10.2.303

चौपाई
కృపాసింధు లఖి లోగ దుఖారే. నిజ సనేహసురపతి ఛల భారే..
సభా రాఉ గుర మహిసుర మంత్రీ. భరత భగతి సబ కై మతి జంత్రీ..
రామహి చితవత చిత్ర లిఖే సే. సకుచత బోలత బచన సిఖే సే..
భరత ప్రీతి నతి బినయ బడఈ. సునత సుఖద బరనత కఠినాఈ..
జాసు బిలోకి భగతి లవలేసూ. ప్రేమ మగన మునిగన మిథిలేసూ..
మహిమా తాసు కహై కిమి తులసీ. భగతి సుభాయసుమతి హియహులసీ..
ఆపు ఛోటి మహిమా బడ జానీ. కబికుల కాని మాని సకుచానీ..
కహి న సకతి గున రుచి అధికాఈ. మతి గతి బాల బచన కీ నాఈ..

दोहा/सोरठा
భరత బిమల జసు బిమల బిధు సుమతి చకోరకుమారి.
ఉదిత బిమల జన హృదయ నభ ఏకటక రహీ నిహారి..303..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: