310

5.2.310

चौपाई
ഭരത അത്രി അനുസാസന പാഈ. ജല ഭാജന സബ ദിഏ ചലാഈ..
സാനുജ ആപു അത്രി മുനി സാധൂ. സഹിത ഗഏ ജഹകൂപ അഗാധൂ..
പാവന പാഥ പുന്യഥല രാഖാ. പ്രമുദിത പ്രേമ അത്രി അസ ഭാഷാ..
താത അനാദി സിദ്ധ ഥല ഏഹൂ. ലോപേഉ കാല ബിദിത നഹിം കേഹൂ..
തബ സേവകന്ഹ സരസ ഥലു ദേഖാ. കിന്ഹ സുജല ഹിത കൂപ ബിസേഷാ..
ബിധി ബസ ഭയഉ ബിസ്വ ഉപകാരൂ. സുഗമ അഗമ അതി ധരമ ബിചാരൂ..
ഭരതകൂപ അബ കഹിഹഹിം ലോഗാ. അതി പാവന തീരഥ ജല ജോഗാ..
പ്രേമ സനേമ നിമജ്ജത പ്രാനീ. ഹോഇഹഹിം ബിമല കരമ മന ബാനീ..

5.1.310

चौपाई
ജനക സുകൃത മൂരതി ബൈദേഹീ. ദസരഥ സുകൃത രാമു ധരേം ദേഹീ..
ഇന്ഹ സമ കാു ന സിവ അവരാധേ. കാഹിം ന ഇന്ഹ സമാന ഫല ലാധേ..
ഇന്ഹ സമ കോഉ ന ഭയഉ ജഗ മാഹീം. ഹൈ നഹിം കതഹൂഹോനേഉ നാഹീം..
ഹമ സബ സകല സുകൃത കൈ രാസീ. ഭഏ ജഗ ജനമി ജനകപുര ബാസീ..
ജിന്ഹ ജാനകീ രാമ ഛബി ദേഖീ. കോ സുകൃതീ ഹമ സരിസ ബിസേഷീ..
പുനി ദേഖബ രഘുബീര ബിആഹൂ. ലേബ ഭലീ ബിധി ലോചന ലാഹൂ..
കഹഹിം പരസപര കോകിലബയനീം. ഏഹി ബിആഹബഡലാഭു സുനയനീം..
ബഡം ഭാഗ ബിധി ബാത ബനാഈ. നയന അതിഥി ഹോഇഹഹിം ദോഉ ഭാഈ..

4.2.310

चौपाई
ಭರತ ಅತ್ರಿ ಅನುಸಾಸನ ಪಾಈ. ಜಲ ಭಾಜನ ಸಬ ದಿಏ ಚಲಾಈ..
ಸಾನುಜ ಆಪು ಅತ್ರಿ ಮುನಿ ಸಾಧೂ. ಸಹಿತ ಗಏ ಜಹಕೂಪ ಅಗಾಧೂ..
ಪಾವನ ಪಾಥ ಪುನ್ಯಥಲ ರಾಖಾ. ಪ್ರಮುದಿತ ಪ್ರೇಮ ಅತ್ರಿ ಅಸ ಭಾಷಾ..
ತಾತ ಅನಾದಿ ಸಿದ್ಧ ಥಲ ಏಹೂ. ಲೋಪೇಉ ಕಾಲ ಬಿದಿತ ನಹಿಂ ಕೇಹೂ..
ತಬ ಸೇವಕನ್ಹ ಸರಸ ಥಲು ದೇಖಾ. ಕಿನ್ಹ ಸುಜಲ ಹಿತ ಕೂಪ ಬಿಸೇಷಾ..
ಬಿಧಿ ಬಸ ಭಯಉ ಬಿಸ್ವ ಉಪಕಾರೂ. ಸುಗಮ ಅಗಮ ಅತಿ ಧರಮ ಬಿಚಾರೂ..
ಭರತಕೂಪ ಅಬ ಕಹಿಹಹಿಂ ಲೋಗಾ. ಅತಿ ಪಾವನ ತೀರಥ ಜಲ ಜೋಗಾ..
ಪ್ರೇಮ ಸನೇಮ ನಿಮಜ್ಜತ ಪ್ರಾನೀ. ಹೋಇಹಹಿಂ ಬಿಮಲ ಕರಮ ಮನ ಬಾನೀ..

4.1.310

चौपाई
ಜನಕ ಸುಕೃತ ಮೂರತಿ ಬೈದೇಹೀ. ದಸರಥ ಸುಕೃತ ರಾಮು ಧರೇಂ ದೇಹೀ..
ಇನ್ಹ ಸಮ ಕಾು ನ ಸಿವ ಅವರಾಧೇ. ಕಾಹಿಂ ನ ಇನ್ಹ ಸಮಾನ ಫಲ ಲಾಧೇ..
ಇನ್ಹ ಸಮ ಕೋಉ ನ ಭಯಉ ಜಗ ಮಾಹೀಂ. ಹೈ ನಹಿಂ ಕತಹೂಹೋನೇಉ ನಾಹೀಂ..
ಹಮ ಸಬ ಸಕಲ ಸುಕೃತ ಕೈ ರಾಸೀ. ಭಏ ಜಗ ಜನಮಿ ಜನಕಪುರ ಬಾಸೀ..
ಜಿನ್ಹ ಜಾನಕೀ ರಾಮ ಛಬಿ ದೇಖೀ. ಕೋ ಸುಕೃತೀ ಹಮ ಸರಿಸ ಬಿಸೇಷೀ..
ಪುನಿ ದೇಖಬ ರಘುಬೀರ ಬಿಆಹೂ. ಲೇಬ ಭಲೀ ಬಿಧಿ ಲೋಚನ ಲಾಹೂ..
ಕಹಹಿಂ ಪರಸಪರ ಕೋಕಿಲಬಯನೀಂ. ಏಹಿ ಬಿಆಹಬಡಲಾಭು ಸುನಯನೀಂ..
ಬಡಂ ಭಾಗ ಬಿಧಿ ಬಾತ ಬನಾಈ. ನಯನ ಅತಿಥಿ ಹೋಇಹಹಿಂ ದೋಉ ಭಾಈ..

3.2.310

चौपाई
ભરત અત્રિ અનુસાસન પાઈ। જલ ભાજન સબ દિએ ચલાઈ।।
સાનુજ આપુ અત્રિ મુનિ સાધૂ। સહિત ગએ જહકૂપ અગાધૂ।।
પાવન પાથ પુન્યથલ રાખા। પ્રમુદિત પ્રેમ અત્રિ અસ ભાષા।।
તાત અનાદિ સિદ્ધ થલ એહૂ। લોપેઉ કાલ બિદિત નહિં કેહૂ।।
તબ સેવકન્હ સરસ થલુ દેખા। કિન્હ સુજલ હિત કૂપ બિસેષા।।
બિધિ બસ ભયઉ બિસ્વ ઉપકારૂ। સુગમ અગમ અતિ ધરમ બિચારૂ।।
ભરતકૂપ અબ કહિહહિં લોગા। અતિ પાવન તીરથ જલ જોગા।।
પ્રેમ સનેમ નિમજ્જત પ્રાની। હોઇહહિં બિમલ કરમ મન બાની।।

3.1.310

चौपाई
જનક સુકૃત મૂરતિ બૈદેહી। દસરથ સુકૃત રામુ ધરેં દેહી।।
ઇન્હ સમ કાુ ન સિવ અવરાધે। કાહિં ન ઇન્હ સમાન ફલ લાધે।।
ઇન્હ સમ કોઉ ન ભયઉ જગ માહીં। હૈ નહિં કતહૂહોનેઉ નાહીં।।
હમ સબ સકલ સુકૃત કૈ રાસી। ભએ જગ જનમિ જનકપુર બાસી।।
જિન્હ જાનકી રામ છબિ દેખી। કો સુકૃતી હમ સરિસ બિસેષી।।
પુનિ દેખબ રઘુબીર બિઆહૂ। લેબ ભલી બિધિ લોચન લાહૂ।।
કહહિં પરસપર કોકિલબયનીં। એહિ બિઆહબડ઼ લાભુ સુનયનીં।।
બડ઼ેં ભાગ બિધિ બાત બનાઈ। નયન અતિથિ હોઇહહિં દોઉ ભાઈ।।

2.2.310

चौपाई
ভরত অত্রি অনুসাসন পাঈ৷ জল ভাজন সব দিএ চলাঈ৷৷
সানুজ আপু অত্রি মুনি সাধূ৷ সহিত গএ জহকূপ অগাধূ৷৷
পাবন পাথ পুন্যথল রাখা৷ প্রমুদিত প্রেম অত্রি অস ভাষা৷৷
তাত অনাদি সিদ্ধ থল এহূ৷ লোপেউ কাল বিদিত নহিং কেহূ৷৷
তব সেবকন্হ সরস থলু দেখা৷ কিন্হ সুজল হিত কূপ বিসেষা৷৷
বিধি বস ভযউ বিস্ব উপকারূ৷ সুগম অগম অতি ধরম বিচারূ৷৷
ভরতকূপ অব কহিহহিং লোগা৷ অতি পাবন তীরথ জল জোগা৷৷
প্রেম সনেম নিমজ্জত প্রানী৷ হোইহহিং বিমল করম মন বানী৷৷

2.1.310

चौपाई
জনক সুকৃত মূরতি বৈদেহী৷ দসরথ সুকৃত রামু ধরেং দেহী৷৷
ইন্হ সম কাু ন সিব অবরাধে৷ কাহিং ন ইন্হ সমান ফল লাধে৷৷
ইন্হ সম কোউ ন ভযউ জগ মাহীং৷ হৈ নহিং কতহূহোনেউ নাহীং৷৷
হম সব সকল সুকৃত কৈ রাসী৷ ভএ জগ জনমি জনকপুর বাসী৷৷
জিন্হ জানকী রাম ছবি দেখী৷ কো সুকৃতী হম সরিস বিসেষী৷৷
পুনি দেখব রঘুবীর বিআহূ৷ লেব ভলী বিধি লোচন লাহূ৷৷
কহহিং পরসপর কোকিলবযনীং৷ এহি বিআহবড় লাভু সুনযনীং৷৷
বড়েং ভাগ বিধি বাত বনাঈ৷ নযন অতিথি হোইহহিং দোউ ভাঈ৷৷

1.2.310

चौपाई
भरत अत्रि अनुसासन पाई। जल भाजन सब दिए चलाई।।
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू। सहित गए जहँ कूप अगाधू।।
पावन पाथ पुन्यथल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा।।
तात अनादि सिद्ध थल एहू। लोपेउ काल बिदित नहिं केहू।।
तब सेवकन्ह सरस थलु देखा। किन्ह सुजल हित कूप बिसेषा।।
बिधि बस भयउ बिस्व उपकारू। सुगम अगम अति धरम बिचारू।।
भरतकूप अब कहिहहिं लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा।।
प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी। होइहहिं बिमल करम मन बानी।।

दोहा/सोरठा

1.1.310

चौपाई
जनक सुकृत मूरति बैदेही। दसरथ सुकृत रामु धरें देही।।
इन्ह सम काँहु न सिव अवराधे। काहिं न इन्ह समान फल लाधे।।
इन्ह सम कोउ न भयउ जग माहीं। है नहिं कतहूँ होनेउ नाहीं।।
हम सब सकल सुकृत कै रासी। भए जग जनमि जनकपुर बासी।।
जिन्ह जानकी राम छबि देखी। को सुकृती हम सरिस बिसेषी।।
पुनि देखब रघुबीर बिआहू। लेब भली बिधि लोचन लाहू।।
कहहिं परसपर कोकिलबयनीं। एहि बिआहँ बड़ लाभु सुनयनीं।।
बड़ें भाग बिधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहहिं दोउ भाई।।

दोहा/सोरठा

Pages

Subscribe to RSS - 310