kannada

4.7

श्लोक
ಕೇಕೀಕಣ್ಠಾಭನೀಲಂ ಸುರವರವಿಲಸದ್ವಿಪ್ರಪಾದಾಬ್ಜಚಿಹ್ನಂ
ಶೋಭಾಢ್ಯಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸಿಜನಯನಂ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಮ್.
ಪಾಣೌ ನಾರಾಚಚಾಪಂ ಕಪಿನಿಕರಯುತಂ ಬನ್ಧುನಾ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ನೌಮೀಡ್ಯಂ ಜಾನಕೀಶಂ ರಘುವರಮನಿಶಂ ಪುಷ್ಪಕಾರೂಢರಾಮಮ್..1..
ಕೋಸಲೇನ್ದ್ರಪದಕಞ್ಜಮಞ್ಜುಲೌ ಕೋಮಲಾವಜಮಹೇಶವನ್ದಿತೌ.
ಜಾನಕೀಕರಸರೋಜಲಾಲಿತೌ ಚಿನ್ತಕಸ್ಯ ಮನಭೃಙ್ಗಸಡ್ಗಿನೌ..2..
ಕುನ್ದಇನ್ದುದರಗೌರಸುನ್ದರಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಪತಿಮಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಮ್.
ಕಾರುಣೀಕಕಲಕಞ್ಜಲೋಚನಂ ನೌಮಿ ಶಂಕರಮನಂಗಮೋಚನಮ್..3..

4.7.130

चौपाई
ಯಹ ಸುಭ ಸಂಭು ಉಮಾ ಸಂಬಾದಾ. ಸುಖ ಸಂಪಾದನ ಸಮನ ಬಿಷಾದಾ..
ಭವ ಭಂಜನ ಗಂಜನ ಸಂದೇಹಾ. ಜನ ರಂಜನ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಿಯ ಏಹಾ..
ರಾಮ ಉಪಾಸಕ ಜೇ ಜಗ ಮಾಹೀಂ. ಏಹಿ ಸಮ ಪ್ರಿಯ ತಿನ್ಹ ಕೇ ಕಛು ನಾಹೀಂ..
ರಘುಪತಿ ಕೃಪಾಜಥಾಮತಿ ಗಾವಾ. ಮೈಂ ಯಹ ಪಾವನ ಚರಿತ ಸುಹಾವಾ..
ಏಹಿಂ ಕಲಿಕಾಲ ನ ಸಾಧನ ದೂಜಾ. ಜೋಗ ಜಗ್ಯ ಜಪ ತಪ ಬ್ರತ ಪೂಜಾ..
ರಾಮಹಿ ಸುಮಿರಿಅ ಗಾಇಅ ರಾಮಹಿ. ಸಂತತ ಸುನಿಅ ರಾಮ ಗುನ ಗ್ರಾಮಹಿ..
ಜಾಸು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಡಬಾನಾ. ಗಾವಹಿಂ ಕಬಿ ಶ್ರುತಿ ಸಂತ ಪುರಾನಾ..
ತಾಹಿ ಭಜಹಿ ಮನ ತಜಿ ಕುಟಿಲಾಈ. ರಾಮ ಭಜೇಂ ಗತಿ ಕೇಹಿಂ ನಹಿಂ ಪಾಈ..

4.7.129

चौपाई
ರಾಮ ಕಥಾ ಗಿರಿಜಾ ಮೈಂ ಬರನೀ. ಕಲಿ ಮಲ ಸಮನಿ ಮನೋಮಲ ಹರನೀ..
ಸಂಸೃತಿ ರೋಗ ಸಜೀವನ ಮೂರೀ. ರಾಮ ಕಥಾ ಗಾವಹಿಂ ಶ್ರುತಿ ಸೂರೀ..
ಏಹಿ ಮಹರುಚಿರ ಸಪ್ತ ಸೋಪಾನಾ. ರಘುಪತಿ ಭಗತಿ ಕೇರ ಪಂಥಾನಾ..
ಅತಿ ಹರಿ ಕೃಪಾ ಜಾಹಿ ಪರ ಹೋಈ. ಪಾಉದೇಇ ಏಹಿಂ ಮಾರಗ ಸೋಈ..
ಮನ ಕಾಮನಾ ಸಿದ್ಧಿ ನರ ಪಾವಾ. ಜೇ ಯಹ ಕಥಾ ಕಪಟ ತಜಿ ಗಾವಾ..
ಕಹಹಿಂ ಸುನಹಿಂ ಅನುಮೋದನ ಕರಹೀಂ. ತೇ ಗೋಪದ ಇವ ಭವನಿಧಿ ತರಹೀಂ..
ಸುನಿ ಸಬ ಕಥಾ ಹೃದಯಅತಿ ಭಾಈ. ಗಿರಿಜಾ ಬೋಲೀ ಗಿರಾ ಸುಹಾಈ..
ನಾಥ ಕೃಪಾಮಮ ಗತ ಸಂದೇಹಾ. ರಾಮ ಚರನ ಉಪಜೇಉ ನವ ನೇಹಾ..

4.7.128

चौपाई
ಮತಿ ಅನುರೂಪ ಕಥಾ ಮೈಂ ಭಾಷೀ. ಜದ್ಯಪಿ ಪ್ರಥಮ ಗುಪ್ತ ಕರಿ ರಾಖೀ..
ತವ ಮನ ಪ್ರೀತಿ ದೇಖಿ ಅಧಿಕಾಈ. ತಬ ಮೈಂ ರಘುಪತಿ ಕಥಾ ಸುನಾಈ..
ಯಹ ನ ಕಹಿಅ ಸಠಹೀ ಹಠಸೀಲಹಿ. ಜೋ ಮನ ಲಾಇ ನ ಸುನ ಹರಿ ಲೀಲಹಿ..
ಕಹಿಅ ನ ಲೋಭಿಹಿ ಕ್ರೋಧಹಿ ಕಾಮಿಹಿ. ಜೋ ನ ಭಜಇ ಸಚರಾಚರ ಸ್ವಾಮಿಹಿ..
ದ್ವಿಜ ದ್ರೋಹಿಹಿ ನ ಸುನಾಇಅ ಕಬಹೂ ಸುರಪತಿ ಸರಿಸ ಹೋಇ ನೃಪ ಜಬಹೂ.
ರಾಮ ಕಥಾ ಕೇ ತೇಇ ಅಧಿಕಾರೀ. ಜಿನ್ಹ ಕೇಂ ಸತಸಂಗತಿ ಅತಿ ಪ್ಯಾರೀ..
ಗುರ ಪದ ಪ್ರೀತಿ ನೀತಿ ರತ ಜೇಈ. ದ್ವಿಜ ಸೇವಕ ಅಧಿಕಾರೀ ತೇಈ..
ತಾ ಕಹಯಹ ಬಿಸೇಷ ಸುಖದಾಈ. ಜಾಹಿ ಪ್ರಾನಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀರಘುರಾಈ..

4.7.127

चौपाई
ಸೋಇ ಸರ್ಬಗ್ಯ ಗುನೀ ಸೋಇ ಗ್ಯಾತಾ. ಸೋಇ ಮಹಿ ಮಂಡಿತ ಪಂಡಿತ ದಾತಾ..
ಧರ್ಮ ಪರಾಯನ ಸೋಇ ಕುಲ ತ್ರಾತಾ. ರಾಮ ಚರನ ಜಾ ಕರ ಮನ ರಾತಾ..
ನೀತಿ ನಿಪುನ ಸೋಇ ಪರಮ ಸಯಾನಾ. ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀಕ ತೇಹಿಂ ಜಾನಾ..
ಸೋಇ ಕಬಿ ಕೋಬಿದ ಸೋಇ ರನಧೀರಾ. ಜೋ ಛಲ ಛಾಡ ಭಜಇ ರಘುಬೀರಾ..
ಧನ್ಯ ದೇಸ ಸೋ ಜಹಸುರಸರೀ. ಧನ್ಯ ನಾರಿ ಪತಿಬ್ರತ ಅನುಸರೀ..
ಧನ್ಯ ಸೋ ಭೂಪು ನೀತಿ ಜೋ ಕರಈ. ಧನ್ಯ ಸೋ ದ್ವಿಜ ನಿಜ ಧರ್ಮ ನ ಟರಈ..
ಸೋ ಧನ ಧನ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಗತಿ ಜಾಕೀ. ಧನ್ಯ ಪುನ್ಯ ರತ ಮತಿ ಸೋಇ ಪಾಕೀ..
ಧನ್ಯ ಘರೀ ಸೋಇ ಜಬ ಸತಸಂಗಾ. ಧನ್ಯ ಜನ್ಮ ದ್ವಿಜ ಭಗತಿ ಅಭಂಗಾ..

4.7.126

चौपाई
ಕಹೇಉಪರಮ ಪುನೀತ ಇತಿಹಾಸಾ. ಸುನತ ಶ್ರವನ ಛೂಟಹಿಂ ಭವ ಪಾಸಾ..
ಪ್ರನತ ಕಲ್ಪತರು ಕರುನಾ ಪುಂಜಾ. ಉಪಜಇ ಪ್ರೀತಿ ರಾಮ ಪದ ಕಂಜಾ..
ಮನ ಕ್ರಮ ಬಚನ ಜನಿತ ಅಘ ಜಾಈ. ಸುನಹಿಂ ಜೇ ಕಥಾ ಶ್ರವನ ಮನ ಲಾಈ..
ತೀರ್ಥಾಟನ ಸಾಧನ ಸಮುದಾಈ. ಜೋಗ ಬಿರಾಗ ಗ್ಯಾನ ನಿಪುನಾಈ..
ನಾನಾ ಕರ್ಮ ಧರ್ಮ ಬ್ರತ ದಾನಾ. ಸಂಜಮ ದಮ ಜಪ ತಪ ಮಖ ನಾನಾ..
ಭೂತ ದಯಾ ದ್ವಿಜ ಗುರ ಸೇವಕಾಈ. ಬಿದ್ಯಾ ಬಿನಯ ಬಿಬೇಕ ಬಡಈ..
ಜಹಲಗಿ ಸಾಧನ ಬೇದ ಬಖಾನೀ. ಸಬ ಕರ ಫಲ ಹರಿ ಭಗತಿ ಭವಾನೀ..
ಸೋ ರಘುನಾಥ ಭಗತಿ ಶ್ರುತಿ ಗಾಈ. ರಾಮ ಕೃಪಾಕಾಹೂಏಕ ಪಾಈ..

4.7.125

चौपाई
ಮೈ ಕೃತ್ಕೃತ್ಯ ಭಯಉತವ ಬಾನೀ. ಸುನಿ ರಘುಬೀರ ಭಗತಿ ರಸ ಸಾನೀ..
ರಾಮ ಚರನ ನೂತನ ರತಿ ಭಈ. ಮಾಯಾ ಜನಿತ ಬಿಪತಿ ಸಬ ಗಈ..
ಮೋಹ ಜಲಧಿ ಬೋಹಿತ ತುಮ್ಹ ಭಏ. ಮೋ ಕಹನಾಥ ಬಿಬಿಧ ಸುಖ ದಏ..
ಮೋ ಪಹಿಂ ಹೋಇ ನ ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರಾ. ಬಂದಉತವ ಪದ ಬಾರಹಿಂ ಬಾರಾ..
ಪೂರನ ಕಾಮ ರಾಮ ಅನುರಾಗೀ. ತುಮ್ಹ ಸಮ ತಾತ ನ ಕೋಉ ಬಡಾಗೀ..
ಸಂತ ಬಿಟಪ ಸರಿತಾ ಗಿರಿ ಧರನೀ. ಪರ ಹಿತ ಹೇತು ಸಬನ್ಹ ಕೈ ಕರನೀ..
ಸಂತ ಹೃದಯ ನವನೀತ ಸಮಾನಾ. ಕಹಾ ಕಬಿನ್ಹ ಪರಿ ಕಹೈ ನ ಜಾನಾ..
ನಿಜ ಪರಿತಾಪ ದ್ರವಇ ನವನೀತಾ. ಪರ ದುಖ ದ್ರವಹಿಂ ಸಂತ ಸುಪುನೀತಾ..
ಜೀವನ ಜನ್ಮ ಸುಫಲ ಮಮ ಭಯಊ. ತವ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಸಯ ಸಬ ಗಯಊ..

4.7.124

चौपाई
ಸುಮಿರಿ ರಾಮ ಕೇ ಗುನ ಗನ ನಾನಾ. ಪುನಿ ಪುನಿ ಹರಷ ಭುಸುಂಡಿ ಸುಜಾನಾ..
ಮಹಿಮಾ ನಿಗಮ ನೇತಿ ಕರಿ ಗಾಈ. ಅತುಲಿತ ಬಲ ಪ್ರತಾಪ ಪ್ರಭುತಾಈ..
ಸಿವ ಅಜ ಪೂಜ್ಯ ಚರನ ರಘುರಾಈ. ಮೋ ಪರ ಕೃಪಾ ಪರಮ ಮೃದುಲಾಈ..
ಅಸ ಸುಭಾಉ ಕಹುಸುನಉನ ದೇಖಉ ಕೇಹಿ ಖಗೇಸ ರಘುಪತಿ ಸಮ ಲೇಖಉ.
ಸಾಧಕ ಸಿದ್ಧ ಬಿಮುಕ್ತ ಉದಾಸೀ. ಕಬಿ ಕೋಬಿದ ಕೃತಗ್ಯ ಸಂನ್ಯಾಸೀ..
ಜೋಗೀ ಸೂರ ಸುತಾಪಸ ಗ್ಯಾನೀ. ಧರ್ಮ ನಿರತ ಪಂಡಿತ ಬಿಗ್ಯಾನೀ..
ತರಹಿಂ ನ ಬಿನು ಸೇಏಮಮ ಸ್ವಾಮೀ. ರಾಮ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮೀ..
ಸರನ ಗಏಮೋ ಸೇ ಅಘ ರಾಸೀ. ಹೋಹಿಂ ಸುದ್ಧ ನಮಾಮಿ ಅಬಿನಾಸೀ..

4.7.123

चौपाई
ಶ್ಲೋಕ ವಿನಿಚ್ಶ್ರಿತಂ ವದಾಮಿ ತೇ ನ ಅನ್ಯಥಾ ವಚಾಂಸಿ ಮೇ.
ಹರಿಂ ನರಾ ಭಜನ್ತಿ ಯೇತಿದುಸ್ತರಂ ತರನ್ತಿ ತೇ..122ಗ..
ಕಹೇಉನಾಥ ಹರಿ ಚರಿತ ಅನೂಪಾ. ಬ್ಯಾಸ ಸಮಾಸ ಸ್ವಮತಿ ಅನುರುಪಾ..
ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಹಇ ಉರಗಾರೀ. ರಾಮ ಭಜಿಅ ಸಬ ಕಾಜ ಬಿಸಾರೀ..
ಪ್ರಭು ರಘುಪತಿ ತಜಿ ಸೇಇಅ ಕಾಹೀ. ಮೋಹಿ ಸೇ ಸಠ ಪರ ಮಮತಾ ಜಾಹೀ..
ತುಮ್ಹ ಬಿಗ್ಯಾನರೂಪ ನಹಿಂ ಮೋಹಾ. ನಾಥ ಕೀನ್ಹಿ ಮೋ ಪರ ಅತಿ ಛೋಹಾ..
ಪೂಛಿಹುರಾಮ ಕಥಾ ಅತಿ ಪಾವನಿ. ಸುಕ ಸನಕಾದಿ ಸಂಭು ಮನ ಭಾವನಿ..
ಸತ ಸಂಗತಿ ದುರ್ಲಭ ಸಂಸಾರಾ. ನಿಮಿಷ ದಂಡ ಭರಿ ಏಕಉ ಬಾರಾ..
ದೇಖು ಗರುಡನಿಜ ಹೃದಯಬಿಚಾರೀ. ಮೈಂ ರಘುಬೀರ ಭಜನ ಅಧಿಕಾರೀ..

4.7.122

चौपाई
ಏಹಿ ಬಿಧಿ ಸಕಲ ಜೀವ ಜಗ ರೋಗೀ. ಸೋಕ ಹರಷ ಭಯ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಯೋಗೀ..
ಮಾನಕ ರೋಗ ಕಛುಕ ಮೈಂ ಗಾಏ. ಹಹಿಂ ಸಬ ಕೇಂ ಲಖಿ ಬಿರಲೇನ್ಹ ಪಾಏ..
ಜಾನೇ ತೇ ಛೀಜಹಿಂ ಕಛು ಪಾಪೀ. ನಾಸ ನ ಪಾವಹಿಂ ಜನ ಪರಿತಾಪೀ..
ಬಿಷಯ ಕುಪಥ್ಯ ಪಾಇ ಅಂಕುರೇ. ಮುನಿಹು ಹೃದಯಕಾ ನರ ಬಾಪುರೇ..
ರಾಮ ಕೃಪಾನಾಸಹಿ ಸಬ ರೋಗಾ. ಜೌಂ ಏಹಿ ಭಾಿ ಬನೈ ಸಂಯೋಗಾ..
ಸದಗುರ ಬೈದ ಬಚನ ಬಿಸ್ವಾಸಾ. ಸಂಜಮ ಯಹ ನ ಬಿಷಯ ಕೈ ಆಸಾ..
ರಘುಪತಿ ಭಗತಿ ಸಜೀವನ ಮೂರೀ. ಅನೂಪಾನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತಿ ಪೂರೀ..
ಏಹಿ ಬಿಧಿ ಭಲೇಹಿಂ ಸೋ ರೋಗ ನಸಾಹೀಂ. ನಾಹಿಂ ತ ಜತನ ಕೋಟಿ ನಹಿಂ ಜಾಹೀಂ..
ಜಾನಿಅ ತಬ ಮನ ಬಿರುಜ ಗೋಸಾ. ಜಬ ಉರ ಬಲ ಬಿರಾಗ ಅಧಿಕಾಈ..

Pages

Subscribe to RSS - kannada