299

10.2.299

चौपाई
రాఉరి రీతి సుబాని బడఈ. జగత బిదిత నిగమాగమ గాఈ..
కూర కుటిల ఖల కుమతి కలంకీ. నీచ నిసీల నిరీస నిసంకీ..
తేఉ సుని సరన సాముహేం ఆఏ. సకృత ప్రనాము కిహేం అపనాఏ..
దేఖి దోష కబహున ఉర ఆనే. సుని గున సాధు సమాజ బఖానే..
కో సాహిబ సేవకహి నేవాజీ. ఆపు సమాజ సాజ సబ సాజీ..
నిజ కరతూతి న సముఝిఅ సపనేం. సేవక సకుచ సోచు ఉర అపనేం..
సో గోసాఇనహి దూసర కోపీ. భుజా ఉఠాఇ కహఉపన రోపీ..
పసు నాచత సుక పాఠ ప్రబీనా. గున గతి నట పాఠక ఆధీనా..

10.1.299

चौपाई
బాే బిరద బీర రన గాఢ. నికసి భఏ పుర బాహేర ఠాఢ..
ఫేరహిం చతుర తురగ గతి నానా. హరషహిం సుని సుని పవన నిసానా..
రథ సారథిన్హ బిచిత్ర బనాఏ. ధ్వజ పతాక మని భూషన లాఏ..
చవ చారు కింకిన ధుని కరహీ. భాను జాన సోభా అపహరహీం..
సావరన అగనిత హయ హోతే. తే తిన్హ రథన్హ సారథిన్హ జోతే..
సుందర సకల అలంకృత సోహే. జిన్హహి బిలోకత ముని మన మోహే..
జే జల చలహిం థలహి కీ నాఈ. టాప న బూడబేగ అధికాఈ..
అస్త్ర సస్త్ర సబు సాజు బనాఈ. రథీ సారథిన్హ లిఏ బోలాఈ..

9.2.299

चौपाई
ராஉரி ரீதி ஸுபாநி பட஀ாஈ. ஜகத பிதித நிகமாகம காஈ..
கூர குடில கல குமதி கலஂகீ. நீச நிஸீல நிரீஸ நிஸஂகீ..
தேஉ ஸுநி ஸரந ஸாமுஹேஂ ஆஏ. ஸகரித ப்ரநாமு கிஹேஂ அபநாஏ..
தேகி தோஷ கபஹுந உர ஆநே. ஸுநி குந ஸாது ஸமாஜ பகாநே..
கோ ஸாஹிப ஸேவகஹி நேவாஜீ. ஆபு ஸமாஜ ஸாஜ ஸப ஸாஜீ..
நிஜ கரதூதி ந ஸமு஀ிஅ ஸபநேஂ. ஸேவக ஸகுச ஸோசு உர அபநேஂ..
ஸோ கோஸாஇநஹி தூஸர கோபீ. புஜா உடாஇ கஹஉபந ரோபீ..
பஸு நாசத ஸுக பாட ப்ரபீநா. குந கதி நட பாடக ஆதீநா..

9.1.299

चौपाई
பாே பிரத பீர ரந காட஀ே. நிகஸி பஏ புர பாஹேர டாட஀ே..
பேரஹிஂ சதுர துரக கதி நாநா. ஹரஷஹிஂ ஸுநி ஸுநி பவந நிஸாநா..
ரத ஸாரதிந்ஹ பிசித்ர பநாஏ. த்வஜ பதாக மநி பூஷந லாஏ..
சவ சாரு கிஂகிந துநி கரஹீ. பாநு ஜாந ஸோபா அபஹரஹீஂ..
ஸாவரந அகநித ஹய ஹோதே. தே திந்ஹ ரதந்ஹ ஸாரதிந்ஹ ஜோதே..
ஸுஂதர ஸகல அலஂகரித ஸோஹே. ஜிந்ஹஹி பிலோகத முநி மந மோஹே..
ஜே ஜல சலஹிஂ தலஹி கீ நாஈ. டாப ந பூட஀ பேக அதிகாஈ..
அஸ்த்ர ஸஸ்த்ர ஸபு ஸாஜு பநாஈ. ரதீ ஸாரதிந்ஹ லிஏ போலாஈ..

8.2.299

चौपाई
rāuri rīti subāni baḍaāī. jagata bidita nigamāgama gāī..
kūra kuṭila khala kumati kalaṃkī. nīca nisīla nirīsa nisaṃkī..
tēu suni sarana sāmuhēṃ āē. sakṛta pranāmu kihēṃ apanāē..
dēkhi dōṣa kabahuom na ura ānē. suni guna sādhu samāja bakhānē..
kō sāhiba sēvakahi nēvājī. āpu samāja sāja saba sājī..
nija karatūti na samujhia sapanēṃ. sēvaka sakuca sōcu ura apanēṃ..
sō gōsāiom nahi dūsara kōpī. bhujā uṭhāi kahauom pana rōpī..
pasu nācata suka pāṭha prabīnā. guna gati naṭa pāṭhaka ādhīnā..

8.1.299

चौपाई
bāomdhē birada bīra rana gāḍhaē. nikasi bhaē pura bāhēra ṭhāḍhaē..
phērahiṃ catura turaga gati nānā. haraṣahiṃ suni suni pavana nisānā..
ratha sārathinha bicitra banāē. dhvaja patāka mani bhūṣana lāē..
cavaomra cāru kiṃkina dhuni karahī. bhānu jāna sōbhā apaharahīṃ..
sāvaomkarana aganita haya hōtē. tē tinha rathanha sārathinha jōtē..
suṃdara sakala alaṃkṛta sōhē. jinhahi bilōkata muni mana mōhē..
jē jala calahiṃ thalahi kī nāī. ṭāpa na būḍa bēga adhikāī..

7.2.299

चौपाई
ਰਾਉਰਿ ਰੀਤਿ ਸੁਬਾਨਿ ਬਡ਼ਾਈ। ਜਗਤ ਬਿਦਿਤ ਨਿਗਮਾਗਮ ਗਾਈ।।
ਕੂਰ ਕੁਟਿਲ ਖਲ ਕੁਮਤਿ ਕਲਂਕੀ। ਨੀਚ ਨਿਸੀਲ ਨਿਰੀਸ ਨਿਸਂਕੀ।।
ਤੇਉ ਸੁਨਿ ਸਰਨ ਸਾਮੁਹੇਂ ਆਏ। ਸਕਰਿਤ ਪ੍ਰਨਾਮੁ ਕਿਹੇਂ ਅਪਨਾਏ।।
ਦੇਖਿ ਦੋਸ਼ ਕਬਹੁਨ ਉਰ ਆਨੇ। ਸੁਨਿ ਗੁਨ ਸਾਧੁ ਸਮਾਜ ਬਖਾਨੇ।।
ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕਹਿ ਨੇਵਾਜੀ। ਆਪੁ ਸਮਾਜ ਸਾਜ ਸਬ ਸਾਜੀ।।
ਨਿਜ ਕਰਤੂਤਿ ਨ ਸਮੁਝਿਅ ਸਪਨੇਂ। ਸੇਵਕ ਸਕੁਚ ਸੋਚੁ ਉਰ ਅਪਨੇਂ।।
ਸੋ ਗੋਸਾਇਨਹਿ ਦੂਸਰ ਕੋਪੀ। ਭੁਜਾ ਉਠਾਇ ਕਹਉਪਨ ਰੋਪੀ।।
ਪਸੁ ਨਾਚਤ ਸੁਕ ਪਾਠ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਗੁਨ ਗਤਿ ਨਟ ਪਾਠਕ ਆਧੀਨਾ।।

7.1.299

चौपाई
ਬਾੇ ਬਿਰਦ ਬੀਰ ਰਨ ਗਾਢ਼ੇ। ਨਿਕਸਿ ਭਏ ਪੁਰ ਬਾਹੇਰ ਠਾਢ਼ੇ।।
ਫੇਰਹਿਂ ਚਤੁਰ ਤੁਰਗ ਗਤਿ ਨਾਨਾ। ਹਰਸ਼ਹਿਂ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਪਵਨ ਨਿਸਾਨਾ।।
ਰਥ ਸਾਰਥਿਨ੍ਹ ਬਿਚਿਤ੍ਰ ਬਨਾਏ। ਧ੍ਵਜ ਪਤਾਕ ਮਨਿ ਭੂਸ਼ਨ ਲਾਏ।।
ਚਵ ਚਾਰੁ ਕਿਂਕਿਨ ਧੁਨਿ ਕਰਹੀ। ਭਾਨੁ ਜਾਨ ਸੋਭਾ ਅਪਹਰਹੀਂ।।
ਸਾਵਰਨ ਅਗਨਿਤ ਹਯ ਹੋਤੇ। ਤੇ ਤਿਨ੍ਹ ਰਥਨ੍ਹ ਸਾਰਥਿਨ੍ਹ ਜੋਤੇ।।
ਸੁਂਦਰ ਸਕਲ ਅਲਂਕਰਿਤ ਸੋਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਹਿ ਬਿਲੋਕਤ ਮੁਨਿ ਮਨ ਮੋਹੇ।।
ਜੇ ਜਲ ਚਲਹਿਂ ਥਲਹਿ ਕੀ ਨਾਈ। ਟਾਪ ਨ ਬੂਡ਼ ਬੇਗ ਅਧਿਕਾਈ।।
ਅਸ੍ਤ੍ਰ ਸਸ੍ਤ੍ਰ ਸਬੁ ਸਾਜੁ ਬਨਾਈ। ਰਥੀ ਸਾਰਥਿਨ੍ਹ ਲਿਏ ਬੋਲਾਈ।।

6.2.299

चौपाई
ରାଉରି ରୀତି ସୁବାନି ବଡ଼ାଈ| ଜଗତ ବିଦିତ ନିଗମାଗମ ଗାଈ||
କୂର କୁଟିଲ ଖଲ କୁମତି କଲଂକୀ| ନୀଚ ନିସୀଲ ନିରୀସ ନିସଂକୀ||
ତେଉ ସୁନି ସରନ ସାମୁହେଂ ଆଏ| ସକୃତ ପ୍ରନାମୁ କିହେଂ ଅପନାଏ||
ଦେଖି ଦୋଷ କବହୁନ ଉର ଆନେ| ସୁନି ଗୁନ ସାଧୁ ସମାଜ ବଖାନେ||
କୋ ସାହିବ ସେବକହି ନେବାଜୀ| ଆପୁ ସମାଜ ସାଜ ସବ ସାଜୀ||
ନିଜ କରତୂତି ନ ସମୁଝିଅ ସପନେଂ| ସେବକ ସକୁଚ ସୋଚୁ ଉର ଅପନେଂ||
ସୋ ଗୋସାଇନହି ଦୂସର କୋପୀ| ଭୁଜା ଉଠାଇ କହଉପନ ରୋପୀ||
ପସୁ ନାଚତ ସୁକ ପାଠ ପ୍ରବୀନା| ଗୁନ ଗତି ନଟ ପାଠକ ଆଧୀନା||

6.1.299

चौपाई
ବାେ ବିରଦ ବୀର ରନ ଗାଢ଼େ| ନିକସି ଭଏ ପୁର ବାହେର ଠାଢ଼େ||
ଫେରହିଂ ଚତୁର ତୁରଗ ଗତି ନାନା| ହରଷହିଂ ସୁନି ସୁନି ପବନ ନିସାନା||
ରଥ ସାରଥିନ୍ହ ବିଚିତ୍ର ବନାଏ| ଧ୍ବଜ ପତାକ ମନି ଭୂଷନ ଲାଏ||
ଚବ ଚାରୁ କିଂକିନ ଧୁନି କରହୀ| ଭାନୁ ଜାନ ସୋଭା ଅପହରହୀଂ||
ସାବରନ ଅଗନିତ ହଯ ହୋତେ| ତେ ତିନ୍ହ ରଥନ୍ହ ସାରଥିନ୍ହ ଜୋତେ||
ସୁଂଦର ସକଲ ଅଲଂକୃତ ସୋହେ| ଜିନ୍ହହି ବିଲୋକତ ମୁନି ମନ ମୋହେ||
ଜେ ଜଲ ଚଲହିଂ ଥଲହି କୀ ନାଈ| ଟାପ ନ ବୂଡ଼ ବେଗ ଅଧିକାଈ||
ଅସ୍ତ୍ର ସସ୍ତ୍ର ସବୁ ସାଜୁ ବନାଈ| ରଥୀ ସାରଥିନ୍ହ ଲିଏ ବୋଲାଈ||

Pages

Subscribe to RSS - 299