baalkaanda

10.1.352

चौपाई
జో బసిష్ఠ అనుసాసన దీన్హీ. లోక బేద బిధి సాదర కీన్హీ..
భూసుర భీర దేఖి సబ రానీ. సాదర ఉఠీం భాగ్య బడజానీ..
పాయ పఖారి సకల అన్హవాఏ. పూజి భలీ బిధి భూప జేవా..
ఆదర దాన ప్రేమ పరిపోషే. దేత అసీస చలే మన తోషే..
బహు బిధి కీన్హి గాధిసుత పూజా. నాథ మోహి సమ ధన్య న దూజా..
కీన్హి ప్రసంసా భూపతి భూరీ. రానిన్హ సహిత లీన్హి పగ ధూరీ..
భీతర భవన దీన్హ బర బాసు. మన జోగవత రహ నృప రనివాసూ..
పూజే గుర పద కమల బహోరీ. కీన్హి బినయ ఉర ప్రీతి న థోరీ..

10.1.351

चौपाई
దేవ పితర పూజే బిధి నీకీ. పూజీం సకల బాసనా జీ కీ..
సబహిం బంది మాగహిం బరదానా. భాఇన్హ సహిత రామ కల్యానా..
అంతరహిత సుర ఆసిష దేహీం. ముదిత మాతు అంచల భరి లేంహీం..
భూపతి బోలి బరాతీ లీన్హే. జాన బసన మని భూషన దీన్హే..
ఆయసు పాఇ రాఖి ఉర రామహి. ముదిత గఏ సబ నిజ నిజ ధామహి..
పుర నర నారి సకల పహిరాఏ. ఘర ఘర బాజన లగే బధాఏ..
జాచక జన జాచహి జోఇ జోఈ. ప్రముదిత రాఉ దేహిం సోఇ సోఈ..
సేవక సకల బజనిఆ నానా. పూరన కిఏ దాన సనమానా..

10.1.350

चौपाई
చారి సింఘాసన సహజ సుహాఏ. జను మనోజ నిజ హాథ బనాఏ..
తిన్హ పర కుఅి కుఅ బైఠారే. సాదర పాయ పునిత పఖారే..
ధూప దీప నైబేద బేద బిధి. పూజే బర దులహిని మంగలనిధి..
బారహిం బార ఆరతీ కరహీం. బ్యజన చారు చామర సిర ఢరహీం..
బస్తు అనేక నిఛావర హోహీం. భరీం ప్రమోద మాతు సబ సోహీం..
పావా పరమ తత్వ జను జోగీం. అమృత లహేఉ జను సంతత రోగీం..
జనమ రంక జను పారస పావా. అంధహి లోచన లాభు సుహావా..
మూక బదన జను సారద ఛాఈ. మానహుసమర సూర జయ పాఈ..

10.1.349

चौपाई
కరహిం ఆరతీ బారహిం బారా. ప్రేము ప్రమోదు కహై కో పారా..
భూషన మని పట నానా జాతీ..కరహీ నిఛావరి అగనిత భాీ..
బధున్హ సమేత దేఖి సుత చారీ. పరమానంద మగన మహతారీ..
పుని పుని సీయ రామ ఛబి దేఖీ..ముదిత సఫల జగ జీవన లేఖీ..
సఖీం సీయ ముఖ పుని పుని చాహీ. గాన కరహిం నిజ సుకృత సరాహీ..
బరషహిం సుమన ఛనహిం ఛన దేవా. నాచహిం గావహిం లావహిం సేవా..
దేఖి మనోహర చారిఉ జోరీం. సారద ఉపమా సకల ఢోరీం..
దేత న బనహిం నిపట లఘు లాగీ. ఏకటక రహీం రూప అనురాగీం..

10.1.348

चौपाई
మాగధ సూత బంది నట నాగర. గావహిం జసు తిహు లోక ఉజాగర..
జయ ధుని బిమల బేద బర బానీ. దస దిసి సునిఅ సుమంగల సానీ..
బిపుల బాజనే బాజన లాగే. నభ సుర నగర లోగ అనురాగే..
బనే బరాతీ బరని న జాహీం. మహా ముదిత మన సుఖ న సమాహీం..
పురబాసిన్హ తబ రాయ జోహారే. దేఖత రామహి భఏ సుఖారే..
కరహిం నిఛావరి మనిగన చీరా. బారి బిలోచన పులక సరీరా..
ఆరతి కరహిం ముదిత పుర నారీ. హరషహిం నిరఖి కుర బర చారీ..
సిబికా సుభగ ఓహార ఉఘారీ. దేఖి దులహినిన్హ హోహిం సుఖారీ..

10.1.347

चौपाई
ధూప ధూమ నభు మేచక భయఊ. సావన ఘన ఘమండు జను ఠయఊ..
సురతరు సుమన మాల సుర బరషహిం. మనహుబలాక అవలి మను కరషహిం..
మంజుల మనిమయ బందనివారే. మనహుపాకరిపు చాప సారే..
ప్రగటహిం దురహిం అటన్హ పర భామిని. చారు చపల జను దమకహిం దామిని..
దుందుభి ధుని ఘన గరజని ఘోరా. జాచక చాతక దాదుర మోరా..
సుర సుగన్ధ సుచి బరషహిం బారీ. సుఖీ సకల ససి పుర నర నారీ..
సమఉ జానీ గుర ఆయసు దీన్హా. పుర ప్రబేసు రఘుకులమని కీన్హా..
సుమిరి సంభు గిరజా గనరాజా. ముదిత మహీపతి సహిత సమాజా..

10.1.346

चौपाई
మోద ప్రమోద బిబస సబ మాతా. చలహిం న చరన సిథిల భఏ గాతా..
రామ దరస హిత అతి అనురాగీం. పరిఛని సాజు సజన సబ లాగీం..
బిబిధ బిధాన బాజనే బాజే. మంగల ముదిత సుమిత్రాసాజే..
హరద దూబ దధి పల్లవ ఫూలా. పాన పూగఫల మంగల మూలా..
అచ్ఛత అంకుర లోచన లాజా. మంజుల మంజరి తులసి బిరాజా..
ఛుహే పురట ఘట సహజ సుహాఏ. మదన సకున జను నీడబనాఏ..
సగున సుంగధ న జాహిం బఖానీ. మంగల సకల సజహిం సబ రానీ..
రచీం ఆరతీం బహుత బిధానా. ముదిత కరహిం కల మంగల గానా..

10.1.345

चौपाई
భూప భవన తేహి అవసర సోహా. రచనా దేఖి మదన మను మోహా..
మంగల సగున మనోహరతాఈ. రిధి సిధి సుఖ సంపదా సుహాఈ..
జను ఉఛాహ సబ సహజ సుహాఏ. తను ధరి ధరి దసరథ దసరథ గృహఛాఏ..
దేఖన హేతు రామ బైదేహీ. కహహు లాలసా హోహి న కేహీ..
జుథ జూథ మిలి చలీం సుఆసిని. నిజ ఛబి నిదరహిం మదన బిలాసని..
సకల సుమంగల సజేం ఆరతీ. గావహిం జను బహు బేష భారతీ..
భూపతి భవన కోలాహలు హోఈ. జాఇ న బరని సమఉ సుఖు సోఈ..
కౌసల్యాది రామ మహతారీం. ప్రేమ బిబస తన దసా బిసారీం..

10.1.344

चौपाई
హనే నిసాన పనవ బర బాజే. భేరి సంఖ ధుని హయ గయ గాజే..
ఝాి బిరవ డిండమీం సుహాఈ. సరస రాగ బాజహిం సహనాఈ..
పుర జన ఆవత అకని బరాతా. ముదిత సకల పులకావలి గాతా..
నిజ నిజ సుందర సదన సారే. హాట బాట చౌహట పుర ద్వారే..
గలీం సకల అరగజాసించాఈ. జహతహచౌకేం చారు పురాఈ..
బనా బజారు న జాఇ బఖానా. తోరన కేతు పతాక బితానా..
సఫల పూగఫల కదలి రసాలా. రోపే బకుల కదంబ తమాలా..
లగే సుభగ తరు పరసత ధరనీ. మనిమయ ఆలబాల కల కరనీ..

10.1.343

चौपाई
బార బార కరి బినయ బడఈ. రఘుపతి చలే సంగ సబ భాఈ..
జనక గహే కౌసిక పద జాఈ. చరన రేను సిర నయనన్హ లాఈ..
సును మునీస బర దరసన తోరేం. అగము న కఛు ప్రతీతి మన మోరేం..
జో సుఖు సుజసు లోకపతి చహహీం. కరత మనోరథ సకుచత అహహీం..
సో సుఖు సుజసు సులభ మోహి స్వామీ. సబ సిధి తవ దరసన అనుగామీ..
కీన్హి బినయ పుని పుని సిరు నాఈ. ఫిరే మహీసు ఆసిషా పాఈ..
చలీ బరాత నిసాన బజాఈ. ముదిత ఛోట బడసబ సముదాఈ..
రామహి నిరఖి గ్రామ నర నారీ. పాఇ నయన ఫలు హోహిం సుఖారీ..

Pages

Subscribe to RSS - baalkaanda