baalkaanda

10.1

श्लोक
వర్ణానామర్థసంఘానాం రసానాం ఛన్దసామపి.
మఙ్గలానాం చ కర్త్తారౌ వన్దే వాణీవినాయకౌ..1..
భవానీశఙ్కరౌ వన్దే శ్రద్ధావిశ్వాసరూపిణౌ.
యాభ్యాం వినా న పశ్యన్తి సిద్ధాఃస్వాన్తఃస్థమీశ్వరమ్..2..
వన్దే బోధమయం నిత్యం గురుం శఙ్కరరూపిణమ్.
యమాశ్రితో హి వక్రోపి చన్ద్రః సర్వత్ర వన్ద్యతే..3..
సీతారామగుణగ్రామపుణ్యారణ్యవిహారిణౌ.
వన్దే విశుద్ధవిజ్ఞానౌ కబీశ్వరకపీశ్వరౌ..4..
ఉద్భవస్థితిసంహారకారిణీం క్లేశహారిణీమ్.
సర్వశ్రేయస్కరీం సీతాం నతోహం రామవల్లభామ్..5..
యన్మాయావశవర్తిం విశ్వమఖిలం బ్రహ్మాదిదేవాసురా

10.1.361

चौपाई
బామదేవ రఘుకుల గుర గ్యానీ. బహురి గాధిసుత కథా బఖానీ..
సుని ముని సుజసు మనహిం మన రాఊ. బరనత ఆపన పున్య ప్రభాఊ..
బహురే లోగ రజాయసు భయఊ. సుతన్హ సమేత నృపతి గృహగయఊ..
జహతహరామ బ్యాహు సబు గావా. సుజసు పునీత లోక తిహుఛావా..
ఆఏ బ్యాహి రాము ఘర జబ తేం. బసఇ అనంద అవధ సబ తబ తేం..
ప్రభు బిబాహజస భయఉ ఉఛాహూ. సకహిం న బరని గిరా అహినాహూ..
కబికుల జీవను పావన జానీ..రామ సీయ జసు మంగల ఖానీ..
తేహి తే మైం కఛు కహా బఖానీ. కరన పునీత హేతు నిజ బానీ..

10.1.360

चौपाई
సుదిన సోధి కల కంకన ఛౌరే. మంగల మోద బినోద న థోరే..
నిత నవ సుఖు సుర దేఖి సిహాహీం. అవధ జన్మ జాచహిం బిధి పాహీం..
బిస్వామిత్రు చలన నిత చహహీం. రామ సప్రేమ బినయ బస రహహీం..
దిన దిన సయగున భూపతి భాఊ. దేఖి సరాహ మహామునిరాఊ..
మాగత బిదా రాఉ అనురాగే. సుతన్హ సమేత ఠాఢభే ఆగే..
నాథ సకల సంపదా తుమ్హారీ. మైం సేవకు సమేత సుత నారీ..
కరబ సదా లరికనః పర ఛోహూ. దరసన దేత రహబ ముని మోహూ..
అస కహి రాఉ సహిత సుత రానీ. పరేఉ చరన ముఖ ఆవ న బానీ..
దీన్హ అసీస బిప్ర బహు భాీ. చలే న ప్రీతి రీతి కహి జాతీ..

10.1.359

चौपाई
భూప బిలోకి లిఏ ఉర లాఈ. బైఠై హరషి రజాయసు పాఈ..
దేఖి రాము సబ సభా జుడనీ. లోచన లాభ అవధి అనుమానీ..
పుని బసిష్టు ముని కౌసిక ఆఏ. సుభగ ఆసనన్హి ముని బైఠాఏ..
సుతన్హ సమేత పూజి పద లాగే. నిరఖి రాము దోఉ గుర అనురాగే..
కహహిం బసిష్టు ధరమ ఇతిహాసా. సునహిం మహీసు సహిత రనివాసా..
ముని మన అగమ గాధిసుత కరనీ. ముదిత బసిష్ట బిపుల బిధి బరనీ..
బోలే బామదేఉ సబ సాీ. కీరతి కలిత లోక తిహుమాచీ..
సుని ఆనందు భయఉ సబ కాహూ. రామ లఖన ఉర అధిక ఉఛాహూ..

10.1.358

चौपाई
నీదఉబదన సోహ సుఠి లోనా. మనహుసా సరసీరుహ సోనా..
ఘర ఘర కరహిం జాగరన నారీం. దేహిం పరసపర మంగల గారీం..
పురీ బిరాజతి రాజతి రజనీ. రానీం కహహిం బిలోకహు సజనీ..
సుందర బధున్హ సాసు లై సోఈ. ఫనికన్హ జను సిరమని ఉర గోఈ..
ప్రాత పునీత కాల ప్రభు జాగే. అరునచూడబర బోలన లాగే..
బంది మాగధన్హి గునగన గాఏ. పురజన ద్వార జోహారన ఆఏ..
బంది బిప్ర సుర గుర పితు మాతా. పాఇ అసీస ముదిత సబ భ్రాతా..
జననిన్హ సాదర బదన నిహారే. భూపతి సంగ ద్వార పగు ధారే..

10.1.357

चौपाई
ముని ప్రసాద బలి తాత తుమ్హారీ. ఈస అనేక కరవరేం టారీ..
మఖ రఖవారీ కరి దుహుభాఈ. గురు ప్రసాద సబ బిద్యా పాఈ..
మునితయ తరీ లగత పగ ధూరీ. కీరతి రహీ భువన భరి పూరీ..
కమఠ పీఠి పబి కూట కఠోరా. నృప సమాజ మహుసివ ధను తోరా..
బిస్వ బిజయ జసు జానకి పాఈ. ఆఏ భవన బ్యాహి సబ భాఈ..
సకల అమానుష కరమ తుమ్హారే. కేవల కౌసిక కృపాసుధారే..
ఆజు సుఫల జగ జనము హమారా. దేఖి తాత బిధుబదన తుమ్హారా..
జే దిన గఏ తుమ్హహి బిను దేఖేం. తే బిరంచి జని పారహిం లేఖేం..

10.1.356

चौपाई
భూప బచన సుని సహజ సుహాఏ. జరిత కనక మని పల డసాఏ..
సుభగ సురభి పయ ఫేన సమానా. కోమల కలిత సుపేతీం నానా..
ఉపబరహన బర బరని న జాహీం. స్త్రగ సుగంధ మనిమందిర మాహీం..
రతనదీప సుఠి చారు చోవా. కహత న బనఇ జాన జేహిం జోవా..
సేజ రుచిర రచి రాము ఉఠాఏ. ప్రేమ సమేత పల పౌఢఏ..
అగ్యా పుని పుని భాఇన్హ దీన్హీ. నిజ నిజ సేజ సయన తిన్హ కీన్హీ..
దేఖి స్యామ మృదు మంజుల గాతా. కహహిం సప్రేమ బచన సబ మాతా..
మారగ జాత భయావని భారీ. కేహి బిధి తాత తాడా మారీ..

10.1.355

चौपाई
మంగలగాన కరహిం బర భామిని. భై సుఖమూల మనోహర జామిని..
అఇ పాన సబ కాహూపాఏ. స్త్రగ సుగంధ భూషిత ఛబి ఛాఏ..
రామహి దేఖి రజాయసు పాఈ. నిజ నిజ భవన చలే సిర నాఈ..
ప్రేమ ప్రమోద బినోదు బఢఈ. సమఉ సమాజు మనోహరతాఈ..
కహి న సకహి సత సారద సేసూ. బేద బిరంచి మహేస గనేసూ..
సో మై కహౌం కవన బిధి బరనీ. భూమినాగు సిర ధరఇ కి ధరనీ..
నృప సబ భాి సబహి సనమానీ. కహి మృదు బచన బోలాఈ రానీ..
బధూ లరికనీం పర ఘర ఆఈం. రాఖేహు నయన పలక కీ నాఈ..

10.1.354

चौपाई
సబ బిధి సబహి సమది నరనాహూ. రహా హృదయభరి పూరి ఉఛాహూ..
జహరనివాసు తహాపగు ధారే. సహిత బహూటిన్హ కుఅ నిహారే..
లిఏ గోద కరి మోద సమేతా. కో కహి సకఇ భయఉ సుఖు జేతా..
బధూ సప్రేమ గోద బైఠారీం. బార బార హియహరషి దులారీం..
దేఖి సమాజు ముదిత రనివాసూ. సబ కేం ఉర అనంద కియో బాసూ..
కహేఉ భూప జిమి భయఉ బిబాహూ. సుని హరషు హోత సబ కాహూ..
జనక రాజ గున సీలు బడఈ. ప్రీతి రీతి సంపదా సుహాఈ..
బహుబిధి భూప భాట జిమి బరనీ. రానీం సబ ప్రముదిత సుని కరనీ..

10.1.353

चौपाई
బినయ కీన్హి ఉర అతి అనురాగేం. సుత సంపదా రాఖి సబ ఆగేం..
నేగు మాగి మునినాయక లీన్హా. ఆసిరబాదు బహుత బిధి దీన్హా..
ఉర ధరి రామహి సీయ సమేతా. హరషి కీన్హ గుర గవను నికేతా..
బిప్రబధూ సబ భూప బోలాఈ. చైల చారు భూషన పహిరాఈ..
బహురి బోలాఇ సుఆసిని లీన్హీం. రుచి బిచారి పహిరావని దీన్హీం..
నేగీ నేగ జోగ సబ లేహీం. రుచి అనురుప భూపమని దేహీం..
ప్రియ పాహునే పూజ్య జే జానే. భూపతి భలీ భాి సనమానే..
దేవ దేఖి రఘుబీర బిబాహూ. బరషి ప్రసూన ప్రసంసి ఉఛాహూ..

Pages

Subscribe to RSS - baalkaanda