130

10.7.130

चौपाई
యహ సుభ సంభు ఉమా సంబాదా. సుఖ సంపాదన సమన బిషాదా..
భవ భంజన గంజన సందేహా. జన రంజన సజ్జన ప్రియ ఏహా..
రామ ఉపాసక జే జగ మాహీం. ఏహి సమ ప్రియ తిన్హ కే కఛు నాహీం..
రఘుపతి కృపాజథామతి గావా. మైం యహ పావన చరిత సుహావా..
ఏహిం కలికాల న సాధన దూజా. జోగ జగ్య జప తప బ్రత పూజా..
రామహి సుమిరిఅ గాఇఅ రామహి. సంతత సునిఅ రామ గున గ్రామహి..
జాసు పతిత పావన బడబానా. గావహిం కబి శ్రుతి సంత పురానా..
తాహి భజహి మన తజి కుటిలాఈ. రామ భజేం గతి కేహిం నహిం పాఈ..

छंद

10.2.130

चौपाई
కామ కోహ మద మాన న మోహా. లోభ న ఛోభ న రాగ న ద్రోహా..
జిన్హ కేం కపట దంభ నహిం మాయా. తిన్హ కేం హృదయ బసహు రఘురాయా..
సబ కే ప్రియ సబ కే హితకారీ. దుఖ సుఖ సరిస ప్రసంసా గారీ..
కహహిం సత్య ప్రియ బచన బిచారీ. జాగత సోవత సరన తుమ్హారీ..
తుమ్హహి ఛాడ గతి దూసరి నాహీం. రామ బసహు తిన్హ కే మన మాహీం..
జననీ సమ జానహిం పరనారీ. ధను పరావ బిష తేం బిష భారీ..
జే హరషహిం పర సంపతి దేఖీ. దుఖిత హోహిం పర బిపతి బిసేషీ..
జిన్హహి రామ తుమ్హ ప్రానపిఆరే. తిన్హ కే మన సుభ సదన తుమ్హారే..

10.1.130

चौपाई
బసహిం నగర సుందర నర నారీ. జను బహు మనసిజ రతి తనుధారీ..
తేహిం పుర బసఇ సీలనిధి రాజా. అగనిత హయ గయ సేన సమాజా..
సత సురేస సమ బిభవ బిలాసా. రూప తేజ బల నీతి నివాసా..
బిస్వమోహనీ తాసు కుమారీ. శ్రీ బిమోహ జిసు రూపు నిహారీ..
సోఇ హరిమాయా సబ గున ఖానీ. సోభా తాసు కి జాఇ బఖానీ..
కరఇ స్వయంబర సో నృపబాలా. ఆఏ తహఅగనిత మహిపాలా..
ముని కౌతుకీ నగర తేహిం గయఊ. పురబాసిన్హ సబ పూఛత భయఊ..
సుని సబ చరిత భూపగృహఆఏ. కరి పూజా నృప ముని బైఠాఏ..

9.7.130

चौपाई
யஹ ஸுப ஸஂபு உமா ஸஂபாதா. ஸுக ஸஂபாதந ஸமந பிஷாதா..
பவ பஂஜந கஂஜந ஸஂதேஹா. ஜந ரஂஜந ஸஜ்ஜந ப்ரிய ஏஹா..
ராம உபாஸக ஜே ஜக மாஹீஂ. ஏஹி ஸம ப்ரிய திந்ஹ கே கசு நாஹீஂ..
ரகுபதி கரிபாஜதாமதி காவா. மைஂ யஹ பாவந சரித ஸுஹாவா..
ஏஹிஂ கலிகால ந ஸாதந தூஜா. ஜோக ஜக்ய ஜப தப ப்ரத பூஜா..
ராமஹி ஸுமிரிஅ காஇஅ ராமஹி. ஸஂதத ஸுநிஅ ராம குந க்ராமஹி..
ஜாஸு பதித பாவந பட஀ பாநா. காவஹிஂ கபி ஷ்ருதி ஸஂத புராநா..
தாஹி பஜஹி மந தஜி குடிலாஈ. ராம பஜேஂ கதி கேஹிஂ நஹிஂ பாஈ..

9.2.130

चौपाई
காம கோஹ மத மாந ந மோஹா. லோப ந சோப ந ராக ந த்ரோஹா..
ஜிந்ஹ கேஂ கபட தஂப நஹிஂ மாயா. திந்ஹ கேஂ ஹரிதய பஸஹு ரகுராயா..
ஸப கே ப்ரிய ஸப கே ஹிதகாரீ. துக ஸுக ஸரிஸ ப்ரஸஂஸா காரீ..
கஹஹிஂ ஸத்ய ப்ரிய பசந பிசாரீ. ஜாகத ஸோவத ஸரந தும்ஹாரீ..
தும்ஹஹி சாட஀ி கதி தூஸரி நாஹீஂ. ராம பஸஹு திந்ஹ கே மந மாஹீஂ..
ஜநநீ ஸம ஜாநஹிஂ பரநாரீ. தநு பராவ பிஷ தேஂ பிஷ பாரீ..
ஜே ஹரஷஹிஂ பர ஸஂபதி தேகீ. துகித ஹோஹிஂ பர பிபதி பிஸேஷீ..
ஜிந்ஹஹி ராம தும்ஹ ப்ராநபிஆரே. திந்ஹ கே மந ஸுப ஸதந தும்ஹாரே..

9.1.130

चौपाई
பஸஹிஂ நகர ஸுஂதர நர நாரீ. ஜநு பஹு மநஸிஜ ரதி தநுதாரீ..
தேஹிஂ புர பஸஇ ஸீலநிதி ராஜா. அகநித ஹய கய ஸேந ஸமாஜா..
ஸத ஸுரேஸ ஸம பிபவ பிலாஸா. ரூப தேஜ பல நீதி நிவாஸா..
பிஸ்வமோஹநீ தாஸு குமாரீ. ஷ்ரீ பிமோஹ ஜிஸு ரூபு நிஹாரீ..
ஸோஇ ஹரிமாயா ஸப குந காநீ. ஸோபா தாஸு கி ஜாஇ பகாநீ..
கரஇ ஸ்வயஂபர ஸோ நரிபபாலா. ஆஏ தஹஅகநித மஹிபாலா..
முநி கௌதுகீ நகர தேஹிஂ கயஊ. புரபாஸிந்ஹ ஸப பூசத பயஊ..
ஸுநி ஸப சரித பூபகரிஹஆஏ. கரி பூஜா நரிப முநி பைடாஏ..

8.7.130

चौपाई
yaha subha saṃbhu umā saṃbādā. sukha saṃpādana samana biṣādā..
bhava bhaṃjana gaṃjana saṃdēhā. jana raṃjana sajjana priya ēhā..
rāma upāsaka jē jaga māhīṃ. ēhi sama priya tinha kē kachu nāhīṃ..
raghupati kṛpāom jathāmati gāvā. maiṃ yaha pāvana carita suhāvā..
ēhiṃ kalikāla na sādhana dūjā. jōga jagya japa tapa brata pūjā..
rāmahi sumiria gāia rāmahi. saṃtata sunia rāma guna grāmahi..
jāsu patita pāvana baḍa bānā. gāvahiṃ kabi śruti saṃta purānā..

8.2.130

चौपाई
kāma kōha mada māna na mōhā. lōbha na chōbha na rāga na drōhā..
jinha kēṃ kapaṭa daṃbha nahiṃ māyā. tinha kēṃ hṛdaya basahu raghurāyā..
saba kē priya saba kē hitakārī. dukha sukha sarisa prasaṃsā gārī..
kahahiṃ satya priya bacana bicārī. jāgata sōvata sarana tumhārī..
tumhahi chāḍai gati dūsari nāhīṃ. rāma basahu tinha kē mana māhīṃ..
jananī sama jānahiṃ paranārī. dhanu parāva biṣa tēṃ biṣa bhārī..
jē haraṣahiṃ para saṃpati dēkhī. dukhita hōhiṃ para bipati bisēṣī..

8.1.130

चौपाई
basahiṃ nagara suṃdara nara nārī. janu bahu manasija rati tanudhārī..
tēhiṃ pura basai sīlanidhi rājā. aganita haya gaya sēna samājā..
sata surēsa sama bibhava bilāsā. rūpa tēja bala nīti nivāsā..
bisvamōhanī tāsu kumārī. śrī bimōha jisu rūpu nihārī..
sōi harimāyā saba guna khānī. sōbhā tāsu ki jāi bakhānī..
karai svayaṃbara sō nṛpabālā. āē tahaom aganita mahipālā..
muni kautukī nagara tēhiṃ gayaū. purabāsinha saba pūchata bhayaū..
suni saba carita bhūpagṛhaom āē. kari pūjā nṛpa muni baiṭhāē..

7.7.130

चौपाई
ਯਹ ਸੁਭ ਸਂਭੁ ਉਮਾ ਸਂਬਾਦਾ। ਸੁਖ ਸਂਪਾਦਨ ਸਮਨ ਬਿਸ਼ਾਦਾ।।
ਭਵ ਭਂਜਨ ਗਂਜਨ ਸਂਦੇਹਾ। ਜਨ ਰਂਜਨ ਸਜ੍ਜਨ ਪ੍ਰਿਯ ਏਹਾ।।
ਰਾਮ ਉਪਾਸਕ ਜੇ ਜਗ ਮਾਹੀਂ। ਏਹਿ ਸਮ ਪ੍ਰਿਯ ਤਿਨ੍ਹ ਕੇ ਕਛੁ ਨਾਹੀਂ।।
ਰਘੁਪਤਿ ਕਰਿਪਾਜਥਾਮਤਿ ਗਾਵਾ। ਮੈਂ ਯਹ ਪਾਵਨ ਚਰਿਤ ਸੁਹਾਵਾ।।
ਏਹਿਂ ਕਲਿਕਾਲ ਨ ਸਾਧਨ ਦੂਜਾ। ਜੋਗ ਜਗ੍ਯ ਜਪ ਤਪ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ।।
ਰਾਮਹਿ ਸੁਮਿਰਿਅ ਗਾਇਅ ਰਾਮਹਿ। ਸਂਤਤ ਸੁਨਿਅ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗ੍ਰਾਮਹਿ।।
ਜਾਸੁ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਡ਼ ਬਾਨਾ। ਗਾਵਹਿਂ ਕਬਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਸਂਤ ਪੁਰਾਨਾ।।
ਤਾਹਿ ਭਜਹਿ ਮਨ ਤਜਿ ਕੁਟਿਲਾਈ। ਰਾਮ ਭਜੇਂ ਗਤਿ ਕੇਹਿਂ ਨਹਿਂ ਪਾਈ।।

Pages

Subscribe to RSS - 130