121

10.7.121

चौपाई
పుని సప్రేమ బోలేఉ ఖగరాఊ. జౌం కృపాల మోహి ఊపర భాఊ..
నాథ మోహి నిజ సేవక జానీ. సప్త ప్రస్న కహహు బఖానీ..
ప్రథమహిం కహహు నాథ మతిధీరా. సబ తే దుర్లభ కవన సరీరా..
బడదుఖ కవన కవన సుఖ భారీ. సోఉ సంఛేపహిం కహహు బిచారీ..
సంత అసంత మరమ తుమ్హ జానహు. తిన్హ కర సహజ సుభావ బఖానహు..
కవన పున్య శ్రుతి బిదిత బిసాలా. కహహు కవన అఘ పరమ కరాలా..
మానస రోగ కహహు సముఝాఈ. తుమ్హ సర్బగ్య కృపా అధికాఈ..
తాత సునహు సాదర అతి ప్రీతీ. మైం సంఛేప కహఉయహ నీతీ..
నర తన సమ నహిం కవనిఉ దేహీ. జీవ చరాచర జాచత తేహీ..

10.6.121

चौपाई
ప్రభు హనుమంతహి కహా బుఝాఈ. ధరి బటు రూప అవధపుర జాఈ..
భరతహి కుసల హమారి సునాఏహు. సమాచార లై తుమ్హ చలి ఆఏహు..
తురత పవనసుత గవనత భయఉ. తబ ప్రభు భరద్వాజ పహిం గయఊ..
నానా బిధి ముని పూజా కీన్హీ. అస్తుతీ కరి పుని ఆసిష దీన్హీ..
ముని పద బంది జుగల కర జోరీ. చఢ బిమాన ప్రభు చలే బహోరీ..
ఇహానిషాద సునా ప్రభు ఆఏ. నావ నావ కహలోగ బోలాఏ..
సురసరి నాఘి జాన తబ ఆయో. ఉతరేఉ తట ప్రభు ఆయసు పాయో..
తబ సీతాపూజీ సురసరీ. బహు ప్రకార పుని చరనన్హి పరీ..
దీన్హి అసీస హరషి మన గంగా. సుందరి తవ అహివాత అభంగా..

10.2.121

चौपाई
నారి సనేహ బికల బస హోహీం. చకఈ సా సమయ జను సోహీం..
మృదు పద కమల కఠిన మగు జానీ. గహబరి హృదయకహహిం బర బానీ..
పరసత మృదుల చరన అరునారే. సకుచతి మహి జిమి హృదయ హమారే..
జౌం జగదీస ఇన్హహి బను దీన్హా. కస న సుమనమయ మారగు కీన్హా..
జౌం మాగా పాఇఅ బిధి పాహీం. ఏ రఖిఅహిం సఖి ఆిన్హ మాహీం..
జే నర నారి న అవసర ఆఏ. తిన్హ సియ రాము న దేఖన పాఏ..
సుని సురుప బూఝహిం అకులాఈ. అబ లగి గఏ కహాలగి భాఈ..
సమరథ ధాఇ బిలోకహిం జాఈ. ప్రముదిత ఫిరహిం జనమఫలు పాఈ..

10.1.121

चौपाई
సును గిరిజా హరిచరిత సుహాఏ. బిపుల బిసద నిగమాగమ గాఏ..
హరి అవతార హేతు జేహి హోఈ. ఇదమిత్థం కహి జాఇ న సోఈ..
రామ అర్తక్య బుద్ధి మన బానీ. మత హమార అస సునహి సయానీ..
తదపి సంత ముని బేద పురానా. జస కఛు కహహిం స్వమతి అనుమానా..
తస మైం సుముఖి సునావఉతోహీ. సముఝి పరఇ జస కారన మోహీ..
జబ జబ హోఇ ధరమ కై హానీ. బాఢహిం అసుర అధమ అభిమానీ..
కరహిం అనీతి జాఇ నహిం బరనీ. సీదహిం బిప్ర ధేను సుర ధరనీ..
తబ తబ ప్రభు ధరి బిబిధ సరీరా. హరహి కృపానిధి సజ్జన పీరా..

9.7.121

चौपाई
புநி ஸப்ரேம போலேஉ ககராஊ. ஜௌஂ கரிபால மோஹி ஊபர பாஊ..
நாத மோஹி நிஜ ஸேவக ஜாநீ. ஸப்த ப்ரஸ்ந கஹஹு பகாநீ..
ப்ரதமஹிஂ கஹஹு நாத மதிதீரா. ஸப தே துர்லப கவந ஸரீரா..
பட஀ துக கவந கவந ஸுக பாரீ. ஸோஉ ஸஂசேபஹிஂ கஹஹு பிசாரீ..
ஸஂத அஸஂத மரம தும்ஹ ஜாநஹு. திந்ஹ கர ஸஹஜ ஸுபாவ பகாநஹு..
கவந புந்ய ஷ்ருதி பிதித பிஸாலா. கஹஹு கவந அக பரம கராலா..
மாநஸ ரோக கஹஹு ஸமு஀ாஈ. தும்ஹ ஸர்பக்ய கரிபா அதிகாஈ..
தாத ஸுநஹு ஸாதர அதி ப்ரீதீ. மைஂ ஸஂசேப கஹஉயஹ நீதீ..
நர தந ஸம நஹிஂ கவநிஉ தேஹீ. ஜீவ சராசர ஜாசத தேஹீ..

9.6.121

चौपाई
ப்ரபு ஹநுமஂதஹி கஹா பு஀ாஈ. தரி படு ரூப அவதபுர ஜாஈ..
பரதஹி குஸல ஹமாரி ஸுநாஏஹு. ஸமாசார லை தும்ஹ சலி ஆஏஹு..
துரத பவநஸுத கவநத பயஉ. தப ப்ரபு பரத்வாஜ பஹிஂ கயஊ..
நாநா பிதி முநி பூஜா கீந்ஹீ. அஸ்துதீ கரி புநி ஆஸிஷ தீந்ஹீ..
முநி பத பஂதி ஜுகல கர ஜோரீ. சட஀ி பிமாந ப்ரபு சலே பஹோரீ..
இஹாநிஷாத ஸுநா ப்ரபு ஆஏ. நாவ நாவ கஹலோக போலாஏ..
ஸுரஸரி நாகி ஜாந தப ஆயோ. உதரேஉ தட ப்ரபு ஆயஸு பாயோ..
தப ஸீதாபூஜீ ஸுரஸரீ. பஹு ப்ரகார புநி சரநந்ஹி பரீ..
தீந்ஹி அஸீஸ ஹரஷி மந கஂகா. ஸுஂதரி தவ அஹிவாத அபஂகா..

9.2.121

चौपाई
நாரி ஸநேஹ பிகல பஸ ஹோஹீஂ. சகஈ ஸா ஸமய ஜநு ஸோஹீஂ..
மரிது பத கமல கடிந மகு ஜாநீ. கஹபரி ஹரிதயகஹஹிஂ பர பாநீ..
பரஸத மரிதுல சரந அருநாரே. ஸகுசதி மஹி ஜிமி ஹரிதய ஹமாரே..
ஜௌஂ ஜகதீஸ இந்ஹஹி பநு தீந்ஹா. கஸ ந ஸுமநமய மாரகு கீந்ஹா..
ஜௌஂ மாகா பாஇஅ பிதி பாஹீஂ. ஏ ரகிஅஹிஂ ஸகி ஆிந்ஹ மாஹீஂ..
ஜே நர நாரி ந அவஸர ஆஏ. திந்ஹ ஸிய ராமு ந தேகந பாஏ..
ஸுநி ஸுருப பூ஀ஹிஂ அகுலாஈ. அப லகி கஏ கஹாலகி பாஈ..
ஸமரத தாஇ பிலோகஹிஂ ஜாஈ. ப்ரமுதித பிரஹிஂ ஜநமபலு பாஈ..

9.1.121

चौपाई
ஸுநு கிரிஜா ஹரிசரித ஸுஹாஏ. பிபுல பிஸத நிகமாகம காஏ..
ஹரி அவதார ஹேது ஜேஹி ஹோஈ. இதமித்தஂ கஹி ஜாஇ ந ஸோஈ..
ராம அர்தக்ய புத்தி மந பாநீ. மத ஹமார அஸ ஸுநஹி ஸயாநீ..
ததபி ஸஂத முநி பேத புராநா. ஜஸ கசு கஹஹிஂ ஸ்வமதி அநுமாநா..
தஸ மைஂ ஸுமுகி ஸுநாவஉதோஹீ. ஸமு஀ி பரஇ ஜஸ காரந மோஹீ..
ஜப ஜப ஹோஇ தரம கை ஹாநீ. பாடஹிஂ அஸுர அதம அபிமாநீ..
கரஹிஂ அநீதி ஜாஇ நஹிஂ பரநீ. ஸீதஹிஂ பிப்ர தேநு ஸுர தரநீ..
தப தப ப்ரபு தரி பிபித ஸரீரா. ஹரஹி கரிபாநிதி ஸஜ்ஜந பீரா..

8.7.121

चौपाई
puni saprēma bōlēu khagarāū. jauṃ kṛpāla mōhi ūpara bhāū..
nātha mōhi nija sēvaka jānī. sapta prasna kahahu bakhānī..
prathamahiṃ kahahu nātha matidhīrā. saba tē durlabha kavana sarīrā..
baḍa dukha kavana kavana sukha bhārī. sōu saṃchēpahiṃ kahahu bicārī..
saṃta asaṃta marama tumha jānahu. tinha kara sahaja subhāva bakhānahu..
kavana punya śruti bidita bisālā. kahahu kavana agha parama karālā..
mānasa rōga kahahu samujhāī. tumha sarbagya kṛpā adhikāī..

8.6.121

चौपाई
prabhu hanumaṃtahi kahā bujhāī. dhari baṭu rūpa avadhapura jāī..
bharatahi kusala hamāri sunāēhu. samācāra lai tumha cali āēhu..
turata pavanasuta gavanata bhayau. taba prabhu bharadvāja pahiṃ gayaū..
nānā bidhi muni pūjā kīnhī. astutī kari puni āsiṣa dīnhī..
muni pada baṃdi jugala kara jōrī. caḍhai bimāna prabhu calē bahōrī..
ihāom niṣāda sunā prabhu āē. nāva nāva kahaom lōga bōlāē..
surasari nāghi jāna taba āyō. utarēu taṭa prabhu āyasu pāyō..
taba sītāom pūjī surasarī. bahu prakāra puni carananhi parī..

Pages

Subscribe to RSS - 121