gujrati

3.7.121

चौपाई
પુનિ સપ્રેમ બોલેઉ ખગરાઊ। જૌં કૃપાલ મોહિ ઊપર ભાઊ।।
નાથ મોહિ નિજ સેવક જાની। સપ્ત પ્રસ્ન કહહુ બખાની।।
પ્રથમહિં કહહુ નાથ મતિધીરા। સબ તે દુર્લભ કવન સરીરા।।
બડ઼ દુખ કવન કવન સુખ ભારી। સોઉ સંછેપહિં કહહુ બિચારી।।
સંત અસંત મરમ તુમ્હ જાનહુ। તિન્હ કર સહજ સુભાવ બખાનહુ।।
કવન પુન્ય શ્રુતિ બિદિત બિસાલા। કહહુ કવન અઘ પરમ કરાલા।।
માનસ રોગ કહહુ સમુઝાઈ। તુમ્હ સર્બગ્ય કૃપા અધિકાઈ।।
તાત સુનહુ સાદર અતિ પ્રીતી। મૈં સંછેપ કહઉયહ નીતી।।
નર તન સમ નહિં કવનિઉ દેહી। જીવ ચરાચર જાચત તેહી।।

3.7.120

चौपाई
કહેઉગ્યાન સિદ્ધાંત બુઝાઈ। સુનહુ ભગતિ મનિ કૈ પ્રભુતાઈ।।
રામ ભગતિ ચિંતામનિ સુંદર। બસઇ ગરુડ઼ જાકે ઉર અંતર।।
પરમ પ્રકાસ રૂપ દિન રાતી। નહિં કછુ ચહિઅ દિઆ ઘૃત બાતી।।
મોહ દરિદ્ર નિકટ નહિં આવા। લોભ બાત નહિં તાહિ બુઝાવા।।
પ્રબલ અબિદ્યા તમ મિટિ જાઈ। હારહિં સકલ સલભ સમુદાઈ।।
ખલ કામાદિ નિકટ નહિં જાહીં। બસઇ ભગતિ જાકે ઉર માહીં।।
ગરલ સુધાસમ અરિ હિત હોઈ। તેહિ મનિ બિનુ સુખ પાવ ન કોઈ।।
બ્યાપહિં માનસ રોગ ન ભારી। જિન્હ કે બસ સબ જીવ દુખારી।।
રામ ભગતિ મનિ ઉર બસ જાકેં। દુખ લવલેસ ન સપનેહુતાકેં।।

3.7.119

चौपाई
ગ્યાન પંથ કૃપાન કૈ ધારા। પરત ખગેસ હોઇ નહિં બારા।।
જો નિર્બિઘ્ન પંથ નિર્બહઈ। સો કૈવલ્ય પરમ પદ લહઈ।।
અતિ દુર્લભ કૈવલ્ય પરમ પદ। સંત પુરાન નિગમ આગમ બદ।।
રામ ભજત સોઇ મુકુતિ ગોસાઈ। અનઇચ્છિત આવઇ બરિઆઈ।।
જિમિ થલ બિનુ જલ રહિ ન સકાઈ। કોટિ ભાિ કોઉ કરૈ ઉપાઈ।।
તથા મોચ્છ સુખ સુનુ ખગરાઈ। રહિ ન સકઇ હરિ ભગતિ બિહાઈ।।
અસ બિચારિ હરિ ભગત સયાને। મુક્તિ નિરાદર ભગતિ લુભાને।।
ભગતિ કરત બિનુ જતન પ્રયાસા। સંસૃતિ મૂલ અબિદ્યા નાસા।।
ભોજન કરિઅ તૃપિતિ હિત લાગી। જિમિ સો અસન પચવૈ જઠરાગી।।

3.7.118

चौपाई
સોહમસ્મિ ઇતિ બૃત્તિ અખંડા। દીપ સિખા સોઇ પરમ પ્રચંડા।।
આતમ અનુભવ સુખ સુપ્રકાસા। તબ ભવ મૂલ ભેદ ભ્રમ નાસા।।
પ્રબલ અબિદ્યા કર પરિવારા। મોહ આદિ તમ મિટઇ અપારા।।
તબ સોઇ બુદ્ધિ પાઇ ઉિઆરા। ઉર ગૃહબૈઠિ ગ્રંથિ નિરુઆરા।।
છોરન ગ્રંથિ પાવ જૌં સોઈ। તબ યહ જીવ કૃતારથ હોઈ।।
છોરત ગ્રંથિ જાનિ ખગરાયા। બિઘ્ન અનેક કરઇ તબ માયા।।
રિદ્ધિ સિદ્ધિ પ્રેરઇ બહુ ભાઈ। બુદ્ધહિ લોભ દિખાવહિં આઈ।।
કલ બલ છલ કરિ જાહિં સમીપા। અંચલ બાત બુઝાવહિં દીપા।।
હોઇ બુદ્ધિ જૌં પરમ સયાની। તિન્હ તન ચિતવ ન અનહિત જાની।।

3.7.117

चौपाई
સુનહુ તાત યહ અકથ કહાની। સમુઝત બનઇ ન જાઇ બખાની।।
ઈસ્વર અંસ જીવ અબિનાસી। ચેતન અમલ સહજ સુખ રાસી।।
સો માયાબસ ભયઉ ગોસાઈં। બ્યો કીર મરકટ કી નાઈ।।
જડ઼ ચેતનહિ ગ્રંથિ પરિ ગઈ। જદપિ મૃષા છૂટત કઠિનઈ।।
તબ તે જીવ ભયઉ સંસારી। છૂટ ન ગ્રંથિ ન હોઇ સુખારી।।
શ્રુતિ પુરાન બહુ કહેઉ ઉપાઈ। છૂટ ન અધિક અધિક અરુઝાઈ।।
જીવ હૃદયતમ મોહ બિસેષી। ગ્રંથિ છૂટ કિમિ પરઇ ન દેખી।।
અસ સંજોગ ઈસ જબ કરઈ। તબહુકદાચિત સો નિરુઅરઈ।।
સાત્ત્વિક શ્રદ્ધા ધેનુ સુહાઈ। જૌં હરિ કૃપાહૃદયબસ આઈ।।
જપ તપ બ્રત જમ નિયમ અપારા। જે શ્રુતિ કહ સુભ ધર્મ અચારા।।

3.7.116

चौपाई
ઇહાન પચ્છપાત કછુ રાખઉ બેદ પુરાન સંત મત ભાષઉ।
મોહ ન નારિ નારિ કેં રૂપા। પન્નગારિ યહ રીતિ અનૂપા।।
માયા ભગતિ સુનહુ તુમ્હ દોઊ। નારિ બર્ગ જાનઇ સબ કોઊ।।
પુનિ રઘુબીરહિ ભગતિ પિઆરી। માયા ખલુ નર્તકી બિચારી।।
ભગતિહિ સાનુકૂલ રઘુરાયા। તાતે તેહિ ડરપતિ અતિ માયા।।
રામ ભગતિ નિરુપમ નિરુપાધી। બસઇ જાસુ ઉર સદા અબાધી।।
તેહિ બિલોકિ માયા સકુચાઈ। કરિ ન સકઇ કછુ નિજ પ્રભુતાઈ।।
અસ બિચારિ જે મુનિ બિગ્યાની। જાચહીં ભગતિ સકલ સુખ ખાની।।

3.7.115

चौपाई
સુનિ ભસુંડિ કે બચન ભવાની। બોલેઉ ગરુડ઼ હરષિ મૃદુ બાની।।
તવ પ્રસાદ પ્રભુ મમ ઉર માહીં। સંસય સોક મોહ ભ્રમ નાહીં।।
સુનેઉપુનીત રામ ગુન ગ્રામા। તુમ્હરી કૃપાલહેઉબિશ્રામા।।
એક બાત પ્રભુ પૂઉતોહી। કહહુ બુઝાઇ કૃપાનિધિ મોહી।।
કહહિં સંત મુનિ બેદ પુરાના। નહિં કછુ દુર્લભ ગ્યાન સમાના।।
સોઇ મુનિ તુમ્હ સન કહેઉ ગોસાઈં। નહિં આદરેહુ ભગતિ કી નાઈં।।
ગ્યાનહિ ભગતિહિ અંતર કેતા। સકલ કહહુ પ્રભુ કૃપા નિકેતા।।
સુનિ ઉરગારિ બચન સુખ માના। સાદર બોલેઉ કાગ સુજાના।।
ભગતિહિ ગ્યાનહિ નહિં કછુ ભેદા। ઉભય હરહિં ભવ સંભવ ખેદા।।

3.7.114

चौपाई
કાલ કર્મ ગુન દોષ સુભાઊ। કછુ દુખ તુમ્હહિ ન બ્યાપિહિ કાઊ।।
રામ રહસ્ય લલિત બિધિ નાના। ગુપ્ત પ્રગટ ઇતિહાસ પુરાના।।
બિનુ શ્રમ તુમ્હ જાનબ સબ સોઊ। નિત નવ નેહ રામ પદ હોઊ।।
જો ઇચ્છા કરિહહુ મન માહીં। હરિ પ્રસાદ કછુ દુર્લભ નાહીં।।
સુનિ મુનિ આસિષ સુનુ મતિધીરા। બ્રહ્મગિરા ભઇ ગગન ગીરા।।
એવમસ્તુ તવ બચ મુનિ ગ્યાની। યહ મમ ભગત કર્મ મન બાની।।
સુનિ નભગિરા હરષ મોહિ ભયઊ। પ્રેમ મગન સબ સંસય ગયઊ।।
કરિ બિનતી મુનિ આયસુ પાઈ। પદ સરોજ પુનિ પુનિ સિરુ નાઈ।।
હરષ સહિત એહિં આશ્રમ આયઉ પ્રભુ પ્રસાદ દુર્લભ બર પાયઉ।

3.7.113

चौपाई
સુનુ ખગેસ નહિં કછુ રિષિ દૂષન। ઉર પ્રેરક રઘુબંસ બિભૂષન।।
કૃપાસિંધુ મુનિ મતિ કરિ ભોરી। લીન્હિ પ્રેમ પરિચ્છા મોરી।।
મન બચ ક્રમ મોહિ નિજ જન જાના। મુનિ મતિ પુનિ ફેરી ભગવાના।।
રિષિ મમ મહત સીલતા દેખી। રામ ચરન બિસ્વાસ બિસેષી।।
અતિ બિસમય પુનિ પુનિ પછિતાઈ। સાદર મુનિ મોહિ લીન્હ બોલાઈ।।
મમ પરિતોષ બિબિધ બિધિ કીન્હા। હરષિત રામમંત્ર તબ દીન્હા।।
બાલકરૂપ રામ કર ધ્યાના। કહેઉ મોહિ મુનિ કૃપાનિધાના।।
સુંદર સુખદ મિહિ અતિ ભાવા। સો પ્રથમહિં મૈં તુમ્હહિ સુનાવા।।
મુનિ મોહિ કછુક કાલ તહરાખા। રામચરિતમાનસ તબ ભાષા।।

3.7.112

चौपाई
કબહુકિ દુખ સબ કર હિત તાકેં। તેહિ કિ દરિદ્ર પરસ મનિ જાકેં।।
પરદ્રોહી કી હોહિં નિસંકા। કામી પુનિ કિ રહહિં અકલંકા।।
બંસ કિ રહ દ્વિજ અનહિત કીન્હેં। કર્મ કિ હોહિં સ્વરૂપહિ ચીન્હેં।।
કાહૂ સુમતિ કિ ખલ સ જામી। સુભ ગતિ પાવ કિ પરત્રિય ગામી।।
ભવ કિ પરહિં પરમાત્મા બિંદક। સુખી કિ હોહિં કબહુહરિનિંદક।।
રાજુ કિ રહઇ નીતિ બિનુ જાનેં। અઘ કિ રહહિં હરિચરિત બખાનેં।।
પાવન જસ કિ પુન્ય બિનુ હોઈ। બિનુ અઘ અજસ કિ પાવઇ કોઈ।।
લાભુ કિ કિછુ હરિ ભગતિ સમાના। જેહિ ગાવહિં શ્રુતિ સંત પુરાના।।

Pages

Subscribe to RSS - gujrati