130

7.2.130

चौपाई
ਕਾਮ ਕੋਹ ਮਦ ਮਾਨ ਨ ਮੋਹਾ। ਲੋਭ ਨ ਛੋਭ ਨ ਰਾਗ ਨ ਦ੍ਰੋਹਾ।।
ਜਿਨ੍ਹ ਕੇਂ ਕਪਟ ਦਂਭ ਨਹਿਂ ਮਾਯਾ। ਤਿਨ੍ਹ ਕੇਂ ਹਰਿਦਯ ਬਸਹੁ ਰਘੁਰਾਯਾ।।
ਸਬ ਕੇ ਪ੍ਰਿਯ ਸਬ ਕੇ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਰਿਸ ਪ੍ਰਸਂਸਾ ਗਾਰੀ।।
ਕਹਹਿਂ ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਿਯ ਬਚਨ ਬਿਚਾਰੀ। ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ ਸਰਨ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ।।
ਤੁਮ੍ਹਹਿ ਛਾਡ਼ਿ ਗਤਿ ਦੂਸਰਿ ਨਾਹੀਂ। ਰਾਮ ਬਸਹੁ ਤਿਨ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਮਾਹੀਂ।।
ਜਨਨੀ ਸਮ ਜਾਨਹਿਂ ਪਰਨਾਰੀ। ਧਨੁ ਪਰਾਵ ਬਿਸ਼ ਤੇਂ ਬਿਸ਼ ਭਾਰੀ।।
ਜੇ ਹਰਸ਼ਹਿਂ ਪਰ ਸਂਪਤਿ ਦੇਖੀ। ਦੁਖਿਤ ਹੋਹਿਂ ਪਰ ਬਿਪਤਿ ਬਿਸੇਸ਼ੀ।।
ਜਿਨ੍ਹਹਿ ਰਾਮ ਤੁਮ੍ਹ ਪ੍ਰਾਨਪਿਆਰੇ। ਤਿਨ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਸੁਭ ਸਦਨ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ।।

7.1.130

चौपाई
ਬਸਹਿਂ ਨਗਰ ਸੁਂਦਰ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਜਨੁ ਬਹੁ ਮਨਸਿਜ ਰਤਿ ਤਨੁਧਾਰੀ।।
ਤੇਹਿਂ ਪੁਰ ਬਸਇ ਸੀਲਨਿਧਿ ਰਾਜਾ। ਅਗਨਿਤ ਹਯ ਗਯ ਸੇਨ ਸਮਾਜਾ।।
ਸਤ ਸੁਰੇਸ ਸਮ ਬਿਭਵ ਬਿਲਾਸਾ। ਰੂਪ ਤੇਜ ਬਲ ਨੀਤਿ ਨਿਵਾਸਾ।।
ਬਿਸ੍ਵਮੋਹਨੀ ਤਾਸੁ ਕੁਮਾਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਮੋਹ ਜਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨਿਹਾਰੀ।।
ਸੋਇ ਹਰਿਮਾਯਾ ਸਬ ਗੁਨ ਖਾਨੀ। ਸੋਭਾ ਤਾਸੁ ਕਿ ਜਾਇ ਬਖਾਨੀ।।
ਕਰਇ ਸ੍ਵਯਂਬਰ ਸੋ ਨਰਿਪਬਾਲਾ। ਆਏ ਤਹਅਗਨਿਤ ਮਹਿਪਾਲਾ।।
ਮੁਨਿ ਕੌਤੁਕੀ ਨਗਰ ਤੇਹਿਂ ਗਯਊ। ਪੁਰਬਾਸਿਨ੍ਹ ਸਬ ਪੂਛਤ ਭਯਊ।।
ਸੁਨਿ ਸਬ ਚਰਿਤ ਭੂਪਗਰਿਹਆਏ। ਕਰਿ ਪੂਜਾ ਨਰਿਪ ਮੁਨਿ ਬੈਠਾਏ।।

6.7.130

चौपाई
ଯହ ସୁଭ ସଂଭୁ ଉମା ସଂବାଦା| ସୁଖ ସଂପାଦନ ସମନ ବିଷାଦା||
ଭବ ଭଂଜନ ଗଂଜନ ସଂଦେହା| ଜନ ରଂଜନ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରିଯ ଏହା||
ରାମ ଉପାସକ ଜେ ଜଗ ମାହୀଂ| ଏହି ସମ ପ୍ରିଯ ତିନ୍ହ କେ କଛୁ ନାହୀଂ||
ରଘୁପତି କୃପାଜଥାମତି ଗାବା| ମୈଂ ଯହ ପାବନ ଚରିତ ସୁହାବା||
ଏହିଂ କଲିକାଲ ନ ସାଧନ ଦୂଜା| ଜୋଗ ଜଗ୍ଯ ଜପ ତପ ବ୍ରତ ପୂଜା||
ରାମହି ସୁମିରିଅ ଗାଇଅ ରାମହି| ସଂତତ ସୁନିଅ ରାମ ଗୁନ ଗ୍ରାମହି||
ଜାସୁ ପତିତ ପାବନ ବଡ଼ ବାନା| ଗାବହିଂ କବି ଶ୍ରୁତି ସଂତ ପୁରାନା||
ତାହି ଭଜହି ମନ ତଜି କୁଟିଲାଈ| ରାମ ଭଜେଂ ଗତି କେହିଂ ନହିଂ ପାଈ||

6.2.130

चौपाई
କାମ କୋହ ମଦ ମାନ ନ ମୋହା| ଲୋଭ ନ ଛୋଭ ନ ରାଗ ନ ଦ୍ରୋହା||
ଜିନ୍ହ କେଂ କପଟ ଦଂଭ ନହିଂ ମାଯା| ତିନ୍ହ କେଂ ହୃଦଯ ବସହୁ ରଘୁରାଯା||
ସବ କେ ପ୍ରିଯ ସବ କେ ହିତକାରୀ| ଦୁଖ ସୁଖ ସରିସ ପ୍ରସଂସା ଗାରୀ||
କହହିଂ ସତ୍ଯ ପ୍ରିଯ ବଚନ ବିଚାରୀ| ଜାଗତ ସୋବତ ସରନ ତୁମ୍ହାରୀ||
ତୁମ୍ହହି ଛାଡ଼ି ଗତି ଦୂସରି ନାହୀଂ| ରାମ ବସହୁ ତିନ୍ହ କେ ମନ ମାହୀଂ||
ଜନନୀ ସମ ଜାନହିଂ ପରନାରୀ| ଧନୁ ପରାବ ବିଷ ତେଂ ବିଷ ଭାରୀ||
ଜେ ହରଷହିଂ ପର ସଂପତି ଦେଖୀ| ଦୁଖିତ ହୋହିଂ ପର ବିପତି ବିସେଷୀ||
ଜିନ୍ହହି ରାମ ତୁମ୍ହ ପ୍ରାନପିଆରେ| ତିନ୍ହ କେ ମନ ସୁଭ ସଦନ ତୁମ୍ହାରେ||

6.1.130

चौपाई
ବସହିଂ ନଗର ସୁଂଦର ନର ନାରୀ| ଜନୁ ବହୁ ମନସିଜ ରତି ତନୁଧାରୀ||
ତେହିଂ ପୁର ବସଇ ସୀଲନିଧି ରାଜା| ଅଗନିତ ହଯ ଗଯ ସେନ ସମାଜା||
ସତ ସୁରେସ ସମ ବିଭବ ବିଲାସା| ରୂପ ତେଜ ବଲ ନୀତି ନିବାସା||
ବିସ୍ବମୋହନୀ ତାସୁ କୁମାରୀ| ଶ୍ରୀ ବିମୋହ ଜିସୁ ରୂପୁ ନିହାରୀ||
ସୋଇ ହରିମାଯା ସବ ଗୁନ ଖାନୀ| ସୋଭା ତାସୁ କି ଜାଇ ବଖାନୀ||
କରଇ ସ୍ବଯଂବର ସୋ ନୃପବାଲା| ଆଏ ତହଅଗନିତ ମହିପାଲା||
ମୁନି କୌତୁକୀ ନଗର ତେହିଂ ଗଯଊ| ପୁରବାସିନ୍ହ ସବ ପୂଛତ ଭଯଊ||
ସୁନି ସବ ଚରିତ ଭୂପଗୃହଆଏ| କରି ପୂଜା ନୃପ ମୁନି ବୈଠାଏ||

5.7.130

चौपाई
യഹ സുഭ സംഭു ഉമാ സംബാദാ. സുഖ സംപാദന സമന ബിഷാദാ..
ഭവ ഭംജന ഗംജന സംദേഹാ. ജന രംജന സജ്ജന പ്രിയ ഏഹാ..
രാമ ഉപാസക ജേ ജഗ മാഹീം. ഏഹി സമ പ്രിയ തിന്ഹ കേ കഛു നാഹീം..
രഘുപതി കൃപാജഥാമതി ഗാവാ. മൈം യഹ പാവന ചരിത സുഹാവാ..
ഏഹിം കലികാല ന സാധന ദൂജാ. ജോഗ ജഗ്യ ജപ തപ ബ്രത പൂജാ..
രാമഹി സുമിരിഅ ഗാഇഅ രാമഹി. സംതത സുനിഅ രാമ ഗുന ഗ്രാമഹി..
ജാസു പതിത പാവന ബഡബാനാ. ഗാവഹിം കബി ശ്രുതി സംത പുരാനാ..
താഹി ഭജഹി മന തജി കുടിലാഈ. രാമ ഭജേം ഗതി കേഹിം നഹിം പാഈ..

5.2.130

चौपाई
കാമ കോഹ മദ മാന ന മോഹാ. ലോഭ ന ഛോഭ ന രാഗ ന ദ്രോഹാ..
ജിന്ഹ കേം കപട ദംഭ നഹിം മായാ. തിന്ഹ കേം ഹൃദയ ബസഹു രഘുരായാ..
സബ കേ പ്രിയ സബ കേ ഹിതകാരീ. ദുഖ സുഖ സരിസ പ്രസംസാ ഗാരീ..
കഹഹിം സത്യ പ്രിയ ബചന ബിചാരീ. ജാഗത സോവത സരന തുമ്ഹാരീ..
തുമ്ഹഹി ഛാഡ ഗതി ദൂസരി നാഹീം. രാമ ബസഹു തിന്ഹ കേ മന മാഹീം..
ജനനീ സമ ജാനഹിം പരനാരീ. ധനു പരാവ ബിഷ തേം ബിഷ ഭാരീ..
ജേ ഹരഷഹിം പര സംപതി ദേഖീ. ദുഖിത ഹോഹിം പര ബിപതി ബിസേഷീ..
ജിന്ഹഹി രാമ തുമ്ഹ പ്രാനപിആരേ. തിന്ഹ കേ മന സുഭ സദന തുമ്ഹാരേ..

5.1.130

चौपाई
ബസഹിം നഗര സുംദര നര നാരീ. ജനു ബഹു മനസിജ രതി തനുധാരീ..
തേഹിം പുര ബസഇ സീലനിധി രാജാ. അഗനിത ഹയ ഗയ സേന സമാജാ..
സത സുരേസ സമ ബിഭവ ബിലാസാ. രൂപ തേജ ബല നീതി നിവാസാ..
ബിസ്വമോഹനീ താസു കുമാരീ. ശ്രീ ബിമോഹ ജിസു രൂപു നിഹാരീ..
സോഇ ഹരിമായാ സബ ഗുന ഖാനീ. സോഭാ താസു കി ജാഇ ബഖാനീ..
കരഇ സ്വയംബര സോ നൃപബാലാ. ആഏ തഹഅഗനിത മഹിപാലാ..
മുനി കൌതുകീ നഗര തേഹിം ഗയഊ. പുരബാസിന്ഹ സബ പൂഛത ഭയഊ..
സുനി സബ ചരിത ഭൂപഗൃഹആഏ. കരി പൂജാ നൃപ മുനി ബൈഠാഏ..

4.7.130

चौपाई
ಯಹ ಸುಭ ಸಂಭು ಉಮಾ ಸಂಬಾದಾ. ಸುಖ ಸಂಪಾದನ ಸಮನ ಬಿಷಾದಾ..
ಭವ ಭಂಜನ ಗಂಜನ ಸಂದೇಹಾ. ಜನ ರಂಜನ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಿಯ ಏಹಾ..
ರಾಮ ಉಪಾಸಕ ಜೇ ಜಗ ಮಾಹೀಂ. ಏಹಿ ಸಮ ಪ್ರಿಯ ತಿನ್ಹ ಕೇ ಕಛು ನಾಹೀಂ..
ರಘುಪತಿ ಕೃಪಾಜಥಾಮತಿ ಗಾವಾ. ಮೈಂ ಯಹ ಪಾವನ ಚರಿತ ಸುಹಾವಾ..
ಏಹಿಂ ಕಲಿಕಾಲ ನ ಸಾಧನ ದೂಜಾ. ಜೋಗ ಜಗ್ಯ ಜಪ ತಪ ಬ್ರತ ಪೂಜಾ..
ರಾಮಹಿ ಸುಮಿರಿಅ ಗಾಇಅ ರಾಮಹಿ. ಸಂತತ ಸುನಿಅ ರಾಮ ಗುನ ಗ್ರಾಮಹಿ..
ಜಾಸು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಡಬಾನಾ. ಗಾವಹಿಂ ಕಬಿ ಶ್ರುತಿ ಸಂತ ಪುರಾನಾ..
ತಾಹಿ ಭಜಹಿ ಮನ ತಜಿ ಕುಟಿಲಾಈ. ರಾಮ ಭಜೇಂ ಗತಿ ಕೇಹಿಂ ನಹಿಂ ಪಾಈ..

4.2.130

चौपाई
ಕಾಮ ಕೋಹ ಮದ ಮಾನ ನ ಮೋಹಾ. ಲೋಭ ನ ಛೋಭ ನ ರಾಗ ನ ದ್ರೋಹಾ..
ಜಿನ್ಹ ಕೇಂ ಕಪಟ ದಂಭ ನಹಿಂ ಮಾಯಾ. ತಿನ್ಹ ಕೇಂ ಹೃದಯ ಬಸಹು ರಘುರಾಯಾ..
ಸಬ ಕೇ ಪ್ರಿಯ ಸಬ ಕೇ ಹಿತಕಾರೀ. ದುಖ ಸುಖ ಸರಿಸ ಪ್ರಸಂಸಾ ಗಾರೀ..
ಕಹಹಿಂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಬಚನ ಬಿಚಾರೀ. ಜಾಗತ ಸೋವತ ಸರನ ತುಮ್ಹಾರೀ..
ತುಮ್ಹಹಿ ಛಾಡ ಗತಿ ದೂಸರಿ ನಾಹೀಂ. ರಾಮ ಬಸಹು ತಿನ್ಹ ಕೇ ಮನ ಮಾಹೀಂ..
ಜನನೀ ಸಮ ಜಾನಹಿಂ ಪರನಾರೀ. ಧನು ಪರಾವ ಬಿಷ ತೇಂ ಬಿಷ ಭಾರೀ..
ಜೇ ಹರಷಹಿಂ ಪರ ಸಂಪತಿ ದೇಖೀ. ದುಖಿತ ಹೋಹಿಂ ಪರ ಬಿಪತಿ ಬಿಸೇಷೀ..
ಜಿನ್ಹಹಿ ರಾಮ ತುಮ್ಹ ಪ್ರಾನಪಿಆರೇ. ತಿನ್ಹ ಕೇ ಮನ ಸುಭ ಸದನ ತುಮ್ಹಾರೇ..

Pages

Subscribe to RSS - 130