10.2.307

चौपाई
సభా సకల సుని రఘుబర బానీ. ప్రేమ పయోధి అమిఅ జను సానీ..
సిథిల సమాజ సనేహ సమాధీ. దేఖి దసా చుప సారద సాధీ..
భరతహి భయఉ పరమ సంతోషూ. సనముఖ స్వామి బిముఖ దుఖ దోషూ..
ముఖ ప్రసన్న మన మిటా బిషాదూ. భా జను గూేహి గిరా ప్రసాదూ..
కీన్హ సప్రేమ ప్రనాము బహోరీ. బోలే పాని పంకరుహ జోరీ..
నాథ భయఉ సుఖు సాథ గఏ కో. లహేఉలాహు జగ జనము భఏ కో..
అబ కృపాల జస ఆయసు హోఈ. కరౌం సీస ధరి సాదర సోఈ..
సో అవలంబ దేవ మోహి దేఈ. అవధి పారు పావౌం జేహి సేఈ..

दोहा/सोरठा
దేవ దేవ అభిషేక హిత గుర అనుసాసను పాఇ.
ఆనేఉసబ తీరథ సలిలు తేహి కహకాహ రజాఇ..307..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: