301

10.2.301

चौपाई
ప్రభు పద పదుమ పరాగ దోహాఈ. సత్య సుకృత సుఖ సీవసుహాఈ..
సో కరి కహఉహిఏ అపనే కీ. రుచి జాగత సోవత సపనే కీ..
సహజ సనేహస్వామి సేవకాఈ. స్వారథ ఛల ఫల చారి బిహాఈ..
అగ్యా సమ న సుసాహిబ సేవా. సో ప్రసాదు జన పావై దేవా..
అస కహి ప్రేమ బిబస భఏ భారీ. పులక సరీర బిలోచన బారీ..
ప్రభు పద కమల గహే అకులాఈ. సమఉ సనేహు న సో కహి జాఈ..
కృపాసింధు సనమాని సుబానీ. బైఠాఏ సమీప గహి పానీ..
భరత బినయ సుని దేఖి సుభాఊ. సిథిల సనేహసభా రఘురాఊ..

10.1.301

चौपाई
గరజహిం గజ ఘంటా ధుని ఘోరా. రథ రవ బాజి హింస చహు ఓరా..
నిదరి ఘనహి ఘుర్మ్మరహిం నిసానా. నిజ పరాఇ కఛు సునిఅ న కానా..
మహా భీర భూపతి కే ద్వారేం. రజ హోఇ జాఇ పషాన పబారేం..
చఢ అటారిన్హ దేఖహిం నారీం. లింఏఆరతీ మంగల థారీ..
గావహిం గీత మనోహర నానా. అతి ఆనందు న జాఇ బఖానా..
తబ సుమంత్ర దుఇ స్పందన సాజీ. జోతే రబి హయ నిందక బాజీ..
దోఉ రథ రుచిర భూప పహిం ఆనే. నహిం సారద పహిం జాహిం బఖానే..
రాజ సమాజు ఏక రథ సాజా. దూసర తేజ పుంజ అతి భ్రాజా..

9.2.301

चौपाई
ப்ரபு பத பதும பராக தோஹாஈ. ஸத்ய ஸுகரித ஸுக ஸீவஸுஹாஈ..
ஸோ கரி கஹஉஹிஏ அபநே கீ. ருசி ஜாகத ஸோவத ஸபநே கீ..
ஸஹஜ ஸநேஹஸ்வாமி ஸேவகாஈ. ஸ்வாரத சல பல சாரி பிஹாஈ..
அக்யா ஸம ந ஸுஸாஹிப ஸேவா. ஸோ ப்ரஸாது ஜந பாவை தேவா..
அஸ கஹி ப்ரேம பிபஸ பஏ பாரீ. புலக ஸரீர பிலோசந பாரீ..
ப்ரபு பத கமல கஹே அகுலாஈ. ஸமஉ ஸநேஹு ந ஸோ கஹி ஜாஈ..
கரிபாஸிஂது ஸநமாநி ஸுபாநீ. பைடாஏ ஸமீப கஹி பாநீ..
பரத பிநய ஸுநி தேகி ஸுபாஊ. ஸிதில ஸநேஹஸபா ரகுராஊ..

9.1.301

चौपाई
கரஜஹிஂ கஜ கஂடா துநி கோரா. ரத ரவ பாஜி ஹிஂஸ சஹு ஓரா..
நிதரி கநஹி குர்ம்மரஹிஂ நிஸாநா. நிஜ பராஇ கசு ஸுநிஅ ந காநா..
மஹா பீர பூபதி கே த்வாரேஂ. ரஜ ஹோஇ ஜாஇ பஷாந பபாரேஂ..
சட஀ீ அடாரிந்ஹ தேகஹிஂ நாரீஂ. லிஂஏஆரதீ மஂகல தாரீ..
காவஹிஂ கீத மநோஹர நாநா. அதி ஆநஂது ந ஜாஇ பகாநா..
தப ஸுமஂத்ர துஇ ஸ்பஂதந ஸாஜீ. ஜோதே ரபி ஹய நிஂதக பாஜீ..
தோஉ ரத ருசிர பூப பஹிஂ ஆநே. நஹிஂ ஸாரத பஹிஂ ஜாஹிஂ பகாநே..
ராஜ ஸமாஜு ஏக ரத ஸாஜா. தூஸர தேஜ புஂஜ அதி ப்ராஜா..

8.2.301

चौपाई
prabhu pada paduma parāga dōhāī. satya sukṛta sukha sīvaom suhāī..
sō kari kahauom hiē apanē kī. ruci jāgata sōvata sapanē kī..
sahaja sanēhaom svāmi sēvakāī. svāratha chala phala cāri bihāī..
agyā sama na susāhiba sēvā. sō prasādu jana pāvai dēvā..
asa kahi prēma bibasa bhaē bhārī. pulaka sarīra bilōcana bārī..
prabhu pada kamala gahē akulāī. samau sanēhu na sō kahi jāī..
kṛpāsiṃdhu sanamāni subānī. baiṭhāē samīpa gahi pānī..
bharata binaya suni dēkhi subhāū. sithila sanēhaom sabhā raghurāū..

8.1.301

चौपाई
garajahiṃ gaja ghaṃṭā dhuni ghōrā. ratha rava bāji hiṃsa cahu ōrā..
nidari ghanahi ghurmmarahiṃ nisānā. nija parāi kachu sunia na kānā..
mahā bhīra bhūpati kē dvārēṃ. raja hōi jāi paṣāna pabārēṃ..
caḍhaī aṭārinha dēkhahiṃ nārīṃ. liṃēom āratī maṃgala thārī..
gāvahiṃ gīta manōhara nānā. ati ānaṃdu na jāi bakhānā..
taba sumaṃtra dui spaṃdana sājī. jōtē rabi haya niṃdaka bājī..
dōu ratha rucira bhūpa pahiṃ ānē. nahiṃ sārada pahiṃ jāhiṃ bakhānē..
rāja samāju ēka ratha sājā. dūsara tēja puṃja ati bhrājā..

7.2.301

चौपाई
ਪ੍ਰਭੁ ਪਦ ਪਦੁਮ ਪਰਾਗ ਦੋਹਾਈ। ਸਤ੍ਯ ਸੁਕਰਿਤ ਸੁਖ ਸੀਵਸੁਹਾਈ।।
ਸੋ ਕਰਿ ਕਹਉਹਿਏ ਅਪਨੇ ਕੀ। ਰੁਚਿ ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ ਸਪਨੇ ਕੀ।।
ਸਹਜ ਸਨੇਹਸ੍ਵਾਮਿ ਸੇਵਕਾਈ। ਸ੍ਵਾਰਥ ਛਲ ਫਲ ਚਾਰਿ ਬਿਹਾਈ।।
ਅਗ੍ਯਾ ਸਮ ਨ ਸੁਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਜਨ ਪਾਵੈ ਦੇਵਾ।।
ਅਸ ਕਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਬਸ ਭਏ ਭਾਰੀ। ਪੁਲਕ ਸਰੀਰ ਬਿਲੋਚਨ ਬਾਰੀ।।
ਪ੍ਰਭੁ ਪਦ ਕਮਲ ਗਹੇ ਅਕੁਲਾਈ। ਸਮਉ ਸਨੇਹੁ ਨ ਸੋ ਕਹਿ ਜਾਈ।।
ਕਰਿਪਾਸਿਂਧੁ ਸਨਮਾਨਿ ਸੁਬਾਨੀ। ਬੈਠਾਏ ਸਮੀਪ ਗਹਿ ਪਾਨੀ।।
ਭਰਤ ਬਿਨਯ ਸੁਨਿ ਦੇਖਿ ਸੁਭਾਊ। ਸਿਥਿਲ ਸਨੇਹਸਭਾ ਰਘੁਰਾਊ।।

7.1.301

चौपाई
ਗਰਜਹਿਂ ਗਜ ਘਂਟਾ ਧੁਨਿ ਘੋਰਾ। ਰਥ ਰਵ ਬਾਜਿ ਹਿਂਸ ਚਹੁ ਓਰਾ।।
ਨਿਦਰਿ ਘਨਹਿ ਘੁਰ੍ਮ੍ਮਰਹਿਂ ਨਿਸਾਨਾ। ਨਿਜ ਪਰਾਇ ਕਛੁ ਸੁਨਿਅ ਨ ਕਾਨਾ।।
ਮਹਾ ਭੀਰ ਭੂਪਤਿ ਕੇ ਦ੍ਵਾਰੇਂ। ਰਜ ਹੋਇ ਜਾਇ ਪਸ਼ਾਨ ਪਬਾਰੇਂ।।
ਚਢ਼ੀ ਅਟਾਰਿਨ੍ਹ ਦੇਖਹਿਂ ਨਾਰੀਂ। ਲਿਂਏਆਰਤੀ ਮਂਗਲ ਥਾਰੀ।।
ਗਾਵਹਿਂ ਗੀਤ ਮਨੋਹਰ ਨਾਨਾ। ਅਤਿ ਆਨਂਦੁ ਨ ਜਾਇ ਬਖਾਨਾ।।
ਤਬ ਸੁਮਂਤ੍ਰ ਦੁਇ ਸ੍ਪਂਦਨ ਸਾਜੀ। ਜੋਤੇ ਰਬਿ ਹਯ ਨਿਂਦਕ ਬਾਜੀ।।
ਦੋਉ ਰਥ ਰੁਚਿਰ ਭੂਪ ਪਹਿਂ ਆਨੇ। ਨਹਿਂ ਸਾਰਦ ਪਹਿਂ ਜਾਹਿਂ ਬਖਾਨੇ।।
ਰਾਜ ਸਮਾਜੁ ਏਕ ਰਥ ਸਾਜਾ। ਦੂਸਰ ਤੇਜ ਪੁਂਜ ਅਤਿ ਭ੍ਰਾਜਾ।।

6.2.301

चौपाई
ପ୍ରଭୁ ପଦ ପଦୁମ ପରାଗ ଦୋହାଈ| ସତ୍ଯ ସୁକୃତ ସୁଖ ସୀବସୁହାଈ||
ସୋ କରି କହଉହିଏ ଅପନେ କୀ| ରୁଚି ଜାଗତ ସୋବତ ସପନେ କୀ||
ସହଜ ସନେହସ୍ବାମି ସେବକାଈ| ସ୍ବାରଥ ଛଲ ଫଲ ଚାରି ବିହାଈ||
ଅଗ୍ଯା ସମ ନ ସୁସାହିବ ସେବା| ସୋ ପ୍ରସାଦୁ ଜନ ପାବୈ ଦେବା||
ଅସ କହି ପ୍ରେମ ବିବସ ଭଏ ଭାରୀ| ପୁଲକ ସରୀର ବିଲୋଚନ ବାରୀ||
ପ୍ରଭୁ ପଦ କମଲ ଗହେ ଅକୁଲାଈ| ସମଉ ସନେହୁ ନ ସୋ କହି ଜାଈ||
କୃପାସିଂଧୁ ସନମାନି ସୁବାନୀ| ବୈଠାଏ ସମୀପ ଗହି ପାନୀ||
ଭରତ ବିନଯ ସୁନି ଦେଖି ସୁଭାଊ| ସିଥିଲ ସନେହସଭା ରଘୁରାଊ||

6.1.301

चौपाई
ଗରଜହିଂ ଗଜ ଘଂଟା ଧୁନି ଘୋରା| ରଥ ରବ ବାଜି ହିଂସ ଚହୁ ଓରା||
ନିଦରି ଘନହି ଘୁର୍ମ୍ମରହିଂ ନିସାନା| ନିଜ ପରାଇ କଛୁ ସୁନିଅ ନ କାନା||
ମହା ଭୀର ଭୂପତି କେ ଦ୍ବାରେଂ| ରଜ ହୋଇ ଜାଇ ପଷାନ ପବାରେଂ||
ଚଢ଼ୀ ଅଟାରିନ୍ହ ଦେଖହିଂ ନାରୀଂ| ଲିଂଏଆରତୀ ମଂଗଲ ଥାରୀ||
ଗାବହିଂ ଗୀତ ମନୋହର ନାନା| ଅତି ଆନଂଦୁ ନ ଜାଇ ବଖାନା||
ତବ ସୁମଂତ୍ର ଦୁଇ ସ୍ପଂଦନ ସାଜୀ| ଜୋତେ ରବି ହଯ ନିଂଦକ ବାଜୀ||
ଦୋଉ ରଥ ରୁଚିର ଭୂପ ପହିଂ ଆନେ| ନହିଂ ସାରଦ ପହିଂ ଜାହିଂ ବଖାନେ||
ରାଜ ସମାଜୁ ଏକ ରଥ ସାଜା| ଦୂସର ତେଜ ପୁଂଜ ଅତି ଭ୍ରାଜା||

Pages

Subscribe to RSS - 301