300

10.2.300

चौपाई
సోక సనేహకి బాల సుభాఏ ఆయఉలాఇ రజాయసు బాఏ.
తబహుకృపాల హేరి నిజ ఓరా. సబహి భాి భల మానేఉ మోరా..
దేఖేఉపాయ సుమంగల మూలా. జానేఉస్వామి సహజ అనుకూలా..
బడం సమాజ బిలోకేఉభాగూ. బడం చూక సాహిబ అనురాగూ..
కృపా అనుగ్రహ అంగు అఘాఈ. కీన్హి కృపానిధి సబ అధికాఈ..
రాఖా మోర దులార గోసాఈం. అపనేం సీల సుభాయభలాఈం..
నాథ నిపట మైం కీన్హి ఢిఠాఈ. స్వామి సమాజ సకోచ బిహాఈ..
అబినయ బినయ జథారుచి బానీ. ఛమిహి దేఉ అతి ఆరతి జానీ..

10.1.300

चौपाई
కలిత కరిబరన్హి పరీం అారీం. కహి న జాహిం జేహి భాి సారీం..
చలే మత్తగజ ఘంట బిరాజీ. మనహుసుభగ సావన ఘన రాజీ..
బాహన అపర అనేక బిధానా. సిబికా సుభగ సుఖాసన జానా..
తిన్హ చఢ చలే బిప్రబర బృన్దా. జను తను ధరేం సకల శ్రుతి ఛందా..
మాగధ సూత బంది గునగాయక. చలే జాన చఢ జో జేహి లాయక..
బేసర ఊ బృషభ బహు జాతీ. చలే బస్తు భరి అగనిత భాీ..
కోటిన్హ కారి చలే కహారా. బిబిధ బస్తు కో బరనై పారా..
చలే సకల సేవక సముదాఈ. నిజ నిజ సాజు సమాజు బనాఈ..

9.2.300

चौपाई
ஸோக ஸநேஹகி பால ஸுபாஏ ஆயஉலாஇ ரஜாயஸு பாஏ.
தபஹுகரிபால ஹேரி நிஜ ஓரா. ஸபஹி பாி பல மாநேஉ மோரா..
தேகேஉபாய ஸுமஂகல மூலா. ஜாநேஉஸ்வாமி ஸஹஜ அநுகூலா..
பட஀ேஂ ஸமாஜ பிலோகேஉபாகூ. பட஀ீஂ சூக ஸாஹிப அநுராகூ..
கரிபா அநுக்ரஹ அஂகு அகாஈ. கீந்ஹி கரிபாநிதி ஸப அதிகாஈ..
ராகா மோர துலார கோஸாஈஂ. அபநேஂ ஸீல ஸுபாயபலாஈஂ..
நாத நிபட மைஂ கீந்ஹி டிடாஈ. ஸ்வாமி ஸமாஜ ஸகோச பிஹாஈ..
அபிநய பிநய ஜதாருசி பாநீ. சமிஹி தேஉ அதி ஆரதி ஜாநீ..

9.1.300

चौपाई
கலித கரிபரந்ஹி பரீஂ அாரீஂ. கஹி ந ஜாஹிஂ ஜேஹி பாி ஸாரீஂ..
சலே மத்தகஜ கஂட பிராஜீ. மநஹுஸுபக ஸாவந கந ராஜீ..
பாஹந அபர அநேக பிதாநா. ஸிபிகா ஸுபக ஸுகாஸந ஜாநா..
திந்ஹ சட஀ி சலே பிப்ரபர பரிந்தா. ஜநு தநு தரேஂ ஸகல ஷ்ருதி சஂதா..
மாகத ஸூத பஂதி குநகாயக. சலே ஜாந சட஀ி ஜோ ஜேஹி லாயக..
பேஸர ஊ பரிஷப பஹு ஜாதீ. சலே பஸ்து பரி அகநித பாீ..
கோடிந்ஹ காரி சலே கஹாரா. பிபித பஸ்து கோ பரநை பாரா..
சலே ஸகல ஸேவக ஸமுதாஈ. நிஜ நிஜ ஸாஜு ஸமாஜு பநாஈ..

8.2.300

चौपाई
sōka sanēhaom ki bāla subhāēom. āyauom lāi rajāyasu bāēom..
tabahuom kṛpāla hēri nija ōrā. sabahi bhāomti bhala mānēu mōrā..
dēkhēuom pāya sumaṃgala mūlā. jānēuom svāmi sahaja anukūlā..
baḍaēṃ samāja bilōkēuom bhāgū. baḍaīṃ cūka sāhiba anurāgū..
kṛpā anugraha aṃgu aghāī. kīnhi kṛpānidhi saba adhikāī..
rākhā mōra dulāra gōsāīṃ. apanēṃ sīla subhāyaom bhalāīṃ..
nātha nipaṭa maiṃ kīnhi ḍhiṭhāī. svāmi samāja sakōca bihāī..
abinaya binaya jathāruci bānī. chamihi dēu ati ārati jānī..

8.1.300

चौपाई
kalita karibaranhi parīṃ aombārīṃ. kahi na jāhiṃ jēhi bhāomti saomvārīṃ..
calē mattagaja ghaṃṭa birājī. manahuom subhaga sāvana ghana rājī..
bāhana apara anēka bidhānā. sibikā subhaga sukhāsana jānā..
tinha caḍhai calē biprabara bṛndā. janu tanu dharēṃ sakala śruti chaṃdā..
māgadha sūta baṃdi gunagāyaka. calē jāna caḍhai jō jēhi lāyaka..
bēsara ūomṭa bṛṣabha bahu jātī. calē bastu bhari aganita bhāomtī..
kōṭinha kāomvari calē kahārā. bibidha bastu kō baranai pārā..

7.2.300

चौपाई
ਸੋਕ ਸਨੇਹਕਿ ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਆਯਉਲਾਇ ਰਜਾਯਸੁ ਬਾਏ।
ਤਬਹੁਕਰਿਪਾਲ ਹੇਰਿ ਨਿਜ ਓਰਾ। ਸਬਹਿ ਭਾਿ ਭਲ ਮਾਨੇਉ ਮੋਰਾ।।
ਦੇਖੇਉਪਾਯ ਸੁਮਂਗਲ ਮੂਲਾ। ਜਾਨੇਉਸ੍ਵਾਮਿ ਸਹਜ ਅਨੁਕੂਲਾ।।
ਬਡ਼ੇਂ ਸਮਾਜ ਬਿਲੋਕੇਉਭਾਗੂ। ਬਡ਼ੀਂ ਚੂਕ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਰਾਗੂ।।
ਕਰਿਪਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਅਂਗੁ ਅਘਾਈ। ਕੀਨ੍ਹਿ ਕਰਿਪਾਨਿਧਿ ਸਬ ਅਧਿਕਾਈ।।
ਰਾਖਾ ਮੋਰ ਦੁਲਾਰ ਗੋਸਾਈਂ। ਅਪਨੇਂ ਸੀਲ ਸੁਭਾਯਭਲਾਈਂ।।
ਨਾਥ ਨਿਪਟ ਮੈਂ ਕੀਨ੍ਹਿ ਢਿਠਾਈ। ਸ੍ਵਾਮਿ ਸਮਾਜ ਸਕੋਚ ਬਿਹਾਈ।।
ਅਬਿਨਯ ਬਿਨਯ ਜਥਾਰੁਚਿ ਬਾਨੀ। ਛਮਿਹਿ ਦੇਉ ਅਤਿ ਆਰਤਿ ਜਾਨੀ।।

7.1.300

चौपाई
ਕਲਿਤ ਕਰਿਬਰਨ੍ਹਿ ਪਰੀਂ ਅਾਰੀਂ। ਕਹਿ ਨ ਜਾਹਿਂ ਜੇਹਿ ਭਾਿ ਸਾਰੀਂ।।
ਚਲੇ ਮਤ੍ਤਗਜ ਘਂਟ ਬਿਰਾਜੀ। ਮਨਹੁਸੁਭਗ ਸਾਵਨ ਘਨ ਰਾਜੀ।।
ਬਾਹਨ ਅਪਰ ਅਨੇਕ ਬਿਧਾਨਾ। ਸਿਬਿਕਾ ਸੁਭਗ ਸੁਖਾਸਨ ਜਾਨਾ।।
ਤਿਨ੍ਹ ਚਢ਼ਿ ਚਲੇ ਬਿਪ੍ਰਬਰ ਬਰਿਨ੍ਦਾ। ਜਨੁ ਤਨੁ ਧਰੇਂ ਸਕਲ ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਛਂਦਾ।।
ਮਾਗਧ ਸੂਤ ਬਂਦਿ ਗੁਨਗਾਯਕ। ਚਲੇ ਜਾਨ ਚਢ਼ਿ ਜੋ ਜੇਹਿ ਲਾਯਕ।।
ਬੇਸਰ ਊ ਬਰਿਸ਼ਭ ਬਹੁ ਜਾਤੀ। ਚਲੇ ਬਸ੍ਤੁ ਭਰਿ ਅਗਨਿਤ ਭਾੀ।।
ਕੋਟਿਨ੍ਹ ਕਾਰਿ ਚਲੇ ਕਹਾਰਾ। ਬਿਬਿਧ ਬਸ੍ਤੁ ਕੋ ਬਰਨੈ ਪਾਰਾ।।
ਚਲੇ ਸਕਲ ਸੇਵਕ ਸਮੁਦਾਈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਾਜੁ ਸਮਾਜੁ ਬਨਾਈ।।

6.2.300

चौपाई
ସୋକ ସନେହକି ବାଲ ସୁଭାଏ ଆଯଉଲାଇ ରଜାଯସୁ ବାଏ|
ତବହୁକୃପାଲ ହେରି ନିଜ ଓରା| ସବହି ଭାି ଭଲ ମାନେଉ ମୋରା||
ଦେଖେଉପାଯ ସୁମଂଗଲ ମୂଲା| ଜାନେଉସ୍ବାମି ସହଜ ଅନୁକୂଲା||
ବଡ଼େଂ ସମାଜ ବିଲୋକେଉଭାଗୂ| ବଡ଼ୀଂ ଚୂକ ସାହିବ ଅନୁରାଗୂ||
କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ଅଂଗୁ ଅଘାଈ| କୀନ୍ହି କୃପାନିଧି ସବ ଅଧିକାଈ||
ରାଖା ମୋର ଦୁଲାର ଗୋସାଈଂ| ଅପନେଂ ସୀଲ ସୁଭାଯଭଲାଈଂ||
ନାଥ ନିପଟ ମୈଂ କୀନ୍ହି ଢିଠାଈ| ସ୍ବାମି ସମାଜ ସକୋଚ ବିହାଈ||
ଅବିନଯ ବିନଯ ଜଥାରୁଚି ବାନୀ| ଛମିହି ଦେଉ ଅତି ଆରତି ଜାନୀ||

6.1.300

चौपाई
କଲିତ କରିବରନ୍ହି ପରୀଂ ଅାରୀଂ| କହି ନ ଜାହିଂ ଜେହି ଭାି ସାରୀଂ||
ଚଲେ ମତ୍ତଗଜ ଘଂଟ ବିରାଜୀ| ମନହୁସୁଭଗ ସାବନ ଘନ ରାଜୀ||
ବାହନ ଅପର ଅନେକ ବିଧାନା| ସିବିକା ସୁଭଗ ସୁଖାସନ ଜାନା||
ତିନ୍ହ ଚଢ଼ି ଚଲେ ବିପ୍ରବର ବୃନ୍ଦା| ଜନୁ ତନୁ ଧରେଂ ସକଲ ଶ୍ରୁତି ଛଂଦା||
ମାଗଧ ସୂତ ବଂଦି ଗୁନଗାଯକ| ଚଲେ ଜାନ ଚଢ଼ି ଜୋ ଜେହି ଲାଯକ||
ବେସର ଊ ବୃଷଭ ବହୁ ଜାତୀ| ଚଲେ ବସ୍ତୁ ଭରି ଅଗନିତ ଭାୀ||
କୋଟିନ୍ହ କାରି ଚଲେ କହାରା| ବିବିଧ ବସ୍ତୁ କୋ ବରନୈ ପାରା||
ଚଲେ ସକଲ ସେବକ ସମୁଦାଈ| ନିଜ ନିଜ ସାଜୁ ସମାଜୁ ବନାଈ||

Pages

Subscribe to RSS - 300