308

5.2.308

चौपाई
ഏകു മനോരഥു ബഡമന മാഹീം. സഭയസകോച ജാത കഹി നാഹീം..
കഹഹു താത പ്രഭു ആയസു പാഈ. ബോലേ ബാനി സനേഹ സുഹാഈ..
ചിത്രകൂട സുചി ഥല തീരഥ ബന. ഖഗ മൃഗ സര സരി നിര്ഝര ഗിരിഗന..
പ്രഭു പദ അംകിത അവനി ബിസേഷീ. ആയസു ഹോഇ ത ആവൌം ദേഖീ..
അവസി അത്രി ആയസു സിര ധരഹൂ. താത ബിഗതഭയ കാനന ചരഹൂ..
മുനി പ്രസാദ ബനു മംഗല ദാതാ. പാവന പരമ സുഹാവന ഭ്രാതാ..
രിഷിനായകു ജഹആയസു ദേഹീം. രാഖേഹു തീരഥ ജലു ഥല തേഹീം..
സുനി പ്രഭു ബചന ഭരത സുഖ പാവാ. മുനി പദ കമല മുദിത സിരു നാവാ..

5.1.308

चौपाई
മുനിഹി ദംഡവത കീന്ഹ മഹീസാ. ബാര ബാര പദ രജ ധരി സീസാ..
കൌസിക രാഉ ലിയേ ഉര ലാഈ. കഹി അസീസ പൂഛീ കുസലാഈ..
പുനി ദംഡവത കരത ദോഉ ഭാഈ. ദേഖി നൃപതി ഉര സുഖു ന സമാഈ..
സുത ഹിയലാഇ ദുസഹ ദുഖ മേടേ. മൃതക സരീര പ്രാന ജനു ഭേംടേ..
പുനി ബസിഷ്ഠ പദ സിര തിന്ഹ നാഏ. പ്രേമ മുദിത മുനിബര ഉര ലാഏ..
ബിപ്ര ബൃംദ ബംദേ ദുഹുഭാഈം. മന ഭാവതീ അസീസേം പാഈം..
ഭരത സഹാനുജ കീന്ഹ പ്രനാമാ. ലിഏ ഉഠാഇ ലാഇ ഉര രാമാ..
ഹരഷേ ലഖന ദേഖി ദോഉ ഭ്രാതാ. മിലേ പ്രേമ പരിപൂരിത ഗാതാ..

4.2.308

चौपाई
ಏಕು ಮನೋರಥು ಬಡಮನ ಮಾಹೀಂ. ಸಭಯಸಕೋಚ ಜಾತ ಕಹಿ ನಾಹೀಂ..
ಕಹಹು ತಾತ ಪ್ರಭು ಆಯಸು ಪಾಈ. ಬೋಲೇ ಬಾನಿ ಸನೇಹ ಸುಹಾಈ..
ಚಿತ್ರಕೂಟ ಸುಚಿ ಥಲ ತೀರಥ ಬನ. ಖಗ ಮೃಗ ಸರ ಸರಿ ನಿರ್ಝರ ಗಿರಿಗನ..
ಪ್ರಭು ಪದ ಅಂಕಿತ ಅವನಿ ಬಿಸೇಷೀ. ಆಯಸು ಹೋಇ ತ ಆವೌಂ ದೇಖೀ..
ಅವಸಿ ಅತ್ರಿ ಆಯಸು ಸಿರ ಧರಹೂ. ತಾತ ಬಿಗತಭಯ ಕಾನನ ಚರಹೂ..
ಮುನಿ ಪ್ರಸಾದ ಬನು ಮಂಗಲ ದಾತಾ. ಪಾವನ ಪರಮ ಸುಹಾವನ ಭ್ರಾತಾ..
ರಿಷಿನಾಯಕು ಜಹಆಯಸು ದೇಹೀಂ. ರಾಖೇಹು ತೀರಥ ಜಲು ಥಲ ತೇಹೀಂ..
ಸುನಿ ಪ್ರಭು ಬಚನ ಭರತ ಸುಖ ಪಾವಾ. ಮುನಿ ಪದ ಕಮಲ ಮುದಿತ ಸಿರು ನಾವಾ..

4.1.308

चौपाई
ಮುನಿಹಿ ದಂಡವತ ಕೀನ್ಹ ಮಹೀಸಾ. ಬಾರ ಬಾರ ಪದ ರಜ ಧರಿ ಸೀಸಾ..
ಕೌಸಿಕ ರಾಉ ಲಿಯೇ ಉರ ಲಾಈ. ಕಹಿ ಅಸೀಸ ಪೂಛೀ ಕುಸಲಾಈ..
ಪುನಿ ದಂಡವತ ಕರತ ದೋಉ ಭಾಈ. ದೇಖಿ ನೃಪತಿ ಉರ ಸುಖು ನ ಸಮಾಈ..
ಸುತ ಹಿಯಲಾಇ ದುಸಹ ದುಖ ಮೇಟೇ. ಮೃತಕ ಸರೀರ ಪ್ರಾನ ಜನು ಭೇಂಟೇ..
ಪುನಿ ಬಸಿಷ್ಠ ಪದ ಸಿರ ತಿನ್ಹ ನಾಏ. ಪ್ರೇಮ ಮುದಿತ ಮುನಿಬರ ಉರ ಲಾಏ..
ಬಿಪ್ರ ಬೃಂದ ಬಂದೇ ದುಹುಭಾಈಂ. ಮನ ಭಾವತೀ ಅಸೀಸೇಂ ಪಾಈಂ..
ಭರತ ಸಹಾನುಜ ಕೀನ್ಹ ಪ್ರನಾಮಾ. ಲಿಏ ಉಠಾಇ ಲಾಇ ಉರ ರಾಮಾ..
ಹರಷೇ ಲಖನ ದೇಖಿ ದೋಉ ಭ್ರಾತಾ. ಮಿಲೇ ಪ್ರೇಮ ಪರಿಪೂರಿತ ಗಾತಾ..

3.2.308

चौपाई
એકુ મનોરથુ બડ઼ મન માહીં। સભયસકોચ જાત કહિ નાહીં।।
કહહુ તાત પ્રભુ આયસુ પાઈ। બોલે બાનિ સનેહ સુહાઈ।।
ચિત્રકૂટ સુચિ થલ તીરથ બન। ખગ મૃગ સર સરિ નિર્ઝર ગિરિગન।।
પ્રભુ પદ અંકિત અવનિ બિસેષી। આયસુ હોઇ ત આવૌં દેખી।।
અવસિ અત્રિ આયસુ સિર ધરહૂ। તાત બિગતભય કાનન ચરહૂ।।
મુનિ પ્રસાદ બનુ મંગલ દાતા। પાવન પરમ સુહાવન ભ્રાતા।।
રિષિનાયકુ જહઆયસુ દેહીં। રાખેહુ તીરથ જલુ થલ તેહીં।।
સુનિ પ્રભુ બચન ભરત સુખ પાવા। મુનિ પદ કમલ મુદિત સિરુ નાવા।।

3.1.308

चौपाई
મુનિહિ દંડવત કીન્હ મહીસા। બાર બાર પદ રજ ધરિ સીસા।।
કૌસિક રાઉ લિયે ઉર લાઈ। કહિ અસીસ પૂછી કુસલાઈ।।
પુનિ દંડવત કરત દોઉ ભાઈ। દેખિ નૃપતિ ઉર સુખુ ન સમાઈ।।
સુત હિયલાઇ દુસહ દુખ મેટે। મૃતક સરીર પ્રાન જનુ ભેંટે।।
પુનિ બસિષ્ઠ પદ સિર તિન્હ નાએ। પ્રેમ મુદિત મુનિબર ઉર લાએ।।
બિપ્ર બૃંદ બંદે દુહુભાઈં। મન ભાવતી અસીસેં પાઈં।।
ભરત સહાનુજ કીન્હ પ્રનામા। લિએ ઉઠાઇ લાઇ ઉર રામા।।
હરષે લખન દેખિ દોઉ ભ્રાતા। મિલે પ્રેમ પરિપૂરિત ગાતા।।

2.2.308

चौपाई
একু মনোরথু বড় মন মাহীং৷ সভযসকোচ জাত কহি নাহীং৷৷
কহহু তাত প্রভু আযসু পাঈ৷ বোলে বানি সনেহ সুহাঈ৷৷
চিত্রকূট সুচি থল তীরথ বন৷ খগ মৃগ সর সরি নির্ঝর গিরিগন৷৷
প্রভু পদ অংকিত অবনি বিসেষী৷ আযসু হোই ত আবৌং দেখী৷৷
অবসি অত্রি আযসু সির ধরহূ৷ তাত বিগতভয কানন চরহূ৷৷
মুনি প্রসাদ বনু মংগল দাতা৷ পাবন পরম সুহাবন ভ্রাতা৷৷
রিষিনাযকু জহআযসু দেহীং৷ রাখেহু তীরথ জলু থল তেহীং৷৷
সুনি প্রভু বচন ভরত সুখ পাবা৷ মুনি পদ কমল মুদিত সিরু নাবা৷৷

2.1.308

चौपाई
মুনিহি দংডবত কীন্হ মহীসা৷ বার বার পদ রজ ধরি সীসা৷৷
কৌসিক রাউ লিযে উর লাঈ৷ কহি অসীস পূছী কুসলাঈ৷৷
পুনি দংডবত করত দোউ ভাঈ৷ দেখি নৃপতি উর সুখু ন সমাঈ৷৷
সুত হিযলাই দুসহ দুখ মেটে৷ মৃতক সরীর প্রান জনু ভেংটে৷৷
পুনি বসিষ্ঠ পদ সির তিন্হ নাএ৷ প্রেম মুদিত মুনিবর উর লাএ৷৷
বিপ্র বৃংদ বংদে দুহুভাঈং৷ মন ভাবতী অসীসেং পাঈং৷৷
ভরত সহানুজ কীন্হ প্রনামা৷ লিএ উঠাই লাই উর রামা৷৷
হরষে লখন দেখি দোউ ভ্রাতা৷ মিলে প্রেম পরিপূরিত গাতা৷৷

1.2.308

चौपाई
एकु मनोरथु बड़ मन माहीं। सभयँ सकोच जात कहि नाहीं।।
कहहु तात प्रभु आयसु पाई। बोले बानि सनेह सुहाई।।
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन। खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन।।
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी। आयसु होइ त आवौं देखी।।
अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू। तात बिगतभय कानन चरहू।।
मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता। पावन परम सुहावन भ्राता।।
रिषिनायकु जहँ आयसु देहीं। राखेहु तीरथ जलु थल तेहीं।।
सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा। मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा।।

दोहा/सोरठा

1.1.308

चौपाई
मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। बार बार पद रज धरि सीसा।।
कौसिक राउ लिये उर लाई। कहि असीस पूछी कुसलाई।।
पुनि दंडवत करत दोउ भाई। देखि नृपति उर सुखु न समाई।।
सुत हियँ लाइ दुसह दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेंटे।।
पुनि बसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए।।
बिप्र बृंद बंदे दुहुँ भाईं। मन भावती असीसें पाईं।।
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ लाइ उर रामा।।
हरषे लखन देखि दोउ भ्राता। मिले प्रेम परिपूरित गाता।।

दोहा/सोरठा

Pages

Subscribe to RSS - 308