309

10.2.309

चौपाई
ధన్య భరత జయ రామ గోసాఈం. కహత దేవ హరషత బరిఆఈ.
ముని మిథిలేస సభాసబ కాహూ. భరత బచన సుని భయఉ ఉఛాహూ..
భరత రామ గున గ్రామ సనేహూ. పులకి ప్రసంసత రాఉ బిదేహూ..
సేవక స్వామి సుభాఉ సుహావన. నేము పేము అతి పావన పావన..
మతి అనుసార సరాహన లాగే. సచివ సభాసద సబ అనురాగే..
సుని సుని రామ భరత సంబాదూ. దుహు సమాజ హియహరషు బిషాదూ..
రామ మాతు దుఖు సుఖు సమ జానీ. కహి గున రామ ప్రబోధీం రానీ..
ఏక కహహిం రఘుబీర బడఈ. ఏక సరాహత భరత భలాఈ..

10.1.309

चौपाई
రామహి దేఖి బరాత జుడనీ. ప్రీతి కి రీతి న జాతి బఖానీ..
నృప సమీప సోహహిం సుత చారీ. జను ధన ధరమాదిక తనుధారీ..
సుతన్హ సమేత దసరథహి దేఖీ. ముదిత నగర నర నారి బిసేషీ..
సుమన బరిసి సుర హనహిం నిసానా. నాకనటీం నాచహిం కరి గానా..
సతానంద అరు బిప్ర సచివ గన. మాగధ సూత బిదుష బందీజన..
సహిత బరాత రాఉ సనమానా. ఆయసు మాగి ఫిరే అగవానా..
ప్రథమ బరాత లగన తేం ఆఈ. తాతేం పుర ప్రమోదు అధికాఈ..
బ్రహ్మానందు లోగ సబ లహహీం. బఢుదివస నిసి బిధి సన కహహీం..

9.2.309

चौपाई
தந்ய பரத ஜய ராம கோஸாஈஂ. கஹத தேவ ஹரஷத பரிஆஈ.
முநி மிதிலேஸ ஸபாஸப காஹூ. பரத பசந ஸுநி பயஉ உசாஹூ..
பரத ராம குந க்ராம ஸநேஹூ. புலகி ப்ரஸஂஸத ராஉ பிதேஹூ..
ஸேவக ஸ்வாமி ஸுபாஉ ஸுஹாவந. நேமு பேமு அதி பாவந பாவந..
மதி அநுஸார ஸராஹந லாகே. ஸசிவ ஸபாஸத ஸப அநுராகே..
ஸுநி ஸுநி ராம பரத ஸஂபாதூ. துஹு ஸமாஜ ஹியஹரஷு பிஷாதூ..
ராம மாது துகு ஸுகு ஸம ஜாநீ. கஹி குந ராம ப்ரபோதீஂ ராநீ..
ஏக கஹஹிஂ ரகுபீர பட஀ாஈ. ஏக ஸராஹத பரத பலாஈ..

9.1.309

चौपाई
ராமஹி தேகி பராத ஜுட஀ாநீ. ப்ரீதி கி ரீதி ந ஜாதி பகாநீ..
நரிப ஸமீப ஸோஹஹிஂ ஸுத சாரீ. ஜநு தந தரமாதிக தநுதாரீ..
ஸுதந்ஹ ஸமேத தஸரதஹி தேகீ. முதித நகர நர நாரி பிஸேஷீ..
ஸுமந பரிஸி ஸுர ஹநஹிஂ நிஸாநா. நாகநடீஂ நாசஹிஂ கரி காநா..
ஸதாநஂத அரு பிப்ர ஸசிவ கந. மாகத ஸூத பிதுஷ பஂதீஜந..
ஸஹித பராத ராஉ ஸநமாநா. ஆயஸு மாகி பிரே அகவாநா..
ப்ரதம பராத லகந தேஂ ஆஈ. தாதேஂ புர ப்ரமோது அதிகாஈ..
ப்ரஹ்மாநஂது லோக ஸப லஹஹீஂ. பட஀ஹுதிவஸ நிஸி பிதி ஸந கஹஹீஂ..

8.2.309

चौपाई
dhanya bharata jaya rāma gōsāīṃ. kahata dēva haraṣata bariāī.
muni mithilēsa sabhāom saba kāhū. bharata bacana suni bhayau uchāhū..
bharata rāma guna grāma sanēhū. pulaki prasaṃsata rāu bidēhū..
sēvaka svāmi subhāu suhāvana. nēmu pēmu ati pāvana pāvana..
mati anusāra sarāhana lāgē. saciva sabhāsada saba anurāgē..
suni suni rāma bharata saṃbādū. duhu samāja hiyaom haraṣu biṣādū..
rāma mātu dukhu sukhu sama jānī. kahi guna rāma prabōdhīṃ rānī..
ēka kahahiṃ raghubīra baḍaāī. ēka sarāhata bharata bhalāī..

8.1.309

चौपाई
rāmahi dēkhi barāta juḍaānī. prīti ki rīti na jāti bakhānī..
nṛpa samīpa sōhahiṃ suta cārī. janu dhana dharamādika tanudhārī..
sutanha samēta dasarathahi dēkhī. mudita nagara nara nāri bisēṣī..
sumana barisi sura hanahiṃ nisānā. nākanaṭīṃ nācahiṃ kari gānā..
satānaṃda aru bipra saciva gana. māgadha sūta biduṣa baṃdījana..
sahita barāta rāu sanamānā. āyasu māgi phirē agavānā..
prathama barāta lagana tēṃ āī. tātēṃ pura pramōdu adhikāī..
brahmānaṃdu lōga saba lahahīṃ. baḍhahuom divasa nisi bidhi sana kahahīṃ..

7.2.309

चौपाई
ਧਨ੍ਯ ਭਰਤ ਜਯ ਰਾਮ ਗੋਸਾਈਂ। ਕਹਤ ਦੇਵ ਹਰਸ਼ਤ ਬਰਿਆਈ।
ਮੁਨਿ ਮਿਥਿਲੇਸ ਸਭਾਸਬ ਕਾਹੂ। ਭਰਤ ਬਚਨ ਸੁਨਿ ਭਯਉ ਉਛਾਹੂ।।
ਭਰਤ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਨੇਹੂ। ਪੁਲਕਿ ਪ੍ਰਸਂਸਤ ਰਾਉ ਬਿਦੇਹੂ।।
ਸੇਵਕ ਸ੍ਵਾਮਿ ਸੁਭਾਉ ਸੁਹਾਵਨ। ਨੇਮੁ ਪੇਮੁ ਅਤਿ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ।।
ਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਾਹਨ ਲਾਗੇ। ਸਚਿਵ ਸਭਾਸਦ ਸਬ ਅਨੁਰਾਗੇ।।
ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਰਾਮ ਭਰਤ ਸਂਬਾਦੂ। ਦੁਹੁ ਸਮਾਜ ਹਿਯਹਰਸ਼ੁ ਬਿਸ਼ਾਦੂ।।
ਰਾਮ ਮਾਤੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਜਾਨੀ। ਕਹਿ ਗੁਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੋਧੀਂ ਰਾਨੀ।।
ਏਕ ਕਹਹਿਂ ਰਘੁਬੀਰ ਬਡ਼ਾਈ। ਏਕ ਸਰਾਹਤ ਭਰਤ ਭਲਾਈ।।

7.1.309

चौपाई
ਰਾਮਹਿ ਦੇਖਿ ਬਰਾਤ ਜੁਡ਼ਾਨੀ। ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਿ ਰੀਤਿ ਨ ਜਾਤਿ ਬਖਾਨੀ।।
ਨਰਿਪ ਸਮੀਪ ਸੋਹਹਿਂ ਸੁਤ ਚਾਰੀ। ਜਨੁ ਧਨ ਧਰਮਾਦਿਕ ਤਨੁਧਾਰੀ।।
ਸੁਤਨ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦਸਰਥਹਿ ਦੇਖੀ। ਮੁਦਿਤ ਨਗਰ ਨਰ ਨਾਰਿ ਬਿਸੇਸ਼ੀ।।
ਸੁਮਨ ਬਰਿਸਿ ਸੁਰ ਹਨਹਿਂ ਨਿਸਾਨਾ। ਨਾਕਨਟੀਂ ਨਾਚਹਿਂ ਕਰਿ ਗਾਨਾ।।
ਸਤਾਨਂਦ ਅਰੁ ਬਿਪ੍ਰ ਸਚਿਵ ਗਨ। ਮਾਗਧ ਸੂਤ ਬਿਦੁਸ਼ ਬਂਦੀਜਨ।।
ਸਹਿਤ ਬਰਾਤ ਰਾਉ ਸਨਮਾਨਾ। ਆਯਸੁ ਮਾਗਿ ਫਿਰੇ ਅਗਵਾਨਾ।।
ਪ੍ਰਥਮ ਬਰਾਤ ਲਗਨ ਤੇਂ ਆਈ। ਤਾਤੇਂ ਪੁਰ ਪ੍ਰਮੋਦੁ ਅਧਿਕਾਈ।।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਂਦੁ ਲੋਗ ਸਬ ਲਹਹੀਂ। ਬਢ਼ਹੁਦਿਵਸ ਨਿਸਿ ਬਿਧਿ ਸਨ ਕਹਹੀਂ।।

6.2.309

चौपाई
ଧନ୍ଯ ଭରତ ଜଯ ରାମ ଗୋସାଈଂ| କହତ ଦେବ ହରଷତ ବରିଆଈ|
ମୁନି ମିଥିଲେସ ସଭାସବ କାହୂ| ଭରତ ବଚନ ସୁନି ଭଯଉ ଉଛାହୂ||
ଭରତ ରାମ ଗୁନ ଗ୍ରାମ ସନେହୂ| ପୁଲକି ପ୍ରସଂସତ ରାଉ ବିଦେହୂ||
ସେବକ ସ୍ବାମି ସୁଭାଉ ସୁହାବନ| ନେମୁ ପେମୁ ଅତି ପାବନ ପାବନ||
ମତି ଅନୁସାର ସରାହନ ଲାଗେ| ସଚିବ ସଭାସଦ ସବ ଅନୁରାଗେ||
ସୁନି ସୁନି ରାମ ଭରତ ସଂବାଦୂ| ଦୁହୁ ସମାଜ ହିଯହରଷୁ ବିଷାଦୂ||
ରାମ ମାତୁ ଦୁଖୁ ସୁଖୁ ସମ ଜାନୀ| କହି ଗୁନ ରାମ ପ୍ରବୋଧୀଂ ରାନୀ||
ଏକ କହହିଂ ରଘୁବୀର ବଡ଼ାଈ| ଏକ ସରାହତ ଭରତ ଭଲାଈ||

6.1.309

चौपाई
ରାମହି ଦେଖି ବରାତ ଜୁଡ଼ାନୀ| ପ୍ରୀତି କି ରୀତି ନ ଜାତି ବଖାନୀ||
ନୃପ ସମୀପ ସୋହହିଂ ସୁତ ଚାରୀ| ଜନୁ ଧନ ଧରମାଦିକ ତନୁଧାରୀ||
ସୁତନ୍ହ ସମେତ ଦସରଥହି ଦେଖୀ| ମୁଦିତ ନଗର ନର ନାରି ବିସେଷୀ||
ସୁମନ ବରିସି ସୁର ହନହିଂ ନିସାନା| ନାକନଟୀଂ ନାଚହିଂ କରି ଗାନା||
ସତାନଂଦ ଅରୁ ବିପ୍ର ସଚିବ ଗନ| ମାଗଧ ସୂତ ବିଦୁଷ ବଂଦୀଜନ||
ସହିତ ବରାତ ରାଉ ସନମାନା| ଆଯସୁ ମାଗି ଫିରେ ଅଗବାନା||
ପ୍ରଥମ ବରାତ ଲଗନ ତେଂ ଆଈ| ତାତେଂ ପୁର ପ୍ରମୋଦୁ ଅଧିକାଈ||
ବ୍ରହ୍ମାନଂଦୁ ଲୋଗ ସବ ଲହହୀଂ| ବଢ଼ହୁଦିବସ ନିସି ବିଧି ସନ କହହୀଂ||

Pages

Subscribe to RSS - 309