10.2.299

चौपाई
రాఉరి రీతి సుబాని బడఈ. జగత బిదిత నిగమాగమ గాఈ..
కూర కుటిల ఖల కుమతి కలంకీ. నీచ నిసీల నిరీస నిసంకీ..
తేఉ సుని సరన సాముహేం ఆఏ. సకృత ప్రనాము కిహేం అపనాఏ..
దేఖి దోష కబహున ఉర ఆనే. సుని గున సాధు సమాజ బఖానే..
కో సాహిబ సేవకహి నేవాజీ. ఆపు సమాజ సాజ సబ సాజీ..
నిజ కరతూతి న సముఝిఅ సపనేం. సేవక సకుచ సోచు ఉర అపనేం..
సో గోసాఇనహి దూసర కోపీ. భుజా ఉఠాఇ కహఉపన రోపీ..
పసు నాచత సుక పాఠ ప్రబీనా. గున గతి నట పాఠక ఆధీనా..

दोहा/सोरठा
యోం సుధారి సనమాని జన కిఏ సాధు సిరమోర.
కో కృపాల బిను పాలిహై బిరిదావలి బరజోర..299..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: