kannada

4.7.121

चौपाई
ಪುನಿ ಸಪ್ರೇಮ ಬೋಲೇಉ ಖಗರಾಊ. ಜೌಂ ಕೃಪಾಲ ಮೋಹಿ ಊಪರ ಭಾಊ..
ನಾಥ ಮೋಹಿ ನಿಜ ಸೇವಕ ಜಾನೀ. ಸಪ್ತ ಪ್ರಸ್ನ ಕಹಹು ಬಖಾನೀ..
ಪ್ರಥಮಹಿಂ ಕಹಹು ನಾಥ ಮತಿಧೀರಾ. ಸಬ ತೇ ದುರ್ಲಭ ಕವನ ಸರೀರಾ..
ಬಡದುಖ ಕವನ ಕವನ ಸುಖ ಭಾರೀ. ಸೋಉ ಸಂಛೇಪಹಿಂ ಕಹಹು ಬಿಚಾರೀ..
ಸಂತ ಅಸಂತ ಮರಮ ತುಮ್ಹ ಜಾನಹು. ತಿನ್ಹ ಕರ ಸಹಜ ಸುಭಾವ ಬಖಾನಹು..
ಕವನ ಪುನ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಬಿದಿತ ಬಿಸಾಲಾ. ಕಹಹು ಕವನ ಅಘ ಪರಮ ಕರಾಲಾ..
ಮಾನಸ ರೋಗ ಕಹಹು ಸಮುಝಾಈ. ತುಮ್ಹ ಸರ್ಬಗ್ಯ ಕೃಪಾ ಅಧಿಕಾಈ..
ತಾತ ಸುನಹು ಸಾದರ ಅತಿ ಪ್ರೀತೀ. ಮೈಂ ಸಂಛೇಪ ಕಹಉಯಹ ನೀತೀ..
ನರ ತನ ಸಮ ನಹಿಂ ಕವನಿಉ ದೇಹೀ. ಜೀವ ಚರಾಚರ ಜಾಚತ ತೇಹೀ..

4.7.120

चौपाई
ಕಹೇಉಗ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬುಝಾಈ. ಸುನಹು ಭಗತಿ ಮನಿ ಕೈ ಪ್ರಭುತಾಈ..
ರಾಮ ಭಗತಿ ಚಿಂತಾಮನಿ ಸುಂದರ. ಬಸಇ ಗರುಡಜಾಕೇ ಉರ ಅಂತರ..
ಪರಮ ಪ್ರಕಾಸ ರೂಪ ದಿನ ರಾತೀ. ನಹಿಂ ಕಛು ಚಹಿಅ ದಿಆ ಘೃತ ಬಾತೀ..
ಮೋಹ ದರಿದ್ರ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವಾ. ಲೋಭ ಬಾತ ನಹಿಂ ತಾಹಿ ಬುಝಾವಾ..
ಪ್ರಬಲ ಅಬಿದ್ಯಾ ತಮ ಮಿಟಿ ಜಾಈ. ಹಾರಹಿಂ ಸಕಲ ಸಲಭ ಸಮುದಾಈ..
ಖಲ ಕಾಮಾದಿ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಜಾಹೀಂ. ಬಸಇ ಭಗತಿ ಜಾಕೇ ಉರ ಮಾಹೀಂ..
ಗರಲ ಸುಧಾಸಮ ಅರಿ ಹಿತ ಹೋಈ. ತೇಹಿ ಮನಿ ಬಿನು ಸುಖ ಪಾವ ನ ಕೋಈ..
ಬ್ಯಾಪಹಿಂ ಮಾನಸ ರೋಗ ನ ಭಾರೀ. ಜಿನ್ಹ ಕೇ ಬಸ ಸಬ ಜೀವ ದುಖಾರೀ..
ರಾಮ ಭಗತಿ ಮನಿ ಉರ ಬಸ ಜಾಕೇಂ. ದುಖ ಲವಲೇಸ ನ ಸಪನೇಹುತಾಕೇಂ..

4.7.119

चौपाई
ಗ್ಯಾನ ಪಂಥ ಕೃಪಾನ ಕೈ ಧಾರಾ. ಪರತ ಖಗೇಸ ಹೋಇ ನಹಿಂ ಬಾರಾ..
ಜೋ ನಿರ್ಬಿಘ್ನ ಪಂಥ ನಿರ್ಬಹಈ. ಸೋ ಕೈವಲ್ಯ ಪರಮ ಪದ ಲಹಈ..
ಅತಿ ದುರ್ಲಭ ಕೈವಲ್ಯ ಪರಮ ಪದ. ಸಂತ ಪುರಾನ ನಿಗಮ ಆಗಮ ಬದ..
ರಾಮ ಭಜತ ಸೋಇ ಮುಕುತಿ ಗೋಸಾಈ. ಅನಇಚ್ಛಿತ ಆವಇ ಬರಿಆಈ..
ಜಿಮಿ ಥಲ ಬಿನು ಜಲ ರಹಿ ನ ಸಕಾಈ. ಕೋಟಿ ಭಾಿ ಕೋಉ ಕರೈ ಉಪಾಈ..
ತಥಾ ಮೋಚ್ಛ ಸುಖ ಸುನು ಖಗರಾಈ. ರಹಿ ನ ಸಕಇ ಹರಿ ಭಗತಿ ಬಿಹಾಈ..
ಅಸ ಬಿಚಾರಿ ಹರಿ ಭಗತ ಸಯಾನೇ. ಮುಕ್ತಿ ನಿರಾದರ ಭಗತಿ ಲುಭಾನೇ..
ಭಗತಿ ಕರತ ಬಿನು ಜತನ ಪ್ರಯಾಸಾ. ಸಂಸೃತಿ ಮೂಲ ಅಬಿದ್ಯಾ ನಾಸಾ..
ಭೋಜನ ಕರಿಅ ತೃಪಿತಿ ಹಿತ ಲಾಗೀ. ಜಿಮಿ ಸೋ ಅಸನ ಪಚವೈ ಜಠರಾಗೀ..

4.7.118

चौपाई
ಸೋಹಮಸ್ಮಿ ಇತಿ ಬೃತ್ತಿ ಅಖಂಡಾ. ದೀಪ ಸಿಖಾ ಸೋಇ ಪರಮ ಪ್ರಚಂಡಾ..
ಆತಮ ಅನುಭವ ಸುಖ ಸುಪ್ರಕಾಸಾ. ತಬ ಭವ ಮೂಲ ಭೇದ ಭ್ರಮ ನಾಸಾ..
ಪ್ರಬಲ ಅಬಿದ್ಯಾ ಕರ ಪರಿವಾರಾ. ಮೋಹ ಆದಿ ತಮ ಮಿಟಇ ಅಪಾರಾ..
ತಬ ಸೋಇ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಇ ಉಿಆರಾ. ಉರ ಗೃಹಬೈಠಿ ಗ್ರಂಥಿ ನಿರುಆರಾ..
ಛೋರನ ಗ್ರಂಥಿ ಪಾವ ಜೌಂ ಸೋಈ. ತಬ ಯಹ ಜೀವ ಕೃತಾರಥ ಹೋಈ..
ಛೋರತ ಗ್ರಂಥಿ ಜಾನಿ ಖಗರಾಯಾ. ಬಿಘ್ನ ಅನೇಕ ಕರಇ ತಬ ಮಾಯಾ..
ರಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರೇರಇ ಬಹು ಭಾಈ. ಬುದ್ಧಹಿ ಲೋಭ ದಿಖಾವಹಿಂ ಆಈ..
ಕಲ ಬಲ ಛಲ ಕರಿ ಜಾಹಿಂ ಸಮೀಪಾ. ಅಂಚಲ ಬಾತ ಬುಝಾವಹಿಂ ದೀಪಾ..
ಹೋಇ ಬುದ್ಧಿ ಜೌಂ ಪರಮ ಸಯಾನೀ. ತಿನ್ಹ ತನ ಚಿತವ ನ ಅನಹಿತ ಜಾನೀ..

4.7.117

चौपाई
ಸುನಹು ತಾತ ಯಹ ಅಕಥ ಕಹಾನೀ. ಸಮುಝತ ಬನಇ ನ ಜಾಇ ಬಖಾನೀ..
ಈಸ್ವರ ಅಂಸ ಜೀವ ಅಬಿನಾಸೀ. ಚೇತನ ಅಮಲ ಸಹಜ ಸುಖ ರಾಸೀ..
ಸೋ ಮಾಯಾಬಸ ಭಯಉ ಗೋಸಾಈಂ. ಬ್ಯೋ ಕೀರ ಮರಕಟ ಕೀ ನಾಈ..
ಜಡಚೇತನಹಿ ಗ್ರಂಥಿ ಪರಿ ಗಈ. ಜದಪಿ ಮೃಷಾ ಛೂಟತ ಕಠಿನಈ..
ತಬ ತೇ ಜೀವ ಭಯಉ ಸಂಸಾರೀ. ಛೂಟ ನ ಗ್ರಂಥಿ ನ ಹೋಇ ಸುಖಾರೀ..
ಶ್ರುತಿ ಪುರಾನ ಬಹು ಕಹೇಉ ಉಪಾಈ. ಛೂಟ ನ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕ ಅರುಝಾಈ..
ಜೀವ ಹೃದಯತಮ ಮೋಹ ಬಿಸೇಷೀ. ಗ್ರಂಥಿ ಛೂಟ ಕಿಮಿ ಪರಇ ನ ದೇಖೀ..
ಅಸ ಸಂಜೋಗ ಈಸ ಜಬ ಕರಈ. ತಬಹುಕದಾಚಿತ ಸೋ ನಿರುಅರಈ..
ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಧೇನು ಸುಹಾಈ. ಜೌಂ ಹರಿ ಕೃಪಾಹೃದಯಬಸ ಆಈ..
ಜಪ ತಪ ಬ್ರತ ಜಮ ನಿಯಮ ಅಪಾರಾ. ಜೇ ಶ್ರುತಿ ಕಹ ಸುಭ ಧರ್ಮ ಅಚಾರಾ..

4.7.116

चौपाई
ಇಹಾನ ಪಚ್ಛಪಾತ ಕಛು ರಾಖಉ ಬೇದ ಪುರಾನ ಸಂತ ಮತ ಭಾಷಉ.
ಮೋಹ ನ ನಾರಿ ನಾರಿ ಕೇಂ ರೂಪಾ. ಪನ್ನಗಾರಿ ಯಹ ರೀತಿ ಅನೂಪಾ..
ಮಾಯಾ ಭಗತಿ ಸುನಹು ತುಮ್ಹ ದೋಊ. ನಾರಿ ಬರ್ಗ ಜಾನಇ ಸಬ ಕೋಊ..
ಪುನಿ ರಘುಬೀರಹಿ ಭಗತಿ ಪಿಆರೀ. ಮಾಯಾ ಖಲು ನರ್ತಕೀ ಬಿಚಾರೀ..
ಭಗತಿಹಿ ಸಾನುಕೂಲ ರಘುರಾಯಾ. ತಾತೇ ತೇಹಿ ಡರಪತಿ ಅತಿ ಮಾಯಾ..
ರಾಮ ಭಗತಿ ನಿರುಪಮ ನಿರುಪಾಧೀ. ಬಸಇ ಜಾಸು ಉರ ಸದಾ ಅಬಾಧೀ..
ತೇಹಿ ಬಿಲೋಕಿ ಮಾಯಾ ಸಕುಚಾಈ. ಕರಿ ನ ಸಕಇ ಕಛು ನಿಜ ಪ್ರಭುತಾಈ..
ಅಸ ಬಿಚಾರಿ ಜೇ ಮುನಿ ಬಿಗ್ಯಾನೀ. ಜಾಚಹೀಂ ಭಗತಿ ಸಕಲ ಸುಖ ಖಾನೀ..

4.7.115

चौपाई
ಸುನಿ ಭಸುಂಡಿ ಕೇ ಬಚನ ಭವಾನೀ. ಬೋಲೇಉ ಗರುಡಹರಷಿ ಮೃದು ಬಾನೀ..
ತವ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಭು ಮಮ ಉರ ಮಾಹೀಂ. ಸಂಸಯ ಸೋಕ ಮೋಹ ಭ್ರಮ ನಾಹೀಂ..
ಸುನೇಉಪುನೀತ ರಾಮ ಗುನ ಗ್ರಾಮಾ. ತುಮ್ಹರೀ ಕೃಪಾಲಹೇಉಬಿಶ್ರಾಮಾ..
ಏಕ ಬಾತ ಪ್ರಭು ಪೂಉತೋಹೀ. ಕಹಹು ಬುಝಾಇ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಮೋಹೀ..
ಕಹಹಿಂ ಸಂತ ಮುನಿ ಬೇದ ಪುರಾನಾ. ನಹಿಂ ಕಛು ದುರ್ಲಭ ಗ್ಯಾನ ಸಮಾನಾ..
ಸೋಇ ಮುನಿ ತುಮ್ಹ ಸನ ಕಹೇಉ ಗೋಸಾಈಂ. ನಹಿಂ ಆದರೇಹು ಭಗತಿ ಕೀ ನಾಈಂ..
ಗ್ಯಾನಹಿ ಭಗತಿಹಿ ಅಂತರ ಕೇತಾ. ಸಕಲ ಕಹಹು ಪ್ರಭು ಕೃಪಾ ನಿಕೇತಾ..
ಸುನಿ ಉರಗಾರಿ ಬಚನ ಸುಖ ಮಾನಾ. ಸಾದರ ಬೋಲೇಉ ಕಾಗ ಸುಜಾನಾ..
ಭಗತಿಹಿ ಗ್ಯಾನಹಿ ನಹಿಂ ಕಛು ಭೇದಾ. ಉಭಯ ಹರಹಿಂ ಭವ ಸಂಭವ ಖೇದಾ..

4.7.114

चौपाई
ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುನ ದೋಷ ಸುಭಾಊ. ಕಛು ದುಖ ತುಮ್ಹಹಿ ನ ಬ್ಯಾಪಿಹಿ ಕಾಊ..
ರಾಮ ರಹಸ್ಯ ಲಲಿತ ಬಿಧಿ ನಾನಾ. ಗುಪ್ತ ಪ್ರಗಟ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾನಾ..
ಬಿನು ಶ್ರಮ ತುಮ್ಹ ಜಾನಬ ಸಬ ಸೋಊ. ನಿತ ನವ ನೇಹ ರಾಮ ಪದ ಹೋಊ..
ಜೋ ಇಚ್ಛಾ ಕರಿಹಹು ಮನ ಮಾಹೀಂ. ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ ಕಛು ದುರ್ಲಭ ನಾಹೀಂ..
ಸುನಿ ಮುನಿ ಆಸಿಷ ಸುನು ಮತಿಧೀರಾ. ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಾ ಭಇ ಗಗನ ಗೀರಾ..
ಏವಮಸ್ತು ತವ ಬಚ ಮುನಿ ಗ್ಯಾನೀ. ಯಹ ಮಮ ಭಗತ ಕರ್ಮ ಮನ ಬಾನೀ..
ಸುನಿ ನಭಗಿರಾ ಹರಷ ಮೋಹಿ ಭಯಊ. ಪ್ರೇಮ ಮಗನ ಸಬ ಸಂಸಯ ಗಯಊ..
ಕರಿ ಬಿನತೀ ಮುನಿ ಆಯಸು ಪಾಈ. ಪದ ಸರೋಜ ಪುನಿ ಪುನಿ ಸಿರು ನಾಈ..
ಹರಷ ಸಹಿತ ಏಹಿಂ ಆಶ್ರಮ ಆಯಉ ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದ ದುರ್ಲಭ ಬರ ಪಾಯಉ.

4.7.113

चौपाई
ಸುನು ಖಗೇಸ ನಹಿಂ ಕಛು ರಿಷಿ ದೂಷನ. ಉರ ಪ್ರೇರಕ ರಘುಬಂಸ ಬಿಭೂಷನ..
ಕೃಪಾಸಿಂಧು ಮುನಿ ಮತಿ ಕರಿ ಭೋರೀ. ಲೀನ್ಹಿ ಪ್ರೇಮ ಪರಿಚ್ಛಾ ಮೋರೀ..
ಮನ ಬಚ ಕ್ರಮ ಮೋಹಿ ನಿಜ ಜನ ಜಾನಾ. ಮುನಿ ಮತಿ ಪುನಿ ಫೇರೀ ಭಗವಾನಾ..
ರಿಷಿ ಮಮ ಮಹತ ಸೀಲತಾ ದೇಖೀ. ರಾಮ ಚರನ ಬಿಸ್ವಾಸ ಬಿಸೇಷೀ..
ಅತಿ ಬಿಸಮಯ ಪುನಿ ಪುನಿ ಪಛಿತಾಈ. ಸಾದರ ಮುನಿ ಮೋಹಿ ಲೀನ್ಹ ಬೋಲಾಈ..
ಮಮ ಪರಿತೋಷ ಬಿಬಿಧ ಬಿಧಿ ಕೀನ್ಹಾ. ಹರಷಿತ ರಾಮಮಂತ್ರ ತಬ ದೀನ್ಹಾ..
ಬಾಲಕರೂಪ ರಾಮ ಕರ ಧ್ಯಾನಾ. ಕಹೇಉ ಮೋಹಿ ಮುನಿ ಕೃಪಾನಿಧಾನಾ..
ಸುಂದರ ಸುಖದ ಮಿಹಿ ಅತಿ ಭಾವಾ. ಸೋ ಪ್ರಥಮಹಿಂ ಮೈಂ ತುಮ್ಹಹಿ ಸುನಾವಾ..
ಮುನಿ ಮೋಹಿ ಕಛುಕ ಕಾಲ ತಹರಾಖಾ. ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ ತಬ ಭಾಷಾ..

4.7.112

चौपाई
ಕಬಹುಕಿ ದುಖ ಸಬ ಕರ ಹಿತ ತಾಕೇಂ. ತೇಹಿ ಕಿ ದರಿದ್ರ ಪರಸ ಮನಿ ಜಾಕೇಂ..
ಪರದ್ರೋಹೀ ಕೀ ಹೋಹಿಂ ನಿಸಂಕಾ. ಕಾಮೀ ಪುನಿ ಕಿ ರಹಹಿಂ ಅಕಲಂಕಾ..
ಬಂಸ ಕಿ ರಹ ದ್ವಿಜ ಅನಹಿತ ಕೀನ್ಹೇಂ. ಕರ್ಮ ಕಿ ಹೋಹಿಂ ಸ್ವರೂಪಹಿ ಚೀನ್ಹೇಂ..
ಕಾಹೂ ಸುಮತಿ ಕಿ ಖಲ ಸ ಜಾಮೀ. ಸುಭ ಗತಿ ಪಾವ ಕಿ ಪರತ್ರಿಯ ಗಾಮೀ..
ಭವ ಕಿ ಪರಹಿಂ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಬಿಂದಕ. ಸುಖೀ ಕಿ ಹೋಹಿಂ ಕಬಹುಹರಿನಿಂದಕ..
ರಾಜು ಕಿ ರಹಇ ನೀತಿ ಬಿನು ಜಾನೇಂ. ಅಘ ಕಿ ರಹಹಿಂ ಹರಿಚರಿತ ಬಖಾನೇಂ..
ಪಾವನ ಜಸ ಕಿ ಪುನ್ಯ ಬಿನು ಹೋಈ. ಬಿನು ಅಘ ಅಜಸ ಕಿ ಪಾವಇ ಕೋಈ..
ಲಾಭು ಕಿ ಕಿಛು ಹರಿ ಭಗತಿ ಸಮಾನಾ. ಜೇಹಿ ಗಾವಹಿಂ ಶ್ರುತಿ ಸಂತ ಪುರಾನಾ..

Pages

Subscribe to RSS - kannada