10.2.300

चौपाई
సోక సనేహకి బాల సుభాఏ ఆయఉలాఇ రజాయసు బాఏ.
తబహుకృపాల హేరి నిజ ఓరా. సబహి భాి భల మానేఉ మోరా..
దేఖేఉపాయ సుమంగల మూలా. జానేఉస్వామి సహజ అనుకూలా..
బడం సమాజ బిలోకేఉభాగూ. బడం చూక సాహిబ అనురాగూ..
కృపా అనుగ్రహ అంగు అఘాఈ. కీన్హి కృపానిధి సబ అధికాఈ..
రాఖా మోర దులార గోసాఈం. అపనేం సీల సుభాయభలాఈం..
నాథ నిపట మైం కీన్హి ఢిఠాఈ. స్వామి సమాజ సకోచ బిహాఈ..
అబినయ బినయ జథారుచి బానీ. ఛమిహి దేఉ అతి ఆరతి జానీ..

दोहा/सोरठा
సుహ్రద సుజాన సుసాహిబహి బహుత కహబ బడ ఖోరి.
ఆయసు దేఇఅ దేవ అబ సబఇ సుధారీ మోరి..300..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: