302

10.2.302

चौपाई
కపట కుచాలి సీవసురరాజూ. పర అకాజ ప్రియ ఆపన కాజూ..
కాక సమాన పాకరిపు రీతీ. ఛలీ మలీన కతహున ప్రతీతీ..
ప్రథమ కుమత కరి కపటు సేలా. సో ఉచాటు సబ కేం సిర మేలా..
సురమాయాసబ లోగ బిమోహే. రామ ప్రేమ అతిసయ న బిఛోహే..
భయ ఉచాట బస మన థిర నాహీం. ఛన బన రుచి ఛన సదన సోహాహీం..
దుబిధ మనోగతి ప్రజా దుఖారీ. సరిత సింధు సంగమ జను బారీ..
దుచిత కతహుపరితోషు న లహహీం. ఏక ఏక సన మరము న కహహీం..
లఖి హియహి కహ కృపానిధానూ. సరిస స్వాన మఘవాన జుబానూ..

10.1.302

चौपाई
సహిత బసిష్ఠ సోహ నృప కైసేం. సుర గుర సంగ పురందర జైసేం..
కరి కుల రీతి బేద బిధి రాఊ. దేఖి సబహి సబ భాి బనాఊ..
సుమిరి రాము గుర ఆయసు పాఈ. చలే మహీపతి సంఖ బజాఈ..
హరషే బిబుధ బిలోకి బరాతా. బరషహిం సుమన సుమంగల దాతా..
భయఉ కోలాహల హయ గయ గాజే. బ్యోమ బరాత బాజనే బాజే..
సుర నర నారి సుమంగల గాఈ. సరస రాగ బాజహిం సహనాఈ..
ఘంట ఘంటి ధుని బరని న జాహీం. సరవ కరహిం పాఇక ఫహరాహీం..
కరహిం బిదూషక కౌతుక నానా. హాస కుసల కల గాన సుజానా .

9.2.302

चौपाई
கபட குசாலி ஸீவஸுரராஜூ. பர அகாஜ ப்ரிய ஆபந காஜூ..
காக ஸமாந பாகரிபு ரீதீ. சலீ மலீந கதஹுந ப்ரதீதீ..
ப்ரதம குமத கரி கபடு ஸேலா. ஸோ உசாடு ஸப கேஂ ஸிர மேலா..
ஸுரமாயாஸப லோக பிமோஹே. ராம ப்ரேம அதிஸய ந பிசோஹே..
பய உசாட பஸ மந திர நாஹீஂ. சந பந ருசி சந ஸதந ஸோஹாஹீஂ..
துபித மநோகதி ப்ரஜா துகாரீ. ஸரித ஸிஂது ஸஂகம ஜநு பாரீ..
துசித கதஹுபரிதோஷு ந லஹஹீஂ. ஏக ஏக ஸந மரமு ந கஹஹீஂ..
லகி ஹியஹி கஹ கரிபாநிதாநூ. ஸரிஸ ஸ்வாந மகவாந ஜுபாநூ..

9.1.302

चौपाई
ஸஹித பஸிஷ்ட ஸோஹ நரிப கைஸேஂ. ஸுர குர ஸஂக புரஂதர ஜைஸேஂ..
கரி குல ரீதி பேத பிதி ராஊ. தேகி ஸபஹி ஸப பாி பநாஊ..
ஸுமிரி ராமு குர ஆயஸு பாஈ. சலே மஹீபதி ஸஂக பஜாஈ..
ஹரஷே பிபுத பிலோகி பராதா. பரஷஹிஂ ஸுமந ஸுமஂகல தாதா..
பயஉ கோலாஹல ஹய கய காஜே. ப்யோம பராத பாஜநே பாஜே..
ஸுர நர நாரி ஸுமஂகல காஈ. ஸரஸ ராக பாஜஹிஂ ஸஹநாஈ..
கஂட கஂடி துநி பரநி ந ஜாஹீஂ. ஸரவ கரஹிஂ பாஇக பஹராஹீஂ..
கரஹிஂ பிதூஷக கௌதுக நாநா. ஹாஸ குஸல கல காந ஸுஜாநா .

8.2.302

चौपाई
kapaṭa kucāli sīvaom surarājū. para akāja priya āpana kājū..
kāka samāna pākaripu rītī. chalī malīna katahuom na pratītī..
prathama kumata kari kapaṭu saomkēlā. sō ucāṭu saba kēṃ sira mēlā..
suramāyāom saba lōga bimōhē. rāma prēma atisaya na bichōhē..
bhaya ucāṭa basa mana thira nāhīṃ. chana bana ruci chana sadana sōhāhīṃ..
dubidha manōgati prajā dukhārī. sarita siṃdhu saṃgama janu bārī..
ducita katahuom paritōṣu na lahahīṃ. ēka ēka sana maramu na kahahīṃ..

8.1.302

चौपाई
sahita basiṣṭha sōha nṛpa kaisēṃ. sura gura saṃga puraṃdara jaisēṃ..
kari kula rīti bēda bidhi rāū. dēkhi sabahi saba bhāomti banāū..
sumiri rāmu gura āyasu pāī. calē mahīpati saṃkha bajāī..
haraṣē bibudha bilōki barātā. baraṣahiṃ sumana sumaṃgala dātā..
bhayau kōlāhala haya gaya gājē. byōma barāta bājanē bājē..
sura nara nāri sumaṃgala gāī. sarasa rāga bājahiṃ sahanāī..
ghaṃṭa ghaṃṭi dhuni barani na jāhīṃ. sarava karahiṃ pāika phaharāhīṃ..
karahiṃ bidūṣaka kautuka nānā. hāsa kusala kala gāna sujānā .

7.2.302

चौपाई
ਕਪਟ ਕੁਚਾਲਿ ਸੀਵਸੁਰਰਾਜੂ। ਪਰ ਅਕਾਜ ਪ੍ਰਿਯ ਆਪਨ ਕਾਜੂ।।
ਕਾਕ ਸਮਾਨ ਪਾਕਰਿਪੁ ਰੀਤੀ। ਛਲੀ ਮਲੀਨ ਕਤਹੁਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ।।
ਪ੍ਰਥਮ ਕੁਮਤ ਕਰਿ ਕਪਟੁ ਸੇਲਾ। ਸੋ ਉਚਾਟੁ ਸਬ ਕੇਂ ਸਿਰ ਮੇਲਾ।।
ਸੁਰਮਾਯਾਸਬ ਲੋਗ ਬਿਮੋਹੇ। ਰਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤਿਸਯ ਨ ਬਿਛੋਹੇ।।
ਭਯ ਉਚਾਟ ਬਸ ਮਨ ਥਿਰ ਨਾਹੀਂ। ਛਨ ਬਨ ਰੁਚਿ ਛਨ ਸਦਨ ਸੋਹਾਹੀਂ।।
ਦੁਬਿਧ ਮਨੋਗਤਿ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਖਾਰੀ। ਸਰਿਤ ਸਿਂਧੁ ਸਂਗਮ ਜਨੁ ਬਾਰੀ।।
ਦੁਚਿਤ ਕਤਹੁਪਰਿਤੋਸ਼ੁ ਨ ਲਹਹੀਂ। ਏਕ ਏਕ ਸਨ ਮਰਮੁ ਨ ਕਹਹੀਂ।।
ਲਖਿ ਹਿਯਹਿ ਕਹ ਕਰਿਪਾਨਿਧਾਨੂ। ਸਰਿਸ ਸ੍ਵਾਨ ਮਘਵਾਨ ਜੁਬਾਨੂ।।

7.1.302

चौपाई
ਸਹਿਤ ਬਸਿਸ਼੍ਠ ਸੋਹ ਨਰਿਪ ਕੈਸੇਂ। ਸੁਰ ਗੁਰ ਸਂਗ ਪੁਰਂਦਰ ਜੈਸੇਂ।।
ਕਰਿ ਕੁਲ ਰੀਤਿ ਬੇਦ ਬਿਧਿ ਰਾਊ। ਦੇਖਿ ਸਬਹਿ ਸਬ ਭਾਿ ਬਨਾਊ।।
ਸੁਮਿਰਿ ਰਾਮੁ ਗੁਰ ਆਯਸੁ ਪਾਈ। ਚਲੇ ਮਹੀਪਤਿ ਸਂਖ ਬਜਾਈ।।
ਹਰਸ਼ੇ ਬਿਬੁਧ ਬਿਲੋਕਿ ਬਰਾਤਾ। ਬਰਸ਼ਹਿਂ ਸੁਮਨ ਸੁਮਂਗਲ ਦਾਤਾ।।
ਭਯਉ ਕੋਲਾਹਲ ਹਯ ਗਯ ਗਾਜੇ। ਬ੍ਯੋਮ ਬਰਾਤ ਬਾਜਨੇ ਬਾਜੇ।।
ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਰਿ ਸੁਮਂਗਲ ਗਾਈ। ਸਰਸ ਰਾਗ ਬਾਜਹਿਂ ਸਹਨਾਈ।।
ਘਂਟ ਘਂਟਿ ਧੁਨਿ ਬਰਨਿ ਨ ਜਾਹੀਂ। ਸਰਵ ਕਰਹਿਂ ਪਾਇਕ ਫਹਰਾਹੀਂ।।
ਕਰਹਿਂ ਬਿਦੂਸ਼ਕ ਕੌਤੁਕ ਨਾਨਾ। ਹਾਸ ਕੁਸਲ ਕਲ ਗਾਨ ਸੁਜਾਨਾ ।

6.2.302

चौपाई
କପଟ କୁଚାଲି ସୀବସୁରରାଜୂ| ପର ଅକାଜ ପ୍ରିଯ ଆପନ କାଜୂ||
କାକ ସମାନ ପାକରିପୁ ରୀତୀ| ଛଲୀ ମଲୀନ କତହୁନ ପ୍ରତୀତୀ||
ପ୍ରଥମ କୁମତ କରି କପଟୁ ସେଲା| ସୋ ଉଚାଟୁ ସବ କେଂ ସିର ମେଲା||
ସୁରମାଯାସବ ଲୋଗ ବିମୋହେ| ରାମ ପ୍ରେମ ଅତିସଯ ନ ବିଛୋହେ||
ଭଯ ଉଚାଟ ବସ ମନ ଥିର ନାହୀଂ| ଛନ ବନ ରୁଚି ଛନ ସଦନ ସୋହାହୀଂ||
ଦୁବିଧ ମନୋଗତି ପ୍ରଜା ଦୁଖାରୀ| ସରିତ ସିଂଧୁ ସଂଗମ ଜନୁ ବାରୀ||
ଦୁଚିତ କତହୁପରିତୋଷୁ ନ ଲହହୀଂ| ଏକ ଏକ ସନ ମରମୁ ନ କହହୀଂ||
ଲଖି ହିଯହି କହ କୃପାନିଧାନୂ| ସରିସ ସ୍ବାନ ମଘବାନ ଜୁବାନୂ||

6.1.302

चौपाई
ସହିତ ବସିଷ୍ଠ ସୋହ ନୃପ କୈସେଂ| ସୁର ଗୁର ସଂଗ ପୁରଂଦର ଜୈସେଂ||
କରି କୁଲ ରୀତି ବେଦ ବିଧି ରାଊ| ଦେଖି ସବହି ସବ ଭାି ବନାଊ||
ସୁମିରି ରାମୁ ଗୁର ଆଯସୁ ପାଈ| ଚଲେ ମହୀପତି ସଂଖ ବଜାଈ||
ହରଷେ ବିବୁଧ ବିଲୋକି ବରାତା| ବରଷହିଂ ସୁମନ ସୁମଂଗଲ ଦାତା||
ଭଯଉ କୋଲାହଲ ହଯ ଗଯ ଗାଜେ| ବ୍ଯୋମ ବରାତ ବାଜନେ ବାଜେ||
ସୁର ନର ନାରି ସୁମଂଗଲ ଗାଈ| ସରସ ରାଗ ବାଜହିଂ ସହନାଈ||
ଘଂଟ ଘଂଟି ଧୁନି ବରନି ନ ଜାହୀଂ| ସରବ କରହିଂ ପାଇକ ଫହରାହୀଂ||
କରହିଂ ବିଦୂଷକ କୌତୁକ ନାନା| ହାସ କୁସଲ କଲ ଗାନ ସୁଜାନା |

Pages

Subscribe to RSS - 302