308

10.2.308

चौपाई
ఏకు మనోరథు బడమన మాహీం. సభయసకోచ జాత కహి నాహీం..
కహహు తాత ప్రభు ఆయసు పాఈ. బోలే బాని సనేహ సుహాఈ..
చిత్రకూట సుచి థల తీరథ బన. ఖగ మృగ సర సరి నిర్ఝర గిరిగన..
ప్రభు పద అంకిత అవని బిసేషీ. ఆయసు హోఇ త ఆవౌం దేఖీ..
అవసి అత్రి ఆయసు సిర ధరహూ. తాత బిగతభయ కానన చరహూ..
ముని ప్రసాద బను మంగల దాతా. పావన పరమ సుహావన భ్రాతా..
రిషినాయకు జహఆయసు దేహీం. రాఖేహు తీరథ జలు థల తేహీం..
సుని ప్రభు బచన భరత సుఖ పావా. ముని పద కమల ముదిత సిరు నావా..

10.1.308

चौपाई
మునిహి దండవత కీన్హ మహీసా. బార బార పద రజ ధరి సీసా..
కౌసిక రాఉ లియే ఉర లాఈ. కహి అసీస పూఛీ కుసలాఈ..
పుని దండవత కరత దోఉ భాఈ. దేఖి నృపతి ఉర సుఖు న సమాఈ..
సుత హియలాఇ దుసహ దుఖ మేటే. మృతక సరీర ప్రాన జను భేంటే..
పుని బసిష్ఠ పద సిర తిన్హ నాఏ. ప్రేమ ముదిత మునిబర ఉర లాఏ..
బిప్ర బృంద బందే దుహుభాఈం. మన భావతీ అసీసేం పాఈం..
భరత సహానుజ కీన్హ ప్రనామా. లిఏ ఉఠాఇ లాఇ ఉర రామా..
హరషే లఖన దేఖి దోఉ భ్రాతా. మిలే ప్రేమ పరిపూరిత గాతా..

9.2.308

चौपाई
ஏகு மநோரது பட஀ மந மாஹீஂ. ஸபயஸகோச ஜாத கஹி நாஹீஂ..
கஹஹு தாத ப்ரபு ஆயஸு பாஈ. போலே பாநி ஸநேஹ ஸுஹாஈ..
சித்ரகூட ஸுசி தல தீரத பந. கக மரிக ஸர ஸரி நிர்஀ர கிரிகந..
ப்ரபு பத அஂகித அவநி பிஸேஷீ. ஆயஸு ஹோஇ த ஆவௌஂ தேகீ..
அவஸி அத்ரி ஆயஸு ஸிர தரஹூ. தாத பிகதபய காநந சரஹூ..
முநி ப்ரஸாத பநு மஂகல தாதா. பாவந பரம ஸுஹாவந ப்ராதா..
ரிஷிநாயகு ஜஹஆயஸு தேஹீஂ. ராகேஹு தீரத ஜலு தல தேஹீஂ..
ஸுநி ப்ரபு பசந பரத ஸுக பாவா. முநி பத கமல முதித ஸிரு நாவா..

9.1.308

चौपाई
முநிஹி தஂடவத கீந்ஹ மஹீஸா. பார பார பத ரஜ தரி ஸீஸா..
கௌஸிக ராஉ லியே உர லாஈ. கஹி அஸீஸ பூசீ குஸலாஈ..
புநி தஂடவத கரத தோஉ பாஈ. தேகி நரிபதி உர ஸுகு ந ஸமாஈ..
ஸுத ஹியலாஇ துஸஹ துக மேடே. மரிதக ஸரீர ப்ராந ஜநு பேஂடே..
புநி பஸிஷ்ட பத ஸிர திந்ஹ நாஏ. ப்ரேம முதித முநிபர உர லாஏ..
பிப்ர பரிஂத பஂதே துஹுபாஈஂ. மந பாவதீ அஸீஸேஂ பாஈஂ..
பரத ஸஹாநுஜ கீந்ஹ ப்ரநாமா. லிஏ உடாஇ லாஇ உர ராமா..
ஹரஷே லகந தேகி தோஉ ப்ராதா. மிலே ப்ரேம பரிபூரித காதா..

8.2.308

चौपाई
ēku manōrathu baḍa mana māhīṃ. sabhayaom sakōca jāta kahi nāhīṃ..
kahahu tāta prabhu āyasu pāī. bōlē bāni sanēha suhāī..
citrakūṭa suci thala tīratha bana. khaga mṛga sara sari nirjhara girigana..
prabhu pada aṃkita avani bisēṣī. āyasu hōi ta āvauṃ dēkhī..
avasi atri āyasu sira dharahū. tāta bigatabhaya kānana carahū..
muni prasāda banu maṃgala dātā. pāvana parama suhāvana bhrātā..
riṣināyaku jahaom āyasu dēhīṃ. rākhēhu tīratha jalu thala tēhīṃ..

8.1.308

चौपाई
munihi daṃḍavata kīnha mahīsā. bāra bāra pada raja dhari sīsā..
kausika rāu liyē ura lāī. kahi asīsa pūchī kusalāī..
puni daṃḍavata karata dōu bhāī. dēkhi nṛpati ura sukhu na samāī..
suta hiyaom lāi dusaha dukha mēṭē. mṛtaka sarīra prāna janu bhēṃṭē..
puni basiṣṭha pada sira tinha nāē. prēma mudita munibara ura lāē..
bipra bṛṃda baṃdē duhuom bhāīṃ. mana bhāvatī asīsēṃ pāīṃ..
bharata sahānuja kīnha pranāmā. liē uṭhāi lāi ura rāmā..
haraṣē lakhana dēkhi dōu bhrātā. milē prēma paripūrita gātā..

7.2.308

चौपाई
ਏਕੁ ਮਨੋਰਥੁ ਬਡ਼ ਮਨ ਮਾਹੀਂ। ਸਭਯਸਕੋਚ ਜਾਤ ਕਹਿ ਨਾਹੀਂ।।
ਕਹਹੁ ਤਾਤ ਪ੍ਰਭੁ ਆਯਸੁ ਪਾਈ। ਬੋਲੇ ਬਾਨਿ ਸਨੇਹ ਸੁਹਾਈ।।
ਚਿਤ੍ਰਕੂਟ ਸੁਚਿ ਥਲ ਤੀਰਥ ਬਨ। ਖਗ ਮਰਿਗ ਸਰ ਸਰਿ ਨਿਰ੍ਝਰ ਗਿਰਿਗਨ।।
ਪ੍ਰਭੁ ਪਦ ਅਂਕਿਤ ਅਵਨਿ ਬਿਸੇਸ਼ੀ। ਆਯਸੁ ਹੋਇ ਤ ਆਵੌਂ ਦੇਖੀ।।
ਅਵਸਿ ਅਤ੍ਰਿ ਆਯਸੁ ਸਿਰ ਧਰਹੂ। ਤਾਤ ਬਿਗਤਭਯ ਕਾਨਨ ਚਰਹੂ।।
ਮੁਨਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਨੁ ਮਂਗਲ ਦਾਤਾ। ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਸੁਹਾਵਨ ਭ੍ਰਾਤਾ।।
ਰਿਸ਼ਿਨਾਯਕੁ ਜਹਆਯਸੁ ਦੇਹੀਂ। ਰਾਖੇਹੁ ਤੀਰਥ ਜਲੁ ਥਲ ਤੇਹੀਂ।।
ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਚਨ ਭਰਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾ। ਮੁਨਿ ਪਦ ਕਮਲ ਮੁਦਿਤ ਸਿਰੁ ਨਾਵਾ।।

7.1.308

चौपाई
ਮੁਨਿਹਿ ਦਂਡਵਤ ਕੀਨ੍ਹ ਮਹੀਸਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਦ ਰਜ ਧਰਿ ਸੀਸਾ।।
ਕੌਸਿਕ ਰਾਉ ਲਿਯੇ ਉਰ ਲਾਈ। ਕਹਿ ਅਸੀਸ ਪੂਛੀ ਕੁਸਲਾਈ।।
ਪੁਨਿ ਦਂਡਵਤ ਕਰਤ ਦੋਉ ਭਾਈ। ਦੇਖਿ ਨਰਿਪਤਿ ਉਰ ਸੁਖੁ ਨ ਸਮਾਈ।।
ਸੁਤ ਹਿਯਲਾਇ ਦੁਸਹ ਦੁਖ ਮੇਟੇ। ਮਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਨ ਜਨੁ ਭੇਂਟੇ।।
ਪੁਨਿ ਬਸਿਸ਼੍ਠ ਪਦ ਸਿਰ ਤਿਨ੍ਹ ਨਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਦਿਤ ਮੁਨਿਬਰ ਉਰ ਲਾਏ।।
ਬਿਪ੍ਰ ਬਰਿਂਦ ਬਂਦੇ ਦੁਹੁਭਾਈਂ। ਮਨ ਭਾਵਤੀ ਅਸੀਸੇਂ ਪਾਈਂ।।
ਭਰਤ ਸਹਾਨੁਜ ਕੀਨ੍ਹ ਪ੍ਰਨਾਮਾ। ਲਿਏ ਉਠਾਇ ਲਾਇ ਉਰ ਰਾਮਾ।।
ਹਰਸ਼ੇ ਲਖਨ ਦੇਖਿ ਦੋਉ ਭ੍ਰਾਤਾ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿਪੂਰਿਤ ਗਾਤਾ।।

6.2.308

चौपाई
ଏକୁ ମନୋରଥୁ ବଡ଼ ମନ ମାହୀଂ| ସଭଯସକୋଚ ଜାତ କହି ନାହୀଂ||
କହହୁ ତାତ ପ୍ରଭୁ ଆଯସୁ ପାଈ| ବୋଲେ ବାନି ସନେହ ସୁହାଈ||
ଚିତ୍ରକୂଟ ସୁଚି ଥଲ ତୀରଥ ବନ| ଖଗ ମୃଗ ସର ସରି ନିର୍ଝର ଗିରିଗନ||
ପ୍ରଭୁ ପଦ ଅଂକିତ ଅବନି ବିସେଷୀ| ଆଯସୁ ହୋଇ ତ ଆବୌଂ ଦେଖୀ||
ଅବସି ଅତ୍ରି ଆଯସୁ ସିର ଧରହୂ| ତାତ ବିଗତଭଯ କାନନ ଚରହୂ||
ମୁନି ପ୍ରସାଦ ବନୁ ମଂଗଲ ଦାତା| ପାବନ ପରମ ସୁହାବନ ଭ୍ରାତା||
ରିଷିନାଯକୁ ଜହଆଯସୁ ଦେହୀଂ| ରାଖେହୁ ତୀରଥ ଜଲୁ ଥଲ ତେହୀଂ||
ସୁନି ପ୍ରଭୁ ବଚନ ଭରତ ସୁଖ ପାବା| ମୁନି ପଦ କମଲ ମୁଦିତ ସିରୁ ନାବା||

6.1.308

चौपाई
ମୁନିହି ଦଂଡବତ କୀନ୍ହ ମହୀସା| ବାର ବାର ପଦ ରଜ ଧରି ସୀସା||
କୌସିକ ରାଉ ଲିଯେ ଉର ଲାଈ| କହି ଅସୀସ ପୂଛୀ କୁସଲାଈ||
ପୁନି ଦଂଡବତ କରତ ଦୋଉ ଭାଈ| ଦେଖି ନୃପତି ଉର ସୁଖୁ ନ ସମାଈ||
ସୁତ ହିଯଲାଇ ଦୁସହ ଦୁଖ ମେଟେ| ମୃତକ ସରୀର ପ୍ରାନ ଜନୁ ଭେଂଟେ||
ପୁନି ବସିଷ୍ଠ ପଦ ସିର ତିନ୍ହ ନାଏ| ପ୍ରେମ ମୁଦିତ ମୁନିବର ଉର ଲାଏ||
ବିପ୍ର ବୃଂଦ ବଂଦେ ଦୁହୁଭାଈଂ| ମନ ଭାବତୀ ଅସୀସେଂ ପାଈଂ||
ଭରତ ସହାନୁଜ କୀନ୍ହ ପ୍ରନାମା| ଲିଏ ଉଠାଇ ଲାଇ ଉର ରାମା||
ହରଷେ ଲଖନ ଦେଖି ଦୋଉ ଭ୍ରାତା| ମିଲେ ପ୍ରେମ ପରିପୂରିତ ଗାତା||

Pages

Subscribe to RSS - 308