10.2.304

चौपाई
భరత సుభాఉ న సుగమ నిగమహూ లఘు మతి చాపలతా కబి ఛమహూ.
కహత సునత సతి భాఉ భరత కో. సీయ రామ పద హోఇ న రత కో..
సుమిరత భరతహి ప్రేము రామ కో. జేహి న సులభ తేహి సరిస బామ కో..
దేఖి దయాల దసా సబహీ కీ. రామ సుజాన జాని జన జీ కీ..
ధరమ ధురీన ధీర నయ నాగర. సత్య సనేహ సీల సుఖ సాగర..
దేసు కాల లఖి సమఉ సమాజూ. నీతి ప్రీతి పాలక రఘురాజూ..
బోలే బచన బాని సరబసు సే. హిత పరినామ సునత ససి రసు సే..
తాత భరత తుమ్హ ధరమ ధురీనా. లోక బేద బిద ప్రేమ ప్రబీనా..

दोहा/सोरठा
కరమ బచన మానస బిమల తుమ్హ సమాన తుమ్హ తాత.
గుర సమాజ లఘు బంధు గున కుసమయకిమి కహి జాత..304..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: