6

10.7.6

चौपाई
భరతానుజ లఛిమన పుని భేంటే. దుసహ బిరహ సంభవ దుఖ మేటే..
సీతా చరన భరత సిరు నావా. అనుజ సమేత పరమ సుఖ పావా..
ప్రభు బిలోకి హరషే పురబాసీ. జనిత బియోగ బిపతి సబ నాసీ..
ప్రేమాతుర సబ లోగ నిహారీ. కౌతుక కీన్హ కృపాల ఖరారీ..
అమిత రూప ప్రగటే తేహి కాలా. జథాజోగ మిలే సబహి కృపాలా..
కృపాదృష్టి రఘుబీర బిలోకీ. కిఏ సకల నర నారి బిసోకీ..
ఛన మహిం సబహి మిలే భగవానా. ఉమా మరమ యహ కాహున జానా..
ఏహి బిధి సబహి సుఖీ కరి రామా. ఆగేం చలే సీల గున ధామా..
కౌసల్యాది మాతు సబ ధాఈ. నిరఖి బచ్ఛ జను ధేను లవాఈ..

10.6.6

चौपाई
నిజ బికలతా బిచారి బహోరీ. బిహి గయఉ గ్రహ కరి భయ భోరీ..
మందోదరీం సున్యో ప్రభు ఆయో. కౌతుకహీం పాథోధి బాయో..
కర గహి పతిహి భవన నిజ ఆనీ. బోలీ పరమ మనోహర బానీ..
చరన నాఇ సిరు అంచలు రోపా. సునహు బచన పియ పరిహరి కోపా..
నాథ బయరు కీజే తాహీ సోం. బుధి బల సకిఅ జీతి జాహీ సోం..
తుమ్హహి రఘుపతిహి అంతర కైసా. ఖలు ఖద్యోత దినకరహి జైసా..
అతిబల మధు కైటభ జేహిం మారే. మహాబీర దితిసుత సంఘారే..
జేహిం బలి బాి సహజభుజ మారా. సోఇ అవతరేఉ హరన మహి భారా..
తాసు బిరోధ న కీజిఅ నాథా. కాల కరమ జివ జాకేం హాథా..

10.5.6

चौपाई
లంకా నిసిచర నికర నివాసా. ఇహాకహాసజ్జన కర బాసా..
మన మహుతరక కరై కపి లాగా. తేహీం సమయ బిభీషను జాగా..
రామ రామ తేహిం సుమిరన కీన్హా. హృదయహరష కపి సజ్జన చీన్హా..
ఏహి సన హఠి కరిహఉపహిచానీ. సాధు తే హోఇ న కారజ హానీ..
బిప్ర రుప ధరి బచన సునాఏ. సునత బిభీషణ ఉఠి తహఆఏ..
కరి ప్రనామ పూీ కుసలాఈ. బిప్ర కహహు నిజ కథా బుఝాఈ..
కీ తుమ్హ హరి దాసన్హ మహకోఈ. మోరేం హృదయ ప్రీతి అతి హోఈ..
కీ తుమ్హ రాము దీన అనురాగీ. ఆయహు మోహి కరన బడాగీ..

10.4.6

चौपाई
నాత బాలి అరు మైం ద్వౌ భాఈ. ప్రీతి రహీ కఛు బరని న జాఈ..
మయ సుత మాయావీ తేహి నాఊ ఆవా సో ప్రభు హమరేం గాఊ.
అర్ధ రాతి పుర ద్వార పుకారా. బాలీ రిపు బల సహై న పారా..
ధావా బాలి దేఖి సో భాగా. మైం పుని గయఉబంధు స లాగా..
గిరిబర గుహాపైఠ సో జాఈ. తబ బాలీం మోహి కహా బుఝాఈ..
పరిఖేసు మోహి ఏక పఖవారా. నహిం ఆవౌం తబ జానేసు మారా..
మాస దివస తహరహేఉఖరారీ. నిసరీ రుధిర ధార తహభారీ..
బాలి హతేసి మోహి మారిహి ఆఈ. సిలా దేఇ తహచలేఉపరాఈ..
మంత్రిన్హ పుర దేఖా బిను సాఈం. దీన్హేఉ మోహి రాజ బరిఆఈ..

10.3.6

चौपाई
సను సీతా తవ నామ సుమిర నారి పతిబ్రత కరహి.
తోహి ప్రానప్రియ రామ కహిఉకథా సంసార హిత..5ఖ..
సుని జానకీం పరమ సుఖు పావా. సాదర తాసు చరన సిరు నావా..
తబ ముని సన కహ కృపానిధానా. ఆయసు హోఇ జాఉబన ఆనా..
సంతత మో పర కృపా కరేహూ. సేవక జాని తజేహు జని నేహూ..
ధర్మ ధురంధర ప్రభు కై బానీ. సుని సప్రేమ బోలే ముని గ్యానీ..
జాసు కృపా అజ సివ సనకాదీ. చహత సకల పరమారథ బాదీ..
తే తుమ్హ రామ అకామ పిఆరే. దీన బంధు మృదు బచన ఉచారే..
అబ జానీ మైం శ్రీ చతురాఈ. భజీ తుమ్హహి సబ దేవ బిహాఈ..

10.2.6

चौपाई
హరషి మునీస కహేఉ మృదు బానీ. ఆనహు సకల సుతీరథ పానీ..
ఔషధ మూల ఫూల ఫల పానా. కహే నామ గని మంగల నానా..
చామర చరమ బసన బహు భాీ. రోమ పాట పట అగనిత జాతీ..
మనిగన మంగల బస్తు అనేకా. జో జగ జోగు భూప అభిషేకా..
బేద బిదిత కహి సకల బిధానా. కహేఉ రచహు పుర బిబిధ బితానా..
సఫల రసాల పూగఫల కేరా. రోపహు బీథిన్హ పుర చహుఫేరా..
రచహు మంజు మని చౌకేం చారూ. కహహు బనావన బేగి బజారూ..
పూజహు గనపతి గుర కులదేవా. సబ బిధి కరహు భూమిసుర సేవా..

10.1.6

चौपाई
ఖల అఘ అగున సాధూ గున గాహా. ఉభయ అపార ఉదధి అవగాహా..
తేహి తేం కఛు గున దోష బఖానే. సంగ్రహ త్యాగ న బిను పహిచానే..
భలేఉ పోచ సబ బిధి ఉపజాఏ. గని గున దోష బేద బిలగాఏ..
కహహిం బేద ఇతిహాస పురానా. బిధి ప్రపంచు గున అవగున సానా..
దుఖ సుఖ పాప పున్య దిన రాతీ. సాధు అసాధు సుజాతి కుజాతీ..
దానవ దేవ ఊ అరు నీచూ. అమిఅ సుజీవను మాహురు మీచూ..
మాయా బ్రహ్మ జీవ జగదీసా. లచ్ఛి అలచ్ఛి రంక అవనీసా..
కాసీ మగ సురసరి క్రమనాసా. మరు మారవ మహిదేవ గవాసా..
సరగ నరక అనురాగ బిరాగా. నిగమాగమ గున దోష బిభాగా..

9.7.6

चौपाई
பரதாநுஜ லசிமந புநி பேஂடே. துஸஹ பிரஹ ஸஂபவ துக மேடே..
ஸீதா சரந பரத ஸிரு நாவா. அநுஜ ஸமேத பரம ஸுக பாவா..
ப்ரபு பிலோகி ஹரஷே புரபாஸீ. ஜநித பியோக பிபதி ஸப நாஸீ..
ப்ரேமாதுர ஸப லோக நிஹாரீ. கௌதுக கீந்ஹ கரிபால கராரீ..
அமித ரூப ப்ரகடே தேஹி காலா. ஜதாஜோக மிலே ஸபஹி கரிபாலா..
கரிபாதரிஷ்டி ரகுபீர பிலோகீ. கிஏ ஸகல நர நாரி பிஸோகீ..
சந மஹிஂ ஸபஹி மிலே பகவாநா. உமா மரம யஹ காஹுந ஜாநா..
ஏஹி பிதி ஸபஹி ஸுகீ கரி ராமா. ஆகேஂ சலே ஸீல குந தாமா..
கௌஸல்யாதி மாது ஸப தாஈ. நிரகி பச்ச ஜநு தேநு லவாஈ..

9.6.6

चौपाई
நிஜ பிகலதா பிசாரி பஹோரீ. பிஹி கயஉ க்ரஹ கரி பய போரீ..
மஂதோதரீஂ ஸுந்யோ ப்ரபு ஆயோ. கௌதுகஹீஂ பாதோதி பாயோ..
கர கஹி பதிஹி பவந நிஜ ஆநீ. போலீ பரம மநோஹர பாநீ..
சரந நாஇ ஸிரு அஂசலு ரோபா. ஸுநஹு பசந பிய பரிஹரி கோபா..
நாத பயரு கீஜே தாஹீ ஸோஂ. புதி பல ஸகிஅ ஜீதி ஜாஹீ ஸோஂ..
தும்ஹஹி ரகுபதிஹி அஂதர கைஸா. கலு கத்யோத திநகரஹி ஜைஸா..
அதிபல மது கைடப ஜேஹிஂ மாரே. மஹாபீர திதிஸுத ஸஂகாரே..
ஜேஹிஂ பலி பாி ஸஹஜபுஜ மாரா. ஸோஇ அவதரேஉ ஹரந மஹி பாரா..
தாஸு பிரோத ந கீஜிஅ நாதா. கால கரம ஜிவ ஜாகேஂ ஹாதா..

9.5.6

चौपाई
லஂகா நிஸிசர நிகர நிவாஸா. இஹாகஹாஸஜ்ஜந கர பாஸா..
மந மஹுதரக கரை கபி லாகா. தேஹீஂ ஸமய பிபீஷநு ஜாகா..
ராம ராம தேஹிஂ ஸுமிரந கீந்ஹா. ஹரிதயஹரஷ கபி ஸஜ்ஜந சீந்ஹா..
ஏஹி ஸந ஹடி கரிஹஉபஹிசாநீ. ஸாது தே ஹோஇ ந காரஜ ஹாநீ..
பிப்ர ருப தரி பசந ஸுநாஏ. ஸுநத பிபீஷண உடி தஹஆஏ..
கரி ப்ரநாம பூீ குஸலாஈ. பிப்ர கஹஹு நிஜ கதா பு஀ாஈ..
கீ தும்ஹ ஹரி தாஸந்ஹ மஹகோஈ. மோரேஂ ஹரிதய ப்ரீதி அதி ஹோஈ..
கீ தும்ஹ ராமு தீந அநுராகீ. ஆயஹு மோஹி கரந பட஀பாகீ..

Pages

Subscribe to RSS - 6