304

10.2.304

चौपाई
భరత సుభాఉ న సుగమ నిగమహూ లఘు మతి చాపలతా కబి ఛమహూ.
కహత సునత సతి భాఉ భరత కో. సీయ రామ పద హోఇ న రత కో..
సుమిరత భరతహి ప్రేము రామ కో. జేహి న సులభ తేహి సరిస బామ కో..
దేఖి దయాల దసా సబహీ కీ. రామ సుజాన జాని జన జీ కీ..
ధరమ ధురీన ధీర నయ నాగర. సత్య సనేహ సీల సుఖ సాగర..
దేసు కాల లఖి సమఉ సమాజూ. నీతి ప్రీతి పాలక రఘురాజూ..
బోలే బచన బాని సరబసు సే. హిత పరినామ సునత ససి రసు సే..
తాత భరత తుమ్హ ధరమ ధురీనా. లోక బేద బిద ప్రేమ ప్రబీనా..

10.1.304

चौपाई
మంగల సగున సుగమ సబ తాకేం. సగున బ్రహ్మ సుందర సుత జాకేం..
రామ సరిస బరు దులహిని సీతా. సమధీ దసరథు జనకు పునీతా..
సుని అస బ్యాహు సగున సబ నాచే. అబ కీన్హే బిరంచి హమ సాే..
ఏహి బిధి కీన్హ బరాత పయానా. హయ గయ గాజహిం హనే నిసానా..
ఆవత జాని భానుకుల కేతూ. సరితన్హి జనక బాఏ సేతూ..
బీచ బీచ బర బాస బనాఏ. సురపుర సరిస సంపదా ఛాఏ..
అసన సయన బర బసన సుహాఏ. పావహిం సబ నిజ నిజ మన భాఏ..
నిత నూతన సుఖ లఖి అనుకూలే. సకల బరాతిన్హ మందిర భూలే..

9.2.304

चौपाई
பரத ஸுபாஉ ந ஸுகம நிகமஹூ லகு மதி சாபலதா கபி சமஹூ.
கஹத ஸுநத ஸதி பாஉ பரத கோ. ஸீய ராம பத ஹோஇ ந ரத கோ..
ஸுமிரத பரதஹி ப்ரேமு ராம கோ. ஜேஹி ந ஸுலப தேஹி ஸரிஸ பாம கோ..
தேகி தயால தஸா ஸபஹீ கீ. ராம ஸுஜாந ஜாநி ஜந ஜீ கீ..
தரம துரீந தீர நய நாகர. ஸத்ய ஸநேஹ ஸீல ஸுக ஸாகர..
தேஸு கால லகி ஸமஉ ஸமாஜூ. நீதி ப்ரீதி பாலக ரகுராஜூ..
போலே பசந பாநி ஸரபஸு ஸே. ஹித பரிநாம ஸுநத ஸஸி ரஸு ஸே..
தாத பரத தும்ஹ தரம துரீநா. லோக பேத பித ப்ரேம ப்ரபீநா..

9.1.304

चौपाई
மஂகல ஸகுந ஸுகம ஸப தாகேஂ. ஸகுந ப்ரஹ்ம ஸுஂதர ஸுத ஜாகேஂ..
ராம ஸரிஸ பரு துலஹிநி ஸீதா. ஸமதீ தஸரது ஜநகு புநீதா..
ஸுநி அஸ ப்யாஹு ஸகுந ஸப நாசே. அப கீந்ஹே பிரஂசி ஹம ஸாே..
ஏஹி பிதி கீந்ஹ பராத பயாநா. ஹய கய காஜஹிஂ ஹநே நிஸாநா..
ஆவத ஜாநி பாநுகுல கேதூ. ஸரிதந்ஹி ஜநக பாஏ ஸேதூ..
பீச பீச பர பாஸ பநாஏ. ஸுரபுர ஸரிஸ ஸஂபதா சாஏ..
அஸந ஸயந பர பஸந ஸுஹாஏ. பாவஹிஂ ஸப நிஜ நிஜ மந பாஏ..
நித நூதந ஸுக லகி அநுகூலே. ஸகல பராதிந்ஹ மஂதிர பூலே..

8.2.304

चौपाई
bharata subhāu na sugama nigamahūom. laghu mati cāpalatā kabi chamahūom..
kahata sunata sati bhāu bharata kō. sīya rāma pada hōi na rata kō..
sumirata bharatahi prēmu rāma kō. jēhi na sulabha tēhi sarisa bāma kō..
dēkhi dayāla dasā sabahī kī. rāma sujāna jāni jana jī kī..
dharama dhurīna dhīra naya nāgara. satya sanēha sīla sukha sāgara..
dēsu kāla lakhi samau samājū. nīti prīti pālaka raghurājū..
bōlē bacana bāni sarabasu sē. hita parināma sunata sasi rasu sē..

8.1.304

चौपाई
maṃgala saguna sugama saba tākēṃ. saguna brahma suṃdara suta jākēṃ..
rāma sarisa baru dulahini sītā. samadhī dasarathu janaku punītā..
suni asa byāhu saguna saba nācē. aba kīnhē biraṃci hama sāomcē..
ēhi bidhi kīnha barāta payānā. haya gaya gājahiṃ hanē nisānā..
āvata jāni bhānukula kētū. saritanhi janaka baomdhāē sētū..
bīca bīca bara bāsa banāē. surapura sarisa saṃpadā chāē..
asana sayana bara basana suhāē. pāvahiṃ saba nija nija mana bhāē..
nita nūtana sukha lakhi anukūlē. sakala barātinha maṃdira bhūlē..

7.2.304

चौपाई
ਭਰਤ ਸੁਭਾਉ ਨ ਸੁਗਮ ਨਿਗਮਹੂ ਲਘੁ ਮਤਿ ਚਾਪਲਤਾ ਕਬਿ ਛਮਹੂ।
ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਸਤਿ ਭਾਉ ਭਰਤ ਕੋ। ਸੀਯ ਰਾਮ ਪਦ ਹੋਇ ਨ ਰਤ ਕੋ।।
ਸੁਮਿਰਤ ਭਰਤਹਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਰਾਮ ਕੋ। ਜੇਹਿ ਨ ਸੁਲਭ ਤੇਹਿ ਸਰਿਸ ਬਾਮ ਕੋ।।
ਦੇਖਿ ਦਯਾਲ ਦਸਾ ਸਬਹੀ ਕੀ। ਰਾਮ ਸੁਜਾਨ ਜਾਨਿ ਜਨ ਜੀ ਕੀ।।
ਧਰਮ ਧੁਰੀਨ ਧੀਰ ਨਯ ਨਾਗਰ। ਸਤ੍ਯ ਸਨੇਹ ਸੀਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ।।
ਦੇਸੁ ਕਾਲ ਲਖਿ ਸਮਉ ਸਮਾਜੂ। ਨੀਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਾਲਕ ਰਘੁਰਾਜੂ।।
ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਬਾਨਿ ਸਰਬਸੁ ਸੇ। ਹਿਤ ਪਰਿਨਾਮ ਸੁਨਤ ਸਸਿ ਰਸੁ ਸੇ।।
ਤਾਤ ਭਰਤ ਤੁਮ੍ਹ ਧਰਮ ਧੁਰੀਨਾ। ਲੋਕ ਬੇਦ ਬਿਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਬੀਨਾ।।

7.1.304

चौपाई
ਮਂਗਲ ਸਗੁਨ ਸੁਗਮ ਸਬ ਤਾਕੇਂ। ਸਗੁਨ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸੁਂਦਰ ਸੁਤ ਜਾਕੇਂ।।
ਰਾਮ ਸਰਿਸ ਬਰੁ ਦੁਲਹਿਨਿ ਸੀਤਾ। ਸਮਧੀ ਦਸਰਥੁ ਜਨਕੁ ਪੁਨੀਤਾ।।
ਸੁਨਿ ਅਸ ਬ੍ਯਾਹੁ ਸਗੁਨ ਸਬ ਨਾਚੇ। ਅਬ ਕੀਨ੍ਹੇ ਬਿਰਂਚਿ ਹਮ ਸਾੇ।।
ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਕੀਨ੍ਹ ਬਰਾਤ ਪਯਾਨਾ। ਹਯ ਗਯ ਗਾਜਹਿਂ ਹਨੇ ਨਿਸਾਨਾ।।
ਆਵਤ ਜਾਨਿ ਭਾਨੁਕੁਲ ਕੇਤੂ। ਸਰਿਤਨ੍ਹਿ ਜਨਕ ਬਾਏ ਸੇਤੂ।।
ਬੀਚ ਬੀਚ ਬਰ ਬਾਸ ਬਨਾਏ। ਸੁਰਪੁਰ ਸਰਿਸ ਸਂਪਦਾ ਛਾਏ।।
ਅਸਨ ਸਯਨ ਬਰ ਬਸਨ ਸੁਹਾਏ। ਪਾਵਹਿਂ ਸਬ ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਨ ਭਾਏ।।
ਨਿਤ ਨੂਤਨ ਸੁਖ ਲਖਿ ਅਨੁਕੂਲੇ। ਸਕਲ ਬਰਾਤਿਨ੍ਹ ਮਂਦਿਰ ਭੂਲੇ।।

6.2.304

चौपाई
ଭରତ ସୁଭାଉ ନ ସୁଗମ ନିଗମହୂ ଲଘୁ ମତି ଚାପଲତା କବି ଛମହୂ|
କହତ ସୁନତ ସତି ଭାଉ ଭରତ କୋ| ସୀଯ ରାମ ପଦ ହୋଇ ନ ରତ କୋ||
ସୁମିରତ ଭରତହି ପ୍ରେମୁ ରାମ କୋ| ଜେହି ନ ସୁଲଭ ତେହି ସରିସ ବାମ କୋ||
ଦେଖି ଦଯାଲ ଦସା ସବହୀ କୀ| ରାମ ସୁଜାନ ଜାନି ଜନ ଜୀ କୀ||
ଧରମ ଧୁରୀନ ଧୀର ନଯ ନାଗର| ସତ୍ଯ ସନେହ ସୀଲ ସୁଖ ସାଗର||
ଦେସୁ କାଲ ଲଖି ସମଉ ସମାଜୂ| ନୀତି ପ୍ରୀତି ପାଲକ ରଘୁରାଜୂ||
ବୋଲେ ବଚନ ବାନି ସରବସୁ ସେ| ହିତ ପରିନାମ ସୁନତ ସସି ରସୁ ସେ||
ତାତ ଭରତ ତୁମ୍ହ ଧରମ ଧୁରୀନା| ଲୋକ ବେଦ ବିଦ ପ୍ରେମ ପ୍ରବୀନା||

6.1.304

चौपाई
ମଂଗଲ ସଗୁନ ସୁଗମ ସବ ତାକେଂ| ସଗୁନ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଂଦର ସୁତ ଜାକେଂ||
ରାମ ସରିସ ବରୁ ଦୁଲହିନି ସୀତା| ସମଧୀ ଦସରଥୁ ଜନକୁ ପୁନୀତା||
ସୁନି ଅସ ବ୍ଯାହୁ ସଗୁନ ସବ ନାଚେ| ଅବ କୀନ୍ହେ ବିରଂଚି ହମ ସାେ||
ଏହି ବିଧି କୀନ୍ହ ବରାତ ପଯାନା| ହଯ ଗଯ ଗାଜହିଂ ହନେ ନିସାନା||
ଆବତ ଜାନି ଭାନୁକୁଲ କେତୂ| ସରିତନ୍ହି ଜନକ ବାଏ ସେତୂ||
ବୀଚ ବୀଚ ବର ବାସ ବନାଏ| ସୁରପୁର ସରିସ ସଂପଦା ଛାଏ||
ଅସନ ସଯନ ବର ବସନ ସୁହାଏ| ପାବହିଂ ସବ ନିଜ ନିଜ ମନ ଭାଏ||
ନିତ ନୂତନ ସୁଖ ଲଖି ଅନୁକୂଲେ| ସକଲ ବରାତିନ୍ହ ମଂଦିର ଭୂଲେ||

Pages

Subscribe to RSS - 304