lankakaanda

10.6

श्लोक
రామం కామారిసేవ్యం భవభయహరణం కాలమత్తేభసింహం
యోగీన్ద్రం జ్ఞానగమ్యం గుణనిధిమజితం నిర్గుణం నిర్వికారమ్.
మాయాతీతం సురేశం ఖలవధనిరతం బ్రహ్మవృన్దైకదేవం
వన్దే కన్దావదాతం సరసిజనయనం దేవముర్వీశరూపమ్..1..
శంఖేన్ద్వాభమతీవసున్దరతనుం శార్దూలచర్మామ్బరం
కాలవ్యాలకరాలభూషణధరం గంగాశశాంకప్రియమ్.
కాశీశం కలికల్మషౌఘశమనం కల్యాణకల్పద్రుమం
నౌమీడ్యం గిరిజాపతిం గుణనిధిం కన్దర్పహం శఙ్కరమ్..2..
యో దదాతి సతాం శమ్భుః కైవల్యమపి దుర్లభమ్.
ఖలానాం దణ్డకృద్యోసౌ శఙ్కరః శం తనోతు మే..3..

10.6.121

चौपाई
ప్రభు హనుమంతహి కహా బుఝాఈ. ధరి బటు రూప అవధపుర జాఈ..
భరతహి కుసల హమారి సునాఏహు. సమాచార లై తుమ్హ చలి ఆఏహు..
తురత పవనసుత గవనత భయఉ. తబ ప్రభు భరద్వాజ పహిం గయఊ..
నానా బిధి ముని పూజా కీన్హీ. అస్తుతీ కరి పుని ఆసిష దీన్హీ..
ముని పద బంది జుగల కర జోరీ. చఢ బిమాన ప్రభు చలే బహోరీ..
ఇహానిషాద సునా ప్రభు ఆఏ. నావ నావ కహలోగ బోలాఏ..
సురసరి నాఘి జాన తబ ఆయో. ఉతరేఉ తట ప్రభు ఆయసు పాయో..
తబ సీతాపూజీ సురసరీ. బహు ప్రకార పుని చరనన్హి పరీ..
దీన్హి అసీస హరషి మన గంగా. సుందరి తవ అహివాత అభంగా..

10.6.120

चौपाई
తురత బిమాన తహాచలి ఆవా. దండక బన జహపరమ సుహావా..
కుంభజాది మునినాయక నానా. గఏ రాము సబ కేం అస్థానా..
సకల రిషిన్హ సన పాఇ అసీసా. చిత్రకూట ఆఏ జగదీసా..
తహకరి మునిన్హ కేర సంతోషా. చలా బిమాను తహాతే చోఖా..
బహురి రామ జానకిహి దేఖాఈ. జమునా కలి మల హరని సుహాఈ..
పుని దేఖీ సురసరీ పునీతా. రామ కహా ప్రనామ కరు సీతా..
తీరథపతి పుని దేఖు ప్రయాగా. నిరఖత జన్మ కోటి అఘ భాగా..
దేఖు పరమ పావని పుని బేనీ. హరని సోక హరి లోక నిసేనీ..
పుని దేఖు అవధపురీ అతి పావని. త్రిబిధ తాప భవ రోగ నసావని...

10.6.119

चौपाई

అతిసయ ప్రీతి దేఖ రఘురాఈ. లిన్హే సకల బిమాన చఢఈ..
మన మహుబిప్ర చరన సిరు నాయో. ఉత్తర దిసిహి బిమాన చలాయో..
చలత బిమాన కోలాహల హోఈ. జయ రఘుబీర కహఇ సబు కోఈ..
సింహాసన అతి ఉచ్చ మనోహర. శ్రీ సమేత ప్రభు బైఠై తా పర..
రాజత రాము సహిత భామినీ. మేరు సృంగ జను ఘన దామినీ..
రుచిర బిమాను చలేఉ అతి ఆతుర. కీన్హీ సుమన బృష్టి హరషే సుర..
పరమ సుఖద చలి త్రిబిధ బయారీ. సాగర సర సరి నిర్మల బారీ..
సగున హోహిం సుందర చహుపాసా. మన ప్రసన్న నిర్మల నభ ఆసా..
కహ రఘుబీర దేఖు రన సీతా. లఛిమన ఇహాహత్యో ఇ్రజీతా..

10.6.118

चौपाई
భాలు కపిన్హ పట భూషన పాఏ. పహిరి పహిరి రఘుపతి పహిం ఆఏ..
నానా జినస దేఖి సబ కీసా. పుని పుని హత కోసలాధీసా..
చితఇ సబన్హి పర కీన్హి దాయా. బోలే మృదుల బచన రఘురాయా..
తుమ్హరేం బల మైం రావను మార్ యో. తిలక బిభీషన కహపుని సార్ యో..
నిజ నిజ గృహ అబ తుమ్హ సబ జాహూ. సుమిరేహు మోహి డరపహు జని కాహూ..
సునత బచన ప్రేమాకుల బానర. జోరి పాని బోలే సబ సాదర..
ప్రభు జోఇ కహహు తుమ్హహి సబ సోహా. హమరే హోత బచన సుని మోహా..
దీన జాని కపి కిఏ సనాథా. తుమ్హ త్రేలోక ఈస రఘునాథా..
సుని ప్రభు బచన లాజ హమ మరహీం. మసక కహూఖగపతి హిత కరహీం..

10.6.117

चौपाई
సునత బిభీషన బచన రామ కే. హరషి గహే పద కృపాధామ కే..
బానర భాలు సకల హరషానే. గహి ప్రభు పద గున బిమల బఖానే..
బహురి బిభీషన భవన సిధాయో. మని గన బసన బిమాన భరాయో..
లై పుష్పక ప్రభు ఆగేం రాఖా. హి కరి కృపాసింధు తబ భాషా..
చఢ బిమాన సును సఖా బిభీషన. గగన జాఇ బరషహు పట భూషన..
నభ పర జాఇ బిభీషన తబహీ. బరషి దిఏ మని అంబర సబహీ..
జోఇ జోఇ మన భావఇ సోఇ లేహీం. మని ముఖ మేలి డారి కపి దేహీం..
హే రాము శ్రీ అనుజ సమేతా. పరమ కౌతుకీ కృపా నికేతా..

10.6.116

चौपाई
కరి బినతీ జబ సంభు సిధాఏ. తబ ప్రభు నికట బిభీషను ఆఏ..
నాఇ చరన సిరు కహ మృదు బానీ. బినయ సునహు ప్రభు సారపానీ..
సకుల సదల ప్రభు రావన మార్ యో. పావన జస త్రిభువన బిస్తార్ యో..
దీన మలీన హీన మతి జాతీ. మో పర కృపా కీన్హి బహు భాీ..
అబ జన గృహ పునీత ప్రభు కీజే. మజ్జను కరిఅ సమర శ్రమ ఛీజే..
దేఖి కోస మందిర సంపదా. దేహు కృపాల కపిన్హ కహుముదా..
సబ బిధి నాథ మోహి అపనాఇఅ. పుని మోహి సహిత అవధపుర జాఇఅ..
సునత బచన మృదు దీనదయాలా. సజల భఏ ద్వౌ నయన బిసాలా..

10.6.115

छंद
మామభిరక్షయ రఘుకుల నాయక. ధృత బర చాప రుచిర కర సాయక..
మోహ మహా ఘన పటల ప్రభంజన. సంసయ బిపిన అనల సుర రంజన..1..
అగున సగున గున మందిర సుందర. భ్రమ తమ ప్రబల ప్రతాప దివాకర..
కామ క్రోధ మద గజ పంచానన. బసహు నిరంతర జన మన కానన..2..
బిషయ మనోరథ పుంజ కంజ బన. ప్రబల తుషార ఉదార పార మన..
భవ బారిధి మందర పరమం దర. బారయ తారయ సంసృతి దుస్తర..3..
స్యామ గాత రాజీవ బిలోచన. దీన బంధు ప్రనతారతి మోచన..
అనుజ జానకీ సహిత నిరంతర. బసహు రామ నృప మమ ఉర అంతర..4..
ముని రంజన మహి మండల మండన. తులసిదాస ప్రభు త్రాస బిఖండన..5..

10.6.114

चौपाई
సును సురపతి కపి భాలు హమారే. పరే భూమి నిసచరన్హి జే మారే..
మమ హిత లాగి తజే ఇన్హ ప్రానా. సకల జిఆఉ సురేస సుజానా..
సును ఖగేస ప్రభు కై యహ బానీ. అతి అగాధ జానహిం ముని గ్యానీ..
ప్రభు సక త్రిభుఅన మారి జిఆఈ. కేవల సక్రహి దీన్హి బడఈ..
సుధా బరషి కపి భాలు జిఆఏ. హరషి ఉఠే సబ ప్రభు పహిం ఆఏ..
సుధాబృష్టి భై దుహు దల ఊపర. జిఏ భాలు కపి నహిం రజనీచర..
రామాకార భఏ తిన్హ కే మన. ముక్త భఏ ఛూటే భవ బంధన..
సుర అంసిక సబ కపి అరు రీఛా. జిఏ సకల రఘుపతి కీం ఈఛా..
రామ సరిస కో దీన హితకారీ. కీన్హే ముకుత నిసాచర ఝారీ..

10.6.113

छंद
జయ రామ సోభా ధామ. దాయక ప్రనత బిశ్రామ..
ధృత త్రోన బర సర చాప. భుజదండ ప్రబల ప్రతాప..1..
జయ దూషనారి ఖరారి. మర్దన నిసాచర ధారి..
యహ దుష్ట మారేఉ నాథ. భఏ దేవ సకల సనాథ..2..
జయ హరన ధరనీ భార. మహిమా ఉదార అపార..
జయ రావనారి కృపాల. కిఏ జాతుధాన బిహాల..3..
లంకేస అతి బల గర్బ. కిఏ బస్య సుర గంధర్బ..
ముని సిద్ధ నర ఖగ నాగ. హఠి పంథ సబ కేం లాగ..4..
పరద్రోహ రత అతి దుష్ట. పాయో సో ఫలు పాపిష్ట..
అబ సునహు దీన దయాల. రాజీవ నయన బిసాల..5..
మోహి రహా అతి అభిమాన. నహిం కోఉ మోహి సమాన..

Pages

Subscribe to RSS - lankakaanda