10.6.115

छंद
మామభిరక్షయ రఘుకుల నాయక. ధృత బర చాప రుచిర కర సాయక..
మోహ మహా ఘన పటల ప్రభంజన. సంసయ బిపిన అనల సుర రంజన..1..
అగున సగున గున మందిర సుందర. భ్రమ తమ ప్రబల ప్రతాప దివాకర..
కామ క్రోధ మద గజ పంచానన. బసహు నిరంతర జన మన కానన..2..
బిషయ మనోరథ పుంజ కంజ బన. ప్రబల తుషార ఉదార పార మన..
భవ బారిధి మందర పరమం దర. బారయ తారయ సంసృతి దుస్తర..3..
స్యామ గాత రాజీవ బిలోచన. దీన బంధు ప్రనతారతి మోచన..
అనుజ జానకీ సహిత నిరంతర. బసహు రామ నృప మమ ఉర అంతర..4..
ముని రంజన మహి మండల మండన. తులసిదాస ప్రభు త్రాస బిఖండన..5..

दोहा/सोरठा
నాథ జబహిం కోసలపురీం హోఇహి తిలక తుమ్హార.
కృపాసింధు మైం ఆఉబ దేఖన చరిత ఉదార..115..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: