307

10.2.307

चौपाई
సభా సకల సుని రఘుబర బానీ. ప్రేమ పయోధి అమిఅ జను సానీ..
సిథిల సమాజ సనేహ సమాధీ. దేఖి దసా చుప సారద సాధీ..
భరతహి భయఉ పరమ సంతోషూ. సనముఖ స్వామి బిముఖ దుఖ దోషూ..
ముఖ ప్రసన్న మన మిటా బిషాదూ. భా జను గూేహి గిరా ప్రసాదూ..
కీన్హ సప్రేమ ప్రనాము బహోరీ. బోలే పాని పంకరుహ జోరీ..
నాథ భయఉ సుఖు సాథ గఏ కో. లహేఉలాహు జగ జనము భఏ కో..
అబ కృపాల జస ఆయసు హోఈ. కరౌం సీస ధరి సాదర సోఈ..
సో అవలంబ దేవ మోహి దేఈ. అవధి పారు పావౌం జేహి సేఈ..

10.1.307

चौपाई
నిజ నిజ బాస బిలోకి బరాతీ. సుర సుఖ సకల సులభ సబ భాీ..
బిభవ భేద కఛు కోఉ న జానా. సకల జనక కర కరహిం బఖానా..
సియ మహిమా రఘునాయక జానీ. హరషే హృదయహేతు పహిచానీ..
పితు ఆగమను సునత దోఉ భాఈ. హృదయన అతి ఆనందు అమాఈ..
సకుచన్హ కహి న సకత గురు పాహీం. పితు దరసన లాలచు మన మాహీం..
బిస్వామిత్ర బినయ బడ దేఖీ. ఉపజా ఉర సంతోషు బిసేషీ..
హరషి బంధు దోఉ హృదయలగాఏ. పులక అంగ అంబక జల ఛాఏ..
చలే జహాదసరథు జనవాసే. మనహుసరోబర తకేఉ పిఆసే..

9.2.307

चौपाई
ஸபா ஸகல ஸுநி ரகுபர பாநீ. ப்ரேம பயோதி அமிஅ ஜநு ஸாநீ..
ஸிதில ஸமாஜ ஸநேஹ ஸமாதீ. தேகி தஸா சுப ஸாரத ஸாதீ..
பரதஹி பயஉ பரம ஸஂதோஷூ. ஸநமுக ஸ்வாமி பிமுக துக தோஷூ..
முக ப்ரஸந்ந மந மிடா பிஷாதூ. பா ஜநு கூேஹி கிரா ப்ரஸாதூ..
கீந்ஹ ஸப்ரேம ப்ரநாமு பஹோரீ. போலே பாநி பஂகருஹ ஜோரீ..
நாத பயஉ ஸுகு ஸாத கஏ கோ. லஹேஉலாஹு ஜக ஜநமு பஏ கோ..
அப கரிபால ஜஸ ஆயஸு ஹோஈ. கரௌஂ ஸீஸ தரி ஸாதர ஸோஈ..
ஸோ அவலஂப தேவ மோஹி தேஈ. அவதி பாரு பாவௌஂ ஜேஹி ஸேஈ..

9.1.307

चौपाई
நிஜ நிஜ பாஸ பிலோகி பராதீ. ஸுர ஸுக ஸகல ஸுலப ஸப பாீ..
பிபவ பேத கசு கோஉ ந ஜாநா. ஸகல ஜநக கர கரஹிஂ பகாநா..
ஸிய மஹிமா ரகுநாயக ஜாநீ. ஹரஷே ஹரிதயஹேது பஹிசாநீ..
பிது ஆகமநு ஸுநத தோஉ பாஈ. ஹரிதயந அதி ஆநஂது அமாஈ..
ஸகுசந்ஹ கஹி ந ஸகத குரு பாஹீஂ. பிது தரஸந லாலசு மந மாஹீஂ..
பிஸ்வாமித்ர பிநய பட஀ி தேகீ. உபஜா உர ஸஂதோஷு பிஸேஷீ..
ஹரஷி பஂது தோஉ ஹரிதயலகாஏ. புலக அஂக அஂபக ஜல சாஏ..
சலே ஜஹாதஸரது ஜநவாஸே. மநஹுஸரோபர தகேஉ பிஆஸே..

8.2.307

चौपाई
sabhā sakala suni raghubara bānī. prēma payōdhi amia janu sānī..
sithila samāja sanēha samādhī. dēkhi dasā cupa sārada sādhī..
bharatahi bhayau parama saṃtōṣū. sanamukha svāmi bimukha dukha dōṣū..
mukha prasanna mana miṭā biṣādū. bhā janu gūomgēhi girā prasādū..
kīnha saprēma pranāmu bahōrī. bōlē pāni paṃkaruha jōrī..
nātha bhayau sukhu sātha gaē kō. lahēuom lāhu jaga janamu bhaē kō..
aba kṛpāla jasa āyasu hōī. karauṃ sīsa dhari sādara sōī..
sō avalaṃba dēva mōhi dēī. avadhi pāru pāvauṃ jēhi sēī..

8.1.307

चौपाई
nija nija bāsa bilōki barātī. sura sukha sakala sulabha saba bhāomtī..
bibhava bhēda kachu kōu na jānā. sakala janaka kara karahiṃ bakhānā..
siya mahimā raghunāyaka jānī. haraṣē hṛdayaom hētu pahicānī..
pitu āgamanu sunata dōu bhāī. hṛdayaom na ati ānaṃdu amāī..
sakucanha kahi na sakata guru pāhīṃ. pitu darasana lālacu mana māhīṃ..
bisvāmitra binaya baḍai dēkhī. upajā ura saṃtōṣu bisēṣī..
haraṣi baṃdhu dōu hṛdayaom lagāē. pulaka aṃga aṃbaka jala chāē..

7.2.307

चौपाई
ਸਭਾ ਸਕਲ ਸੁਨਿ ਰਘੁਬਰ ਬਾਨੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਯੋਧਿ ਅਮਿਅ ਜਨੁ ਸਾਨੀ।।
ਸਿਥਿਲ ਸਮਾਜ ਸਨੇਹ ਸਮਾਧੀ। ਦੇਖਿ ਦਸਾ ਚੁਪ ਸਾਰਦ ਸਾਧੀ।।
ਭਰਤਹਿ ਭਯਉ ਪਰਮ ਸਂਤੋਸ਼ੂ। ਸਨਮੁਖ ਸ੍ਵਾਮਿ ਬਿਮੁਖ ਦੁਖ ਦੋਸ਼ੂ।।
ਮੁਖ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨ ਮਨ ਮਿਟਾ ਬਿਸ਼ਾਦੂ। ਭਾ ਜਨੁ ਗੂੇਹਿ ਗਿਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦੂ।।
ਕੀਨ੍ਹ ਸਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਨਾਮੁ ਬਹੋਰੀ। ਬੋਲੇ ਪਾਨਿ ਪਂਕਰੁਹ ਜੋਰੀ।।
ਨਾਥ ਭਯਉ ਸੁਖੁ ਸਾਥ ਗਏ ਕੋ। ਲਹੇਉਲਾਹੁ ਜਗ ਜਨਮੁ ਭਏ ਕੋ।।
ਅਬ ਕਰਿਪਾਲ ਜਸ ਆਯਸੁ ਹੋਈ। ਕਰੌਂ ਸੀਸ ਧਰਿ ਸਾਦਰ ਸੋਈ।।
ਸੋ ਅਵਲਂਬ ਦੇਵ ਮੋਹਿ ਦੇਈ। ਅਵਧਿ ਪਾਰੁ ਪਾਵੌਂ ਜੇਹਿ ਸੇਈ।।

7.1.307

चौपाई
ਨਿਜ ਨਿਜ ਬਾਸ ਬਿਲੋਕਿ ਬਰਾਤੀ। ਸੁਰ ਸੁਖ ਸਕਲ ਸੁਲਭ ਸਬ ਭਾੀ।।
ਬਿਭਵ ਭੇਦ ਕਛੁ ਕੋਉ ਨ ਜਾਨਾ। ਸਕਲ ਜਨਕ ਕਰ ਕਰਹਿਂ ਬਖਾਨਾ।।
ਸਿਯ ਮਹਿਮਾ ਰਘੁਨਾਯਕ ਜਾਨੀ। ਹਰਸ਼ੇ ਹਰਿਦਯਹੇਤੁ ਪਹਿਚਾਨੀ।।
ਪਿਤੁ ਆਗਮਨੁ ਸੁਨਤ ਦੋਉ ਭਾਈ। ਹਰਿਦਯਨ ਅਤਿ ਆਨਂਦੁ ਅਮਾਈ।।
ਸਕੁਚਨ੍ਹ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਗੁਰੁ ਪਾਹੀਂ। ਪਿਤੁ ਦਰਸਨ ਲਾਲਚੁ ਮਨ ਮਾਹੀਂ।।
ਬਿਸ੍ਵਾਮਿਤ੍ਰ ਬਿਨਯ ਬਡ਼ਿ ਦੇਖੀ। ਉਪਜਾ ਉਰ ਸਂਤੋਸ਼ੁ ਬਿਸੇਸ਼ੀ।।
ਹਰਸ਼ਿ ਬਂਧੁ ਦੋਉ ਹਰਿਦਯਲਗਾਏ। ਪੁਲਕ ਅਂਗ ਅਂਬਕ ਜਲ ਛਾਏ।।
ਚਲੇ ਜਹਾਦਸਰਥੁ ਜਨਵਾਸੇ। ਮਨਹੁਸਰੋਬਰ ਤਕੇਉ ਪਿਆਸੇ।।

6.2.307

चौपाई
ସଭା ସକଲ ସୁନି ରଘୁବର ବାନୀ| ପ୍ରେମ ପଯୋଧି ଅମିଅ ଜନୁ ସାନୀ||
ସିଥିଲ ସମାଜ ସନେହ ସମାଧୀ| ଦେଖି ଦସା ଚୁପ ସାରଦ ସାଧୀ||
ଭରତହି ଭଯଉ ପରମ ସଂତୋଷୂ| ସନମୁଖ ସ୍ବାମି ବିମୁଖ ଦୁଖ ଦୋଷୂ||
ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ ମନ ମିଟା ବିଷାଦୂ| ଭା ଜନୁ ଗୂେହି ଗିରା ପ୍ରସାଦୂ||
କୀନ୍ହ ସପ୍ରେମ ପ୍ରନାମୁ ବହୋରୀ| ବୋଲେ ପାନି ପଂକରୁହ ଜୋରୀ||
ନାଥ ଭଯଉ ସୁଖୁ ସାଥ ଗଏ କୋ| ଲହେଉଲାହୁ ଜଗ ଜନମୁ ଭଏ କୋ||
ଅବ କୃପାଲ ଜସ ଆଯସୁ ହୋଈ| କରୌଂ ସୀସ ଧରି ସାଦର ସୋଈ||
ସୋ ଅବଲଂବ ଦେବ ମୋହି ଦେଈ| ଅବଧି ପାରୁ ପାବୌଂ ଜେହି ସେଈ||

6.1.307

चौपाई
ନିଜ ନିଜ ବାସ ବିଲୋକି ବରାତୀ| ସୁର ସୁଖ ସକଲ ସୁଲଭ ସବ ଭାୀ||
ବିଭବ ଭେଦ କଛୁ କୋଉ ନ ଜାନା| ସକଲ ଜନକ କର କରହିଂ ବଖାନା||
ସିଯ ମହିମା ରଘୁନାଯକ ଜାନୀ| ହରଷେ ହୃଦଯହେତୁ ପହିଚାନୀ||
ପିତୁ ଆଗମନୁ ସୁନତ ଦୋଉ ଭାଈ| ହୃଦଯନ ଅତି ଆନଂଦୁ ଅମାଈ||
ସକୁଚନ୍ହ କହି ନ ସକତ ଗୁରୁ ପାହୀଂ| ପିତୁ ଦରସନ ଲାଲଚୁ ମନ ମାହୀଂ||
ବିସ୍ବାମିତ୍ର ବିନଯ ବଡ଼ି ଦେଖୀ| ଉପଜା ଉର ସଂତୋଷୁ ବିସେଷୀ||
ହରଷି ବଂଧୁ ଦୋଉ ହୃଦଯଲଗାଏ| ପୁଲକ ଅଂଗ ଅଂବକ ଜଲ ଛାଏ||
ଚଲେ ଜହାଦସରଥୁ ଜନବାସେ| ମନହୁସରୋବର ତକେଉ ପିଆସେ||

Pages

Subscribe to RSS - 307