malayalam

5.7

श्लोक
കേകീകണ്ഠാഭനീലം സുരവരവിലസദ്വിപ്രപാദാബ്ജചിഹ്നം
ശോഭാഢ്യം പീതവസ്ത്രം സരസിജനയനം സര്വദാ സുപ്രസന്നമ്.
പാണൌ നാരാചചാപം കപിനികരയുതം ബന്ധുനാ സേവ്യമാനം
നൌമീഡ്യം ജാനകീശം രഘുവരമനിശം പുഷ്പകാരൂഢരാമമ്..1..
കോസലേന്ദ്രപദകഞ്ജമഞ്ജുലൌ കോമലാവജമഹേശവന്ദിതൌ.
ജാനകീകരസരോജലാലിതൌ ചിന്തകസ്യ മനഭൃങ്ഗസഡ്ഗിനൌ..2..
കുന്ദഇന്ദുദരഗൌരസുന്ദരം അമ്ബികാപതിമഭീഷ്ടസിദ്ധിദമ്.
കാരുണീകകലകഞ്ജലോചനം നൌമി ശംകരമനംഗമോചനമ്..3..

5.7.130

चौपाई
യഹ സുഭ സംഭു ഉമാ സംബാദാ. സുഖ സംപാദന സമന ബിഷാദാ..
ഭവ ഭംജന ഗംജന സംദേഹാ. ജന രംജന സജ്ജന പ്രിയ ഏഹാ..
രാമ ഉപാസക ജേ ജഗ മാഹീം. ഏഹി സമ പ്രിയ തിന്ഹ കേ കഛു നാഹീം..
രഘുപതി കൃപാജഥാമതി ഗാവാ. മൈം യഹ പാവന ചരിത സുഹാവാ..
ഏഹിം കലികാല ന സാധന ദൂജാ. ജോഗ ജഗ്യ ജപ തപ ബ്രത പൂജാ..
രാമഹി സുമിരിഅ ഗാഇഅ രാമഹി. സംതത സുനിഅ രാമ ഗുന ഗ്രാമഹി..
ജാസു പതിത പാവന ബഡബാനാ. ഗാവഹിം കബി ശ്രുതി സംത പുരാനാ..
താഹി ഭജഹി മന തജി കുടിലാഈ. രാമ ഭജേം ഗതി കേഹിം നഹിം പാഈ..

5.7.129

चौपाई
രാമ കഥാ ഗിരിജാ മൈം ബരനീ. കലി മല സമനി മനോമല ഹരനീ..
സംസൃതി രോഗ സജീവന മൂരീ. രാമ കഥാ ഗാവഹിം ശ്രുതി സൂരീ..
ഏഹി മഹരുചിര സപ്ത സോപാനാ. രഘുപതി ഭഗതി കേര പംഥാനാ..
അതി ഹരി കൃപാ ജാഹി പര ഹോഈ. പാഉദേഇ ഏഹിം മാരഗ സോഈ..
മന കാമനാ സിദ്ധി നര പാവാ. ജേ യഹ കഥാ കപട തജി ഗാവാ..
കഹഹിം സുനഹിം അനുമോദന കരഹീം. തേ ഗോപദ ഇവ ഭവനിധി തരഹീം..
സുനി സബ കഥാ ഹൃദയഅതി ഭാഈ. ഗിരിജാ ബോലീ ഗിരാ സുഹാഈ..
നാഥ കൃപാമമ ഗത സംദേഹാ. രാമ ചരന ഉപജേഉ നവ നേഹാ..

5.7.128

चौपाई
മതി അനുരൂപ കഥാ മൈം ഭാഷീ. ജദ്യപി പ്രഥമ ഗുപ്ത കരി രാഖീ..
തവ മന പ്രീതി ദേഖി അധികാഈ. തബ മൈം രഘുപതി കഥാ സുനാഈ..
യഹ ന കഹിഅ സഠഹീ ഹഠസീലഹി. ജോ മന ലാഇ ന സുന ഹരി ലീലഹി..
കഹിഅ ന ലോഭിഹി ക്രോധഹി കാമിഹി. ജോ ന ഭജഇ സചരാചര സ്വാമിഹി..
ദ്വിജ ദ്രോഹിഹി ന സുനാഇഅ കബഹൂ സുരപതി സരിസ ഹോഇ നൃപ ജബഹൂ.
രാമ കഥാ കേ തേഇ അധികാരീ. ജിന്ഹ കേം സതസംഗതി അതി പ്യാരീ..
ഗുര പദ പ്രീതി നീതി രത ജേഈ. ദ്വിജ സേവക അധികാരീ തേഈ..
താ കഹയഹ ബിസേഷ സുഖദാഈ. ജാഹി പ്രാനപ്രിയ ശ്രീരഘുരാഈ..

5.7.127

चौपाई
സോഇ സര്ബഗ്യ ഗുനീ സോഇ ഗ്യാതാ. സോഇ മഹി മംഡിത പംഡിത ദാതാ..
ധര്മ പരായന സോഇ കുല ത്രാതാ. രാമ ചരന ജാ കര മന രാതാ..
നീതി നിപുന സോഇ പരമ സയാനാ. ശ്രുതി സിദ്ധാംത നീക തേഹിം ജാനാ..
സോഇ കബി കോബിദ സോഇ രനധീരാ. ജോ ഛല ഛാഡ ഭജഇ രഘുബീരാ..
ധന്യ ദേസ സോ ജഹസുരസരീ. ധന്യ നാരി പതിബ്രത അനുസരീ..
ധന്യ സോ ഭൂപു നീതി ജോ കരഈ. ധന്യ സോ ദ്വിജ നിജ ധര്മ ന ടരഈ..
സോ ധന ധന്യ പ്രഥമ ഗതി ജാകീ. ധന്യ പുന്യ രത മതി സോഇ പാകീ..
ധന്യ ഘരീ സോഇ ജബ സതസംഗാ. ധന്യ ജന്മ ദ്വിജ ഭഗതി അഭംഗാ..

5.7.126

चौपाई
കഹേഉപരമ പുനീത ഇതിഹാസാ. സുനത ശ്രവന ഛൂടഹിം ഭവ പാസാ..
പ്രനത കല്പതരു കരുനാ പുംജാ. ഉപജഇ പ്രീതി രാമ പദ കംജാ..
മന ക്രമ ബചന ജനിത അഘ ജാഈ. സുനഹിം ജേ കഥാ ശ്രവന മന ലാഈ..
തീര്ഥാടന സാധന സമുദാഈ. ജോഗ ബിരാഗ ഗ്യാന നിപുനാഈ..
നാനാ കര്മ ധര്മ ബ്രത ദാനാ. സംജമ ദമ ജപ തപ മഖ നാനാ..
ഭൂത ദയാ ദ്വിജ ഗുര സേവകാഈ. ബിദ്യാ ബിനയ ബിബേക ബഡഈ..
ജഹലഗി സാധന ബേദ ബഖാനീ. സബ കര ഫല ഹരി ഭഗതി ഭവാനീ..
സോ രഘുനാഥ ഭഗതി ശ്രുതി ഗാഈ. രാമ കൃപാകാഹൂഏക പാഈ..

5.7.125

चौपाई
മൈ കൃത്കൃത്യ ഭയഉതവ ബാനീ. സുനി രഘുബീര ഭഗതി രസ സാനീ..
രാമ ചരന നൂതന രതി ഭഈ. മായാ ജനിത ബിപതി സബ ഗഈ..
മോഹ ജലധി ബോഹിത തുമ്ഹ ഭഏ. മോ കഹനാഥ ബിബിധ സുഖ ദഏ..
മോ പഹിം ഹോഇ ന പ്രതി ഉപകാരാ. ബംദഉതവ പദ ബാരഹിം ബാരാ..
പൂരന കാമ രാമ അനുരാഗീ. തുമ്ഹ സമ താത ന കോഉ ബഡാഗീ..
സംത ബിടപ സരിതാ ഗിരി ധരനീ. പര ഹിത ഹേതു സബന്ഹ കൈ കരനീ..
സംത ഹൃദയ നവനീത സമാനാ. കഹാ കബിന്ഹ പരി കഹൈ ന ജാനാ..
നിജ പരിതാപ ദ്രവഇ നവനീതാ. പര ദുഖ ദ്രവഹിം സംത സുപുനീതാ..
ജീവന ജന്മ സുഫല മമ ഭയഊ. തവ പ്രസാദ സംസയ സബ ഗയഊ..

5.7.124

चौपाई
സുമിരി രാമ കേ ഗുന ഗന നാനാ. പുനി പുനി ഹരഷ ഭുസുംഡി സുജാനാ..
മഹിമാ നിഗമ നേതി കരി ഗാഈ. അതുലിത ബല പ്രതാപ പ്രഭുതാഈ..
സിവ അജ പൂജ്യ ചരന രഘുരാഈ. മോ പര കൃപാ പരമ മൃദുലാഈ..
അസ സുഭാഉ കഹുസുനഉന ദേഖഉ കേഹി ഖഗേസ രഘുപതി സമ ലേഖഉ.
സാധക സിദ്ധ ബിമുക്ത ഉദാസീ. കബി കോബിദ കൃതഗ്യ സംന്യാസീ..
ജോഗീ സൂര സുതാപസ ഗ്യാനീ. ധര്മ നിരത പംഡിത ബിഗ്യാനീ..
തരഹിം ന ബിനു സേഏമമ സ്വാമീ. രാമ നമാമി നമാമി നമാമീ..
സരന ഗഏമോ സേ അഘ രാസീ. ഹോഹിം സുദ്ധ നമാമി അബിനാസീ..

5.7.123

चौपाई
ശ്ലോക വിനിച്ശ്രിതം വദാമി തേ ന അന്യഥാ വചാംസി മേ.
ഹരിം നരാ ഭജന്തി യേതിദുസ്തരം തരന്തി തേ..122ഗ..
കഹേഉനാഥ ഹരി ചരിത അനൂപാ. ബ്യാസ സമാസ സ്വമതി അനുരുപാ..
ശ്രുതി സിദ്ധാംത ഇഹഇ ഉരഗാരീ. രാമ ഭജിഅ സബ കാജ ബിസാരീ..
പ്രഭു രഘുപതി തജി സേഇഅ കാഹീ. മോഹി സേ സഠ പര മമതാ ജാഹീ..
തുമ്ഹ ബിഗ്യാനരൂപ നഹിം മോഹാ. നാഥ കീന്ഹി മോ പര അതി ഛോഹാ..
പൂഛിഹുരാമ കഥാ അതി പാവനി. സുക സനകാദി സംഭു മന ഭാവനി..
സത സംഗതി ദുര്ലഭ സംസാരാ. നിമിഷ ദംഡ ഭരി ഏകഉ ബാരാ..
ദേഖു ഗരുഡനിജ ഹൃദയബിചാരീ. മൈം രഘുബീര ഭജന അധികാരീ..

5.7.122

चौपाई
ഏഹി ബിധി സകല ജീവ ജഗ രോഗീ. സോക ഹരഷ ഭയ പ്രീതി ബിയോഗീ..
മാനക രോഗ കഛുക മൈം ഗാഏ. ഹഹിം സബ കേം ലഖി ബിരലേന്ഹ പാഏ..
ജാനേ തേ ഛീജഹിം കഛു പാപീ. നാസ ന പാവഹിം ജന പരിതാപീ..
ബിഷയ കുപഥ്യ പാഇ അംകുരേ. മുനിഹു ഹൃദയകാ നര ബാപുരേ..
രാമ കൃപാനാസഹി സബ രോഗാ. ജൌം ഏഹി ഭാി ബനൈ സംയോഗാ..
സദഗുര ബൈദ ബചന ബിസ്വാസാ. സംജമ യഹ ന ബിഷയ കൈ ആസാ..
രഘുപതി ഭഗതി സജീവന മൂരീ. അനൂപാന ശ്രദ്ധാ മതി പൂരീ..
ഏഹി ബിധി ഭലേഹിം സോ രോഗ നസാഹീം. നാഹിം ത ജതന കോടി നഹിം ജാഹീം..
ജാനിഅ തബ മന ബിരുജ ഗോസാ. ജബ ഉര ബല ബിരാഗ അധികാഈ..

Pages

Subscribe to RSS - malayalam