10.2.298

चौपाई
ప్రభు పితు మాతు సుహ్రద గుర స్వామీ. పూజ్య పరమ హిత అతంరజామీ..
సరల సుసాహిబు సీల నిధానూ. ప్రనతపాల సర్బగ్య సుజానూ..
సమరథ సరనాగత హితకారీ. గునగాహకు అవగున అఘ హారీ..
స్వామి గోసాహి సరిస గోసాఈ. మోహి సమాన మైం సాఇదోహాఈ..
ప్రభు పితు బచన మోహ బస పేలీ. ఆయఉఇహాసమాజు సకేలీ..
జగ భల పోచ ఊ అరు నీచూ. అమిఅ అమరపద మాహురు మీచూ..
రామ రజాఇ మేట మన మాహీం. దేఖా సునా కతహుకోఉ నాహీం..
సో మైం సబ బిధి కీన్హి ఢిఠాఈ. ప్రభు మానీ సనేహ సేవకాఈ..

दोहा/सोरठा
కృపాభలాఈ ఆపనీ నాథ కీన్హ భల మోర.
దూషన భే భూషన సరిస సుజసు చారు చహు ఓర..298..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: