10.2.305

चौपाई
జానహు తాత తరని కుల రీతీ. సత్యసంధ పితు కీరతి ప్రీతీ..
సమఉ సమాజు లాజ గురుజన కీ. ఉదాసీన హిత అనహిత మన కీ..
తుమ్హహి బిదిత సబహీ కర కరమూ. ఆపన మోర పరమ హిత ధరమూ..
మోహి సబ భాి భరోస తుమ్హారా. తదపి కహఉఅవసర అనుసారా..
తాత తాత బిను బాత హమారీ. కేవల గురుకుల కృపాసారీ..
నతరు ప్రజా పరిజన పరివారూ. హమహి సహిత సబు హోత ఖుఆరూ..
జౌం బిను అవసర అథవదినేసూ. జగ కేహి కహహు న హోఇ కలేసూ..
తస ఉతపాతు తాత బిధి కీన్హా. ముని మిథిలేస రాఖి సబు లీన్హా..

दोहा/सोरठा
రాజ కాజ సబ లాజ పతి ధరమ ధరని ధన ధామ.
గుర ప్రభాఉ పాలిహి సబహి భల హోఇహి పరినామ..305..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: