13

10.7.13

छंद
జయ సగున నిర్గున రూప అనూప భూప సిరోమనే.
దసకంధరాది ప్రచండ నిసిచర ప్రబల ఖల భుజ బల హనే..
అవతార నర సంసార భార బిభంజి దారున దుఖ దహే.
జయ ప్రనతపాల దయాల ప్రభు సంజుక్త సక్తి నమామహే..1..
తవ బిషమ మాయా బస సురాసుర నాగ నర అగ జగ హరే.
భవ పంథ భ్రమత అమిత దివస నిసి కాల కర్మ గునని భరే..
జే నాథ కరి కరునా బిలోకే త్రిబిధి దుఖ తే నిర్బహే.
భవ ఖేద ఛేదన దచ్ఛ హమ కహురచ్ఛ రామ నమామహే..2..
జే గ్యాన మాన బిమత్త తవ భవ హరని భక్తి న ఆదరీ.
తే పాఇ సుర దుర్లభ పదాదపి పరత హమ దేఖత హరీ..

10.6.13

चौपाई
దేఖు బిభీషన దచ్ఛిన ఆసా. ఘన ఘంమడ దామిని బిలాసా..
మధుర మధుర గరజఇ ఘన ఘోరా. హోఇ బృష్టి జని ఉపల కఠోరా..
కహత బిభీషన సునహు కృపాలా. హోఇ న తడత న బారిద మాలా..
లంకా సిఖర ఉపర ఆగారా. తహదసకంఘర దేఖ అఖారా..
ఛత్ర మేఘడంబర సిర ధారీ. సోఇ జను జలద ఘటా అతి కారీ..
మందోదరీ శ్రవన తాటంకా. సోఇ ప్రభు జను దామినీ దమంకా..
బాజహిం తాల మృదంగ అనూపా. సోఇ రవ మధుర సునహు సురభూపా..
ప్రభు ముసుకాన సముఝి అభిమానా. చాప చఢఇ బాన సంధానా..

10.5.13

चौपाई
తబ దేఖీ ముద్రికా మనోహర. రామ నామ అంకిత అతి సుందర..
చకిత చితవ ముదరీ పహిచానీ. హరష బిషాద హృదయఅకులానీ..
జీతి కో సకఇ అజయ రఘురాఈ. మాయా తేం అసి రచి నహిం జాఈ..
సీతా మన బిచార కర నానా. మధుర బచన బోలేఉ హనుమానా..
రామచంద్ర గున బరనైం లాగా. సునతహిం సీతా కర దుఖ భాగా..
లాగీం సునైం శ్రవన మన లాఈ. ఆదిహు తేం సబ కథా సునాఈ..
శ్రవనామృత జేహిం కథా సుహాఈ. కహి సో ప్రగట హోతి కిన భాఈ..
తబ హనుమంత నికట చలి గయఊ. ఫిరి బైంఠీం మన బిసమయ భయఊ..
రామ దూత మైం మాతు జానకీ. సత్య సపథ కరునానిధాన కీ..

10.4.13

चौपाई
సుందర బన కుసుమిత అతి సోభా. గుంజత మధుప నికర మధు లోభా..
కంద మూల ఫల పత్ర సుహాఏ. భఏ బహుత జబ తే ప్రభు ఆఏ ..
దేఖి మనోహర సైల అనూపా. రహే తహఅనుజ సహిత సురభూపా..
మధుకర ఖగ మృగ తను ధరి దేవా. కరహిం సిద్ధ ముని ప్రభు కై సేవా..
మంగలరుప భయఉ బన తబ తే . కీన్హ నివాస రమాపతి జబ తే..
ఫటిక సిలా అతి సుభ్ర సుహాఈ. సుఖ ఆసీన తహాద్వౌ భాఈ..
కహత అనుజ సన కథా అనేకా. భగతి బిరతి నృపనీతి బిబేకా..
బరషా కాల మేఘ నభ ఛాఏ. గరజత లాగత పరమ సుహాఏ..

10.3.13

चौपाई
తబ రఘుబీర కహా ముని పాహీం. తుమ్హ సన ప్రభు దురావ కఛు నాహీ..
తుమ్హ జానహు జేహి కారన ఆయఉ తాతే తాత న కహి సముఝాయఉ.
అబ సో మంత్ర దేహు ప్రభు మోహీ. జేహి ప్రకార మారౌం మునిద్రోహీ..
ముని ముసకానే సుని ప్రభు బానీ. పూఛేహు నాథ మోహి కా జానీ..
తుమ్హరేఇభజన ప్రభావ అఘారీ. జానఉమహిమా కఛుక తుమ్హారీ..
ఊమరి తరు బిసాల తవ మాయా. ఫల బ్రహ్మాండ అనేక నికాయా..
జీవ చరాచర జంతు సమానా. భీతర బసహి న జానహిం ఆనా..
తే ఫల భచ్ఛక కఠిన కరాలా. తవ భయడరత సదా సోఉ కాలా..
తే తుమ్హ సకల లోకపతి సాఈం. పూేహు మోహి మనుజ కీ నాఈం..

10.2.13

चौपाई
దీఖ మంథరా నగరు బనావా. మంజుల మంగల బాజ బధావా..
పూఛేసి లోగన్హ కాహ ఉఛాహూ. రామ తిలకు సుని భా ఉర దాహూ..
కరఇ బిచారు కుబుద్ధి కుజాతీ. హోఇ అకాజు కవని బిధి రాతీ..
దేఖి లాగి మధు కుటిల కిరాతీ. జిమి గవతకఇ లేఉకేహి భాీ..
భరత మాతు పహిం గఇ బిలఖానీ. కా అనమని హసి కహ హి రానీ..
ఊతరు దేఇ న లేఇ ఉసాసూ. నారి చరిత కరి ఢారఇ ఆూ..
హి కహ రాని గాలు బడతోరేం. దీన్హ లఖన సిఖ అస మన మోరేం..
తబహున బోల చేరి బడ పాపిని. ఛాడ స్వాస కారి జను సాిని..

10.1.13

चौपाई
సబ జానత ప్రభు ప్రభుతా సోఈ. తదపి కహేం బిను రహా న కోఈ..
తహాబేద అస కారన రాఖా. భజన ప్రభాఉ భాి బహు భాషా..
ఏక అనీహ అరూప అనామా. అజ సచ్చిదానంద పర ధామా..
బ్యాపక బిస్వరూప భగవానా. తేహిం ధరి దేహ చరిత కృత నానా..
సో కేవల భగతన హిత లాగీ. పరమ కృపాల ప్రనత అనురాగీ..
జేహి జన పర మమతా అతి ఛోహూ. జేహిం కరునా కరి కీన్హ న కోహూ..
గఈ బహోర గరీబ నేవాజూ. సరల సబల సాహిబ రఘురాజూ..
బుధ బరనహిం హరి జస అస జానీ. కరహి పునీత సుఫల నిజ బానీ..
తేహిం బల మైం రఘుపతి గున గాథా. కహిహఉనాఇ రామ పద మాథా..

9.7.13

छंद
ஜய ஸகுந நிர்குந ரூப அநூப பூப ஸிரோமநே.
தஸகஂதராதி ப்ரசஂட நிஸிசர ப்ரபல கல புஜ பல ஹநே..
அவதார நர ஸஂஸார பார பிபஂஜி தாருந துக தஹே.
ஜய ப்ரநதபால தயால ப்ரபு ஸஂஜுக்த ஸக்தி நமாமஹே..1..
தவ பிஷம மாயா பஸ ஸுராஸுர நாக நர அக ஜக ஹரே.
பவ பஂத ப்ரமத அமித திவஸ நிஸி கால கர்ம குநநி பரே..
ஜே நாத கரி கருநா பிலோகே த்ரிபிதி துக தே நிர்பஹே.
பவ கேத சேதந தச்ச ஹம கஹுரச்ச ராம நமாமஹே..2..
ஜே க்யாந மாந பிமத்த தவ பவ ஹரநி பக்தி ந ஆதரீ.
தே பாஇ ஸுர துர்லப பதாதபி பரத ஹம தேகத ஹரீ..

9.6.13

चौपाई
தேகு பிபீஷந தச்சிந ஆஸா. கந கஂமட தாமிநி பிலாஸா..
மதுர மதுர கரஜஇ கந கோரா. ஹோஇ பரிஷ்டி ஜநி உபல கடோரா..
கஹத பிபீஷந ஸுநஹு கரிபாலா. ஹோஇ ந தட஀ித ந பாரித மாலா..
லஂகா ஸிகர உபர ஆகாரா. தஹதஸகஂகர தேக அகாரா..
சத்ர மேகடஂபர ஸிர தாரீ. ஸோஇ ஜநு ஜலத கடா அதி காரீ..
மஂதோதரீ ஷ்ரவந தாடஂகா. ஸோஇ ப்ரபு ஜநு தாமிநீ தமஂகா..
பாஜஹிஂ தால மரிதஂக அநூபா. ஸோஇ ரவ மதுர ஸுநஹு ஸுரபூபா..
ப்ரபு முஸுகாந ஸமு஀ி அபிமாநா. சாப சட஀ாஇ பாந ஸஂதாநா..

9.5.13

चौपाई
தப தேகீ முத்ரிகா மநோஹர. ராம நாம அஂகித அதி ஸுஂதர..
சகித சிதவ முதரீ பஹிசாநீ. ஹரஷ பிஷாத ஹரிதயஅகுலாநீ..
ஜீதி கோ ஸகஇ அஜய ரகுராஈ. மாயா தேஂ அஸி ரசி நஹிஂ ஜாஈ..
ஸீதா மந பிசார கர நாநா. மதுர பசந போலேஉ ஹநுமாநா..
ராமசஂத்ர குந பரநைஂ லாகா. ஸுநதஹிஂ ஸீதா கர துக பாகா..
லாகீஂ ஸுநைஂ ஷ்ரவந மந லாஈ. ஆதிஹு தேஂ ஸப கதா ஸுநாஈ..
ஷ்ரவநாமரித ஜேஹிஂ கதா ஸுஹாஈ. கஹி ஸோ ப்ரகட ஹோதி கிந பாஈ..
தப ஹநுமஂத நிகட சலி கயஊ. பிரி பைஂடீஂ மந பிஸமய பயஊ..
ராம தூத மைஂ மாது ஜாநகீ. ஸத்ய ஸபத கருநாநிதாந கீ..

Pages

Subscribe to RSS - 13