13

9.4.13

चौपाई
ஸுஂதர பந குஸுமித அதி ஸோபா. குஂஜத மதுப நிகர மது லோபா..
கஂத மூல பல பத்ர ஸுஹாஏ. பஏ பஹுத ஜப தே ப்ரபு ஆஏ ..
தேகி மநோஹர ஸைல அநூபா. ரஹே தஹஅநுஜ ஸஹித ஸுரபூபா..
மதுகர கக மரிக தநு தரி தேவா. கரஹிஂ ஸித்த முநி ப்ரபு கை ஸேவா..
மஂகலருப பயஉ பந தப தே . கீந்ஹ நிவாஸ ரமாபதி ஜப தே..
படிக ஸிலா அதி ஸுப்ர ஸுஹாஈ. ஸுக ஆஸீந தஹாத்வௌ பாஈ..
கஹத அநுஜ ஸந கதா அநேகா. பகதி பிரதி நரிபநீதி பிபேகா..
பரஷா கால மேக நப சாஏ. கரஜத லாகத பரம ஸுஹாஏ..

9.3.13

चौपाई
தப ரகுபீர கஹா முநி பாஹீஂ. தும்ஹ ஸந ப்ரபு துராவ கசு நாஹீ..
தும்ஹ ஜாநஹு ஜேஹி காரந ஆயஉ தாதே தாத ந கஹி ஸமு஀ாயஉ.
அப ஸோ மஂத்ர தேஹு ப்ரபு மோஹீ. ஜேஹி ப்ரகார மாரௌஂ முநித்ரோஹீ..
முநி முஸகாநே ஸுநி ப்ரபு பாநீ. பூசேஹு நாத மோஹி கா ஜாநீ..
தும்ஹரேஇபஜந ப்ரபாவ அகாரீ. ஜாநஉமஹிமா கசுக தும்ஹாரீ..
ஊமரி தரு பிஸால தவ மாயா. பல ப்ரஹ்மாஂட அநேக நிகாயா..
ஜீவ சராசர ஜஂது ஸமாநா. பீதர பஸஹி ந ஜாநஹிஂ ஆநா..
தே பல பச்சக கடிந கராலா. தவ பயடரத ஸதா ஸோஉ காலா..
தே தும்ஹ ஸகல லோகபதி ஸாஈஂ. பூேஹு மோஹி மநுஜ கீ நாஈஂ..

9.2.13

चौपाई
தீக மஂதரா நகரு பநாவா. மஂஜுல மஂகல பாஜ பதாவா..
பூசேஸி லோகந்ஹ காஹ உசாஹூ. ராம திலகு ஸுநி பா உர தாஹூ..
கரஇ பிசாரு குபுத்தி குஜாதீ. ஹோஇ அகாஜு கவநி பிதி ராதீ..
தேகி லாகி மது குடில கிராதீ. ஜிமி கவதகஇ லேஉகேஹி பாீ..
பரத மாது பஹிஂ கஇ பிலகாநீ. கா அநமநி ஹஸி கஹ ஹி ராநீ..
ஊதரு தேஇ ந லேஇ உஸாஸூ. நாரி சரித கரி டாரஇ ஆூ..
ஹி கஹ ராநி காலு பட஀ தோரேஂ. தீந்ஹ லகந ஸிக அஸ மந மோரேஂ..
தபஹுந போல சேரி பட஀ி பாபிநி. சாட஀இ ஸ்வாஸ காரி ஜநு ஸாிநி..

9.1.13

चौपाई
ஸப ஜாநத ப்ரபு ப்ரபுதா ஸோஈ. ததபி கஹேஂ பிநு ரஹா ந கோஈ..
தஹாபேத அஸ காரந ராகா. பஜந ப்ரபாஉ பாி பஹு பாஷா..
ஏக அநீஹ அரூப அநாமா. அஜ ஸச்சிதாநஂத பர தாமா..
ப்யாபக பிஸ்வரூப பகவாநா. தேஹிஂ தரி தேஹ சரித கரித நாநா..
ஸோ கேவல பகதந ஹித லாகீ. பரம கரிபால ப்ரநத அநுராகீ..
ஜேஹி ஜந பர மமதா அதி சோஹூ. ஜேஹிஂ கருநா கரி கீந்ஹ ந கோஹூ..
கஈ பஹோர கரீப நேவாஜூ. ஸரல ஸபல ஸாஹிப ரகுராஜூ..
புத பரநஹிஂ ஹரி ஜஸ அஸ ஜாநீ. கரஹி புநீத ஸுபல நிஜ பாநீ..
தேஹிஂ பல மைஂ ரகுபதி குந காதா. கஹிஹஉநாஇ ராம பத மாதா..

8.7.13

छंद
jaya saguna nirguna rūpa anūpa bhūpa sirōmanē.
dasakaṃdharādi pracaṃḍa nisicara prabala khala bhuja bala hanē..
avatāra nara saṃsāra bhāra bibhaṃji dāruna dukha dahē.
jaya pranatapāla dayāla prabhu saṃjukta sakti namāmahē..1..
tava biṣama māyā basa surāsura nāga nara aga jaga harē.
bhava paṃtha bhramata amita divasa nisi kāla karma gunani bharē..
jē nātha kari karunā bilōkē tribidhi dukha tē nirbahē.
bhava khēda chēdana daccha hama kahuom raccha rāma namāmahē..2..

8.6.13

चौपाई
dēkhu bibhīṣana dacchina āsā. ghana ghaṃmaḍa dāmini bilāsā..
madhura madhura garajai ghana ghōrā. hōi bṛṣṭi jani upala kaṭhōrā..
kahata bibhīṣana sunahu kṛpālā. hōi na taḍaita na bārida mālā..
laṃkā sikhara upara āgārā. tahaom dasakaṃghara dēkha akhārā..
chatra mēghaḍaṃbara sira dhārī. sōi janu jalada ghaṭā ati kārī..
maṃdōdarī śravana tāṭaṃkā. sōi prabhu janu dāminī damaṃkā..
bājahiṃ tāla mṛdaṃga anūpā. sōi rava madhura sunahu surabhūpā..
prabhu musukāna samujhi abhimānā. cāpa caḍhaāi bāna saṃdhānā..

8.5.13

चौपाई
taba dēkhī mudrikā manōhara. rāma nāma aṃkita ati suṃdara..
cakita citava mudarī pahicānī. haraṣa biṣāda hṛdayaom akulānī..
jīti kō sakai ajaya raghurāī. māyā tēṃ asi raci nahiṃ jāī..
sītā mana bicāra kara nānā. madhura bacana bōlēu hanumānā..
rāmacaṃdra guna baranaiṃ lāgā. sunatahiṃ sītā kara dukha bhāgā..
lāgīṃ sunaiṃ śravana mana lāī. ādihu tēṃ saba kathā sunāī..
śravanāmṛta jēhiṃ kathā suhāī. kahi sō pragaṭa hōti kina bhāī..
taba hanumaṃta nikaṭa cali gayaū. phiri baiṃṭhīṃ mana bisamaya bhayaū..

8.4.13

चौपाई
suṃdara bana kusumita ati sōbhā. guṃjata madhupa nikara madhu lōbhā..
kaṃda mūla phala patra suhāē. bhaē bahuta jaba tē prabhu āē ..
dēkhi manōhara saila anūpā. rahē tahaom anuja sahita surabhūpā..
madhukara khaga mṛga tanu dhari dēvā. karahiṃ siddha muni prabhu kai sēvā..
maṃgalarupa bhayau bana taba tē . kīnha nivāsa ramāpati jaba tē..
phaṭika silā ati subhra suhāī. sukha āsīna tahāom dvau bhāī..
kahata anuja sana kathā anēkā. bhagati birati nṛpanīti bibēkā..

8.3.13

चौपाई
taba raghubīra kahā muni pāhīṃ. tumha sana prabhu durāva kachu nāhī..
tumha jānahu jēhi kārana āyauom. tātē tāta na kahi samujhāyauom..
aba sō maṃtra dēhu prabhu mōhī. jēhi prakāra mārauṃ munidrōhī..
muni musakānē suni prabhu bānī. pūchēhu nātha mōhi kā jānī..
tumharēiom bhajana prabhāva aghārī. jānauom mahimā kachuka tumhārī..
ūmari taru bisāla tava māyā. phala brahmāṃḍa anēka nikāyā..
jīva carācara jaṃtu samānā. bhītara basahi na jānahiṃ ānā..

8.2.13

चौपाई
dīkha maṃtharā nagaru banāvā. maṃjula maṃgala bāja badhāvā..
pūchēsi lōganha kāha uchāhū. rāma tilaku suni bhā ura dāhū..
karai bicāru kubuddhi kujātī. hōi akāju kavani bidhi rātī..
dēkhi lāgi madhu kuṭila kirātī. jimi gavaom takai lēuom kēhi bhāomtī..
bharata mātu pahiṃ gai bilakhānī. kā anamani hasi kaha haomsi rānī..
ūtaru dēi na lēi usāsū. nāri carita kari ḍhārai āomsū..
haomsi kaha rāni gālu baḍa tōrēṃ. dīnha lakhana sikha asa mana mōrēṃ..

Pages

Subscribe to RSS - 13