309

5.2.309

चौपाई
ധന്യ ഭരത ജയ രാമ ഗോസാഈം. കഹത ദേവ ഹരഷത ബരിആഈ.
മുനി മിഥിലേസ സഭാസബ കാഹൂ. ഭരത ബചന സുനി ഭയഉ ഉഛാഹൂ..
ഭരത രാമ ഗുന ഗ്രാമ സനേഹൂ. പുലകി പ്രസംസത രാഉ ബിദേഹൂ..
സേവക സ്വാമി സുഭാഉ സുഹാവന. നേമു പേമു അതി പാവന പാവന..
മതി അനുസാര സരാഹന ലാഗേ. സചിവ സഭാസദ സബ അനുരാഗേ..
സുനി സുനി രാമ ഭരത സംബാദൂ. ദുഹു സമാജ ഹിയഹരഷു ബിഷാദൂ..
രാമ മാതു ദുഖു സുഖു സമ ജാനീ. കഹി ഗുന രാമ പ്രബോധീം രാനീ..
ഏക കഹഹിം രഘുബീര ബഡഈ. ഏക സരാഹത ഭരത ഭലാഈ..

5.1.309

चौपाई
രാമഹി ദേഖി ബരാത ജുഡനീ. പ്രീതി കി രീതി ന ജാതി ബഖാനീ..
നൃപ സമീപ സോഹഹിം സുത ചാരീ. ജനു ധന ധരമാദിക തനുധാരീ..
സുതന്ഹ സമേത ദസരഥഹി ദേഖീ. മുദിത നഗര നര നാരി ബിസേഷീ..
സുമന ബരിസി സുര ഹനഹിം നിസാനാ. നാകനടീം നാചഹിം കരി ഗാനാ..
സതാനംദ അരു ബിപ്ര സചിവ ഗന. മാഗധ സൂത ബിദുഷ ബംദീജന..
സഹിത ബരാത രാഉ സനമാനാ. ആയസു മാഗി ഫിരേ അഗവാനാ..
പ്രഥമ ബരാത ലഗന തേം ആഈ. താതേം പുര പ്രമോദു അധികാഈ..
ബ്രഹ്മാനംദു ലോഗ സബ ലഹഹീം. ബഢുദിവസ നിസി ബിധി സന കഹഹീം..

4.2.309

चौपाई
ಧನ್ಯ ಭರತ ಜಯ ರಾಮ ಗೋಸಾಈಂ. ಕಹತ ದೇವ ಹರಷತ ಬರಿಆಈ.
ಮುನಿ ಮಿಥಿಲೇಸ ಸಭಾಸಬ ಕಾಹೂ. ಭರತ ಬಚನ ಸುನಿ ಭಯಉ ಉಛಾಹೂ..
ಭರತ ರಾಮ ಗುನ ಗ್ರಾಮ ಸನೇಹೂ. ಪುಲಕಿ ಪ್ರಸಂಸತ ರಾಉ ಬಿದೇಹೂ..
ಸೇವಕ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಭಾಉ ಸುಹಾವನ. ನೇಮು ಪೇಮು ಅತಿ ಪಾವನ ಪಾವನ..
ಮತಿ ಅನುಸಾರ ಸರಾಹನ ಲಾಗೇ. ಸಚಿವ ಸಭಾಸದ ಸಬ ಅನುರಾಗೇ..
ಸುನಿ ಸುನಿ ರಾಮ ಭರತ ಸಂಬಾದೂ. ದುಹು ಸಮಾಜ ಹಿಯಹರಷು ಬಿಷಾದೂ..
ರಾಮ ಮಾತು ದುಖು ಸುಖು ಸಮ ಜಾನೀ. ಕಹಿ ಗುನ ರಾಮ ಪ್ರಬೋಧೀಂ ರಾನೀ..
ಏಕ ಕಹಹಿಂ ರಘುಬೀರ ಬಡಈ. ಏಕ ಸರಾಹತ ಭರತ ಭಲಾಈ..

4.1.309

चौपाई
ರಾಮಹಿ ದೇಖಿ ಬರಾತ ಜುಡನೀ. ಪ್ರೀತಿ ಕಿ ರೀತಿ ನ ಜಾತಿ ಬಖಾನೀ..
ನೃಪ ಸಮೀಪ ಸೋಹಹಿಂ ಸುತ ಚಾರೀ. ಜನು ಧನ ಧರಮಾದಿಕ ತನುಧಾರೀ..
ಸುತನ್ಹ ಸಮೇತ ದಸರಥಹಿ ದೇಖೀ. ಮುದಿತ ನಗರ ನರ ನಾರಿ ಬಿಸೇಷೀ..
ಸುಮನ ಬರಿಸಿ ಸುರ ಹನಹಿಂ ನಿಸಾನಾ. ನಾಕನಟೀಂ ನಾಚಹಿಂ ಕರಿ ಗಾನಾ..
ಸತಾನಂದ ಅರು ಬಿಪ್ರ ಸಚಿವ ಗನ. ಮಾಗಧ ಸೂತ ಬಿದುಷ ಬಂದೀಜನ..
ಸಹಿತ ಬರಾತ ರಾಉ ಸನಮಾನಾ. ಆಯಸು ಮಾಗಿ ಫಿರೇ ಅಗವಾನಾ..
ಪ್ರಥಮ ಬರಾತ ಲಗನ ತೇಂ ಆಈ. ತಾತೇಂ ಪುರ ಪ್ರಮೋದು ಅಧಿಕಾಈ..
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದು ಲೋಗ ಸಬ ಲಹಹೀಂ. ಬಢುದಿವಸ ನಿಸಿ ಬಿಧಿ ಸನ ಕಹಹೀಂ..

3.2.309

चौपाई
ધન્ય ભરત જય રામ ગોસાઈં। કહત દેવ હરષત બરિઆઈ।
મુનિ મિથિલેસ સભાસબ કાહૂ। ભરત બચન સુનિ ભયઉ ઉછાહૂ।।
ભરત રામ ગુન ગ્રામ સનેહૂ। પુલકિ પ્રસંસત રાઉ બિદેહૂ।।
સેવક સ્વામિ સુભાઉ સુહાવન। નેમુ પેમુ અતિ પાવન પાવન।।
મતિ અનુસાર સરાહન લાગે। સચિવ સભાસદ સબ અનુરાગે।।
સુનિ સુનિ રામ ભરત સંબાદૂ। દુહુ સમાજ હિયહરષુ બિષાદૂ।।
રામ માતુ દુખુ સુખુ સમ જાની। કહિ ગુન રામ પ્રબોધીં રાની।।
એક કહહિં રઘુબીર બડ઼ાઈ। એક સરાહત ભરત ભલાઈ।।

3.1.309

चौपाई
રામહિ દેખિ બરાત જુડ઼ાની। પ્રીતિ કિ રીતિ ન જાતિ બખાની।।
નૃપ સમીપ સોહહિં સુત ચારી। જનુ ધન ધરમાદિક તનુધારી।।
સુતન્હ સમેત દસરથહિ દેખી। મુદિત નગર નર નારિ બિસેષી।।
સુમન બરિસિ સુર હનહિં નિસાના। નાકનટીં નાચહિં કરિ ગાના।।
સતાનંદ અરુ બિપ્ર સચિવ ગન। માગધ સૂત બિદુષ બંદીજન।।
સહિત બરાત રાઉ સનમાના। આયસુ માગિ ફિરે અગવાના।।
પ્રથમ બરાત લગન તેં આઈ। તાતેં પુર પ્રમોદુ અધિકાઈ।।
બ્રહ્માનંદુ લોગ સબ લહહીં। બઢ઼હુદિવસ નિસિ બિધિ સન કહહીં।।

2.2.309

चौपाई
ধন্য ভরত জয রাম গোসাঈং৷ কহত দেব হরষত বরিআঈ৷
মুনি মিথিলেস সভাসব কাহূ৷ ভরত বচন সুনি ভযউ উছাহূ৷৷
ভরত রাম গুন গ্রাম সনেহূ৷ পুলকি প্রসংসত রাউ বিদেহূ৷৷
সেবক স্বামি সুভাউ সুহাবন৷ নেমু পেমু অতি পাবন পাবন৷৷
মতি অনুসার সরাহন লাগে৷ সচিব সভাসদ সব অনুরাগে৷৷
সুনি সুনি রাম ভরত সংবাদূ৷ দুহু সমাজ হিযহরষু বিষাদূ৷৷
রাম মাতু দুখু সুখু সম জানী৷ কহি গুন রাম প্রবোধীং রানী৷৷
এক কহহিং রঘুবীর বড়াঈ৷ এক সরাহত ভরত ভলাঈ৷৷

2.1.309

चौपाई
রামহি দেখি বরাত জুড়ানী৷ প্রীতি কি রীতি ন জাতি বখানী৷৷
নৃপ সমীপ সোহহিং সুত চারী৷ জনু ধন ধরমাদিক তনুধারী৷৷
সুতন্হ সমেত দসরথহি দেখী৷ মুদিত নগর নর নারি বিসেষী৷৷
সুমন বরিসি সুর হনহিং নিসানা৷ নাকনটীং নাচহিং করি গানা৷৷
সতানংদ অরু বিপ্র সচিব গন৷ মাগধ সূত বিদুষ বংদীজন৷৷
সহিত বরাত রাউ সনমানা৷ আযসু মাগি ফিরে অগবানা৷৷
প্রথম বরাত লগন তেং আঈ৷ তাতেং পুর প্রমোদু অধিকাঈ৷৷
ব্রহ্মানংদু লোগ সব লহহীং৷ বঢ়হুদিবস নিসি বিধি সন কহহীং৷৷

1.2.309

चौपाई
धन्य भरत जय राम गोसाईं। कहत देव हरषत बरिआई।
मुनि मिथिलेस सभाँ सब काहू। भरत बचन सुनि भयउ उछाहू।।
भरत राम गुन ग्राम सनेहू। पुलकि प्रसंसत राउ बिदेहू।।
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन। नेमु पेमु अति पावन पावन।।
मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे।।
सुनि सुनि राम भरत संबादू। दुहु समाज हियँ हरषु बिषादू।।
राम मातु दुखु सुखु सम जानी। कहि गुन राम प्रबोधीं रानी।।
एक कहहिं रघुबीर बड़ाई। एक सराहत भरत भलाई।।

दोहा/सोरठा

1.1.309

चौपाई
रामहि देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी।।
नृप समीप सोहहिं सुत चारी। जनु धन धरमादिक तनुधारी।।
सुतन्ह समेत दसरथहि देखी। मुदित नगर नर नारि बिसेषी।।
सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना। नाकनटीं नाचहिं करि गाना।।
सतानंद अरु बिप्र सचिव गन। मागध सूत बिदुष बंदीजन।।
सहित बरात राउ सनमाना। आयसु मागि फिरे अगवाना।।
प्रथम बरात लगन तें आई। तातें पुर प्रमोदु अधिकाई।।
ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं। बढ़हुँ दिवस निसि बिधि सन कहहीं।।

दोहा/सोरठा

Pages

Subscribe to RSS - 309