10.7.121

चौपाई
పుని సప్రేమ బోలేఉ ఖగరాఊ. జౌం కృపాల మోహి ఊపర భాఊ..
నాథ మోహి నిజ సేవక జానీ. సప్త ప్రస్న కహహు బఖానీ..
ప్రథమహిం కహహు నాథ మతిధీరా. సబ తే దుర్లభ కవన సరీరా..
బడదుఖ కవన కవన సుఖ భారీ. సోఉ సంఛేపహిం కహహు బిచారీ..
సంత అసంత మరమ తుమ్హ జానహు. తిన్హ కర సహజ సుభావ బఖానహు..
కవన పున్య శ్రుతి బిదిత బిసాలా. కహహు కవన అఘ పరమ కరాలా..
మానస రోగ కహహు సముఝాఈ. తుమ్హ సర్బగ్య కృపా అధికాఈ..
తాత సునహు సాదర అతి ప్రీతీ. మైం సంఛేప కహఉయహ నీతీ..
నర తన సమ నహిం కవనిఉ దేహీ. జీవ చరాచర జాచత తేహీ..
నరగ స్వర్గ అపబర్గ నిసేనీ. గ్యాన బిరాగ భగతి సుభ దేనీ..
సో తను ధరి హరి భజహిం న జే నర. హోహిం బిషయ రత మంద మంద తర..
కా కిరిచ బదలేం తే లేహీ. కర తే డారి పరస మని దేహీం..
నహిం దరిద్ర సమ దుఖ జగ మాహీం. సంత మిలన సమ సుఖ జగ నాహీం..
పర ఉపకార బచన మన కాయా. సంత సహజ సుభాఉ ఖగరాయా..
సంత సహహిం దుఖ పరహిత లాగీ. పరదుఖ హేతు అసంత అభాగీ..
భూర్జ తరూ సమ సంత కృపాలా. పరహిత నితి సహ బిపతి బిసాలా..
సన ఇవ ఖల పర బంధన కరఈ. ఖాల కఢఇ బిపతి సహి మరఈ..
ఖల బిను స్వారథ పర అపకారీ. అహి మూషక ఇవ సును ఉరగారీ..
పర సంపదా బినాసి నసాహీం. జిమి ససి హతి హిమ ఉపల బిలాహీం..
దుష్ట ఉదయ జగ ఆరతి హేతూ. జథా ప్రసిద్ధ అధమ గ్రహ కేతూ..
సంత ఉదయ సంతత సుఖకారీ. బిస్వ సుఖద జిమి ఇందు తమారీ..
పరమ ధర్మ శ్రుతి బిదిత అహింసా. పర నిందా సమ అఘ న గరీసా..
హర గుర నిందక దాదుర హోఈ. జన్మ సహస్త్ర పావ తన సోఈ..
ద్విజ నిందక బహు నరక భోగ కరి. జగ జనమఇ బాయస సరీర ధరి..
సుర శ్రుతి నిందక జే అభిమానీ. రౌరవ నరక పరహిం తే ప్రానీ..
హోహిం ఉలూక సంత నిందా రత. మోహ నిసా ప్రియ గ్యాన భాను గత..
సబ కే నిందా జే జడకరహీం. తే చమగాదుర హోఇ అవతరహీం..
సునహు తాత అబ మానస రోగా. జిన్హ తే దుఖ పావహిం సబ లోగా..
మోహ సకల బ్యాధిన్హ కర మూలా. తిన్హ తే పుని ఉపజహిం బహు సూలా..
కామ బాత కఫ లోభ అపారా. క్రోధ పిత్త నిత ఛాతీ జారా..
ప్రీతి కరహిం జౌం తీనిఉ భాఈ. ఉపజఇ సన్యపాత దుఖదాఈ..
బిషయ మనోరథ దుర్గమ నానా. తే సబ సూల నామ కో జానా..
మమతా దాదు కండు ఇరషాఈ. హరష బిషాద గరహ బహుతాఈ..
పర సుఖ దేఖి జరని సోఇ ఛఈ. కుష్ట దుష్టతా మన కుటిలఈ..
అహంకార అతి దుఖద డమరుఆ. దంభ కపట మద మాన నేహరుఆ..
తృస్నా ఉదరబృద్ధి అతి భారీ. త్రిబిధ ఈషనా తరున తిజారీ..
జుగ బిధి జ్వర మత్సర అబిబేకా. కహలాగి కహౌం కురోగ అనేకా..

दोहा/सोरठा
ఏక బ్యాధి బస నర మరహిం ఏ అసాధి బహు బ్యాధి.
పీడిం సంతత జీవ కహుసో కిమి లహై సమాధి..121క..
నేమ ధర్మ ఆచార తప గ్యాన జగ్య జప దాన.
భేషజ పుని కోటిన్హ నహిం రోగ జాహిం హరిజాన..121ఖ..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: