305

10.2.305

चौपाई
జానహు తాత తరని కుల రీతీ. సత్యసంధ పితు కీరతి ప్రీతీ..
సమఉ సమాజు లాజ గురుజన కీ. ఉదాసీన హిత అనహిత మన కీ..
తుమ్హహి బిదిత సబహీ కర కరమూ. ఆపన మోర పరమ హిత ధరమూ..
మోహి సబ భాి భరోస తుమ్హారా. తదపి కహఉఅవసర అనుసారా..
తాత తాత బిను బాత హమారీ. కేవల గురుకుల కృపాసారీ..
నతరు ప్రజా పరిజన పరివారూ. హమహి సహిత సబు హోత ఖుఆరూ..
జౌం బిను అవసర అథవదినేసూ. జగ కేహి కహహు న హోఇ కలేసూ..
తస ఉతపాతు తాత బిధి కీన్హా. ముని మిథిలేస రాఖి సబు లీన్హా..

10.1.305

चौपाई
కనక కలస భరి కోపర థారా. భాజన లలిత అనేక ప్రకారా..
భరే సుధాసమ సబ పకవానే. నానా భాి న జాహిం బఖానే..
ఫల అనేక బర బస్తు సుహాఈం. హరషి భేంట హిత భూప పఠాఈం..
భూషన బసన మహామని నానా. ఖగ మృగ హయ గయ బహుబిధి జానా..
మంగల సగున సుగంధ సుహాఏ. బహుత భాి మహిపాల పఠాఏ..
దధి చిఉరా ఉపహార అపారా. భరి భరి కారి చలే కహారా..
అగవానన్హ జబ దీఖి బరాతా.ఉర ఆనందు పులక భర గాతా..
దేఖి బనావ సహిత అగవానా. ముదిత బరాతిన్హ హనే నిసానా..

9.2.305

चौपाई
ஜாநஹு தாத தரநி குல ரீதீ. ஸத்யஸஂத பிது கீரதி ப்ரீதீ..
ஸமஉ ஸமாஜு லாஜ குருஜந கீ. உதாஸீந ஹித அநஹித மந கீ..
தும்ஹஹி பிதித ஸபஹீ கர கரமூ. ஆபந மோர பரம ஹித தரமூ..
மோஹி ஸப பாி பரோஸ தும்ஹாரா. ததபி கஹஉஅவஸர அநுஸாரா..
தாத தாத பிநு பாத ஹமாரீ. கேவல குருகுல கரிபாஸாரீ..
நதரு ப்ரஜா பரிஜந பரிவாரூ. ஹமஹி ஸஹித ஸபு ஹோத குஆரூ..
ஜௌஂ பிநு அவஸர அதவதிநேஸூ. ஜக கேஹி கஹஹு ந ஹோஇ கலேஸூ..
தஸ உதபாது தாத பிதி கீந்ஹா. முநி மிதிலேஸ ராகி ஸபு லீந்ஹா..

9.1.305

चौपाई
கநக கலஸ பரி கோபர தாரா. பாஜந லலித அநேக ப்ரகாரா..
பரே ஸுதாஸம ஸப பகவாநே. நாநா பாி ந ஜாஹிஂ பகாநே..
பல அநேக பர பஸ்து ஸுஹாஈஂ. ஹரஷி பேஂட ஹித பூப படாஈஂ..
பூஷந பஸந மஹாமநி நாநா. கக மரிக ஹய கய பஹுபிதி ஜாநா..
மஂகல ஸகுந ஸுகஂத ஸுஹாஏ. பஹுத பாி மஹிபால படாஏ..
ததி சிஉரா உபஹார அபாரா. பரி பரி காரி சலே கஹாரா..
அகவாநந்ஹ ஜப தீகி பராதா.உர ஆநஂது புலக பர காதா..
தேகி பநாவ ஸஹித அகவாநா. முதித பராதிந்ஹ ஹநே நிஸாநா..

8.2.305

चौपाई
jānahu tāta tarani kula rītī. satyasaṃdha pitu kīrati prītī..
samau samāju lāja gurujana kī. udāsīna hita anahita mana kī..
tumhahi bidita sabahī kara karamū. āpana mōra parama hita dharamū..
mōhi saba bhāomti bharōsa tumhārā. tadapi kahauom avasara anusārā..
tāta tāta binu bāta hamārī. kēvala gurukula kṛpāom saombhārī..
nataru prajā parijana parivārū. hamahi sahita sabu hōta khuārū..
jauṃ binu avasara athavaom dinēsū. jaga kēhi kahahu na hōi kalēsū..

8.1.305

चौपाई
kanaka kalasa bhari kōpara thārā. bhājana lalita anēka prakārā..
bharē sudhāsama saba pakavānē. nānā bhāomti na jāhiṃ bakhānē..
phala anēka bara bastu suhāīṃ. haraṣi bhēṃṭa hita bhūpa paṭhāīṃ..
bhūṣana basana mahāmani nānā. khaga mṛga haya gaya bahubidhi jānā..
maṃgala saguna sugaṃdha suhāē. bahuta bhāomti mahipāla paṭhāē..
dadhi ciurā upahāra apārā. bhari bhari kāomvari calē kahārā..
agavānanha jaba dīkhi barātā.ura ānaṃdu pulaka bhara gātā..
dēkhi banāva sahita agavānā. mudita barātinha hanē nisānā..

7.2.305

चौपाई
ਜਾਨਹੁ ਤਾਤ ਤਰਨਿ ਕੁਲ ਰੀਤੀ। ਸਤ੍ਯਸਂਧ ਪਿਤੁ ਕੀਰਤਿ ਪ੍ਰੀਤੀ।।
ਸਮਉ ਸਮਾਜੁ ਲਾਜ ਗੁਰੁਜਨ ਕੀ। ਉਦਾਸੀਨ ਹਿਤ ਅਨਹਿਤ ਮਨ ਕੀ।।
ਤੁਮ੍ਹਹਿ ਬਿਦਿਤ ਸਬਹੀ ਕਰ ਕਰਮੂ। ਆਪਨ ਮੋਰ ਪਰਮ ਹਿਤ ਧਰਮੂ।।
ਮੋਹਿ ਸਬ ਭਾਿ ਭਰੋਸ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ। ਤਦਪਿ ਕਹਉਅਵਸਰ ਅਨੁਸਾਰਾ।।
ਤਾਤ ਤਾਤ ਬਿਨੁ ਬਾਤ ਹਮਾਰੀ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੁਕੁਲ ਕਰਿਪਾਸਾਰੀ।।
ਨਤਰੁ ਪ੍ਰਜਾ ਪਰਿਜਨ ਪਰਿਵਾਰੂ। ਹਮਹਿ ਸਹਿਤ ਸਬੁ ਹੋਤ ਖੁਆਰੂ।।
ਜੌਂ ਬਿਨੁ ਅਵਸਰ ਅਥਵਦਿਨੇਸੂ। ਜਗ ਕੇਹਿ ਕਹਹੁ ਨ ਹੋਇ ਕਲੇਸੂ।।
ਤਸ ਉਤਪਾਤੁ ਤਾਤ ਬਿਧਿ ਕੀਨ੍ਹਾ। ਮੁਨਿ ਮਿਥਿਲੇਸ ਰਾਖਿ ਸਬੁ ਲੀਨ੍ਹਾ।।

7.1.305

चौपाई
ਕਨਕ ਕਲਸ ਭਰਿ ਕੋਪਰ ਥਾਰਾ। ਭਾਜਨ ਲਲਿਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ।।
ਭਰੇ ਸੁਧਾਸਮ ਸਬ ਪਕਵਾਨੇ। ਨਾਨਾ ਭਾਿ ਨ ਜਾਹਿਂ ਬਖਾਨੇ।।
ਫਲ ਅਨੇਕ ਬਰ ਬਸ੍ਤੁ ਸੁਹਾਈਂ। ਹਰਸ਼ਿ ਭੇਂਟ ਹਿਤ ਭੂਪ ਪਠਾਈਂ।।
ਭੂਸ਼ਨ ਬਸਨ ਮਹਾਮਨਿ ਨਾਨਾ। ਖਗ ਮਰਿਗ ਹਯ ਗਯ ਬਹੁਬਿਧਿ ਜਾਨਾ।।
ਮਂਗਲ ਸਗੁਨ ਸੁਗਂਧ ਸੁਹਾਏ। ਬਹੁਤ ਭਾਿ ਮਹਿਪਾਲ ਪਠਾਏ।।
ਦਧਿ ਚਿਉਰਾ ਉਪਹਾਰ ਅਪਾਰਾ। ਭਰਿ ਭਰਿ ਕਾਰਿ ਚਲੇ ਕਹਾਰਾ।।
ਅਗਵਾਨਨ੍ਹ ਜਬ ਦੀਖਿ ਬਰਾਤਾ।ਉਰ ਆਨਂਦੁ ਪੁਲਕ ਭਰ ਗਾਤਾ।।
ਦੇਖਿ ਬਨਾਵ ਸਹਿਤ ਅਗਵਾਨਾ। ਮੁਦਿਤ ਬਰਾਤਿਨ੍ਹ ਹਨੇ ਨਿਸਾਨਾ।।

6.2.305

चौपाई
ଜାନହୁ ତାତ ତରନି କୁଲ ରୀତୀ| ସତ୍ଯସଂଧ ପିତୁ କୀରତି ପ୍ରୀତୀ||
ସମଉ ସମାଜୁ ଲାଜ ଗୁରୁଜନ କୀ| ଉଦାସୀନ ହିତ ଅନହିତ ମନ କୀ||
ତୁମ୍ହହି ବିଦିତ ସବହୀ କର କରମୂ| ଆପନ ମୋର ପରମ ହିତ ଧରମୂ||
ମୋହି ସବ ଭାି ଭରୋସ ତୁମ୍ହାରା| ତଦପି କହଉଅବସର ଅନୁସାରା||
ତାତ ତାତ ବିନୁ ବାତ ହମାରୀ| କେବଲ ଗୁରୁକୁଲ କୃପାସାରୀ||
ନତରୁ ପ୍ରଜା ପରିଜନ ପରିବାରୂ| ହମହି ସହିତ ସବୁ ହୋତ ଖୁଆରୂ||
ଜୌଂ ବିନୁ ଅବସର ଅଥବଦିନେସୂ| ଜଗ କେହି କହହୁ ନ ହୋଇ କଲେସୂ||
ତସ ଉତପାତୁ ତାତ ବିଧି କୀନ୍ହା| ମୁନି ମିଥିଲେସ ରାଖି ସବୁ ଲୀନ୍ହା||

6.1.305

चौपाई
କନକ କଲସ ଭରି କୋପର ଥାରା| ଭାଜନ ଲଲିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରା||
ଭରେ ସୁଧାସମ ସବ ପକବାନେ| ନାନା ଭାି ନ ଜାହିଂ ବଖାନେ||
ଫଲ ଅନେକ ବର ବସ୍ତୁ ସୁହାଈଂ| ହରଷି ଭେଂଟ ହିତ ଭୂପ ପଠାଈଂ||
ଭୂଷନ ବସନ ମହାମନି ନାନା| ଖଗ ମୃଗ ହଯ ଗଯ ବହୁବିଧି ଜାନା||
ମଂଗଲ ସଗୁନ ସୁଗଂଧ ସୁହାଏ| ବହୁତ ଭାି ମହିପାଲ ପଠାଏ||
ଦଧି ଚିଉରା ଉପହାର ଅପାରା| ଭରି ଭରି କାରି ଚଲେ କହାରା||
ଅଗବାନନ୍ହ ଜବ ଦୀଖି ବରାତା|ଉର ଆନଂଦୁ ପୁଲକ ଭର ଗାତା||
ଦେଖି ବନାବ ସହିତ ଅଗବାନା| ମୁଦିତ ବରାତିନ୍ହ ହନେ ନିସାନା||

Pages

Subscribe to RSS - 305