306

10.2.306

चौपाई
సహిత సమాజ తుమ్హార హమారా. ఘర బన గుర ప్రసాద రఖవారా..
మాతు పితా గుర స్వామి నిదేసూ. సకల ధరమ ధరనీధర సేసూ..
సో తుమ్హ కరహు కరావహు మోహూ. తాత తరనికుల పాలక హోహూ..
సాధక ఏక సకల సిధి దేనీ. కీరతి సుగతి భూతిమయ బేనీ..
సో బిచారి సహి సంకటు భారీ. కరహు ప్రజా పరివారు సుఖారీ..
బాీ బిపతి సబహిం మోహి భాఈ. తుమ్హహి అవధి భరి బడ కఠినాఈ..
జాని తుమ్హహి మృదు కహఉకఠోరా. కుసమయతాత న అనుచిత మోరా..
హోహిం కుఠాయసుబంధు సుహాఏ. ఓడఅహిం హాథ అసనిహు కే ఘాఏ..

10.1.306

चौपाई
బరషి సుమన సుర సుందరి గావహిం. ముదిత దేవ దుందుభీం బజావహిం..
బస్తు సకల రాఖీం నృప ఆగేం. బినయ కీన్హ తిన్హ అతి అనురాగేం..
ప్రేమ సమేత రాయసబు లీన్హా. భై బకసీస జాచకన్హి దీన్హా..
కరి పూజా మాన్యతా బడఈ. జనవాసే కహుచలే లవాఈ..
బసన బిచిత్ర పాడ పరహీం. దేఖి ధనహు ధన మదు పరిహరహీం..
అతి సుందర దీన్హేఉ జనవాసా. జహసబ కహుసబ భాి సుపాసా..
జానీ సియబరాత పుర ఆఈ. కఛు నిజ మహిమా ప్రగటి జనాఈ..
హృదయసుమిరి సబ సిద్ధి బోలాఈ. భూప పహునఈ కరన పఠాఈ..

9.2.306

चौपाई
ஸஹித ஸமாஜ தும்ஹார ஹமாரா. கர பந குர ப்ரஸாத ரகவாரா..
மாது பிதா குர ஸ்வாமி நிதேஸூ. ஸகல தரம தரநீதர ஸேஸூ..
ஸோ தும்ஹ கரஹு கராவஹு மோஹூ. தாத தரநிகுல பாலக ஹோஹூ..
ஸாதக ஏக ஸகல ஸிதி தேநீ. கீரதி ஸுகதி பூதிமய பேநீ..
ஸோ பிசாரி ஸஹி ஸஂகடு பாரீ. கரஹு ப்ரஜா பரிவாரு ஸுகாரீ..
பாீ பிபதி ஸபஹிஂ மோஹி பாஈ. தும்ஹஹி அவதி பரி பட஀ி கடிநாஈ..
ஜாநி தும்ஹஹி மரிது கஹஉகடோரா. குஸமயதாத ந அநுசித மோரா..
ஹோஹிஂ குடாயஸுபஂது ஸுஹாஏ. ஓட஀ிஅஹிஂ ஹாத அஸநிஹு கே காஏ..

9.1.306

चौपाई
பரஷி ஸுமந ஸுர ஸுஂதரி காவஹிஂ. முதித தேவ துஂதுபீஂ பஜாவஹிஂ..
பஸ்து ஸகல ராகீஂ நரிப ஆகேஂ. பிநய கீந்ஹ திந்ஹ அதி அநுராகேஂ..
ப்ரேம ஸமேத ராயஸபு லீந்ஹா. பை பகஸீஸ ஜாசகந்ஹி தீந்ஹா..
கரி பூஜா மாந்யதா பட஀ாஈ. ஜநவாஸே கஹுசலே லவாஈ..
பஸந பிசித்ர பாட஀ே பரஹீஂ. தேகி தநஹு தந மது பரிஹரஹீஂ..
அதி ஸுஂதர தீந்ஹேஉ ஜநவாஸா. ஜஹஸப கஹுஸப பாி ஸுபாஸா..
ஜாநீ ஸியபராத புர ஆஈ. கசு நிஜ மஹிமா ப்ரகடி ஜநாஈ..
ஹரிதயஸுமிரி ஸப ஸித்தி போலாஈ. பூப பஹுநஈ கரந படாஈ..

8.2.306

चौपाई
sahita samāja tumhāra hamārā. ghara bana gura prasāda rakhavārā..
mātu pitā gura svāmi nidēsū. sakala dharama dharanīdhara sēsū..
sō tumha karahu karāvahu mōhū. tāta taranikula pālaka hōhū..
sādhaka ēka sakala sidhi dēnī. kīrati sugati bhūtimaya bēnī..
sō bicāri sahi saṃkaṭu bhārī. karahu prajā parivāru sukhārī..
bāomṭī bipati sabahiṃ mōhi bhāī. tumhahi avadhi bhari baḍai kaṭhināī..
jāni tumhahi mṛdu kahauom kaṭhōrā. kusamayaom tāta na anucita mōrā..

8.1.306

चौपाई
baraṣi sumana sura suṃdari gāvahiṃ. mudita dēva duṃdubhīṃ bajāvahiṃ..
bastu sakala rākhīṃ nṛpa āgēṃ. binaya kīnha tinha ati anurāgēṃ..
prēma samēta rāyaom sabu līnhā. bhai bakasīsa jācakanhi dīnhā..
kari pūjā mānyatā baḍaāī. janavāsē kahuom calē lavāī..
basana bicitra pāomvaḍaē parahīṃ. dēkhi dhanahu dhana madu pariharahīṃ..
ati suṃdara dīnhēu janavāsā. jahaom saba kahuom saba bhāomti supāsā..
jānī siyaom barāta pura āī. kachu nija mahimā pragaṭi janāī..

7.2.306

चौपाई
ਸਹਿਤ ਸਮਾਜ ਤੁਮ੍ਹਾਰ ਹਮਾਰਾ। ਘਰ ਬਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਖਵਾਰਾ।।
ਮਾਤੁ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਸ੍ਵਾਮਿ ਨਿਦੇਸੂ। ਸਕਲ ਧਰਮ ਧਰਨੀਧਰ ਸੇਸੂ।।
ਸੋ ਤੁਮ੍ਹ ਕਰਹੁ ਕਰਾਵਹੁ ਮੋਹੂ। ਤਾਤ ਤਰਨਿਕੁਲ ਪਾਲਕ ਹੋਹੂ।।
ਸਾਧਕ ਏਕ ਸਕਲ ਸਿਧਿ ਦੇਨੀ। ਕੀਰਤਿ ਸੁਗਤਿ ਭੂਤਿਮਯ ਬੇਨੀ।।
ਸੋ ਬਿਚਾਰਿ ਸਹਿ ਸਂਕਟੁ ਭਾਰੀ। ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਜਾ ਪਰਿਵਾਰੁ ਸੁਖਾਰੀ।।
ਬਾੀ ਬਿਪਤਿ ਸਬਹਿਂ ਮੋਹਿ ਭਾਈ। ਤੁਮ੍ਹਹਿ ਅਵਧਿ ਭਰਿ ਬਡ਼ਿ ਕਠਿਨਾਈ।।
ਜਾਨਿ ਤੁਮ੍ਹਹਿ ਮਰਿਦੁ ਕਹਉਕਠੋਰਾ। ਕੁਸਮਯਤਾਤ ਨ ਅਨੁਚਿਤ ਮੋਰਾ।।
ਹੋਹਿਂ ਕੁਠਾਯਸੁਬਂਧੁ ਸੁਹਾਏ। ਓਡ਼ਿਅਹਿਂ ਹਾਥ ਅਸਨਿਹੁ ਕੇ ਘਾਏ।।

7.1.306

चौपाई
ਬਰਸ਼ਿ ਸੁਮਨ ਸੁਰ ਸੁਂਦਰਿ ਗਾਵਹਿਂ। ਮੁਦਿਤ ਦੇਵ ਦੁਂਦੁਭੀਂ ਬਜਾਵਹਿਂ।।
ਬਸ੍ਤੁ ਸਕਲ ਰਾਖੀਂ ਨਰਿਪ ਆਗੇਂ। ਬਿਨਯ ਕੀਨ੍ਹ ਤਿਨ੍ਹ ਅਤਿ ਅਨੁਰਾਗੇਂ।।
ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਤ ਰਾਯਸਬੁ ਲੀਨ੍ਹਾ। ਭੈ ਬਕਸੀਸ ਜਾਚਕਨ੍ਹਿ ਦੀਨ੍ਹਾ।।
ਕਰਿ ਪੂਜਾ ਮਾਨ੍ਯਤਾ ਬਡ਼ਾਈ। ਜਨਵਾਸੇ ਕਹੁਚਲੇ ਲਵਾਈ।।
ਬਸਨ ਬਿਚਿਤ੍ਰ ਪਾਡ਼ੇ ਪਰਹੀਂ। ਦੇਖਿ ਧਨਹੁ ਧਨ ਮਦੁ ਪਰਿਹਰਹੀਂ।।
ਅਤਿ ਸੁਂਦਰ ਦੀਨ੍ਹੇਉ ਜਨਵਾਸਾ। ਜਹਸਬ ਕਹੁਸਬ ਭਾਿ ਸੁਪਾਸਾ।।
ਜਾਨੀ ਸਿਯਬਰਾਤ ਪੁਰ ਆਈ। ਕਛੁ ਨਿਜ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟਿ ਜਨਾਈ।।
ਹਰਿਦਯਸੁਮਿਰਿ ਸਬ ਸਿਦ੍ਧਿ ਬੋਲਾਈ। ਭੂਪ ਪਹੁਨਈ ਕਰਨ ਪਠਾਈ।।

6.2.306

चौपाई
ସହିତ ସମାଜ ତୁମ୍ହାର ହମାରା| ଘର ବନ ଗୁର ପ୍ରସାଦ ରଖବାରା||
ମାତୁ ପିତା ଗୁର ସ୍ବାମି ନିଦେସୂ| ସକଲ ଧରମ ଧରନୀଧର ସେସୂ||
ସୋ ତୁମ୍ହ କରହୁ କରାବହୁ ମୋହୂ| ତାତ ତରନିକୁଲ ପାଲକ ହୋହୂ||
ସାଧକ ଏକ ସକଲ ସିଧି ଦେନୀ| କୀରତି ସୁଗତି ଭୂତିମଯ ବେନୀ||
ସୋ ବିଚାରି ସହି ସଂକଟୁ ଭାରୀ| କରହୁ ପ୍ରଜା ପରିବାରୁ ସୁଖାରୀ||
ବାୀ ବିପତି ସବହିଂ ମୋହି ଭାଈ| ତୁମ୍ହହି ଅବଧି ଭରି ବଡ଼ି କଠିନାଈ||
ଜାନି ତୁମ୍ହହି ମୃଦୁ କହଉକଠୋରା| କୁସମଯତାତ ନ ଅନୁଚିତ ମୋରା||
ହୋହିଂ କୁଠାଯସୁବଂଧୁ ସୁହାଏ| ଓଡ଼ିଅହିଂ ହାଥ ଅସନିହୁ କେ ଘାଏ||

6.1.306

चौपाई
ବରଷି ସୁମନ ସୁର ସୁଂଦରି ଗାବହିଂ| ମୁଦିତ ଦେବ ଦୁଂଦୁଭୀଂ ବଜାବହିଂ||
ବସ୍ତୁ ସକଲ ରାଖୀଂ ନୃପ ଆଗେଂ| ବିନଯ କୀନ୍ହ ତିନ୍ହ ଅତି ଅନୁରାଗେଂ||
ପ୍ରେମ ସମେତ ରାଯସବୁ ଲୀନ୍ହା| ଭୈ ବକସୀସ ଜାଚକନ୍ହି ଦୀନ୍ହା||
କରି ପୂଜା ମାନ୍ଯତା ବଡ଼ାଈ| ଜନବାସେ କହୁଚଲେ ଲବାଈ||
ବସନ ବିଚିତ୍ର ପାଡ଼େ ପରହୀଂ| ଦେଖି ଧନହୁ ଧନ ମଦୁ ପରିହରହୀଂ||
ଅତି ସୁଂଦର ଦୀନ୍ହେଉ ଜନବାସା| ଜହସବ କହୁସବ ଭାି ସୁପାସା||
ଜାନୀ ସିଯବରାତ ପୁର ଆଈ| କଛୁ ନିଜ ମହିମା ପ୍ରଗଟି ଜନାଈ||
ହୃଦଯସୁମିରି ସବ ସିଦ୍ଧି ବୋଲାଈ| ଭୂପ ପହୁନଈ କରନ ପଠାଈ||

Pages

Subscribe to RSS - 306