gujrati

3.7

श्लोक
કેકીકણ્ઠાભનીલં સુરવરવિલસદ્વિપ્રપાદાબ્જચિહ્નં
શોભાઢ્યં પીતવસ્ત્રં સરસિજનયનં સર્વદા સુપ્રસન્નમ્।
પાણૌ નારાચચાપં કપિનિકરયુતં બન્ધુના સેવ્યમાનં
નૌમીડ્યં જાનકીશં રઘુવરમનિશં પુષ્પકારૂઢરામમ્।।1।।
કોસલેન્દ્રપદકઞ્જમઞ્જુલૌ કોમલાવજમહેશવન્દિતૌ।
જાનકીકરસરોજલાલિતૌ ચિન્તકસ્ય મનભૃઙ્ગસડ્ગિનૌ।।2।।
કુન્દઇન્દુદરગૌરસુન્દરં અમ્બિકાપતિમભીષ્ટસિદ્ધિદમ્।
કારુણીકકલકઞ્જલોચનં નૌમિ શંકરમનંગમોચનમ્।।3।।

3.7.130

चौपाई
યહ સુભ સંભુ ઉમા સંબાદા। સુખ સંપાદન સમન બિષાદા।।
ભવ ભંજન ગંજન સંદેહા। જન રંજન સજ્જન પ્રિય એહા।।
રામ ઉપાસક જે જગ માહીં। એહિ સમ પ્રિય તિન્હ કે કછુ નાહીં।।
રઘુપતિ કૃપાજથામતિ ગાવા। મૈં યહ પાવન ચરિત સુહાવા।।
એહિં કલિકાલ ન સાધન દૂજા। જોગ જગ્ય જપ તપ બ્રત પૂજા।।
રામહિ સુમિરિઅ ગાઇઅ રામહિ। સંતત સુનિઅ રામ ગુન ગ્રામહિ।।
જાસુ પતિત પાવન બડ઼ બાના। ગાવહિં કબિ શ્રુતિ સંત પુરાના।।
તાહિ ભજહિ મન તજિ કુટિલાઈ। રામ ભજેં ગતિ કેહિં નહિં પાઈ।।

3.7.129

चौपाई
રામ કથા ગિરિજા મૈં બરની। કલિ મલ સમનિ મનોમલ હરની।।
સંસૃતિ રોગ સજીવન મૂરી। રામ કથા ગાવહિં શ્રુતિ સૂરી।।
એહિ મહરુચિર સપ્ત સોપાના। રઘુપતિ ભગતિ કેર પંથાના।।
અતિ હરિ કૃપા જાહિ પર હોઈ। પાઉદેઇ એહિં મારગ સોઈ।।
મન કામના સિદ્ધિ નર પાવા। જે યહ કથા કપટ તજિ ગાવા।।
કહહિં સુનહિં અનુમોદન કરહીં। તે ગોપદ ઇવ ભવનિધિ તરહીં।।
સુનિ સબ કથા હૃદયઅતિ ભાઈ। ગિરિજા બોલી ગિરા સુહાઈ।।
નાથ કૃપામમ ગત સંદેહા। રામ ચરન ઉપજેઉ નવ નેહા।।

3.7.128

चौपाई
મતિ અનુરૂપ કથા મૈં ભાષી। જદ્યપિ પ્રથમ ગુપ્ત કરિ રાખી।।
તવ મન પ્રીતિ દેખિ અધિકાઈ। તબ મૈં રઘુપતિ કથા સુનાઈ।।
યહ ન કહિઅ સઠહી હઠસીલહિ। જો મન લાઇ ન સુન હરિ લીલહિ।।
કહિઅ ન લોભિહિ ક્રોધહિ કામિહિ। જો ન ભજઇ સચરાચર સ્વામિહિ।।
દ્વિજ દ્રોહિહિ ન સુનાઇઅ કબહૂ સુરપતિ સરિસ હોઇ નૃપ જબહૂ।
રામ કથા કે તેઇ અધિકારી। જિન્હ કેં સતસંગતિ અતિ પ્યારી।।
ગુર પદ પ્રીતિ નીતિ રત જેઈ। દ્વિજ સેવક અધિકારી તેઈ।।
તા કહયહ બિસેષ સુખદાઈ। જાહિ પ્રાનપ્રિય શ્રીરઘુરાઈ।।

3.7.127

चौपाई
સોઇ સર્બગ્ય ગુની સોઇ ગ્યાતા। સોઇ મહિ મંડિત પંડિત દાતા।।
ધર્મ પરાયન સોઇ કુલ ત્રાતા। રામ ચરન જા કર મન રાતા।।
નીતિ નિપુન સોઇ પરમ સયાના। શ્રુતિ સિદ્ધાંત નીક તેહિં જાના।।
સોઇ કબિ કોબિદ સોઇ રનધીરા। જો છલ છાડ઼િ ભજઇ રઘુબીરા।।
ધન્ય દેસ સો જહસુરસરી। ધન્ય નારિ પતિબ્રત અનુસરી।।
ધન્ય સો ભૂપુ નીતિ જો કરઈ। ધન્ય સો દ્વિજ નિજ ધર્મ ન ટરઈ।।
સો ધન ધન્ય પ્રથમ ગતિ જાકી। ધન્ય પુન્ય રત મતિ સોઇ પાકી।।
ધન્ય ઘરી સોઇ જબ સતસંગા। ધન્ય જન્મ દ્વિજ ભગતિ અભંગા।।

3.7.126

चौपाई
કહેઉપરમ પુનીત ઇતિહાસા। સુનત શ્રવન છૂટહિં ભવ પાસા।।
પ્રનત કલ્પતરુ કરુના પુંજા। ઉપજઇ પ્રીતિ રામ પદ કંજા।।
મન ક્રમ બચન જનિત અઘ જાઈ। સુનહિં જે કથા શ્રવન મન લાઈ।।
તીર્થાટન સાધન સમુદાઈ। જોગ બિરાગ ગ્યાન નિપુનાઈ।।
નાના કર્મ ધર્મ બ્રત દાના। સંજમ દમ જપ તપ મખ નાના।।
ભૂત દયા દ્વિજ ગુર સેવકાઈ। બિદ્યા બિનય બિબેક બડ઼ાઈ।।
જહલગિ સાધન બેદ બખાની। સબ કર ફલ હરિ ભગતિ ભવાની।।
સો રઘુનાથ ભગતિ શ્રુતિ ગાઈ। રામ કૃપાકાહૂએક પાઈ।।

3.7.125

चौपाई
મૈ કૃત્કૃત્ય ભયઉતવ બાની। સુનિ રઘુબીર ભગતિ રસ સાની।।
રામ ચરન નૂતન રતિ ભઈ। માયા જનિત બિપતિ સબ ગઈ।।
મોહ જલધિ બોહિત તુમ્હ ભએ। મો કહનાથ બિબિધ સુખ દએ।।
મો પહિં હોઇ ન પ્રતિ ઉપકારા। બંદઉતવ પદ બારહિં બારા।।
પૂરન કામ રામ અનુરાગી। તુમ્હ સમ તાત ન કોઉ બડ઼ભાગી।।
સંત બિટપ સરિતા ગિરિ ધરની। પર હિત હેતુ સબન્હ કૈ કરની।।
સંત હૃદય નવનીત સમાના। કહા કબિન્હ પરિ કહૈ ન જાના।।
નિજ પરિતાપ દ્રવઇ નવનીતા। પર દુખ દ્રવહિં સંત સુપુનીતા।।
જીવન જન્મ સુફલ મમ ભયઊ। તવ પ્રસાદ સંસય સબ ગયઊ।।

3.7.124

चौपाई
સુમિરિ રામ કે ગુન ગન નાના। પુનિ પુનિ હરષ ભુસુંડિ સુજાના।।
મહિમા નિગમ નેતિ કરિ ગાઈ। અતુલિત બલ પ્રતાપ પ્રભુતાઈ।।
સિવ અજ પૂજ્ય ચરન રઘુરાઈ। મો પર કૃપા પરમ મૃદુલાઈ।।
અસ સુભાઉ કહુસુનઉન દેખઉ કેહિ ખગેસ રઘુપતિ સમ લેખઉ।
સાધક સિદ્ધ બિમુક્ત ઉદાસી। કબિ કોબિદ કૃતગ્ય સંન્યાસી।।
જોગી સૂર સુતાપસ ગ્યાની। ધર્મ નિરત પંડિત બિગ્યાની।।
તરહિં ન બિનુ સેએમમ સ્વામી। રામ નમામિ નમામિ નમામી।।
સરન ગએમો સે અઘ રાસી। હોહિં સુદ્ધ નમામિ અબિનાસી।।

3.7.123

चौपाई
શ્લોક વિનિચ્શ્રિતં વદામિ તે ન અન્યથા વચાંસિ મે।
હરિં નરા ભજન્તિ યેતિદુસ્તરં તરન્તિ તે।।122ગ।।
કહેઉનાથ હરિ ચરિત અનૂપા। બ્યાસ સમાસ સ્વમતિ અનુરુપા।।
શ્રુતિ સિદ્ધાંત ઇહઇ ઉરગારી। રામ ભજિઅ સબ કાજ બિસારી।।
પ્રભુ રઘુપતિ તજિ સેઇઅ કાહી। મોહિ સે સઠ પર મમતા જાહી।।
તુમ્હ બિગ્યાનરૂપ નહિં મોહા। નાથ કીન્હિ મો પર અતિ છોહા।।
પૂછિહુરામ કથા અતિ પાવનિ। સુક સનકાદિ સંભુ મન ભાવનિ।।
સત સંગતિ દુર્લભ સંસારા। નિમિષ દંડ ભરિ એકઉ બારા।।
દેખુ ગરુડ઼ નિજ હૃદયબિચારી। મૈં રઘુબીર ભજન અધિકારી।।

3.7.122

चौपाई
એહિ બિધિ સકલ જીવ જગ રોગી। સોક હરષ ભય પ્રીતિ બિયોગી।।
માનક રોગ કછુક મૈં ગાએ। હહિં સબ કેં લખિ બિરલેન્હ પાએ।।
જાને તે છીજહિં કછુ પાપી। નાસ ન પાવહિં જન પરિતાપી।।
બિષય કુપથ્ય પાઇ અંકુરે। મુનિહુ હૃદયકા નર બાપુરે।।
રામ કૃપાનાસહિ સબ રોગા। જૌં એહિ ભાિ બનૈ સંયોગા।।
સદગુર બૈદ બચન બિસ્વાસા। સંજમ યહ ન બિષય કૈ આસા।।
રઘુપતિ ભગતિ સજીવન મૂરી। અનૂપાન શ્રદ્ધા મતિ પૂરી।।
એહિ બિધિ ભલેહિં સો રોગ નસાહીં। નાહિં ત જતન કોટિ નહિં જાહીં।।
જાનિઅ તબ મન બિરુજ ગોસા। જબ ઉર બલ બિરાગ અધિકાઈ।।

Pages

Subscribe to RSS - gujrati