3

10.7.3

चौपाई
హరషి భరత కోసలపుర ఆఏ. సమాచార సబ గురహి సునాఏ..
పుని మందిర మహబాత జనాఈ. ఆవత నగర కుసల రఘురాఈ..
సునత సకల జననీం ఉఠి ధాఈం. కహి ప్రభు కుసల భరత సముఝాఈ..
సమాచార పురబాసిన్హ పాఏ. నర అరు నారి హరషి సబ ధాఏ..
దధి దుర్బా రోచన ఫల ఫూలా. నవ తులసీ దల మంగల మూలా..
భరి భరి హేమ థార భామినీ. గావత చలిం సింధు సింధురగామినీ..
జే జైసేహిం తైసేహిం ఉటి ధావహిం. బాల బృద్ధ కహసంగ న లావహిం..
ఏక ఏకన్హ కహబూఝహిం భాఈ. తుమ్హ దేఖే దయాల రఘురాఈ..
అవధపురీ ప్రభు ఆవత జానీ. భఈ సకల సోభా కై ఖానీ..
బహఇ సుహావన త్రిబిధ సమీరా. భఇ సరజూ అతి నిర్మల నీరా..

10.6.3

चौपाई
జే రామేస్వర దరసను కరిహహిం. తే తను తజి మమ లోక సిధరిహహిం..
జో గంగాజలు ఆని చఢఇహి. సో సాజుజ్య ముక్తి నర పాఇహి..
హోఇ అకామ జో ఛల తజి సేఇహి. భగతి మోరి తేహి సంకర దేఇహి..
మమ కృత సేతు జో దరసను కరిహీ. సో బిను శ్రమ భవసాగర తరిహీ..
రామ బచన సబ కే జియ భాఏ. మునిబర నిజ నిజ ఆశ్రమ ఆఏ..
గిరిజా రఘుపతి కై యహ రీతీ. సంతత కరహిం ప్రనత పర ప్రీతీ..
బాా సేతు నీల నల నాగర. రామ కృపాజసు భయఉ ఉజాగర..
బూడిం ఆనహి బోరహిం జేఈ. భఏ ఉపల బోహిత సమ తేఈ..
మహిమా యహ న జలధి కఇ బరనీ. పాహన గున న కపిన్హ కఇ కరనీ..

10.5.3

चौपाई
నిసిచరి ఏక సింధు మహురహఈ. కరి మాయా నభు కే ఖగ గహఈ..
జీవ జంతు జే గగన ఉడహీం. జల బిలోకి తిన్హ కై పరిఛాహీం..
గహఇ ఛాహసక సో న ఉడఈ. ఏహి బిధి సదా గగనచర ఖాఈ..
సోఇ ఛల హనూమాన కహకీన్హా. తాసు కపటు కపి తురతహిం చీన్హా..
తాహి మారి మారుతసుత బీరా. బారిధి పార గయఉ మతిధీరా..
తహాజాఇ దేఖీ బన సోభా. గుంజత చంచరీక మధు లోభా..
నానా తరు ఫల ఫూల సుహాఏ. ఖగ మృగ బృంద దేఖి మన భాఏ..
సైల బిసాల దేఖి ఏక ఆగేం. తా పర ధాఇ చఢేఉ భయ త్యాగేం..
ఉమా న కఛు కపి కై అధికాఈ. ప్రభు ప్రతాప జో కాలహి ఖాఈ..

10.4.3

चौपाई
జదపి నాథ బహు అవగున మోరేం. సేవక ప్రభుహి పరై జని భోరేం..
నాథ జీవ తవ మాయామోహా. సో నిస్తరఇ తుమ్హారేహిం ఛోహా..
తా పర మైం రఘుబీర దోహాఈ. జానఉనహిం కఛు భజన ఉపాఈ..
సేవక సుత పతి మాతు భరోసేం. రహఇ అసోచ బనఇ ప్రభు పోసేం..
అస కహి పరేఉ చరన అకులాఈ. నిజ తను ప్రగటి ప్రీతి ఉర ఛాఈ..
తబ రఘుపతి ఉఠాఇ ఉర లావా. నిజ లోచన జల సీంచి జుడవా..
సును కపి జియమానసి జని ఊనా. తైం మమ ప్రియ లఛిమన తే దూనా..
సమదరసీ మోహి కహ సబ కోఊ. సేవక ప్రియ అనన్యగతి సోఊ..

10.3.3

चौपाई
రఘుపతి చిత్రకూట బసి నానా. చరిత కిఏ శ్రుతి సుధా సమానా..
బహురి రామ అస మన అనుమానా. హోఇహి భీర సబహిం మోహి జానా..
సకల మునిన్హ సన బిదా కరాఈ. సీతా సహిత చలే ద్వౌ భాఈ..
అత్రి కే ఆశ్రమ జబ ప్రభు గయఊ. సునత మహాముని హరషిత భయఊ..
పులకిత గాత అత్రి ఉఠి ధాఏ. దేఖి రాము ఆతుర చలి ఆఏ..
కరత దండవత ముని ఉర లాఏ. ప్రేమ బారి ద్వౌ జన అన్హవాఏ..
దేఖి రామ ఛబి నయన జుడనే. సాదర నిజ ఆశ్రమ తబ ఆనే..
కరి పూజా కహి బచన సుహాఏ. దిఏ మూల ఫల ప్రభు మన భాఏ..

10.2.3

चौपाई
కహఇ భుఆలు సునిఅ మునినాయక. భఏ రామ సబ బిధి సబ లాయక..
సేవక సచివ సకల పురబాసీ. జే హమారే అరి మిత్ర ఉదాసీ..
సబహి రాము ప్రియ జేహి బిధి మోహీ. ప్రభు అసీస జను తను ధరి సోహీ..
బిప్ర సహిత పరివార గోసాఈం. కరహిం ఛోహు సబ రౌరిహి నాఈ..
జే గుర చరన రేను సిర ధరహీం. తే జను సకల బిభవ బస కరహీం..
మోహి సమ యహు అనుభయఉ న దూజేం. సబు పాయఉరజ పావని పూజేం..
అబ అభిలాషు ఏకు మన మోరేం. పూజహి నాథ అనుగ్రహ తోరేం..
ముని ప్రసన్న లఖి సహజ సనేహూ. కహేఉ నరేస రజాయసు దేహూ..

10.1.3

चौपाई
మజ్జన ఫల పేఖిఅ తతకాలా. కాక హోహిం పిక బకఉ మరాలా..
సుని ఆచరజ కరై జని కోఈ. సతసంగతి మహిమా నహిం గోఈ..
బాలమీక నారద ఘటజోనీ. నిజ నిజ ముఖని కహీ నిజ హోనీ..
జలచర థలచర నభచర నానా. జే జడచేతన జీవ జహానా..
మతి కీరతి గతి భూతి భలాఈ. జబ జేహిం జతన జహాజేహిం పాఈ..
సో జానబ సతసంగ ప్రభాఊ. లోకహుబేద న ఆన ఉపాఊ..
బిను సతసంగ బిబేక న హోఈ. రామ కృపా బిను సులభ న సోఈ..
సతసంగత ముద మంగల మూలా. సోఇ ఫల సిధి సబ సాధన ఫూలా..
సఠ సుధరహిం సతసంగతి పాఈ. పారస పరస కుధాత సుహాఈ..
బిధి బస సుజన కుసంగత పరహీం. ఫని మని సమ నిజ గున అనుసరహీం..

9.7.3

चौपाई
ஹரஷி பரத கோஸலபுர ஆஏ. ஸமாசார ஸப குரஹி ஸுநாஏ..
புநி மஂதிர மஹபாத ஜநாஈ. ஆவத நகர குஸல ரகுராஈ..
ஸுநத ஸகல ஜநநீஂ உடி தாஈஂ. கஹி ப்ரபு குஸல பரத ஸமு஀ாஈ..
ஸமாசார புரபாஸிந்ஹ பாஏ. நர அரு நாரி ஹரஷி ஸப தாஏ..
ததி துர்பா ரோசந பல பூலா. நவ துலஸீ தல மஂகல மூலா..
பரி பரி ஹேம தார பாமிநீ. காவத சலிஂ ஸிஂது ஸிஂதுரகாமிநீ..
ஜே ஜைஸேஹிஂ தைஸேஹிஂ உடி தாவஹிஂ. பால பரித்த கஹஸஂக ந லாவஹிஂ..
ஏக ஏகந்ஹ கஹபூ஀ஹிஂ பாஈ. தும்ஹ தேகே தயால ரகுராஈ..
அவதபுரீ ப்ரபு ஆவத ஜாநீ. பஈ ஸகல ஸோபா கை காநீ..
பஹஇ ஸுஹாவந த்ரிபித ஸமீரா. பஇ ஸரஜூ அதி நிர்மல நீரா..

9.6.3

चौपाई
ஜே ராமேஸ்வர தரஸநு கரிஹஹிஂ. தே தநு தஜி மம லோக ஸிதரிஹஹிஂ..
ஜோ கஂகாஜலு ஆநி சட஀ாஇஹி. ஸோ ஸாஜுஜ்ய முக்தி நர பாஇஹி..
ஹோஇ அகாம ஜோ சல தஜி ஸேஇஹி. பகதி மோரி தேஹி ஸஂகர தேஇஹி..
மம கரித ஸேது ஜோ தரஸநு கரிஹீ. ஸோ பிநு ஷ்ரம பவஸாகர தரிஹீ..
ராம பசந ஸப கே ஜிய பாஏ. முநிபர நிஜ நிஜ ஆஷ்ரம ஆஏ..
கிரிஜா ரகுபதி கை யஹ ரீதீ. ஸஂதத கரஹிஂ ப்ரநத பர ப்ரீதீ..
பாா ஸேது நீல நல நாகர. ராம கரிபாஜஸு பயஉ உஜாகர..
பூட஀ஹிஂ ஆநஹி போரஹிஂ ஜேஈ. பஏ உபல போஹித ஸம தேஈ..
மஹிமா யஹ ந ஜலதி கஇ பரநீ. பாஹந குந ந கபிந்ஹ கஇ கரநீ..

9.5.3

चौपाई
நிஸிசரி ஏக ஸிஂது மஹுரஹஈ. கரி மாயா நபு கே கக கஹஈ..
ஜீவ ஜஂது ஜே ககந உட஀ாஹீஂ. ஜல பிலோகி திந்ஹ கை பரிசாஹீஂ..
கஹஇ சாஹஸக ஸோ ந உட஀ாஈ. ஏஹி பிதி ஸதா ககநசர காஈ..
ஸோஇ சல ஹநூமாந கஹகீந்ஹா. தாஸு கபடு கபி துரதஹிஂ சீந்ஹா..
தாஹி மாரி மாருதஸுத பீரா. பாரிதி பார கயஉ மதிதீரா..
தஹாஜாஇ தேகீ பந ஸோபா. குஂஜத சஂசரீக மது லோபா..
நாநா தரு பல பூல ஸுஹாஏ. கக மரிக பரிஂத தேகி மந பாஏ..
ஸைல பிஸால தேகி ஏக ஆகேஂ. தா பர தாஇ சடேஉ பய த்யாகேஂ..
உமா ந கசு கபி கை அதிகாஈ. ப்ரபு ப்ரதாப ஜோ காலஹி காஈ..

Pages

Subscribe to RSS - 3