த்ரோஹீ. ப்ரஹ்ம ருத்ர ஸக ராகி ந தோஹீ..
மூட஀ பரிதா ஜநி மாரஸி காலா. ராம பயர அஸ ஹோஇஹி ஹாலா..
தவ ஸிர நிகர கபிந்ஹ கே ஆகேஂ. பரிஹஹிஂ தரநி ராம ஸர லாகேஂ..
தே தவ ஸிர கஂதுக ஸம நாநா. கேலஹஹிஂ பாலு கீஸ சௌகாநா..
ஜபஹிஂ ஸமர கோபஹி ரகுநாயக. சுடிஹஹிஂ அதி கரால பஹு ஸாயக..
தப கி சலிஹி அஸ கால தும்ஹாரா. அஸ பிசாரி பஜு ராம உதாரா..
ஸுநத பசந ராவந பரஜரா. ஜரத மஹாநல ஜநு கரித பரா..

9.5.27

चौपाई
மாது மோஹி தீஜே கசு சீந்ஹா. ஜைஸேஂ ரகுநாயக மோஹி தீந்ஹா..
சூட஀ாமநி உதாரி தப தயஊ. ஹரஷ ஸமேத பவநஸுத லயஊ..
கஹேஹு தாத அஸ மோர ப்ரநாமா. ஸப ப்ரகார ப்ரபு பூரநகாமா..
தீந தயால பிரிது ஸஂபாரீ. ஹரஹு நாத மம ஸஂகட பாரீ..
தாத ஸக்ரஸுத கதா ஸுநாஏஹு. பாந ப்ரதாப ப்ரபுஹி ஸமு஀ாஏஹு..
மாஸ திவஸ மஹுநாது ந ஆவா. தௌ புநி மோஹி ஜிஅத நஹிஂ பாவா..
கஹு கபி கேஹி பிதி ராகௌஂ ப்ராநா. தும்ஹஹூ தாத கஹத அப ஜாநா..
தோஹி தேகி ஸீதலி பஇ சாதீ. புநி மோ கஹுஸோஇ திநு ஸோ ராதீ..

Pages

Subscribe to RSS - 27