303

10.2.303

चौपाई
కృపాసింధు లఖి లోగ దుఖారే. నిజ సనేహసురపతి ఛల భారే..
సభా రాఉ గుర మహిసుర మంత్రీ. భరత భగతి సబ కై మతి జంత్రీ..
రామహి చితవత చిత్ర లిఖే సే. సకుచత బోలత బచన సిఖే సే..
భరత ప్రీతి నతి బినయ బడఈ. సునత సుఖద బరనత కఠినాఈ..
జాసు బిలోకి భగతి లవలేసూ. ప్రేమ మగన మునిగన మిథిలేసూ..
మహిమా తాసు కహై కిమి తులసీ. భగతి సుభాయసుమతి హియహులసీ..
ఆపు ఛోటి మహిమా బడ జానీ. కబికుల కాని మాని సకుచానీ..
కహి న సకతి గున రుచి అధికాఈ. మతి గతి బాల బచన కీ నాఈ..

10.1.303

चौपाई
బనఇ న బరనత బనీ బరాతా. హోహిం సగున సుందర సుభదాతా..
చారా చాషు బామ దిసి లేఈ. మనహుసకల మంగల కహి దేఈ..
దాహిన కాగ సుఖేత సుహావా. నకుల దరసు సబ కాహూపావా..
సానుకూల బహ త్రిబిధ బయారీ. సఘట సవాల ఆవ బర నారీ..
లోవా ఫిరి ఫిరి దరసు దేఖావా. సురభీ సనముఖ సిసుహి పిఆవా..
మృగమాలా ఫిరి దాహిని ఆఈ. మంగల గన జను దీన్హి దేఖాఈ..
ఛేమకరీ కహ ఛేమ బిసేషీ. స్యామా బామ సుతరు పర దేఖీ..
సనముఖ ఆయఉ దధి అరు మీనా. కర పుస్తక దుఇ బిప్ర ప్రబీనా..

9.2.303

चौपाई
கரிபாஸிஂது லகி லோக துகாரே. நிஜ ஸநேஹஸுரபதி சல பாரே..
ஸபா ராஉ குர மஹிஸுர மஂத்ரீ. பரத பகதி ஸப கை மதி ஜஂத்ரீ..
ராமஹி சிதவத சித்ர லிகே ஸே. ஸகுசத போலத பசந ஸிகே ஸே..
பரத ப்ரீதி நதி பிநய பட஀ாஈ. ஸுநத ஸுகத பரநத கடிநாஈ..
ஜாஸு பிலோகி பகதி லவலேஸூ. ப்ரேம மகந முநிகந மிதிலேஸூ..
மஹிமா தாஸு கஹை கிமி துலஸீ. பகதி ஸுபாயஸுமதி ஹியஹுலஸீ..
ஆபு சோடி மஹிமா பட஀ி ஜாநீ. கபிகுல காநி மாநி ஸகுசாநீ..
கஹி ந ஸகதி குந ருசி அதிகாஈ. மதி கதி பால பசந கீ நாஈ..

9.1.303

चौपाई
பநஇ ந பரநத பநீ பராதா. ஹோஹிஂ ஸகுந ஸுஂதர ஸுபதாதா..
சாரா சாஷு பாம திஸி லேஈ. மநஹுஸகல மஂகல கஹி தேஈ..
தாஹிந காக ஸுகேத ஸுஹாவா. நகுல தரஸு ஸப காஹூபாவா..
ஸாநுகூல பஹ த்ரிபித பயாரீ. ஸகட ஸவால ஆவ பர நாரீ..
லோவா பிரி பிரி தரஸு தேகாவா. ஸுரபீ ஸநமுக ஸிஸுஹி பிஆவா..
மரிகமாலா பிரி தாஹிநி ஆஈ. மஂகல கந ஜநு தீந்ஹி தேகாஈ..
சேமகரீ கஹ சேம பிஸேஷீ. ஸ்யாமா பாம ஸுதரு பர தேகீ..
ஸநமுக ஆயஉ ததி அரு மீநா. கர புஸ்தக துஇ பிப்ர ப்ரபீநா..

8.2.303

चौपाई
kṛpāsiṃdhu lakhi lōga dukhārē. nija sanēhaom surapati chala bhārē..
sabhā rāu gura mahisura maṃtrī. bharata bhagati saba kai mati jaṃtrī..
rāmahi citavata citra likhē sē. sakucata bōlata bacana sikhē sē..
bharata prīti nati binaya baḍaāī. sunata sukhada baranata kaṭhināī..
jāsu bilōki bhagati lavalēsū. prēma magana munigana mithilēsū..
mahimā tāsu kahai kimi tulasī. bhagati subhāyaom sumati hiyaom hulasī..
āpu chōṭi mahimā baḍai jānī. kabikula kāni māni sakucānī..

8.1.303

चौपाई
banai na baranata banī barātā. hōhiṃ saguna suṃdara subhadātā..
cārā cāṣu bāma disi lēī. manahuom sakala maṃgala kahi dēī..
dāhina kāga sukhēta suhāvā. nakula darasu saba kāhūom pāvā..
sānukūla baha tribidha bayārī. saghaṭa savāla āva bara nārī..
lōvā phiri phiri darasu dēkhāvā. surabhī sanamukha sisuhi piāvā..
mṛgamālā phiri dāhini āī. maṃgala gana janu dīnhi dēkhāī..
chēmakarī kaha chēma bisēṣī. syāmā bāma sutaru para dēkhī..
sanamukha āyau dadhi aru mīnā. kara pustaka dui bipra prabīnā..

7.2.303

चौपाई
ਕਰਿਪਾਸਿਂਧੁ ਲਖਿ ਲੋਗ ਦੁਖਾਰੇ। ਨਿਜ ਸਨੇਹਸੁਰਪਤਿ ਛਲ ਭਾਰੇ।।
ਸਭਾ ਰਾਉ ਗੁਰ ਮਹਿਸੁਰ ਮਂਤ੍ਰੀ। ਭਰਤ ਭਗਤਿ ਸਬ ਕੈ ਮਤਿ ਜਂਤ੍ਰੀ।।
ਰਾਮਹਿ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ੍ਰ ਲਿਖੇ ਸੇ। ਸਕੁਚਤ ਬੋਲਤ ਬਚਨ ਸਿਖੇ ਸੇ।।
ਭਰਤ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਤਿ ਬਿਨਯ ਬਡ਼ਾਈ। ਸੁਨਤ ਸੁਖਦ ਬਰਨਤ ਕਠਿਨਾਈ।।
ਜਾਸੁ ਬਿਲੋਕਿ ਭਗਤਿ ਲਵਲੇਸੂ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਮੁਨਿਗਨ ਮਿਥਿਲੇਸੂ।।
ਮਹਿਮਾ ਤਾਸੁ ਕਹੈ ਕਿਮਿ ਤੁਲਸੀ। ਭਗਤਿ ਸੁਭਾਯਸੁਮਤਿ ਹਿਯਹੁਲਸੀ।।
ਆਪੁ ਛੋਟਿ ਮਹਿਮਾ ਬਡ਼ਿ ਜਾਨੀ। ਕਬਿਕੁਲ ਕਾਨਿ ਮਾਨਿ ਸਕੁਚਾਨੀ।।
ਕਹਿ ਨ ਸਕਤਿ ਗੁਨ ਰੁਚਿ ਅਧਿਕਾਈ। ਮਤਿ ਗਤਿ ਬਾਲ ਬਚਨ ਕੀ ਨਾਈ।।

7.1.303

चौपाई
ਬਨਇ ਨ ਬਰਨਤ ਬਨੀ ਬਰਾਤਾ। ਹੋਹਿਂ ਸਗੁਨ ਸੁਂਦਰ ਸੁਭਦਾਤਾ।।
ਚਾਰਾ ਚਾਸ਼ੁ ਬਾਮ ਦਿਸਿ ਲੇਈ। ਮਨਹੁਸਕਲ ਮਂਗਲ ਕਹਿ ਦੇਈ।।
ਦਾਹਿਨ ਕਾਗ ਸੁਖੇਤ ਸੁਹਾਵਾ। ਨਕੁਲ ਦਰਸੁ ਸਬ ਕਾਹੂਪਾਵਾ।।
ਸਾਨੁਕੂਲ ਬਹ ਤ੍ਰਿਬਿਧ ਬਯਾਰੀ। ਸਘਟ ਸਵਾਲ ਆਵ ਬਰ ਨਾਰੀ।।
ਲੋਵਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਦਰਸੁ ਦੇਖਾਵਾ। ਸੁਰਭੀ ਸਨਮੁਖ ਸਿਸੁਹਿ ਪਿਆਵਾ।।
ਮਰਿਗਮਾਲਾ ਫਿਰਿ ਦਾਹਿਨਿ ਆਈ। ਮਂਗਲ ਗਨ ਜਨੁ ਦੀਨ੍ਹਿ ਦੇਖਾਈ।।
ਛੇਮਕਰੀ ਕਹ ਛੇਮ ਬਿਸੇਸ਼ੀ। ਸ੍ਯਾਮਾ ਬਾਮ ਸੁਤਰੁ ਪਰ ਦੇਖੀ।।
ਸਨਮੁਖ ਆਯਉ ਦਧਿ ਅਰੁ ਮੀਨਾ। ਕਰ ਪੁਸ੍ਤਕ ਦੁਇ ਬਿਪ੍ਰ ਪ੍ਰਬੀਨਾ।।

6.2.303

चौपाई
କୃପାସିଂଧୁ ଲଖି ଲୋଗ ଦୁଖାରେ| ନିଜ ସନେହସୁରପତି ଛଲ ଭାରେ||
ସଭା ରାଉ ଗୁର ମହିସୁର ମଂତ୍ରୀ| ଭରତ ଭଗତି ସବ କୈ ମତି ଜଂତ୍ରୀ||
ରାମହି ଚିତବତ ଚିତ୍ର ଲିଖେ ସେ| ସକୁଚତ ବୋଲତ ବଚନ ସିଖେ ସେ||
ଭରତ ପ୍ରୀତି ନତି ବିନଯ ବଡ଼ାଈ| ସୁନତ ସୁଖଦ ବରନତ କଠିନାଈ||
ଜାସୁ ବିଲୋକି ଭଗତି ଲବଲେସୂ| ପ୍ରେମ ମଗନ ମୁନିଗନ ମିଥିଲେସୂ||
ମହିମା ତାସୁ କହୈ କିମି ତୁଲସୀ| ଭଗତି ସୁଭାଯସୁମତି ହିଯହୁଲସୀ||
ଆପୁ ଛୋଟି ମହିମା ବଡ଼ି ଜାନୀ| କବିକୁଲ କାନି ମାନି ସକୁଚାନୀ||
କହି ନ ସକତି ଗୁନ ରୁଚି ଅଧିକାଈ| ମତି ଗତି ବାଲ ବଚନ କୀ ନାଈ||

6.1.303

चौपाई
ବନଇ ନ ବରନତ ବନୀ ବରାତା| ହୋହିଂ ସଗୁନ ସୁଂଦର ସୁଭଦାତା||
ଚାରା ଚାଷୁ ବାମ ଦିସି ଲେଈ| ମନହୁସକଲ ମଂଗଲ କହି ଦେଈ||
ଦାହିନ କାଗ ସୁଖେତ ସୁହାବା| ନକୁଲ ଦରସୁ ସବ କାହୂପାବା||
ସାନୁକୂଲ ବହ ତ୍ରିବିଧ ବଯାରୀ| ସଘଟ ସବାଲ ଆବ ବର ନାରୀ||
ଲୋବା ଫିରି ଫିରି ଦରସୁ ଦେଖାବା| ସୁରଭୀ ସନମୁଖ ସିସୁହି ପିଆବା||
ମୃଗମାଲା ଫିରି ଦାହିନି ଆଈ| ମଂଗଲ ଗନ ଜନୁ ଦୀନ୍ହି ଦେଖାଈ||
ଛେମକରୀ କହ ଛେମ ବିସେଷୀ| ସ୍ଯାମା ବାମ ସୁତରୁ ପର ଦେଖୀ||
ସନମୁଖ ଆଯଉ ଦଧି ଅରୁ ମୀନା| କର ପୁସ୍ତକ ଦୁଇ ବିପ୍ର ପ୍ରବୀନା||

Pages

Subscribe to RSS - 303