298

10.2.298

चौपाई
ప్రభు పితు మాతు సుహ్రద గుర స్వామీ. పూజ్య పరమ హిత అతంరజామీ..
సరల సుసాహిబు సీల నిధానూ. ప్రనతపాల సర్బగ్య సుజానూ..
సమరథ సరనాగత హితకారీ. గునగాహకు అవగున అఘ హారీ..
స్వామి గోసాహి సరిస గోసాఈ. మోహి సమాన మైం సాఇదోహాఈ..
ప్రభు పితు బచన మోహ బస పేలీ. ఆయఉఇహాసమాజు సకేలీ..
జగ భల పోచ ఊ అరు నీచూ. అమిఅ అమరపద మాహురు మీచూ..
రామ రజాఇ మేట మన మాహీం. దేఖా సునా కతహుకోఉ నాహీం..
సో మైం సబ బిధి కీన్హి ఢిఠాఈ. ప్రభు మానీ సనేహ సేవకాఈ..

10.1.298

चौपाई
భూప భరత పుని లిఏ బోలాఈ. హయ గయ స్యందన సాజహు జాఈ..
చలహు బేగి రఘుబీర బరాతా. సునత పులక పూరే దోఉ భ్రాతా..
భరత సకల సాహనీ బోలాఏ. ఆయసు దీన్హ ముదిత ఉఠి ధాఏ..
రచి రుచి జీన తురగ తిన్హ సాజే. బరన బరన బర బాజి బిరాజే..
సుభగ సకల సుఠి చంచల కరనీ. అయ ఇవ జరత ధరత పగ ధరనీ..
నానా జాతి న జాహిం బఖానే. నిదరి పవను జను చహత ఉడనే..
తిన్హ సబ ఛయల భఏ అసవారా. భరత సరిస బయ రాజకుమారా..
సబ సుందర సబ భూషనధారీ. కర సర చాప తూన కటి భారీ..

9.2.298

चौपाई
ப்ரபு பிது மாது ஸுஹ்ரத குர ஸ்வாமீ. பூஜ்ய பரம ஹித அதஂரஜாமீ..
ஸரல ஸுஸாஹிபு ஸீல நிதாநூ. ப்ரநதபால ஸர்பக்ய ஸுஜாநூ..
ஸமரத ஸரநாகத ஹிதகாரீ. குநகாஹகு அவகுந அக ஹாரீ..
ஸ்வாமி கோஸாஹி ஸரிஸ கோஸாஈ. மோஹி ஸமாந மைஂ ஸாஇதோஹாஈ..
ப்ரபு பிது பசந மோஹ பஸ பேலீ. ஆயஉஇஹாஸமாஜு ஸகேலீ..
ஜக பல போச ஊ அரு நீசூ. அமிஅ அமரபத மாஹுரு மீசூ..
ராம ரஜாஇ மேட மந மாஹீஂ. தேகா ஸுநா கதஹுகோஉ நாஹீஂ..
ஸோ மைஂ ஸப பிதி கீந்ஹி டிடாஈ. ப்ரபு மாநீ ஸநேஹ ஸேவகாஈ..

9.1.298

चौपाई
பூப பரத புநி லிஏ போலாஈ. ஹய கய ஸ்யஂதந ஸாஜஹு ஜாஈ..
சலஹு பேகி ரகுபீர பராதா. ஸுநத புலக பூரே தோஉ ப்ராதா..
பரத ஸகல ஸாஹநீ போலாஏ. ஆயஸு தீந்ஹ முதித உடி தாஏ..
ரசி ருசி ஜீந துரக திந்ஹ ஸாஜே. பரந பரந பர பாஜி பிராஜே..
ஸுபக ஸகல ஸுடி சஂசல கரநீ. அய இவ ஜரத தரத பக தரநீ..
நாநா ஜாதி ந ஜாஹிஂ பகாநே. நிதரி பவநு ஜநு சஹத உட஀ாநே..
திந்ஹ ஸப சயல பஏ அஸவாரா. பரத ஸரிஸ பய ராஜகுமாரா..
ஸப ஸுஂதர ஸப பூஷநதாரீ. கர ஸர சாப தூந கடி பாரீ..

8.2.298

चौपाई
prabhu pitu mātu suhrada gura svāmī. pūjya parama hita ataṃrajāmī..
sarala susāhibu sīla nidhānū. pranatapāla sarbagya sujānū..
samaratha saranāgata hitakārī. gunagāhaku avaguna agha hārī..
svāmi gōsāomihi sarisa gōsāī. mōhi samāna maiṃ sāiom dōhāī..
prabhu pitu bacana mōha basa pēlī. āyauom ihāom samāju sakēlī..
jaga bhala pōca ūomca aru nīcū. amia amarapada māhuru mīcū..
rāma rajāi mēṭa mana māhīṃ. dēkhā sunā katahuom kōu nāhīṃ..
sō maiṃ saba bidhi kīnhi ḍhiṭhāī. prabhu mānī sanēha sēvakāī..

8.1.298

चौपाई
bhūpa bharata puni liē bōlāī. haya gaya syaṃdana sājahu jāī..
calahu bēgi raghubīra barātā. sunata pulaka pūrē dōu bhrātā..
bharata sakala sāhanī bōlāē. āyasu dīnha mudita uṭhi dhāē..
raci ruci jīna turaga tinha sājē. barana barana bara bāji birājē..
subhaga sakala suṭhi caṃcala karanī. aya iva jarata dharata paga dharanī..
nānā jāti na jāhiṃ bakhānē. nidari pavanu janu cahata uḍaānē..
tinha saba chayala bhaē asavārā. bharata sarisa baya rājakumārā..

7.2.298

चौपाई
ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਤੁ ਮਾਤੁ ਸੁਹ੍ਰਦ ਗੁਰ ਸ੍ਵਾਮੀ। ਪੂਜ੍ਯ ਪਰਮ ਹਿਤ ਅਤਂਰਜਾਮੀ।।
ਸਰਲ ਸੁਸਾਹਿਬੁ ਸੀਲ ਨਿਧਾਨੂ। ਪ੍ਰਨਤਪਾਲ ਸਰ੍ਬਗ੍ਯ ਸੁਜਾਨੂ।।
ਸਮਰਥ ਸਰਨਾਗਤ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਗੁਨਗਾਹਕੁ ਅਵਗੁਨ ਅਘ ਹਾਰੀ।।
ਸ੍ਵਾਮਿ ਗੋਸਾਹਿ ਸਰਿਸ ਗੋਸਾਈ। ਮੋਹਿ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਸਾਇਦੋਹਾਈ।।
ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਤੁ ਬਚਨ ਮੋਹ ਬਸ ਪੇਲੀ। ਆਯਉਇਹਾਸਮਾਜੁ ਸਕੇਲੀ।।
ਜਗ ਭਲ ਪੋਚ ਊ ਅਰੁ ਨੀਚੂ। ਅਮਿਅ ਅਮਰਪਦ ਮਾਹੁਰੁ ਮੀਚੂ।।
ਰਾਮ ਰਜਾਇ ਮੇਟ ਮਨ ਮਾਹੀਂ। ਦੇਖਾ ਸੁਨਾ ਕਤਹੁਕੋਉ ਨਾਹੀਂ।।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਬ ਬਿਧਿ ਕੀਨ੍ਹਿ ਢਿਠਾਈ। ਪ੍ਰਭੁ ਮਾਨੀ ਸਨੇਹ ਸੇਵਕਾਈ।।

7.1.298

चौपाई
ਭੂਪ ਭਰਤ ਪੁਨਿ ਲਿਏ ਬੋਲਾਈ। ਹਯ ਗਯ ਸ੍ਯਂਦਨ ਸਾਜਹੁ ਜਾਈ।।
ਚਲਹੁ ਬੇਗਿ ਰਘੁਬੀਰ ਬਰਾਤਾ। ਸੁਨਤ ਪੁਲਕ ਪੂਰੇ ਦੋਉ ਭ੍ਰਾਤਾ।।
ਭਰਤ ਸਕਲ ਸਾਹਨੀ ਬੋਲਾਏ। ਆਯਸੁ ਦੀਨ੍ਹ ਮੁਦਿਤ ਉਠਿ ਧਾਏ।।
ਰਚਿ ਰੁਚਿ ਜੀਨ ਤੁਰਗ ਤਿਨ੍ਹ ਸਾਜੇ। ਬਰਨ ਬਰਨ ਬਰ ਬਾਜਿ ਬਿਰਾਜੇ।।
ਸੁਭਗ ਸਕਲ ਸੁਠਿ ਚਂਚਲ ਕਰਨੀ। ਅਯ ਇਵ ਜਰਤ ਧਰਤ ਪਗ ਧਰਨੀ।।
ਨਾਨਾ ਜਾਤਿ ਨ ਜਾਹਿਂ ਬਖਾਨੇ। ਨਿਦਰਿ ਪਵਨੁ ਜਨੁ ਚਹਤ ਉਡ਼ਾਨੇ।।
ਤਿਨ੍ਹ ਸਬ ਛਯਲ ਭਏ ਅਸਵਾਰਾ। ਭਰਤ ਸਰਿਸ ਬਯ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾ।।
ਸਬ ਸੁਂਦਰ ਸਬ ਭੂਸ਼ਨਧਾਰੀ। ਕਰ ਸਰ ਚਾਪ ਤੂਨ ਕਟਿ ਭਾਰੀ।।

6.2.298

चौपाई
ପ୍ରଭୁ ପିତୁ ମାତୁ ସୁହ୍ରଦ ଗୁର ସ୍ବାମୀ| ପୂଜ୍ଯ ପରମ ହିତ ଅତଂରଜାମୀ||
ସରଲ ସୁସାହିବୁ ସୀଲ ନିଧାନୂ| ପ୍ରନତପାଲ ସର୍ବଗ୍ଯ ସୁଜାନୂ||
ସମରଥ ସରନାଗତ ହିତକାରୀ| ଗୁନଗାହକୁ ଅବଗୁନ ଅଘ ହାରୀ||
ସ୍ବାମି ଗୋସାହି ସରିସ ଗୋସାଈ| ମୋହି ସମାନ ମୈଂ ସାଇଦୋହାଈ||
ପ୍ରଭୁ ପିତୁ ବଚନ ମୋହ ବସ ପେଲୀ| ଆଯଉଇହାସମାଜୁ ସକେଲୀ||
ଜଗ ଭଲ ପୋଚ ଊ ଅରୁ ନୀଚୂ| ଅମିଅ ଅମରପଦ ମାହୁରୁ ମୀଚୂ||
ରାମ ରଜାଇ ମେଟ ମନ ମାହୀଂ| ଦେଖା ସୁନା କତହୁକୋଉ ନାହୀଂ||
ସୋ ମୈଂ ସବ ବିଧି କୀନ୍ହି ଢିଠାଈ| ପ୍ରଭୁ ମାନୀ ସନେହ ସେବକାଈ||

6.1.298

चौपाई
ଭୂପ ଭରତ ପୁନି ଲିଏ ବୋଲାଈ| ହଯ ଗଯ ସ୍ଯଂଦନ ସାଜହୁ ଜାଈ||
ଚଲହୁ ବେଗି ରଘୁବୀର ବରାତା| ସୁନତ ପୁଲକ ପୂରେ ଦୋଉ ଭ୍ରାତା||
ଭରତ ସକଲ ସାହନୀ ବୋଲାଏ| ଆଯସୁ ଦୀନ୍ହ ମୁଦିତ ଉଠି ଧାଏ||
ରଚି ରୁଚି ଜୀନ ତୁରଗ ତିନ୍ହ ସାଜେ| ବରନ ବରନ ବର ବାଜି ବିରାଜେ||
ସୁଭଗ ସକଲ ସୁଠି ଚଂଚଲ କରନୀ| ଅଯ ଇବ ଜରତ ଧରତ ପଗ ଧରନୀ||
ନାନା ଜାତି ନ ଜାହିଂ ବଖାନେ| ନିଦରି ପବନୁ ଜନୁ ଚହତ ଉଡ଼ାନେ||
ତିନ୍ହ ସବ ଛଯଲ ଭଏ ଅସବାରା| ଭରତ ସରିସ ବଯ ରାଜକୁମାରା||
ସବ ସୁଂଦର ସବ ଭୂଷନଧାରୀ| କର ସର ଚାପ ତୂନ କଟି ଭାରୀ||

Pages

Subscribe to RSS - 298