10.7.125

चौपाई
మై కృత్కృత్య భయఉతవ బానీ. సుని రఘుబీర భగతి రస సానీ..
రామ చరన నూతన రతి భఈ. మాయా జనిత బిపతి సబ గఈ..
మోహ జలధి బోహిత తుమ్హ భఏ. మో కహనాథ బిబిధ సుఖ దఏ..
మో పహిం హోఇ న ప్రతి ఉపకారా. బందఉతవ పద బారహిం బారా..
పూరన కామ రామ అనురాగీ. తుమ్హ సమ తాత న కోఉ బడాగీ..
సంత బిటప సరితా గిరి ధరనీ. పర హిత హేతు సబన్హ కై కరనీ..
సంత హృదయ నవనీత సమానా. కహా కబిన్హ పరి కహై న జానా..
నిజ పరితాప ద్రవఇ నవనీతా. పర దుఖ ద్రవహిం సంత సుపునీతా..
జీవన జన్మ సుఫల మమ భయఊ. తవ ప్రసాద సంసయ సబ గయఊ..
జానేహు సదా మోహి నిజ కింకర. పుని పుని ఉమా కహఇ బిహంగబర..

दोहा/सोरठा
తాసు చరన సిరు నాఇ కరి ప్రేమ సహిత మతిధీర.
గయఉ గరుడబైకుంఠ తబ హృదయరాఖి రఘుబీర..125క..
గిరిజా సంత సమాగమ సమ న లాభ కఛు ఆన.
బిను హరి కృపా న హోఇ సో గావహిం బేద పురాన..125ఖ..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: