122

10.7.122

चौपाई
ఏహి బిధి సకల జీవ జగ రోగీ. సోక హరష భయ ప్రీతి బియోగీ..
మానక రోగ కఛుక మైం గాఏ. హహిం సబ కేం లఖి బిరలేన్హ పాఏ..
జానే తే ఛీజహిం కఛు పాపీ. నాస న పావహిం జన పరితాపీ..
బిషయ కుపథ్య పాఇ అంకురే. మునిహు హృదయకా నర బాపురే..
రామ కృపానాసహి సబ రోగా. జౌం ఏహి భాి బనై సంయోగా..
సదగుర బైద బచన బిస్వాసా. సంజమ యహ న బిషయ కై ఆసా..
రఘుపతి భగతి సజీవన మూరీ. అనూపాన శ్రద్ధా మతి పూరీ..
ఏహి బిధి భలేహిం సో రోగ నసాహీం. నాహిం త జతన కోటి నహిం జాహీం..
జానిఅ తబ మన బిరుజ గోసా. జబ ఉర బల బిరాగ అధికాఈ..

10.2.122

चौपाई
గా గా అస హోఇ అనందూ. దేఖి భానుకుల కైరవ చందూ..
జే కఛు సమాచార సుని పావహిం. తే నృప రానిహి దోసు లగావహిం..
కహహిం ఏక అతి భల నరనాహూ. దీన్హ హమహి జోఇ లోచన లాహూ..
కహహిం పరస్పర లోగ లోగాఈం. బాతేం సరల సనేహ సుహాఈం..
తే పితు మాతు ధన్య జిన్హ జాఏ. ధన్య సో నగరు జహాతేం ఆఏ..
ధన్య సో దేసు సైలు బన గాఊ జహజహజాహిం ధన్య సోఇ ఠాఊ.
సుఖ పాయఉ బిరంచి రచి తేహీ. ఏ జేహి కే సబ భాి సనేహీ..
రామ లఖన పథి కథా సుహాఈ. రహీ సకల మగ కానన ఛాఈ..

10.1.122

चौपाई
సోఇ జస గాఇ భగత భవ తరహీం. కృపాసింధు జన హిత తను ధరహీం..
రామ జనమ కే హేతు అనేకా. పరమ బిచిత్ర ఏక తేం ఏకా..
జనమ ఏక దుఇ కహఉబఖానీ. సావధాన సును సుమతి భవానీ..
ద్వారపాల హరి కే ప్రియ దోఊ. జయ అరు బిజయ జాన సబ కోఊ..
బిప్ర శ్రాప తేం దూనఉ భాఈ. తామస అసుర దేహ తిన్హ పాఈ..
కనకకసిపు అరు హాటక లోచన. జగత బిదిత సురపతి మద మోచన..
బిజఈ సమర బీర బిఖ్యాతా. ధరి బరాహ బపు ఏక నిపాతా..
హోఇ నరహరి దూసర పుని మారా. జన ప్రహలాద సుజస బిస్తారా..

9.7.122

चौपाई
ஏஹி பிதி ஸகல ஜீவ ஜக ரோகீ. ஸோக ஹரஷ பய ப்ரீதி பியோகீ..
மாநக ரோக கசுக மைஂ காஏ. ஹஹிஂ ஸப கேஂ லகி பிரலேந்ஹ பாஏ..
ஜாநே தே சீஜஹிஂ கசு பாபீ. நாஸ ந பாவஹிஂ ஜந பரிதாபீ..
பிஷய குபத்ய பாஇ அஂகுரே. முநிஹு ஹரிதயகா நர பாபுரே..
ராம கரிபாநாஸஹி ஸப ரோகா. ஜௌஂ ஏஹி பாி பநை ஸஂயோகா..
ஸதகுர பைத பசந பிஸ்வாஸா. ஸஂஜம யஹ ந பிஷய கை ஆஸா..
ரகுபதி பகதி ஸஜீவந மூரீ. அநூபாந ஷ்ரத்தா மதி பூரீ..
ஏஹி பிதி பலேஹிஂ ஸோ ரோக நஸாஹீஂ. நாஹிஂ த ஜதந கோடி நஹிஂ ஜாஹீஂ..
ஜாநிஅ தப மந பிருஜ கோஸா. ஜப உர பல பிராக அதிகாஈ..

9.2.122

चौपाई
கா கா அஸ ஹோஇ அநஂதூ. தேகி பாநுகுல கைரவ சஂதூ..
ஜே கசு ஸமாசார ஸுநி பாவஹிஂ. தே நரிப ராநிஹி தோஸு லகாவஹிஂ..
கஹஹிஂ ஏக அதி பல நரநாஹூ. தீந்ஹ ஹமஹி ஜோஇ லோசந லாஹூ..
கஹஹிஂ பரஸ்பர லோக லோகாஈஂ. பாதேஂ ஸரல ஸநேஹ ஸுஹாஈஂ..
தே பிது மாது தந்ய ஜிந்ஹ ஜாஏ. தந்ய ஸோ நகரு ஜஹாதேஂ ஆஏ..
தந்ய ஸோ தேஸு ஸைலு பந காஊ ஜஹஜஹஜாஹிஂ தந்ய ஸோஇ டாஊ.
ஸுக பாயஉ பிரஂசி ரசி தேஹீ. ஏ ஜேஹி கே ஸப பாி ஸநேஹீ..
ராம லகந பதி கதா ஸுஹாஈ. ரஹீ ஸகல மக காநந சாஈ..

9.1.122

चौपाई
ஸோஇ ஜஸ காஇ பகத பவ தரஹீஂ. கரிபாஸிஂது ஜந ஹித தநு தரஹீஂ..
ராம ஜநம கே ஹேது அநேகா. பரம பிசித்ர ஏக தேஂ ஏகா..
ஜநம ஏக துஇ கஹஉபகாநீ. ஸாவதாந ஸுநு ஸுமதி பவாநீ..
த்வாரபால ஹரி கே ப்ரிய தோஊ. ஜய அரு பிஜய ஜாந ஸப கோஊ..
பிப்ர ஷ்ராப தேஂ தூநஉ பாஈ. தாமஸ அஸுர தேஹ திந்ஹ பாஈ..
கநககஸிபு அரு ஹாடக லோசந. ஜகத பிதித ஸுரபதி மத மோசந..
பிஜஈ ஸமர பீர பிக்யாதா. தரி பராஹ பபு ஏக நிபாதா..
ஹோஇ நரஹரி தூஸர புநி மாரா. ஜந ப்ரஹலாத ஸுஜஸ பிஸ்தாரா..

8.7.122

चौपाई
ēhi bidhi sakala jīva jaga rōgī. sōka haraṣa bhaya prīti biyōgī..
mānaka rōga kachuka maiṃ gāē. hahiṃ saba kēṃ lakhi biralēnha pāē..
jānē tē chījahiṃ kachu pāpī. nāsa na pāvahiṃ jana paritāpī..
biṣaya kupathya pāi aṃkurē. munihu hṛdayaom kā nara bāpurē..
rāma kṛpāom nāsahi saba rōgā. jauṃ ēhi bhāomti banai saṃyōgā..
sadagura baida bacana bisvāsā. saṃjama yaha na biṣaya kai āsā..
raghupati bhagati sajīvana mūrī. anūpāna śraddhā mati pūrī..

8.2.122

चौपाई
gāomva gāomva asa hōi anaṃdū. dēkhi bhānukula kairava caṃdū..
jē kachu samācāra suni pāvahiṃ. tē nṛpa rānihi dōsu lagāvahiṃ..
kahahiṃ ēka ati bhala naranāhū. dīnha hamahi jōi lōcana lāhū..
kahahiṃ paraspara lōga lōgāīṃ. bātēṃ sarala sanēha suhāīṃ..
tē pitu mātu dhanya jinha jāē. dhanya sō nagaru jahāom tēṃ āē..
dhanya sō dēsu sailu bana gāūom. jahaom jahaom jāhiṃ dhanya sōi ṭhāūom..
sukha pāyau biraṃci raci tēhī. ē jēhi kē saba bhāomti sanēhī..
rāma lakhana pathi kathā suhāī. rahī sakala maga kānana chāī..

8.1.122

चौपाई
sōi jasa gāi bhagata bhava tarahīṃ. kṛpāsiṃdhu jana hita tanu dharahīṃ..
rāma janama kē hētu anēkā. parama bicitra ēka tēṃ ēkā..
janama ēka dui kahauom bakhānī. sāvadhāna sunu sumati bhavānī..
dvārapāla hari kē priya dōū. jaya aru bijaya jāna saba kōū..
bipra śrāpa tēṃ dūnau bhāī. tāmasa asura dēha tinha pāī..
kanakakasipu aru hāṭaka lōcana. jagata bidita surapati mada mōcana..
bijaī samara bīra bikhyātā. dhari barāha bapu ēka nipātā..
hōi narahari dūsara puni mārā. jana prahalāda sujasa bistārā..

7.7.122

चौपाई
ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਸਕਲ ਜੀਵ ਜਗ ਰੋਗੀ। ਸੋਕ ਹਰਸ਼ ਭਯ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਿਯੋਗੀ।।
ਮਾਨਕ ਰੋਗ ਕਛੁਕ ਮੈਂ ਗਾਏ। ਹਹਿਂ ਸਬ ਕੇਂ ਲਖਿ ਬਿਰਲੇਨ੍ਹ ਪਾਏ।।
ਜਾਨੇ ਤੇ ਛੀਜਹਿਂ ਕਛੁ ਪਾਪੀ। ਨਾਸ ਨ ਪਾਵਹਿਂ ਜਨ ਪਰਿਤਾਪੀ।।
ਬਿਸ਼ਯ ਕੁਪਥ੍ਯ ਪਾਇ ਅਂਕੁਰੇ। ਮੁਨਿਹੁ ਹਰਿਦਯਕਾ ਨਰ ਬਾਪੁਰੇ।।
ਰਾਮ ਕਰਿਪਾਨਾਸਹਿ ਸਬ ਰੋਗਾ। ਜੌਂ ਏਹਿ ਭਾਿ ਬਨੈ ਸਂਯੋਗਾ।।
ਸਦਗੁਰ ਬੈਦ ਬਚਨ ਬਿਸ੍ਵਾਸਾ। ਸਂਜਮ ਯਹ ਨ ਬਿਸ਼ਯ ਕੈ ਆਸਾ।।
ਰਘੁਪਤਿ ਭਗਤਿ ਸਜੀਵਨ ਮੂਰੀ। ਅਨੂਪਾਨ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਮਤਿ ਪੂਰੀ।।
ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਭਲੇਹਿਂ ਸੋ ਰੋਗ ਨਸਾਹੀਂ। ਨਾਹਿਂ ਤ ਜਤਨ ਕੋਟਿ ਨਹਿਂ ਜਾਹੀਂ।।
ਜਾਨਿਅ ਤਬ ਮਨ ਬਿਰੁਜ ਗੋਸਾ। ਜਬ ਉਰ ਬਲ ਬਿਰਾਗ ਅਧਿਕਾਈ।।

Pages

Subscribe to RSS - 122