125

10.7.125

चौपाई
మై కృత్కృత్య భయఉతవ బానీ. సుని రఘుబీర భగతి రస సానీ..
రామ చరన నూతన రతి భఈ. మాయా జనిత బిపతి సబ గఈ..
మోహ జలధి బోహిత తుమ్హ భఏ. మో కహనాథ బిబిధ సుఖ దఏ..
మో పహిం హోఇ న ప్రతి ఉపకారా. బందఉతవ పద బారహిం బారా..
పూరన కామ రామ అనురాగీ. తుమ్హ సమ తాత న కోఉ బడాగీ..
సంత బిటప సరితా గిరి ధరనీ. పర హిత హేతు సబన్హ కై కరనీ..
సంత హృదయ నవనీత సమానా. కహా కబిన్హ పరి కహై న జానా..
నిజ పరితాప ద్రవఇ నవనీతా. పర దుఖ ద్రవహిం సంత సుపునీతా..
జీవన జన్మ సుఫల మమ భయఊ. తవ ప్రసాద సంసయ సబ గయఊ..

10.2.125

चौपाई
ముని కహురామ దండవత కీన్హా. ఆసిరబాదు బిప్రబర దీన్హా..
దేఖి రామ ఛబి నయన జుడనే. కరి సనమాను ఆశ్రమహిం ఆనే..
మునిబర అతిథి ప్రానప్రియ పాఏ. కంద మూల ఫల మధుర మగాఏ..
సియ సౌమిత్రి రామ ఫల ఖాఏ. తబ ముని ఆశ్రమ దిఏ సుహాఏ..
బాలమీకి మన ఆను భారీ. మంగల మూరతి నయన నిహారీ..
తబ కర కమల జోరి రఘురాఈ. బోలే బచన శ్రవన సుఖదాఈ..
తుమ్హ త్రికాల దరసీ మునినాథా. బిస్వ బదర జిమి తుమ్హరేం హాథా..
అస కహి ప్రభు సబ కథా బఖానీ. జేహి జేహి భాి దీన్హ బను రానీ..

10.1.125

चौपाई
హిమగిరి గుహా ఏక అతి పావని. బహ సమీప సురసరీ సుహావని..
ఆశ్రమ పరమ పునీత సుహావా. దేఖి దేవరిషి మన అతి భావా..
నిరఖి సైల సరి బిపిన బిభాగా. భయఉ రమాపతి పద అనురాగా..
సుమిరత హరిహి శ్రాప గతి బాధీ. సహజ బిమల మన లాగి సమాధీ..
ముని గతి దేఖి సురేస డేరానా. కామహి బోలి కీన్హ సమానా..
సహిత సహాయ జాహు మమ హేతూ. చకేఉ హరషి హియజలచరకేతూ..
సునాసీర మన మహుఅసి త్రాసా. చహత దేవరిషి మమ పుర బాసా..
జే కామీ లోలుప జగ మాహీం. కుటిల కాక ఇవ సబహి డేరాహీం..

9.7.125

चौपाई
மை கரித்கரித்ய பயஉதவ பாநீ. ஸுநி ரகுபீர பகதி ரஸ ஸாநீ..
ராம சரந நூதந ரதி பஈ. மாயா ஜநித பிபதி ஸப கஈ..
மோஹ ஜலதி போஹித தும்ஹ பஏ. மோ கஹநாத பிபித ஸுக தஏ..
மோ பஹிஂ ஹோஇ ந ப்ரதி உபகாரா. பஂதஉதவ பத பாரஹிஂ பாரா..
பூரந காம ராம அநுராகீ. தும்ஹ ஸம தாத ந கோஉ பட஀பாகீ..
ஸஂத பிடப ஸரிதா கிரி தரநீ. பர ஹித ஹேது ஸபந்ஹ கை கரநீ..
ஸஂத ஹரிதய நவநீத ஸமாநா. கஹா கபிந்ஹ பரி கஹை ந ஜாநா..
நிஜ பரிதாப த்ரவஇ நவநீதா. பர துக த்ரவஹிஂ ஸஂத ஸுபுநீதா..
ஜீவந ஜந்ம ஸுபல மம பயஊ. தவ ப்ரஸாத ஸஂஸய ஸப கயஊ..

9.2.125

चौपाई
முநி கஹுராம தஂடவத கீந்ஹா. ஆஸிரபாது பிப்ரபர தீந்ஹா..
தேகி ராம சபி நயந ஜுட஀ாநே. கரி ஸநமாநு ஆஷ்ரமஹிஂ ஆநே..
முநிபர அதிதி ப்ராநப்ரிய பாஏ. கஂத மூல பல மதுர மகாஏ..
ஸிய ஸௌமித்ரி ராம பல காஏ. தப முநி ஆஷ்ரம திஏ ஸுஹாஏ..
பாலமீகி மந ஆநு பாரீ. மஂகல மூரதி நயந நிஹாரீ..
தப கர கமல ஜோரி ரகுராஈ. போலே பசந ஷ்ரவந ஸுகதாஈ..
தும்ஹ த்ரிகால தரஸீ முநிநாதா. பிஸ்வ பதர ஜிமி தும்ஹரேஂ ஹாதா..
அஸ கஹி ப்ரபு ஸப கதா பகாநீ. ஜேஹி ஜேஹி பாி தீந்ஹ பநு ராநீ..

9.1.125

चौपाई
ஹிமகிரி குஹா ஏக அதி பாவநி. பஹ ஸமீப ஸுரஸரீ ஸுஹாவநி..
ஆஷ்ரம பரம புநீத ஸுஹாவா. தேகி தேவரிஷி மந அதி பாவா..
நிரகி ஸைல ஸரி பிபிந பிபாகா. பயஉ ரமாபதி பத அநுராகா..
ஸுமிரத ஹரிஹி ஷ்ராப கதி பாதீ. ஸஹஜ பிமல மந லாகி ஸமாதீ..
முநி கதி தேகி ஸுரேஸ டேராநா. காமஹி போலி கீந்ஹ ஸமாநா..
ஸஹித ஸஹாய ஜாஹு மம ஹேதூ. சகேஉ ஹரஷி ஹியஜலசரகேதூ..
ஸுநாஸீர மந மஹுஅஸி த்ராஸா. சஹத தேவரிஷி மம புர பாஸா..
ஜே காமீ லோலுப ஜக மாஹீஂ. குடில காக இவ ஸபஹி டேராஹீஂ..

8.7.125

चौपाई
mai kṛtkṛtya bhayauom tava bānī. suni raghubīra bhagati rasa sānī..
rāma carana nūtana rati bhaī. māyā janita bipati saba gaī..
mōha jaladhi bōhita tumha bhaē. mō kahaom nātha bibidha sukha daē..
mō pahiṃ hōi na prati upakārā. baṃdauom tava pada bārahiṃ bārā..
pūrana kāma rāma anurāgī. tumha sama tāta na kōu baḍabhāgī..
saṃta biṭapa saritā giri dharanī. para hita hētu sabanha kai karanī..
saṃta hṛdaya navanīta samānā. kahā kabinha pari kahai na jānā..

8.2.125

चौपाई
muni kahuom rāma daṃḍavata kīnhā. āsirabādu biprabara dīnhā..
dēkhi rāma chabi nayana juḍaānē. kari sanamānu āśramahiṃ ānē..
munibara atithi prānapriya pāē. kaṃda mūla phala madhura magāē..
siya saumitri rāma phala khāē. taba muni āśrama diē suhāē..
bālamīki mana ānaomdu bhārī. maṃgala mūrati nayana nihārī..
taba kara kamala jōri raghurāī. bōlē bacana śravana sukhadāī..
tumha trikāla darasī munināthā. bisva badara jimi tumharēṃ hāthā..
asa kahi prabhu saba kathā bakhānī. jēhi jēhi bhāomti dīnha banu rānī..

8.1.125

चौपाई
himagiri guhā ēka ati pāvani. baha samīpa surasarī suhāvani..
āśrama parama punīta suhāvā. dēkhi dēvariṣi mana ati bhāvā..
nirakhi saila sari bipina bibhāgā. bhayau ramāpati pada anurāgā..
sumirata harihi śrāpa gati bādhī. sahaja bimala mana lāgi samādhī..
muni gati dēkhi surēsa ḍērānā. kāmahi bōli kīnha sanamānā..
sahita sahāya jāhu mama hētū. cakēu haraṣi hiyaom jalacarakētū..
sunāsīra mana mahuom asi trāsā. cahata dēvariṣi mama pura bāsā..

7.7.125

चौपाई
ਮੈ ਕਰਿਤ੍ਕਰਿਤ੍ਯ ਭਯਉਤਵ ਬਾਨੀ। ਸੁਨਿ ਰਘੁਬੀਰ ਭਗਤਿ ਰਸ ਸਾਨੀ।।
ਰਾਮ ਚਰਨ ਨੂਤਨ ਰਤਿ ਭਈ। ਮਾਯਾ ਜਨਿਤ ਬਿਪਤਿ ਸਬ ਗਈ।।
ਮੋਹ ਜਲਧਿ ਬੋਹਿਤ ਤੁਮ੍ਹ ਭਏ। ਮੋ ਕਹਨਾਥ ਬਿਬਿਧ ਸੁਖ ਦਏ।।
ਮੋ ਪਹਿਂ ਹੋਇ ਨ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਕਾਰਾ। ਬਂਦਉਤਵ ਪਦ ਬਾਰਹਿਂ ਬਾਰਾ।।
ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਰਾਮ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਤੁਮ੍ਹ ਸਮ ਤਾਤ ਨ ਕੋਉ ਬਡ਼ਭਾਗੀ।।
ਸਂਤ ਬਿਟਪ ਸਰਿਤਾ ਗਿਰਿ ਧਰਨੀ। ਪਰ ਹਿਤ ਹੇਤੁ ਸਬਨ੍ਹ ਕੈ ਕਰਨੀ।।
ਸਂਤ ਹਰਿਦਯ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਾ ਕਬਿਨ੍ਹ ਪਰਿ ਕਹੈ ਨ ਜਾਨਾ।।
ਨਿਜ ਪਰਿਤਾਪ ਦ੍ਰਵਇ ਨਵਨੀਤਾ। ਪਰ ਦੁਖ ਦ੍ਰਵਹਿਂ ਸਂਤ ਸੁਪੁਨੀਤਾ।।
ਜੀਵਨ ਜਨ੍ਮ ਸੁਫਲ ਮਮ ਭਯਊ। ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਂਸਯ ਸਬ ਗਯਊ।।

Pages

Subscribe to RSS - 125