malayalam

5.7.121

चौपाई
പുനി സപ്രേമ ബോലേഉ ഖഗരാഊ. ജൌം കൃപാല മോഹി ഊപര ഭാഊ..
നാഥ മോഹി നിജ സേവക ജാനീ. സപ്ത പ്രസ്ന കഹഹു ബഖാനീ..
പ്രഥമഹിം കഹഹു നാഥ മതിധീരാ. സബ തേ ദുര്ലഭ കവന സരീരാ..
ബഡദുഖ കവന കവന സുഖ ഭാരീ. സോഉ സംഛേപഹിം കഹഹു ബിചാരീ..
സംത അസംത മരമ തുമ്ഹ ജാനഹു. തിന്ഹ കര സഹജ സുഭാവ ബഖാനഹു..
കവന പുന്യ ശ്രുതി ബിദിത ബിസാലാ. കഹഹു കവന അഘ പരമ കരാലാ..
മാനസ രോഗ കഹഹു സമുഝാഈ. തുമ്ഹ സര്ബഗ്യ കൃപാ അധികാഈ..
താത സുനഹു സാദര അതി പ്രീതീ. മൈം സംഛേപ കഹഉയഹ നീതീ..
നര തന സമ നഹിം കവനിഉ ദേഹീ. ജീവ ചരാചര ജാചത തേഹീ..

5.7.120

चौपाई
കഹേഉഗ്യാന സിദ്ധാംത ബുഝാഈ. സുനഹു ഭഗതി മനി കൈ പ്രഭുതാഈ..
രാമ ഭഗതി ചിംതാമനി സുംദര. ബസഇ ഗരുഡജാകേ ഉര അംതര..
പരമ പ്രകാസ രൂപ ദിന രാതീ. നഹിം കഛു ചഹിഅ ദിആ ഘൃത ബാതീ..
മോഹ ദരിദ്ര നികട നഹിം ആവാ. ലോഭ ബാത നഹിം താഹി ബുഝാവാ..
പ്രബല അബിദ്യാ തമ മിടി ജാഈ. ഹാരഹിം സകല സലഭ സമുദാഈ..
ഖല കാമാദി നികട നഹിം ജാഹീം. ബസഇ ഭഗതി ജാകേ ഉര മാഹീം..
ഗരല സുധാസമ അരി ഹിത ഹോഈ. തേഹി മനി ബിനു സുഖ പാവ ന കോഈ..
ബ്യാപഹിം മാനസ രോഗ ന ഭാരീ. ജിന്ഹ കേ ബസ സബ ജീവ ദുഖാരീ..
രാമ ഭഗതി മനി ഉര ബസ ജാകേം. ദുഖ ലവലേസ ന സപനേഹുതാകേം..

5.7.119

चौपाई
ഗ്യാന പംഥ കൃപാന കൈ ധാരാ. പരത ഖഗേസ ഹോഇ നഹിം ബാരാ..
ജോ നിര്ബിഘ്ന പംഥ നിര്ബഹഈ. സോ കൈവല്യ പരമ പദ ലഹഈ..
അതി ദുര്ലഭ കൈവല്യ പരമ പദ. സംത പുരാന നിഗമ ആഗമ ബദ..
രാമ ഭജത സോഇ മുകുതി ഗോസാഈ. അനഇച്ഛിത ആവഇ ബരിആഈ..
ജിമി ഥല ബിനു ജല രഹി ന സകാഈ. കോടി ഭാി കോഉ കരൈ ഉപാഈ..
തഥാ മോച്ഛ സുഖ സുനു ഖഗരാഈ. രഹി ന സകഇ ഹരി ഭഗതി ബിഹാഈ..
അസ ബിചാരി ഹരി ഭഗത സയാനേ. മുക്തി നിരാദര ഭഗതി ലുഭാനേ..
ഭഗതി കരത ബിനു ജതന പ്രയാസാ. സംസൃതി മൂല അബിദ്യാ നാസാ..
ഭോജന കരിഅ തൃപിതി ഹിത ലാഗീ. ജിമി സോ അസന പചവൈ ജഠരാഗീ..

5.7.118

चौपाई
സോഹമസ്മി ഇതി ബൃത്തി അഖംഡാ. ദീപ സിഖാ സോഇ പരമ പ്രചംഡാ..
ആതമ അനുഭവ സുഖ സുപ്രകാസാ. തബ ഭവ മൂല ഭേദ ഭ്രമ നാസാ..
പ്രബല അബിദ്യാ കര പരിവാരാ. മോഹ ആദി തമ മിടഇ അപാരാ..
തബ സോഇ ബുദ്ധി പാഇ ഉിആരാ. ഉര ഗൃഹബൈഠി ഗ്രംഥി നിരുആരാ..
ഛോരന ഗ്രംഥി പാവ ജൌം സോഈ. തബ യഹ ജീവ കൃതാരഥ ഹോഈ..
ഛോരത ഗ്രംഥി ജാനി ഖഗരായാ. ബിഘ്ന അനേക കരഇ തബ മായാ..
രിദ്ധി സിദ്ധി പ്രേരഇ ബഹു ഭാഈ. ബുദ്ധഹി ലോഭ ദിഖാവഹിം ആഈ..
കല ബല ഛല കരി ജാഹിം സമീപാ. അംചല ബാത ബുഝാവഹിം ദീപാ..
ഹോഇ ബുദ്ധി ജൌം പരമ സയാനീ. തിന്ഹ തന ചിതവ ന അനഹിത ജാനീ..

5.7.117

चौपाई
സുനഹു താത യഹ അകഥ കഹാനീ. സമുഝത ബനഇ ന ജാഇ ബഖാനീ..
ഈസ്വര അംസ ജീവ അബിനാസീ. ചേതന അമല സഹജ സുഖ രാസീ..
സോ മായാബസ ഭയഉ ഗോസാഈം. ബ്യോ കീര മരകട കീ നാഈ..
ജഡചേതനഹി ഗ്രംഥി പരി ഗഈ. ജദപി മൃഷാ ഛൂടത കഠിനഈ..
തബ തേ ജീവ ഭയഉ സംസാരീ. ഛൂട ന ഗ്രംഥി ന ഹോഇ സുഖാരീ..
ശ്രുതി പുരാന ബഹു കഹേഉ ഉപാഈ. ഛൂട ന അധിക അധിക അരുഝാഈ..
ജീവ ഹൃദയതമ മോഹ ബിസേഷീ. ഗ്രംഥി ഛൂട കിമി പരഇ ന ദേഖീ..
അസ സംജോഗ ഈസ ജബ കരഈ. തബഹുകദാചിത സോ നിരുഅരഈ..
സാത്ത്വിക ശ്രദ്ധാ ധേനു സുഹാഈ. ജൌം ഹരി കൃപാഹൃദയബസ ആഈ..
ജപ തപ ബ്രത ജമ നിയമ അപാരാ. ജേ ശ്രുതി കഹ സുഭ ധര്മ അചാരാ..

5.7.116

चौपाई
ഇഹാന പച്ഛപാത കഛു രാഖഉ ബേദ പുരാന സംത മത ഭാഷഉ.
മോഹ ന നാരി നാരി കേം രൂപാ. പന്നഗാരി യഹ രീതി അനൂപാ..
മായാ ഭഗതി സുനഹു തുമ്ഹ ദോഊ. നാരി ബര്ഗ ജാനഇ സബ കോഊ..
പുനി രഘുബീരഹി ഭഗതി പിആരീ. മായാ ഖലു നര്തകീ ബിചാരീ..
ഭഗതിഹി സാനുകൂല രഘുരായാ. താതേ തേഹി ഡരപതി അതി മായാ..
രാമ ഭഗതി നിരുപമ നിരുപാധീ. ബസഇ ജാസു ഉര സദാ അബാധീ..
തേഹി ബിലോകി മായാ സകുചാഈ. കരി ന സകഇ കഛു നിജ പ്രഭുതാഈ..
അസ ബിചാരി ജേ മുനി ബിഗ്യാനീ. ജാചഹീം ഭഗതി സകല സുഖ ഖാനീ..

5.7.115

चौपाई
സുനി ഭസുംഡി കേ ബചന ഭവാനീ. ബോലേഉ ഗരുഡഹരഷി മൃദു ബാനീ..
തവ പ്രസാദ പ്രഭു മമ ഉര മാഹീം. സംസയ സോക മോഹ ഭ്രമ നാഹീം..
സുനേഉപുനീത രാമ ഗുന ഗ്രാമാ. തുമ്ഹരീ കൃപാലഹേഉബിശ്രാമാ..
ഏക ബാത പ്രഭു പൂഉതോഹീ. കഹഹു ബുഝാഇ കൃപാനിധി മോഹീ..
കഹഹിം സംത മുനി ബേദ പുരാനാ. നഹിം കഛു ദുര്ലഭ ഗ്യാന സമാനാ..
സോഇ മുനി തുമ്ഹ സന കഹേഉ ഗോസാഈം. നഹിം ആദരേഹു ഭഗതി കീ നാഈം..
ഗ്യാനഹി ഭഗതിഹി അംതര കേതാ. സകല കഹഹു പ്രഭു കൃപാ നികേതാ..
സുനി ഉരഗാരി ബചന സുഖ മാനാ. സാദര ബോലേഉ കാഗ സുജാനാ..
ഭഗതിഹി ഗ്യാനഹി നഹിം കഛു ഭേദാ. ഉഭയ ഹരഹിം ഭവ സംഭവ ഖേദാ..

5.7.114

चौपाई
കാല കര്മ ഗുന ദോഷ സുഭാഊ. കഛു ദുഖ തുമ്ഹഹി ന ബ്യാപിഹി കാഊ..
രാമ രഹസ്യ ലലിത ബിധി നാനാ. ഗുപ്ത പ്രഗട ഇതിഹാസ പുരാനാ..
ബിനു ശ്രമ തുമ്ഹ ജാനബ സബ സോഊ. നിത നവ നേഹ രാമ പദ ഹോഊ..
ജോ ഇച്ഛാ കരിഹഹു മന മാഹീം. ഹരി പ്രസാദ കഛു ദുര്ലഭ നാഹീം..
സുനി മുനി ആസിഷ സുനു മതിധീരാ. ബ്രഹ്മഗിരാ ഭഇ ഗഗന ഗീരാ..
ഏവമസ്തു തവ ബച മുനി ഗ്യാനീ. യഹ മമ ഭഗത കര്മ മന ബാനീ..
സുനി നഭഗിരാ ഹരഷ മോഹി ഭയഊ. പ്രേമ മഗന സബ സംസയ ഗയഊ..
കരി ബിനതീ മുനി ആയസു പാഈ. പദ സരോജ പുനി പുനി സിരു നാഈ..
ഹരഷ സഹിത ഏഹിം ആശ്രമ ആയഉ പ്രഭു പ്രസാദ ദുര്ലഭ ബര പായഉ.

5.7.113

चौपाई
സുനു ഖഗേസ നഹിം കഛു രിഷി ദൂഷന. ഉര പ്രേരക രഘുബംസ ബിഭൂഷന..
കൃപാസിംധു മുനി മതി കരി ഭോരീ. ലീന്ഹി പ്രേമ പരിച്ഛാ മോരീ..
മന ബച ക്രമ മോഹി നിജ ജന ജാനാ. മുനി മതി പുനി ഫേരീ ഭഗവാനാ..
രിഷി മമ മഹത സീലതാ ദേഖീ. രാമ ചരന ബിസ്വാസ ബിസേഷീ..
അതി ബിസമയ പുനി പുനി പഛിതാഈ. സാദര മുനി മോഹി ലീന്ഹ ബോലാഈ..
മമ പരിതോഷ ബിബിധ ബിധി കീന്ഹാ. ഹരഷിത രാമമംത്ര തബ ദീന്ഹാ..
ബാലകരൂപ രാമ കര ധ്യാനാ. കഹേഉ മോഹി മുനി കൃപാനിധാനാ..
സുംദര സുഖദ മിഹി അതി ഭാവാ. സോ പ്രഥമഹിം മൈം തുമ്ഹഹി സുനാവാ..
മുനി മോഹി കഛുക കാല തഹരാഖാ. രാമചരിതമാനസ തബ ഭാഷാ..

5.7.112

चौपाई
കബഹുകി ദുഖ സബ കര ഹിത താകേം. തേഹി കി ദരിദ്ര പരസ മനി ജാകേം..
പരദ്രോഹീ കീ ഹോഹിം നിസംകാ. കാമീ പുനി കി രഹഹിം അകലംകാ..
ബംസ കി രഹ ദ്വിജ അനഹിത കീന്ഹേം. കര്മ കി ഹോഹിം സ്വരൂപഹി ചീന്ഹേം..
കാഹൂ സുമതി കി ഖല സ ജാമീ. സുഭ ഗതി പാവ കി പരത്രിയ ഗാമീ..
ഭവ കി പരഹിം പരമാത്മാ ബിംദക. സുഖീ കി ഹോഹിം കബഹുഹരിനിംദക..
രാജു കി രഹഇ നീതി ബിനു ജാനേം. അഘ കി രഹഹിം ഹരിചരിത ബഖാനേം..
പാവന ജസ കി പുന്യ ബിനു ഹോഈ. ബിനു അഘ അജസ കി പാവഇ കോഈ..
ലാഭു കി കിഛു ഹരി ഭഗതി സമാനാ. ജേഹി ഗാവഹിം ശ്രുതി സംത പുരാനാ..

Pages

Subscribe to RSS - malayalam