10.2.306

चौपाई
సహిత సమాజ తుమ్హార హమారా. ఘర బన గుర ప్రసాద రఖవారా..
మాతు పితా గుర స్వామి నిదేసూ. సకల ధరమ ధరనీధర సేసూ..
సో తుమ్హ కరహు కరావహు మోహూ. తాత తరనికుల పాలక హోహూ..
సాధక ఏక సకల సిధి దేనీ. కీరతి సుగతి భూతిమయ బేనీ..
సో బిచారి సహి సంకటు భారీ. కరహు ప్రజా పరివారు సుఖారీ..
బాీ బిపతి సబహిం మోహి భాఈ. తుమ్హహి అవధి భరి బడ కఠినాఈ..
జాని తుమ్హహి మృదు కహఉకఠోరా. కుసమయతాత న అనుచిత మోరా..
హోహిం కుఠాయసుబంధు సుహాఏ. ఓడఅహిం హాథ అసనిహు కే ఘాఏ..

दोहा/सोरठा
సేవక కర పద నయన సే ముఖ సో సాహిబు హోఇ.
తులసీ ప్రీతి కి రీతి సుని సుకబి సరాహహిం సోఇ..306..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: